Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
  • Begrotingsstaat
  • Voorjaarsnota
  • 1e suppletore
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

BIJLAGE 6.3 MOTIES EN TOEZEGGINGEN7

6.3.1 Afgehandelde moties

6.3.1.1 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2013–2014
ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

712

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 174

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-10-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 134).

Noot 1: Dit is een identificatienummer voor de administratie binnen het Ministerie van SZW.

6.3.1.2 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

765

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Wetgeving die het mogelijk maakt om het quotum te deactiveren is op 30 mei 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd voor parlementaire behandeling (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 956, nr. 1 t/m 4).

775

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nr. 19

Motie-Van Weyenberg c.s. over de jaarlijkse monitor over het resultaat van de Wet aanpak schijnconstructies

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 108, nr. 30).

779

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 23

Motie-Vermeij/Van Weyenberg verzoekt de regering om communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt en de Kamer hier voor 01-07-2015 over te informeren

Afgehandeld met de AMvB die bij het IORP wetsvoorstel hoort, deze is op 29-12-2018 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2018, nr. 516).

807

Kamerstukken II, 2014–2015, 25 883, nr. 252

Motie-Kerstens over de mogelijkheid van één certificerings- en keuringsinstelling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 150).

812

Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 510

Motie-Schouten/Kerstens over beleidsregels voor vrijwilligerswerk bij commerciële activiteiten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 566, nr. 10).

6.3.1.3 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

846

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 XV, nr. 39

Motie-Pieter Heerma/Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind

De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de brief over de voortgang Brede Schulden-aanpak d.d. 27 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489.) en de brief van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 4 juli 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 054, nr. 24). Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.

905

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 408, nr. 12

Gewijzigde motie-Ulenbelt c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 10).

922

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 345

Motie-Yücel over aansluiten van rijksoverheidsinstanties op het landelijk beslagregister

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 468).

6.3.1.4 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2016–2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

986

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 550 XV, nr. 37

Motie-Kerstens/Yücel over een vervolgonderzoek op het rapport Een Onbemind Probleem

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489).

996

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 597, nr. 9

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in en het gebruik van kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 322, nr. 395).

1008

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-07, nr. 1433

Gewijzigde motie-Lodders/Omtzigt over geen raamwerk voor Europese persoonlijke pensioenproducten

Afgehandeld met brief van FIN aan de Tweede Kamer d.d. 18-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 22 112, nr. 2587).

1022

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 6

Motie-Wiersma c.s. over sociale zekerheid als primaire verantwoordelijkheid van EU-lidstaten zelf

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 719, nr. 14).

1023

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 8

Motie-Van Weyenberg over de Europese afspraken voor vaders ook laten gelden voor meemoeders

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 719, nr. 14).

1024

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 390

Gewijzigde motie-Peters c.s. over een reductiedoelstelling voor de vermindering van armoede onder kinderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 430).

1025

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 391

Motie-Gijs van Dijk over een concrete doelstelling voor een daling van de kinderarmoede

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 430).

1030

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725 XV, nr. 11

Motie-Yesilgöz-Zegerius c.s. over een transparante effectiviteitsmeting inzake het programma aanpak Schijnconstructies en CAO-naleving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000, nr. 10).

6.3.1.5 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2017–2018

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1034

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 307

Motie-Von Martels/Remco Dijkstra over in gesprek gaan met de asbestsaneringssector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 150).

1035

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 308

Motie-Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 883, nr. 336).

1037

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 64

Motie-Dijkgraaf/Nijkerken-de Haan

over hybride stelsel inzake ziekte en arbeidsgeschiktheid. Van belang is dat de positie van UWV en eigen risicodragers, al dan niet verbonden met een private uitvoerder, zo veel mogelijk in evenwicht is

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 766, nr. 18).

1042

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 33

Motie-Wiersma-Van Weyenberg over de toekomst van de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 21-06-2019 (Kamerstuknr. onbekend).

1043

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 34

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over een doorontwikkeling van de kandidaatverkenner

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 138).

1044

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 35

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 223).

1045

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 43

Motie-Voortman/Peters over de preferente status van de overheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489).

1047

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 48

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over ondersteunen van initiatieven voor een leven lang leren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

1051

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 58

Motie-Raemakers/Peters over de regeling individuele studietoeslag

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 139).

1053

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 63

Motie-Bruins/Raemakers over extra plekken voor beschut werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 116).

1056

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 317

Motie-Özütok/Gijs van Dijk over seksuele intimidatie op de werkvloer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 10).

1057

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 319

Motie-Pieter Heerma/Van Haga over veiligheidsverbeterplannen voor bedrijven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 10).

1058

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 494, nr. 20

Gewijzigde motie-Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbesluit

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 752, nr. 12).

1064

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 421

Motie-Voortman/Gijs van Dijk over een samenhangende aanpak

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 455).

1065

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 422

Motie-De Lange c.s. over de eerste evaluatie van de regeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 455).

1069

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 843, nr. 10

Motie-Van Toorenburg/Sjoerdsma over een landelijke gedragscode voor bedrijven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 843, nr. 35).

1070

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 855, nr. 4

Gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over een hogere WW-premie voor flexibelere arbeidscontracten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 3).

1071

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 855, nr. 6

Motie-Van Weyenberg c.s. over snel indienen van het voorstel voor de WW-premiedifferentiatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 2).

1072

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 855, nr. 7

Motie-Wiersma c.s. over een meer activerende WW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 566, nr. 105).

1075

Kamerstukken II, 2017- 2018, 30 950, nr. 144

Motie-Paternotte over discriminatie op de arbeidsmarkt en dat de kans op een baan nog steeds afhangt van afkomst, geslacht, keuze van leefvorm, leeftijd, handicap, ziekte of zelfs zwangerschap

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 849).

1077

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 207

Motie-Jasper van Dijk over de Inspectie OCW meer betrekken bij toezicht op inburgering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264).

1078

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 211

Motie-Paternotte c.s. over modernisering van de vragen bij het examen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 223).

1079

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 214

Motie-Pieter Heerma/Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 223).

1081

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 216

Motie Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 223).

