Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 832

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2017

Hierbij informeer ik uw Kamer over de toezegging die ik heb gedaan in mijn brief van 4 november 2016 (Kamerstuk 29 689, nr. 781) over de vergoeding van borstprotheses voor man-vrouw transgenders.

In genoemde brief heb ik aangegeven dat ik de voor- en nadelen en het kostenbeslag van een subsidieregeling, vanuit emancipatoir motief in beeld zou brengen ten behoeve van een weloverwogen beslissing. Met die informatie zou ik de voor- en nadelen afwegen en uw Kamer voor de zomer van 2017 berichten.

In eerdergenoemde brief van 4 november 2016 heb ik u bericht dat de opname van borstprotheses in het pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geen begaanbare weg is gebleken. Een subsidieregeling is daarmee de enige mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van man-vrouw transgenders dat borstprotheses voor hen worden vergoed.

Een subsidieregeling brengt ook nadelen met zich mee. Het belangrijkste nadeel is dat een dergelijke regeling een voorkeursbehandeling inhoudt van man-vrouw transgenders ten opzichte van geboren vrouwen met geringe borstaanleg maar teveel voor de indicatie aplasie/agenesie, dat wil zeggen het volledig ontbreken van borstvorming. Per 1 januari 2017 valt de indicatie aplasie/agenesie onder de aanspraak van de Zvw. Daarnaast brengt een regeling administratieve lasten met zich mee.

Alles afwegende heb ik besloten om een subsidieregeling voor de vergoeding van borstprotheses aan man-vrouw transgenders vanuit emancipatieperspectief op te stellen en uit te laten voeren. Bij de meerderheid van de man-vrouw transgenders is, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Man-vrouw transgenders kunnen dat als een ernstige belemmering ervaren bij hun transitie. Ik vind het van belang om deze belemmering te verminderen, mede met het oog op de sociaaleconomische positie van man-vrouw transgenders1. Een subsidieregeling voor vergoeding van borstprotheses bij transgenders vanuit emancipatieperspectief kan daaraan bijdragen.

Het budgettaire beslag van de subsidieregeling kent nog onzekerheden, mede omdat het niet bekend is hoeveel transgenders er precies zijn in Nederland die gebruik zouden maken van deze regeling. Vooralsnog wordt het budgettaire beslag geraamd op structureel € 2,8 miljoen. Ik heb financiële middelen voor deze regeling gereserveerd. Naar verwachting zal de regeling in het voorjaar 2018 opengesteld kunnen worden zodat man-vrouw transgenders er dan gebruik van kunnen maken.

Ik vind goede voorlichting in deze van groot belang. Het plaatsen van borstprotheses betreft geen medisch geïndiceerde ingreep maar is in deze situaties een cosmetisch-chirurgische ingreep. Cliënten moeten zich bewust zijn van de risico’s die per definitie verbonden zijn aan operatieve ingrepen, zodat zij een goede afweging kunnen maken tussen de risico’s en de verwachte effecten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

Noot 1: Rapportage «Worden wie je bent», SCP, 17 november 2012 www.scp.nlRapportage «transgender personen in Nederland» SCP, 9 mei 2017 www.scp.nl