Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

31 200 TEGENBEGROTING VAN DE FRACTIE VAN DE VVD

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

Voorwoord

Het kabinet heeft grote plannen. Een riant uitgavenprogramma gekoppeld aan het streven om het huishoudboekje ook over 20 jaar op orde te houden. De VVD onderschrijft die laatste ambitie, maar vindt dat het kabinet de verkeerde keuzes maakt. Daarom presenteert de VVD een tegenbegroting en komt met alternatieve voorstellen om de onzalige belastingverhogingen terug te draaien; om de inkomstenbelasting voor iedereen daadwerkelijk te verlagen; om fors extra te investeren in filebestrijding en beter openbaar vervoer, veiligheid en defensie en last but not least te sparen voor later. De VVD kiest niet voor de methode van het kabinet om hardwerkende Nederlanders hiervoor extra te laten betalen, maar kiest voor het verlagen van de overheidsuitgaven. De overheid zal zelf de tering naar de nering moeten zetten.

Prioriteiten van de VVD:

1. De VVD draait de waslijst van € 1 mrd. aan lastenverzwaringen van het kabinet terug.

2. Daar bovenop biedt de VVD € 2 mrd. extra lastenverlichting volgens het principe: voor iedereen ½% minder inkomstenbelasting en de nivelleringsoperaties terugdraaien.

3. Verder zorgt de VVD dat de zorgpremies met € 0,8 mrd. minder stijgen.

In totaal verlaagt de VVD derhalve de collectieve lasten met € 3,8 mrd. ten opzichte van de kabinetsplannen.

4. De VVD investeert jaarlijks € 0,5 mrd. in mobiliteit, dat betekent tot 2025 6 mrd. extra om files te bestrijden en € 4 mrd. voor beter openbaar vervoer. Aan veiligheid, waaronder recidivebestrijding en slachtofferhulp, besteedt de VVD € 50 mln. extra. De VVD geeft defensie meer ruimte om «Nederlands trots in den vreemde» veilig en verantwoord op vredesmissie te kunnen sturen. Tenslotte wil de VVD meer aandacht voor preventieve 1e lijnszorg onder het motto: voorkomen is beter dan genezen;

5. Veel meer aandacht dan kabinet voor de aflossing van de staatsschuld (EMU-reductie). Dit kabinet heeft zich rijk gerekend m.b.t. de economische groei komende jaren want het gaat, tegen het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte, uit van 2% economische groei. De VVD hanteert het voorzichtigheidsprincipe en gaat derhalve uit van het behoedzaamscenario van 1,75% economische groei en bouwt daarvoor een flinke buffer in van € 0,5 mrd.


Uitgangspunten:

• Een tegenbegroting bestaat uit wijzigingsvoorstellen op de plannen van het kabinet voor het begrotingsjaar 2008.

• De tegenbegroting beperkt zich tot hoofdlijnen. Als een kabinetsmaatregel niet wordt teruggedraaid, betekent dat niet automatisch dat de VVD de maatregel steunt.

• Los van de tegenbegroting zullen de begrotingswoordvoerders van de VVD binnen hun begroting met wijzigingsvoorstellen komen. Verschuivingen tussen begrotingen vinden plaats dmv de tegenbegroting; APB en Fin. Beschouwingen zijn hiervoor het platform.

Terugdraaien lastenverzwaringen kabinet:

Het kabinet verhoogt onder het motto: «vergroening/milieudifferentiatie» een aantal kostprijsverhogende belastingen en de bijtelling voor lease-auto’s. In totaal moet dit € 1,6 miljard extra opbrengst genereren, waarvan ca. € 0,9 mrd (MN p.55) in 2008. De verpakkingenbelasting, de vliegticketbelasting en de BPM waren al aangekondigd in het coalitieakkoord; de dieselaccijns en de lease-autobijtelling zijn daar nog bijgekomen i.h.k. van de Miljoenennota. De VVD wil deze lastenverhogingen terugdraaien.