1083

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 78

Motie-Wiersma/Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

1084

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 79

Motie-Wiersma/Diertens over «werk apk» voor werkenden, mee te nemen in de uitwerking van de plannen rond een leven lang leren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

1085

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 80

Motie-Wiersma over leerwerkbanen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

1086

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 82

Motie-Krol/Wiersma over de ondersteuning van mensen zonder werkgever

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

1087

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 102

Motie-Van Weyenberg over een eerlijke loonstrook

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 682, nr. 19).

1089

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 141

Motie-Gijs van Dijk over een terugvalmogelijkheid op beschut werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 145).

1090

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 144

Motie-De Jong over het realiseren van beschut werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 145).

1096

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 103

Motie-Ramaekers/Nijkerken-de Haan over praktijktafels met betrokkenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

1097

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 104

Motie-Nijkerken-de Haan/Peters over extra’s boven het maandinkomen niet verrekenen met de uitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

1098

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 105

Motie-Peters/Bruins over een werkwijze voor mensen die werken met loondispensatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

1099

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 107

Motie-Bruins/Raemakers over betrekken van mensen met een medische urenbeperking en fulltimers met een beperkte loonwaarde

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

1100

Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 358

Motie-De Jong/Markuszower over een levenslang verbod op uitoefenen van een beroep waarbij kinderen centraal staan

Afgehandeld met brief van J&V aan de Tweede Kamer d.d. 06-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000-VI, nr. 9).

1101

Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 359

Motie-De Jong/Markuszower over een onbeperkte VOG-terugkijktermijn

Afgehandeld met brief van J&V aan de Tweede Kamer d.d. 06-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 VI, nr. 9).

1102

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 823

Motie-Özütok/Gijs van Dijk over de inzet van mysteryguests en mysterycalls

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 849).

1103

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 824

Motie-Van Weyenberg/Peters over een meldingsplicht bij discriminerende verzoeken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 849).

1104

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 830

Gewijzigde-motie Gijs van Dijk/Özütok over het aanscherpen van het SNA-keurmerk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 849).

1107

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 86

Motie-Becker over een centraal informatiepunt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 614, nr. 108).

1108

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 87

Motie-Becker/Segers over geen subsidie voor organisaties die integratie tegenwerken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 614, nr. 108).

1109

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 88

Motie-Becker over de meldplicht omtrent financiële transacties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 614, nr. 108).

1110

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 92

Motie-Van der Staaij/Hiddema over inzetten van civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 614, nr. 108).

1111

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 93

Motie-Pieter Heerma/Segers over gemeenten ondersteunen bij de aanpak van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 614, nr. 108).

1113

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 834, nr. 140

Motie-Van Kent/Voortman over hogere boetes

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 883, nr. 340).

1114

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 834, nr. 141

Motie-Van Kent/Voortman over handhaven van verplichtingen uit de Arbowet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 10).

1115

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 834, nr. 143

Motie-Van Haga over nadrukkelijk extra aandacht geven aan veiligheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 10).

1119

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 434

Motie-Bruins over brede aanpak van de stapeling van bestuurlijke boetes

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 466).

1120

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 435

Motie-Raemakers/Bruins over de implementatie van het incassoregister

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 465).

1121

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 436

Motie-Raemakers/Peters over een keurmerk voor bewindvoerders

Afgehandeld met brief van J&V aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 054, nr. 24).

1122

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 438

Motie-Jasper van Dijk over groepen langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489).

1126

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 754, nr. 451

Motie-Becker c.s. over een landelijke gevalideerde aanpak

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 754, nr. 501).

1127

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 754, nr. 452

Motie-Kuiken/Gijs van Dijk over maatregelen tegen alle vormen van radicalisering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 754, nr. 501).

1129

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 417

Motie-Omtzigt over de Griekse pensioenaanspraken van Nederlanders

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 424).

1131

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 224

Motie-Paternotte/Segers over in gesprek gaan met gemeenten om beleidsvoornemens al binnen de kaders van de huidige wet uit te voeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-10-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 238).

1132

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 225

Motie-Özdil/Gijs van Dijk over ondersteuning van gemeenten aan inburgeraars die aan MBO niveau 1 traject succesvol afronden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-10-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 238).

1133

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 227

Motie-Gijs van Dijk over betere ondersteuning van werkgevers om statushouders aan het werk te helpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 848).

1134

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 234

Motie-Segers/Pieter Heerma over het best mogelijke culturele inburgering in alle gemeenten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264).

6.3.1.6 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2018–2019

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1136

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000, nr. 14

Motie-Van Haersma Buma c.s. over een duidelijke plaats voor infrastructuur en kennis van de SW-sector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 138).

1140

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 IV, nr. 8

Motie-Diertens c.s. over versterken van de kwaliteit van de kinderopvang op de BES-eilanden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 322, nr. 397).

1145

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 119

Motie-Van Brenk over intensieve persoonlijke begeleiding en scholing voor mensen in de bijstand

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 454).

1147

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 125

Motie-Gijs van Dijk over het sociaal ontwikkelbedrijf

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 138).

1150

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 716, nr. 33

Motie-Pieter Heerma c.s. over afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 716, nr. 37).

1153

Kamerstukken II, 2018–2019, 17 050, nr. 553

Motie-Gijs van Dijk over een registratieplicht van werknemers bij uitzendbureaus

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 17 050, nr. 569).

1158

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 934, nr. 17

Motie-Van Kent/Gijs van Dijk over het terugdringen van het uitkeren van beleggersbonussen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-01-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 441).

1161

Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 99

Motie-Van Brenk over een leven lang ontwikkelen toegankelijk maken voor iedereen tot de AOW-gerechtige leeftijd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 112).

1162

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 14

Motie-Becker/Jasper van Dijk over de financiering van weekendscholen vanuit Turkije

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 88).

1164

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 17

Motie-Smeulders over de adviezen van de klankgroep inburgeringsbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264).

1165

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 18

Motie-Smeulders over voldoende contactmomenten voor inburgeringsplichtingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264).

1166

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 22

Motie-Paternotte/Segers over pilots in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 263).

1167

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 23

Motie-Paternotte/Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264).

