Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 17

Ontvangen 24 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

In artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het budget ter bescherming en bevordering van mensenrechten (Artikel 1.2) op te hogen met twee miljoen euro.

Deze ophoging dient in elk geval ten dele ingezet te worden ter bevordering van sociale rechten, zoals het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten en het bevorderen van vakbondsvrijheid.

De dekking wordt gevonden via een verlaging van de nog niet juridisch verplichte uitgaven op beleidsartikel 4 (Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen).


Servaes