Financiële prikkels kunnen nodig zijn om milieudoelstellingen te halen, maar dan moet wel voor iedereen duidelijk zijn welke gedragseffecten precies worden beoogd; deze moeten reëel zijn en wel in de vorm van een bonus/malus systeem. Niet in de vorm van een ordinaire belastingmaatregel om geld in de schatkist te krijgen. De VVD wil van de vakantievlucht, de auto, het borreltje en de sigaret geen melkkoe maken.


• Terugdraaien Vliegbelasting 185 mln.

• Terugdraaien Verpakkingenbelasting 240 mln.

• Terugdraaien Milieudifferentiatie BPM 150 mln.

• Terugdraaien dieselaccijns en energiebelastingen 175 mln.

• Terugdraaien verhoging drank- en tabaksaccijns 100 mln.

• Terugdraaien verhoging (22 naar 25%) bijtelling auto 156 mln. van de baas

• TOTAAL € 1,006 mrd.

Ad. 2 lastenverlichting en terugdraaien nivellering

Belastingverlaging alle schijven met ½% in 2008

De VVD heeft de ambitie om de inkomstenbelasting in één kabinetsperiode voor iedereen met 3% te verlagen. De eerste stap zetten wij met deze tegenbegroting door alle schijven met ½% te verlagen t.o.v. 2007.

Geen nivellering

De VVD wil geen nivellering. Geen middelmaat maar een prikkel tot prestatie. Maatregelen om een pensioengerechtigde 2 keer voor zijn AOW, of een hulpbehoevende die in zijn leven heeft gespaard 2 keer voor de zorg (AWBZ) te laten betalen zal de VVD niet steunen.

De VVD geeft ook geen steun aan de nivelleringsoperatie die de 2e belastingschijf met 0,45% verhoogt en de eerste schijf met 0,05% verlaagt. Ook steunt de VVD het inkomensafhankelijk maken arbeids- en combinatiekorting niet. Dat pakt namelijk slecht uit voor gewone hardwerkende mensen, de middengroepen. De VVD wil een evenwichtiger alternatief. De VVD heeft tegen invoering van het kindgebonden budget gestemd vanwege het nivellerend karakter. De VVD is geen voorstander van inkomensafhankelijke regelingen. Daarnaast stimuleert het niet om arbeid en zorg te combineren. Bovendien wordt het kindgebonden budget als subsidie net als kinderbijslag ook uitgekeerd voor kinderen die in het buitenland wonen. De regeling is daarmee fraudegevoelig. Om deze reden stellen wij in deze tegenbegroting dan ook voor het kindgebonden budget niet in te voeren en de daarvoor gereserveerde middelen voor de helft aan te wenden voor de combinatiekorting. Deze is immers (nog) niet inkomensafhankelijk en stimuleert tot het combineren van arbeid en zorg.

Ook de nivelleringsmaatregel om een progressief tarief in te voeren in het eigenwoningforfait om daarmee bewoners van dure huizen ook relatief veel zwaarder te belasten steunt de VVD niet. Datzelfde geldt voor de nivelleringsmaatregel om de aftrekbaarheid van pensioenen af te toppen.

Koopkrachtbehoud voor uitkeringsgerechtigden; koopkrachtverbetering voor werkenden en gepensioneerden

De door het kabinet aangekondigde maatregelen in de loon- en inkomstenheffing zullen worden getoetst op een evenwichtig koopkrachtbeeld. Hierbij kiest de VVD voor koopkrachtbehoud voor uitkeringsgerechtigden en koopkrachtverbetering voor mensen die werken of die niet meer hoeven te werken omdat zij al hun hele leven gewerkt hebben.


Participatiebevorderende maatregelen zoals versnelde afbouw van de aanrechtsubsidie (overdraagbaarheid algemene heffingkorting) kan de VVD steunen, maar gaat niet akkoord met de uitzondering die daarop gemaakt wordt voor ouders met jonge kinderen.