1172

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 41

Motie-Wiersma/Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-07-2019 (Kamerstuknr. onbekend)

1176

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 46

Motie-Smeulders/Van Weyenberg over het gebruik van zorgverlof bevorderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2019 (Aanhangsel van de Handelingen, 2018–2019, nr. 3411).

1189

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 61

Motie-Van Weyenberg/Wiersma over lessen trekken uit maatregelen naar aanleiding van de vorige crisis

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2019 (Kamerstuknr. onbekend).

1198

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 80

Motie-Kuzu over het lastig te bewijzen zijn van arbeidsmarktdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

1199

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 432

Motie-Asscher c.s. over een brief over het doorbreken van de pensioenimpasse

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 443).

1203

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 859

Motie-Van Brenk over de effectiviteit van beleid tegen arbeidsmarktdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

1205

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 863

Motie-Azarkan/Kuzu over het vergroten van kennis over discriminatie bij werkgevers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

1213

Kamerstukken II, 2018–2019, 25 074, nr. 44

Motie-Van Weyenberg c.s. over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 64).

1218

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 50

Motie-Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-08-2019 (Kamerstuknr. onbekend).

1222

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 147

Motie-Raemakers c.s. over studietoeslag voor studenten met een beperking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 169).

1234

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 447

Motie-Gijs van Dijk c.s. over het uitwerken van varianten voor een pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 457).

1236

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 451

Motie-Van Kent c.s. over een structurele dekking bij structurele afspraken voor een pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 457).

6.3.2 Lopende moties

Tabel 6.3.2.1 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2008–2009

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

372

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij re-integratie van nabestaanden

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd bij de beleidsdoorlichting Nabestaanden 2019. Planning: najaar 2019.

Tabel 6.3.2.2 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

607

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde Wet inburgering

De Tweede Kamer zal medio 2020 worden geïnformeerd. Het CPB doet momenteel onderzoek naar de doeltreffendheid van het huidige inburgeringsstelsel. Het rapport zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleverd.

Tabel 6.3.2.3 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

688

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

De motie wordt uitgevoerd met de acties uit de Brede schuldenaanpak (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 431): Gegevensuitwisseling faciliteren binnen de kaders van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); Ter ondersteuning van vroegsignalering, betere dienstverlening en kortere doorlooptijden wordt in samenwerking met stakeholders geïnventariseerd welke verduidelijkingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) mogelijk en nodig zijn. Deze fase is conform het actieplan Brede schuldenaanpak in het vierde kwartaal van 2018 afgerond. Nu wordt een wijziging van de Wgs voorbereid met beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020. Planning: juli 2020.

705

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

Op 27 november 2015 zijn de eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 1). Dit was de nulmeting in het kader van de monitoring van de Participatiewet. In het najaar van 2017 is de eerste vervolgmonitor naar de Tweede Kamer gestuurd. De planning van de evaluatie is november 2019.

Tabel 6.3.2.4 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

754

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 25

Motie-Vermey/Van Ojik over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp’ers

De verbetervoorstellen voor de Kinderopvangtoeslag die nu lopen hebben ook invloed op de toegankelijkheid van de Kinderopvangtoeslag voor zzp-ers. De Tweede Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag.

765

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Wetgeving die het mogelijk maakt om het quotum te deactiveren is op 30 mei 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd voor parlementaire behandeling (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 956, nr. 1 t/m 4).

771

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 40

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel wijzigt het systeem van de huidige wet. Bij het opstellen van het wetsvoorstel wordt bezien of de inhoud van de motie nog meegenomen moet worden, en zo ja op welke manier. Eind dit jaar zal de Kamer over het wetsvoorstel verder worden geïnformeerd.

Tabel 6.3.2.5 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

860

Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 548

Motie-Schut-Welkzijn over inperken van de twee jaar gewenningsbijdrage

De brief n.a.v. het onderzoek naar de vervroegde inzet van de no risk polis wordt in het vierde kwartaal van 2019 naar de Tweede Kamer verstuurd.

869

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 194, nr. 17

Motie-Nijkerken-de Haan/Kerstens om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/korting voor de werkgever

De huidige regeling loopt eind 2020 af. In 2019 zal de stand van zaken wat betreft de premiekorting/mobiliteitsbonus doelgroep banenafspraak worden bezien (zie ook ID 3413). Er is dan voldoende volume om de evaluatie over drie jaar te kunnen uitvoeren. In 2019 zal aansluitend een besluit worden genomen over de inzet van de resterende middelen. Planning: december 2019.

878

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 693

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: wordt meegenomen in de evaluatie van de Wet Aanpak Schijnconstructies, na de zomer van 2019 naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag).

899

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 12

Motie-Van ’t Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz

Planning: evaluatie Wwz eind 2020 naar de Tweede Kamer.

Tabel 6.3.2.6 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2016–2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1016

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 950, nr. 11

Motie-Jasper van Dijk c.s. over een nulquotum voor onderdanen van derde landen

Planning: wordt meegenomen in de verkenning die is aangekondigd in de Migratiebrief (Kamerstukken II, 2017–2018, 19 637, 30 573, nr. 2375) van de Staatssecretaris van J&V, de ministers van BZ, voor BHOS, van SZW en van BZK (na Prinsjesdag).

1026

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 393

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

De Tweede Kamer is eind mei geïnformeerd over de stand van zaken, in de voortgangsbrief brede schuldenaanpak. Een wetsvoorstel van de Minister voor Rechtsbescherming is in voorbereiding. Volgens planning zal het wetsvoorstel eind september in consultatie gaan. Planning: december 2019.

Tabel 6.3.2.7 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2017–2018

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1040

Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 469

Motie-Wiersma c.s. over een woonlandbeginsel voor de gezinsbijslagen

De EPSCO Raad van 21 juni 2018 is een algemene oriëntatie over de herziening van Verordening 883/2004 overeengekomen. Indexatie van gezinsbijslagen of alternatieven daarvoor vormden geen onderdeel van deze algemene oriëntatie vanwege grote bezwaren hiertegen van de huidige Europese Commissie en een meerderheid van de lidstaten. Nederland heeft tegen de algemene oriëntatie gestemd. Nederland heeft samen met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Ierland een brief over het belang van indexatie van gezinsbijslagen gezonden aan het voorzitterschap, de Europese Commissie en aan alle lidstaten. Op het vlak van indexatie van gezinsbijslagen zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.

