Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
  • Begrotingsstaat
  • Voorjaarsnota
  • 1e suppletore
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

BIJLAGE 6.4 SUBSIDIEOVERZICHT

In deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidieregelingen en incidentele subsidies. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. Incidentele subsidies hebben betrekking op subsidieaanvragen waarvoor geen subsidieregeling is ingesteld.

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel 6.4.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Stimuleringsregeling LLO in het MKB1

0

0

49.400

49.400

49.400

49.400

49.400

2023

2025

2

Sectorplannen

37.937

13.389

0

0

0

0

0

2018

2019

2019

2

Armoede en schulden

4.436

7.629

985

0

0

0

0

2018

2020

2019

2

3.924

13.623

8.000

0

0

0

0

2020

2018

2

Europees fonds meestbehoeftigen

117

100

100

100

0

0

0

2018

2015

2

Scholing richting een kansberoep

6.474

0

0

0

0

0

0

2019

2017

2

Kansen voor alle kinderen

2.615

3.335

455

0

0

0

0

2018

2022

2021

4

12.621

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

2017

4

2021

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

331

0

0

0

0

0

0

2017

2017

5

Experimenten meer werk voor vijftigplussers

2.108

703

0

0

0

0

0

2019

2020

2017

5

636

13.750

1.600

0

0

0

0

2019

2019

6

Kanker en werkzoekenden

0

257

243

0

0

0

0

2020

2018

7

2.914

0

0

0

0

0

0

2017

2020

2018

 

Totaal

74.113

66.086

74.083

62.800

62.700

62.700

62.700

     

Noot 1: De regeling wordt na Prinsjesdag gepubliceerd.

Noot 2: De volledige naam: Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Noot 3: De volledige naam: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (ESB-regeling). De ESB-regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd.

Noot 4: De volgende evaluatie is afhankelijk van toekomstige positionering ESB-regeling.

Noot 5: Bij begroting 2018 is deze subsidieregeling «2e loopbaanadvies» genoemd».

Noot 6: De volledige naam: Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang.

Tabel 6.4.2 Beschikbare middelen incidentele subsidies (x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (zie toelichting)

1

Arbeidsmarkt

1.712

2.880

3.845

3.845

2.345

2.345

2.345

2013

2020

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

17.384

23.115

20.242

16.620

13.909

13.361

13.361

2020

 

subsidies algemeen: alle kinderen doen mee

8.880

12.600

11.576

12.454

10.000

10.000

10.000

     
 

overige subsidies algemeen

5.920

6.881

5.552

1.052

795

247

247

     
 

SBCM

2.280

3.320

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

     
 

NIBUD

304

314

314

314

314

314

314

     

5

Werkloosheid

1.872

788

1.168

905

505

505

600

2016

2022

7

Kinderopvang

1.898

2.310

2.550

2.550

2.550

2.550

3.300

2015

2021

 

Algemeen

1.898

2.310

2.350

2.350

2.350

2.350

3.100

     
 

Caribisch Nederland

0

0

200

200

200

200

200

     

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

8.397

12.588

9.118

9.118

7.032

6.682

6.682

2017

2022

 

Opbouw kennisfunctie integratie

2.644

2.736

2.736

2.736

2.600

2.250

2.250

     
 

Vluchtelingenwerk

1.092

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

     
 

Overig

4.661

8.820

5.350

5.350

3.400

3.400

3.400

     

98

Algemeen

2.582

3.139

2.500

2.500

500

0

0

 

Totaal

33.845

44.820

39.423

35.538

26.841

25.443

26.288

     

Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel 6.4.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting kan het gehele beleidsterrein aan de orde komen.

Tabel 6.4.2 geeft een overzicht van de onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen in de begroting 2020. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn. Omdat daarnaast de middelen structureel op de begroting staan, wordt de einddatum in deze tabel niet ingevuld.