Lastenverlichting inkomen en arbeid

• Belastingverlaging van 0,5% over alle schijven t.o.v. 2007 1 540 mln.

• Verhogen combinatiekorting om werken en zorg te combineren 365 mln.

• verlaging LB/IB wegens verlaging werkgeversbijdrage ZVW 100 mln.

TOTAAL €  2,005 mrd

Zorg

De kosten voor gezondheidszorg stijgen fors. Dat brengt een schrikbarende stijging van de ziektekostenpremie met zich mee. In plaats van de ontwikkeling in zorgkosten en daarmee de verplichte premie voor de burger te beteugelen, breidt het kabinet het pakket van de zorgverzekeringswet uit met de pil, kraamzorg en de tandarts. De VVD vindt dat gelet op de premieontwikkeling niet verantwoord en draait deze pakketuitbreiding terug. Hierdoor verminderen de collectieve zorguitgaven met € 204 mln. Daarnaast verhoogt de VVD het eigen risico in de zorg van € 150 naar € 200, waarbij de huisarts onder het eigen risico valt. Hierdoor verminderen de collectieve zorguitgaven met € 550 mln. Daartegenover investeert de VVD € 35 mln. aan preventie in de 1e lijnszorg. Deze maatregelen zorgen voor een remmend effect op de groei van de zorguitgaven in de toekomst, waardoor de premies betaalbaar gehouden kunnen worden. Per saldo verminderen de collectieve zorguitgaven bij de VVD met € 800 mln.


• Verlaging collectieve uitgaven zorg/ZVW-premies € 800 mln.

TOTALE LASTENVERLICHTING VVD €  3,8 mrd.

Ad. 3 Intensiveringen VVD

Op 12 september 2007 heeft de VVD een mobiliteitsplan gepresenteerd, getiteld: Samen op weg. Daarin worden voorstellen gelanceerd om tot 2025 € 6 mrd. extra te investeren in filebestrijding (meer infrastructuur) en € 4 mrd in beter openbaar vervoer. Daarvoor is dit jaar een extra investering nodig van € 0,5 mrd.

Aan veiligheid, waaronder recidivebestrijding en slachtofferhulp, besteedt de VVD € 50 mln. extra. Ook biedt de VVD meer ruimte aan defensie om de defensieorganisatie gezond te houden. Nederlandse strijdkrachten moeten veilig en verantwoord op vredesmissie kunnen gaan, zonder dat ze aan «kannibalisme» van eigen materieel hoeven te doen. Naast deze extra investering hanteert de VVD het uitgangspunt dat de kosten van vredesmissies, zoals de missie in Uruzgan, bij Ontwikkelingssamenwerking dienen te worden gedeclareerd. Vallen de kosten hoger uit dan voorzien, zullen ook de meerkosten bij Ontwikkelingssamenwerking in rekening worden gebracht. Zo is verzekerd dat er niet sluipenderwijs aan «kannibalisme»wordt gedaan in de defensieorganisatie.


• Mobiliteitsplan VVD Samen op weg 500 mln.

• Veiligheid 50 mln.

• Defensie 100 mln.

TOTAAL €  0,650 mrd.

Ad. 4 Aflossing staatsschuld

De VVD bouwt in haar tegenbegroting een overschot van € 0,5 mrd in ter aflossing van de staatsschuld. Dit kabinet heeft zich rijk gerekend mbt de economische groei de komende jaren, want het gaat tegen het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte uit van 2% economische groei. De VVD gaat conform het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte uit van een behoedzame voorspelling van de economische groei en derhalve van 1,75% groei. Daarom reserveren wij € 0,5 mrd. op grond van het voorzichtigheidsprincipe. (Volgens de MEV is het begrotingsoverschot in de MN met name te danken aan de aardgasbaten (i.v.m. hoge olieprijs) en de gunstige conjunctuur. Als het ook maar even tegen zit verdwijnt het overschot als sneeuw voor de zon)


• Aflossing staatsschuld € 0,5 mrd.