1055

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 69

Motie-Van Brenk/Van Rooijen over het afspiegelingsbeginsel bij doorstart van ondernemingen

Planning: wordt meegenomen in de voortgangsbrief van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht van J&V, na de zomer van 2019 naar de Tweede Kamer (voor Prinsjesdag).

1061

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 81

Motie-Raemakers over de moeilijk bemiddelbare groep in de Participatiewet

In november 2017 is door de Beleidsonderzoekers in opdracht van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de motieven, aanpakken en opbrengsten van het beter leren kennen en begeleiden van de groep die al langer in de bijstand zit. Ook is er een CBS-onderzoek opgeleverd naar de kenmerken van deze groep en de vraag welke combinatie van kenmerken (profielen) een grotere of kleinere kans geeft om uit te stromen richting werk. Op dit moment wordt een laatste onderzoek aanbesteed naar kansrijke gemeentelijke aanpakken voor mensen langdurig in de bijstand. Deze wordt in de zomer van 2019 opgeleverd en eind 2019 samen met de bovenstaande twee onderzoeken en gelijktijdig met de eindevaluatie Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnen het Sociaal Domein zijn ook twee pilots gestart waarbij onderzocht wordt hoe een integrale aanpak van arbeids- en zorgondersteuning eruitziet en wat dit oplevert. Planning: eind november 2019.

1082

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 144

Motie-Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsen

Eerste rapportage is op 24-04-2019 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 454).

1092

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 420, nr. 283

Motie-Van Weyenberg c.s. over effecten van het in deeltijd werken bij de eerste baan

Het IBO Deeltijd gaat in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

1095

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 420, nr. 286

Motie-Van den Hul/Özütok over stimuleren van ouderschapsverlof bij mannen

Planning: brief na de zomer 2019 naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag).

1105

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 82

Motie-Sjoerdsma/Segers over een nieuw onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering

Oplevering van het onderzoek door WODC staat gepland voor het voorjaar van 2020. Daarna zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd door BZ.

1116

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 61

Motie-Van Dijk/Van Weyenberg over het door het SER Jongerenplatform laten uitvoeren van een ambitieuze verkenning naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden

De resultaten worden eind augustus 2019 verwacht, waarna een kabinetsreactie zal volgen.

1123

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 442

Motie-Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek

Het onderzoek naar de medewerking van schuldeisers binnen het minnelijk traject was onderdeel van de verkenning naar de aansluiting tussen het minnelijke- en het wettelijke traject. Deze verkenning is in mei aan de Tweede Kamer aangeboden. De verkenning zelf geeft een te beperkt beeld met betrekking tot de medewerking, reden waarom een separaat onderzoek zal worden uitgezet. Resultaten van dit onderzoek zullen voor eind 2019 met de Tweede Kamer worden gedeeld. Planning: december 2019.

1124

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 443

Motie-Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van uithuiszettingen

De motie wordt uitgevoerd met de acties uit de Brede schuldenaanpak (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 431). Gegevensuitwisseling faciliteren binnen de kaders van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); Ter ondersteuning van vroegsignalering, betere dienstverlening en kortere doorlooptijden wordt in samenwerking met stakeholders geïnventariseerd welke verduidelijkingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) mogelijk en nodig zijn. Deze fase is conform het actieplan Brede schuldenaanpak in het vierde kwartaal van 2018 afgerond. Nu wordt een wijziging van de Wgs voorbereid met beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020. Planning: juli 2020.

1125

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 444

Motie-De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

De Tweede Kamer is op 26 juni 2019 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 490) dat de eindrapportage van het verdiepend onderzoek wordt verwacht in het zomerreces. Op basis van deze rapportage zal de Minister voor Rechtsbescherming na het zomerreces een reactie aan de Tweede Kamer sturen. Planning: september 2019.

1135

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 228

Motie-Becker over prestatiebekostiging bij regie van gemeenten bij uitvoering

Onderdeel prestatiebekostiging en ontzorgen is afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264). Over de taaleis en tegenprestatie wordt de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Tabel 6.3.2.8 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2018–2019

1137

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000, nr. 25

Motie-Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

De Tweede Kamer is bij brief van 20 november 2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 138) over het Breed offensief geïnformeerd over de uitwerking: «Ter uitvoering van de extra impuls voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het pro/vso-onderwijs stel ik eenmalig 17 miljoen euro beschikbaar aan de centrumgemeenten van de arbeids-marktregio’s om in samenspraak met betrokken regiogemeenten en pro/vso-scholen de genoemde impuls vorm en inhoud te geven. Alle 35 centrumgemeenten hebben aangegeven hieraan mee te werken. De regio’s zullen de financiële bijdrage vanuit het Rijk ontvangen via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. De middelen gaan naar de betreffende centrumgemeenten. Via de decembercirculaire 2018 van het Ministerie van BZK zullen de gemeenten worden geïnformeerd.» Met de organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van armoede onder kinderen en dienstverlening door vrijwilligersorganisatie vindt overleg plaats over het beschikbaar maken van het geld via subsidies. Subsidieverlening kost tijd, zodat naar verwachting in de loop van 2019 het geld besteed kan worden. Planning: oktober 2019.

1141

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 IV, nr. 9

Motie-Diertens c.s. over professionaliseren van de armoede- en schuldenaanpak

De motie is in uitvoering. De Tweede Kamer is over de voortgang geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportage IJkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland die op 27 juni 2019 is verstuurd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 IV, nr. 61).

1142

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 967, nr. 13

Motie-Smeulders c.s. over promoten van voorbeelden van bedrijven met ruimer verlof bij geboorte

Planning: brief na de zomer 2019 naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag).

1143

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 967, nr. 17

Motie-Wiersma c.s. over het monitoren van het gebruik van geboorteverlof met aandacht voor inkomensgroepen, lastendruk en belemmeringen.

Wetgeving treedt 01-01-2019 in werking, eerste rapportage in tweede kwartaal 2020.

1146

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 121

Motie-Jasper van Dijk over een CAO Beschut werk

Beoogd wordt de Kamer in de zomer te informeren. Planning: september 2019.

1148

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 126

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking is in voorbereiding. Het opheffen onderscheid markt-overheid maakt onderdeel uit van de wet. Eind dit jaar zal de Kamer over de nadere uitwerking van het vereenvoudigingsvoorstel worden geïnformeerd. Aan de uitvoering is reeds per brief gevraagd om de inleenadministratie op te schorten. De quotumheffing wordt in het wetsvoorstel deactivering geregeld. Dit wetsvoorstel ligt in de Eerste Kamer.

1149

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 127

Motie-Nijkerken-de Haan/Peters over de informele ontheffing

De Inspectie SZW is gevraagd na te gaan of op basis van eerder verzameld onderzoeksmateriaal (cliënten ervaringsonderzoek uit 2015 en 2017) meer inzicht kan worden gegeven in de ervaringen van mensen, die volgens eigen beleving een informele ontheffing hebben, met betrekking tot contact met en ondersteuning door de gemeente.

In de derde meting, die in 2019 afgerond wordt, zal de Inspectie SZW specifiek over deze groep rapporteren hoe ze het contact en de ondersteuning door de gemeente ervaren. Planning: december 2019.

1152

Kamerstukken II, 2018–2019, 17 050, nr. 551

Motie-Jasper van Dijk c.s. over onterecht verstrekte uitkeringen terugvorderen

In de brief aan de Tweede Kamer over voortgang WW maatregelen d.d. 1 februari 2019 is uiteengezet welke acties UWV onderneemt om onterecht verstrekte uitkeringen terug te vorderen. Zie ook de brief die 28 juni 2019 naar de Tweede Kamer is gegaan. Eind 2019 wordt de motie afgehandeld met de laatste stand van zaken rond de terugvorderingen.

1154

Kamerstukken II, 2018–2019, 17 050, nr. 557

Motie-De Jong over standaard controleren of de aanvrager recht heeft op een WW-uitkering

De mogelijkheid van controle van alle WW-aanvragen op verwijtbare werkloosheid wordt onderzocht. De Tweede Kamer wordt over de onderzoeksuitkomsten in het voorjaar van 2020 geïnformeerd.

1159

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 675, nr. 19

Motie-Ziengs/Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

Om invulling te geven aan de motie is onderzoek nodig. De eerste fase van het onderzoek is gestart. Vooralsnog is de planning dat in 2019 de Tweede Kamer hierover wordt geïnformeerd.

1160

Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 94

Motie-Van den Hul/Diertens over obstakels voor deelname aan leven lang ontwikkelen

Om de motie te beantwoorden zijn extra vragen gesteld tijdens de enquête voor het ervaringsonderzoek onder cliënten Participatiewet. In de rapportage van de Inspectie SZW zal dit aspect terugkomen.

Planning: eind november 2019.

1168

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 24

Motie-Seegers/Jasper van Dijk over het aansluiten bij het Taalakkoord door werkgevers met buitenlandse werknemers

Er komt een extra tijdvak voor de subsidieregeling werkgevers. Die gaat 1 juni open. Dit tijdvak zal onder meer onder de aandacht worden gebracht van werkgevers met buitenlandse werknemers. De subsidieregeling wordt ook geëvalueerd om te weten te komen wat deze impuls heeft opgeleverd en voor wie. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen bij de vormgeving van de werkgevers-aanpak in de vervolgaanpak laaggeletterdheid van het kabinet (2020–2024). Planning: eind december 2019.

1174

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 44

Motie-Smeulders/Pieter Heerma over mogelijk maken dat ook vakbonden in naam van werknemers de Was kunnen inschakelen

Planning: wordt meegenomen in de evaluatie van de Wet Aanpak Schijnconstructies, na de zomer van 2019 naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag).

1175

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 45

Motie-Smeulders over aanvullende voorwaarden aan het LIV stellen

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van het LIV. Planning: 2020.

1177

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 48

Motie-Renkema c.s. over extra aandacht voor jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Beoogd wordt de Kamer in het najaar te informeren. Planning: eind oktober 2019.

1179

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 49

Motie-Renkema over effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs

De (tussen)resultaten van een onderzoek naar achterliggende oorzaken van burn-out verschijnselen worden naar verwachting eind 2019 aan de Tweede Kamer verzonden. Dit betreft een onderzoek naar de oorzaken van burn-out in relatie tot werk-privé omstandigheden onder verschillende risicogroepen en risicofactoren zoals onderwijs en zorg.

1180

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 50

Motie-Pieter Heerma c.s. over het versterken van de positie van jongeren binnen de SER

Er komt kabinetsreactie op het SER-advies ontplooiingskansen van jongeren waarin de motie wordt meegenomen. Planning: brief naar de Tweede Kamer in najaar van 2019 (na Prinsjesdag).

1181

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 51

Motie-Pieter Heerma/Becker over harde afspraken met gemeenten over nieuw- en oudkomers

De Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de gesprekken met gemeenten over de taaleis en de tegenprestatie. Planning: eind november 2019.

1183

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 53

Motie-Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen

De motie wordt uitgevoerd met de acties uit de Brede schuldenaanpak (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 431). Gegevensuitwisseling faciliteren binnen de kaders van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); Ter ondersteuning van vroegsignalering, betere dienstverlening en kortere doorlooptijden wordt in samenwerking met stakeholders geïnventariseerd welke verduidelijkingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) mogelijk en nodig zijn. Deze fase is conform het actieplan Brede schuldenaanpak in het vierde kwartaal van 2018 afgerond. Nu wordt een wijziging van de Wgs voorbereid met beoogde inwerkingtreding 1 juli 2020. Planning: juli 2020.

1185

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 56

Motie-Jasper van Dijk over verruiming van de toegang tot beschut werk

De Tweede Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd.

1187

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 59

Motie-Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2019 (na Prinsjesdag).

1188

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 60

Motie-Van Weyenberg/Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose kanker

De brief over het experiment met de vervroegde inzet van de no-riskpolis voor Ziektewetgerechtigden die geen werkgever meer hebben, gaat in het vierde kwartaal 2019 naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt ook deze motie betrokken.