Totaal prioriteiten VVD: € 4,121 mrd.

Waar betalen we dit van?

Ombuigingen t.o.v. plannen kabinet

• Onwenselijke intensiveringen uit coalitieakkoord (zie bijlage) 1275 mln.

• Ontwikkelingssamenwerking

– OS naar 0,7% BBP ipv 0,8% BBP 556 mln.

– Vredesoperaties onder OS (ODA) brengen 250 mln

• Sociale zekerheid

– Koppeling uitkeringen aan prijzen (muv AOW) 156 mln.

– Verkorting maximale WW-duur 0 mln. (nul effect in 2008, maar wel relevant wegens oplopende besparingsreeks)

• Korting reïntegratiebudget gemeenten (structureel) 150 mln. (om dit effect structureel te krijgen dient het budget in 2008 met 300 te worden gekort; gemeenten hebben n.l. nog teveel reserves)

• Kindgebonden budget niet invoeren 730 mln.

• Zorgtoeslag baseren op de werkelijk gemiddeld betaalde premies i.p.v. op basis van premies ongecorrigeerd voor collectieve contractenkorting 350 mln.

• Efficiencytaakstelling lagere overheden 100 mln.

– Doorwerking van ombuigingen/investeringen op gemeentefonds/Provinciefonds (trap op-trap-af systematiek) 110 mln.

– Beperking beleidssubsidies1 450 mln.


Ombuigingen t.o.v. kabinetsbeleid: 4 127 mln.

BIJLAGE

Te schrappen in de zes pijlers van het kabinet: (cijfers voor 2008 op basis van Beleidsprogramma)

Pijler 1:

• Duurzame energie in ontwikkelingslanden 50 mln.

Pijler 2:

• Uitdunnen kerstboompijler 22 75 mln.

Pijler 3:

• Opschonen pijler 3 Energie3 100 mln.

Pijler 4:

• Halvering enveloppe integratie4 25 mln.

• Enveloppe WAO-WIA-brugbanen5 645 mln.

• Enveloppe Participatie, onderkant en armoede 15 mln.

• Geen gratis schoolboeken 90 mln.

• Effecten niet doorgaan uitbreiding zorgpakket op zorgtoeslag 75 mln.

Pijler 5:

• Enveloppe aandeel GF in lokale veiligheid 50 mln.

Pijler 6:

• Enveloppe Publieke omroep 50 mln.

• Aanvullend accrès gemeentefonds 100 mln.

TOTAAL 1 275 mln.

1  Het gaat om bijdragen aan publieke omroep, milieu en recreatiesubsidies en bedrijfssubsidies en afschaffing van het Besluit Lokatiegebonden Subsidies. (KiK, p. 155).

2  «Kerstboompijler 2 bevat onder meer extra subsidie voor een experiment gratis openbaar vervoer; voor maatschappelijke innovatieprogramma’s; TenderNed, regionaal economisch beleid, en modern migratiebeleid.

3  Op een totaal aan extra middelen van € 215 voor (subsidie aan) milieuvriendelijke energieproductie, project schoon en zuinig, waterbeheer en dierenwelzijn schrapt de VVD 100 mln. in 2008.

4  De belangrijkste succesfactoren van integratie zijn kennis van de taal en het hebben van werk. Daar wil de VVD zich op richten. Niet op een «geitenwollensokkenaanpak» dus halveren we additionele middelen en concentreren de overgebleven extra middelen voor taalonderwijs.

5  WAO/WIA/Brugbanen: VVD wil uitkering van nieuwe volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (WIA) ophogen naar 75% van het laatstverdiende loon (zijn 20 000 mensen); alle oude gevallen op oude uitkering van 70% terugbrengen. De vrijstelling voor herkeuring van volledig arbeidsongeschikte WAOers tussen 45 en 50 jaar wil de VVD terugdraaien. Daarnaast wil de VVD geen nieuwe kunstbanen, hoe ook genoemd.