1190

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 62

Motie-Raemaker/Renkema over een uitvraag over werken in deeltijd

De informatie die n.a.v. de motie is opgevraagd, wordt verwerkt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel «Uitwerking Breed Offensief». Planning: oktober 2019.

1191

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 63

Motie-Raemakers/Bruins over de noodzaak van begeleiding van jongeren naar werk of een opleiding

Streven is de Tweede Kamer te informeren in het najaar 2019. Planning: eind oktober 2019.

1192

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 64

Motie-Gijs van Dijk over het verzekeren van oudere zelfstandigen

Op 24 juni 2019 is de brief waarin ingegaan wordt op het onderzoek «Verzekeren van oudere zelfstandigen» naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt aangekondigd dat het onderzoek in het derde kwartaal 2019 na Prinsjesdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

1193

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 66

Motie-Gijs van Dijk c.s. over een SER-verkenning naar de platformeconomie

De Minister van SZW heeft de SER gevraagd een verkenning uit te voeren naar de platformeconomie in Nederland, daarmee opvolging gevend aan de motie Gijs van Dijk. SER is momenteel bezig met afronding van haar advies. De resultaten worden eind augustus 2019 verwacht, waarna een kabinetsreactie zal volgen.

1194

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 67

Motie-Bruins/Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen

Planning: wordt meegenomen in de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd door het indienen van het wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn in het najaar van 2019.

1195

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XV, nr. 68

Gewijzigde motie-Bruins c.s. over continuïteit in de begeleiding van mensen met een beperking

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 163) in het kader van Breed Offensief wordt ingegaan op de motie. In augustus 2019 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

1201

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000-XV, nr. 42

Gewijzigde motie-Wiersma/Peters over terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringsbedragen

De wetswijziging met betrekking tot de regel vermogen is bezit min schuld is momenteel in internetconsultatie. De Tweede Kamer wordt in het najaar en daarna verder geïnformeerd. Planning: december 2019.

1202

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 858

Motie-Jasper van Dijk over het bestraffen van uitzendbureaus die zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: wordt betrokken bij het wetsvoorstel toezicht, werving en selectie. Indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer begin 2020.

1207

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 867

Motie-Van Weyenberg/Peters over een meldplicht bij discriminerende verzoeken aan uitzendbedrijven

Planning: wordt betrokken bij het wetsvoorstel toezicht, werving en selectie. Indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer begin 2020.

1210

Kamerstukken II, 2018–2019, 31 322, nr. 384

Motie-Westerveld c.s. over het stelsel eenvoudiger maken

Eind 2019, na oplevering van de rapporten IBO Deeltijd en IBO toeslagen, zal worden gestart met te onderzoeken hoe het stelsel eenvoudiger kan worden gemaakt.

1214

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 45

Motie-Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Planning: de Tweede Kamer ontvangt een voortgangsbrief na de zomer 2019. De regeling wordt gepubliceerd voor 1 oktober 2019 (na Prinsjesdag).

1215

Kamerstukken, II, 2018–2019, 35 074, nr. 46

Motie-Wiersma/Pieter Heerma over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid

In de Memorie van Antwoord EK Wab is verslag gedaan van de eerste gesprekken. Eind 2019 volgt de voortgang van de gesprekken.

1216

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 47

Motie-Wiersma over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten

De verkenning naar een mogelijke aparte premiecategorie voor langjarige tijdelijke contracten wordt momenteel opgestart. Uitvoeringsorganisaties en sociale partners zullen betrokken worden. Vóór het kerstreces van 2019 zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd.

1217

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 48

Motie-Kuzu over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling

Planning: de Kamer wordt geïnformeerd in 2022.

1219

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 51

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het gebruik van uitzend-constructie zonder rechtenopbouw

Planning: brief en onderzoek eind 2019 naar de Tweede Kamer.

1220

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 52

Motie-Bruins/Pieter Heerma over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling

Overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling is gaande. Planning informeren Tweede Kamer over voortgang: vierde kwartaal 2019.

1224

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 153

Motie-Van Brenk/Nijkerken-de Haan over het instrument van jobcoaching

De Tweede Kamer wordt in november 2019 geïnformeerd.

1225

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 158

Motie-Jasper van Dijk over een duidelijke plaats voor sociale werkvoorzieningen in het breed offensief

Wordt meegenomen in de verkenningen van de detacheringsvarianten. Planning: eind december 2019.

1226

Kamerstukken II, 2018–2019, 30 821, nr. 55

Motie-Paternotte c.s. over een toezicht- of visitatiestructuur voor weekendscholen

De Tweede Kamer zal eind 2019 worden geïnformeerd.

1227

Kamerstukken II, 2018–2019, 30 821, nr. 56

Motie-Becker c.s. over een contrastrategie ten aanzien van ongewenste diasporapolitiek

De Tweede Kamer zal spoedig na het zomerreces 2019 worden geïnformeerd.

1228

Kamerstukken II, 2018–2019, 30 821, nr. 57

Motie-Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie

Dit verzoek wordt meegenomen in de verkenning naar informele scholing in Nederland, die naar verwachting eind 2019 wordt opgeleverd.

1229

Kamerstukken II, 2018–2019, 30 821, nr. 58

Motie-Pieter Heerma c.s. over nieuwe organisatiestructuur voor ISN

De Tweede Kamer zal spoedig na het zomerreces 2019 worden geïnformeerd.

1230

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 010, nr. 13

Motie-Peters over systeemfout in de uitvoering van het kindgebonden budget waardoor de afgelopen jaren niet aan alle ouders die daar recht op hadden, automatisch is uitgekeerd

Beantwoording wordt meegenomen in de koopkrachtbijlage van de begroting.

1231

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 881

Motie-Smeulders c.s. over werkzoekenden begeleiden naar werk in tekortsectoren

Deze motie wordt meegenomen in de volgende voortgangsbrief Dienstverlening naar Werk. Planning: vierde kwartaal 2019.

1232

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 888

Motie-Gijs van Dijk/Van Brenk over een gesprek faciliteren tussen vakbonden en bedrijven die maaltijden bezorgen

Er zijn gesprekken gaande met betrokkenen conform de motie. In het najaar van 2019 komt er meer duidelijkheid over het vervolg.

1233

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 889

Motie-Gijs van Dijk over omlaag krijgen van het aantal afwijkende medische oordelen

De mogelijke verschillen tussen het oordeel van de verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling en het actueel oordeel van de bedrijfsarts in het re-integratieverslag gaan zorgvuldig gemonitord worden. Vanaf eind 2021 wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd in de brief van de Stand van de uitvoering over de resultaten.

1235

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 450

Motie-Omtzigt over rechtszekerheid voor deelnemers over hun pensioenaanspraken

Op 21-03-2019 is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd hoe de motie uitgevoerd zal worden (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 450). Planning: eind 2019 brief naar Tweede Kamer met daarin de uitvoering van de motie.

1237

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 250

Motie-Becker/Pieter Heerma over verplichte voorschoolse opvang voor kinderen van inburgeraars

De Tweede Kamer zal voor oktober 2019 worden geïnformeerd.

1238

Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 469

Motie-Raemakers/Peters over invoeren van een noodstopprocedure

Bij brief van 27 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de motie van de leden Peters en Raemakers over een noodstopprocedure. De Minister voor Rechtsbescherming is naar aanleiding van deze motie een verkenning gestart naar het tijdelijk stopzetten van de invordering van verkeersboetes en eventuele verhogingen bij mensen die deze door schulden niet kunnen betalen. Daarvoor dient dan wel schuldhulpverlening te worden geaccepteerd. Naar verwachting is voor het einde van 2019 een plan voor de noodstopprocedure gereed, dat in 2020 kan worden geïmplementeerd. Planning: begin november 2019.

1239

Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 470

Motie-Raemakers/Bruins over aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten

Beoogd wordt de Tweede Kamer eind 2019 te informeren.

1240

Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 479

Motie-Bruins c.s. over een tweede tussenevaluatie

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2019 geïnformeerd. Planning: eind september 2019.

1241

Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 480

Motie-De Lange c.s. over de rol van het kwaliteitskader bij de uitvoering van gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid

Beoogd wordt de Tweede Kamer eind 2019 te informeren.

1242

Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 481

Motie-Peters c.s. over aandacht voor problemen in de uitvoering

De Tweede Kamer zal op geëigende momenten worden geïnformeerd. Dit is onder meer gebeurd met de verzending van de brief over de voortgang Brede Schulden-aanpak aan de Tweede Kamer d.d. 27 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489). Planning: eind september 2019.

1243

Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 157

Motie-Aartsen c.s. over differentiatie in risicoklassen

Dit past binnen de ambities uit de beleidsreactie. Zodra het risicogestuurd instrument functioneert, zal dit leiden tot meer differentiatie (niet meer risicoklassen). De Tweede Kamer wordt hier verder over geïnformeerd in de asbestbrief die in september/oktober dit jaar naar de Kamer verstuurd zal worden.

1245

Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 159

Gewijzigde motie-Renkema/Van Weyenberg over een externe evaluatie

Met dit traject kan begin 2020 gestart worden. In de asbest-brief die in september/oktober aan de Tweede Kamer gestuurd zal worden, zal de wijze van invulling van de externe evaluatie uitgelegd worden.

1246

Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 160

Motie-Von Martels over voortvarend oppakken van innovaties in de asbestsector

Het nieuwe Validatie- en Innovatiepunt (VIP) wordt in de zomer ingesteld en na de zomer (tweede helft 2019) verder geoperationaliseerd. Vanaf dat moment kunnen nieuwe validatie-aanvragen ingediend en behandeld worden.

1247

Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 161

Motie-Von Martels over sanering van asbestdaken standaard in klasse 1 plaatsen

Of daken uiteindelijk ondergebracht kunnen worden in risicoklasse 1 hangt af van de uitkomsten van het onderzoek die worden verwacht in de eerste helft van 2020.

1252

Kamerstukken II, 2018–2019, 21 501-20, nr. 1425

Motie-Wiersma c.s. over wijzigingen om de Nederlandse sociale zekerheid beter te beschermen tegen uitkeringstoerisme

Op deze motie wordt ingegaan in een brief aan de Tweede Kamer over de verkenning maatregelen export WW. Planning brief: derde kwartaal 2019 (na Prinsjesdag).

1253

Kamerstukken II, 2018–2019, 21 501-20, nr. 1427

Motie-Pieter Heerma/Wiersma over aanpassingen van ons huidige WW-stelsel om onze sociale zekerheid te beschermen tegen uitkeringstoerisme en fraude

Op deze motie wordt ingegaan in een brief aan de Tweede Kamer over de verkenning maatregelen export WW. Planning brief: derde kwartaal 2019 (na Prinsjesdag).

1254

Kamerstukken II, 2018–2019, 25 834, nr. 162

Motie-Stoffer c.s. over brede toepassing schuimlaag

Hierover wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd in de asbestbrief die in september/oktober 2019 verstuurd zal worden.

1255

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 817, nr. 148

Motie-Van Brenk c.s. over wegnemen van demotiverende effecten van wet- en regelgeving voor mensen met een arbeidsbeperking

Beoogd wordt de Tweede Kamer eind december 2019 te informeren.

1256

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 817, nr. 152

(gewijzigde) Motie Bruins/Renkema over inventariseren hoe reguliere werkgevers voldoende participanten kunnen werven

De planning is om de Tweede Kamer eind december 2019 te informeren.

1257

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 896

Motie-Pieter Heerma/Wiersma over de rol die het niet spreken van de Nederlandse taal speelt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid

In de brief over de Stand van de uitvoering van 28 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 625) wordt aangegeven op welke manier het niet spreken van de Nederlandse taal doorwerkt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Met UWV wordt nog onderzocht hoe vaak het niet spreken van de Nederlandse taal een effect heeft op de uitkomst van de beoordeling en op welke manier dit kan worden voorkomen.

Planning volgende brief Stand van de uitvoering: december 2019.

1258

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 898

Motie-Gijs van Dijk over onderzoek naar duurzame inzetbaarheid voor mensen met een zwaar beroep

Deze motie wordt meegenomen in de bredere discussie over duurzame inzetbaarheid, waar ook in het principeakkoord pensioenen afspraken over zijn gemaakt.

1261

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 904

Motie-Renkema/Smeulders over verdere harmonisatie tussen de instrumenten in de WIA en de Participatiewet

Motie roept op te onderzoeken of het zinvol en mogelijk is de WIA ook onder de banenafspraak te brengen en het instrument loonkostensubsidie beschikbaar te maken. Gelet op de inhoudelijke samenhang volgt een reactie op deze motie zodra de uitkomsten bekend zijn van de werkgroep van sociale partners. De werkgroep bereidt een advies voor over mogelijkheden om de werkhervatting onder WGA-gerechtigden te vergroten. Planning: eerste kwartaal 2020.

1262

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 905

Motie-Wiersma/Heerema over de Handreiking Taakdelegatie UWV herzien

Met de brief van 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 624) is uitvoering gegeven aan het gedeelte van de motie dat verzoekt om uitbreiding van het dossieronderzoek naar de herbeoordelingen door UWV-kantoor Groningen. In de brief over de Stand van de uitvoering van 28 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 625) wordt toegelicht hoe invulling zal worden gegeven aan het gedeelte van de motie dat vraagt om een herziening en verduidelijking van de handreiking taakdelegatie van UWV. De Tweede Kamer zal hierover nader worden geïnformeerd in de brief over de stand van de uitvoering van eind 2019. Planning: december 2019.

1263

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 906

Motie-Jasper van Dijk over verbeteren van de dienstverlening aan de groep 35-minners

Met ingang van 2019 wordt de 35-min doelgroep in de WW opgepakt vanuit de WGA-dienstverlening. Daarmee krijgen zij ondersteuning van UWV door professionals die gespecialiseerd zijn om mensen met een arbeidshandicap te begeleiden naar werkhervatting. UWV kan voor deze groep ook re-integratietrajecten inkopen. Verbeteren van de dienstverlening loopt daarom mee met het verbeteren van de dienstverlening aan de gehele WGA-doelgroep. De motie roept op om de no-riskpolis ook voor 35-minners van toepassing te laten zijn. De Tweede Kamer wordt hierover na de zomer bij brief geïnformeerd. Planning: derde kwartaal 2019 (na Prinsjesdag).

1264

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 909

Motie-Stoffer/Wiersma over het baseren van re-integratie op artikel 63 a van de Ziektewet

In de brief d.d. 25-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 716, nr. 38) is gemeld dat SZW in gesprek is met het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid om een en ander toe te lichten. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de brief over de no-riskpolis. Planning: vierde kwartaal.

1267

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 996, nr. 5

Motie-Van Weyenberg over het uitwerken van een wettelijke uniforming van het partnerbegrip

Advies aan de Stichting van de Arbeid gevraagd. Advies wordt in het vroege najaar van 2019 verwacht. De Tweede Kamer zal dan nader worden geïnformeerd.

1268

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 996, nr. 6

Motie-Drost/Slootweg over informatie over het nabestaanden-pensioen opnemen op het UPO

Advies aan de Stichting van de Arbeid gevraagd. Advies wordt in het vroege najaar van 2019 verwacht. De Tweede Kamer zal dan nader worden geïnformeerd.

1269

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 996, nr. 7

Gewijzigde motie-Slootweg over een advies over een adequate dekking in het nieuwe stelsel

Advies aan de Stichting van de Arbeid gevraagd. Advies wordt in het vroege najaar van 2019 verwacht. De Tweede Kamer zal dan nader worden geïnformeerd.

1270

Kamerstukken II, 2018–2019, 34 996, nr. 8

Gewijzigde motie-Slootweg over het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering expliciet beschermen

Advies aan de Stichting van de Arbeid gevraagd. Advies wordt in het vroege najaar van 2019 verwacht. De Tweede Kamer zal dan nader worden geïnformeerd.

1271

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 459

Motie-Asscher/Klaver over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze motie gaat over de uitwerking van het voorstel van sociale partners m.b.t. de wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Het kabinet zal deze moties doorgeleiden aan sociale partners en de inhoud ervan betrekken bij het voorstel van het kabinet, waarmee het kabinet voor de zomer van 2020 komt.

1272

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 460

Motie-Klaver/Asscher bij de uitwerking van de pensioencontracten de Tweede Kamer regelmatig te informeren over de door de stuurgroep gemaakte voortgang en keuzes om de gestelde doelen te bereiken

In het najaar van 2019 (na Prinsjesdag) ontvangt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage.

1273

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 461

Motie-Klaver/Asscher over een voorstel voor de wachttijd in de uitzendsector

Planning: eind 2019 brief naar de Tweede Kamer.

1274

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 462

Motie-Klaver/Asscher over alles doen om de verplichtstelling niet in gevaar te laten komen

In het najaar van 2019 (na Prinsjesdag) ontvangt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage.

1275

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 463

Motie-Klaver/Asscher over een kwalitatieve analyse van pensioencontracten door het SCP

In het najaar van 2019 (na Prinsjesdag) ontvangt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage.

1276

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 466

Motie-Van Kent over concrete doelen in het plan van de Stichting van de Arbeid

Planning: eind 2019 brief naar de Tweede Kamer.

1277

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 468

Motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren van de effecten van maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachten

Planning: in het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het plan om te gaan monitoren.

1278

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 469

Motie-Omtzigt c.s. over een onafhankelijk extern onderzoek naar de uitvoeringskosten

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind 2019.

1279

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 470

Motie-Stoffer/Bruins over de uitzondering voor gemoedsbezwaarden ook toepassen voor zzp’ers

Deze motie gaat over de uitwerking van het voorstel van sociale partners m.b.t. de wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Het kabinet zal deze moties doorgeleiden aan sociale partners en de inhoud ervan betrekken bij het voorstel van het kabinet, waarmee het kabinet voor de zomer van 2020 komt.

1280

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 473

Motie-Van der Linde c.s. over het vergroten van de duurzame inzetbaarheid

In het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

1281

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 474

Motie-Bruins c.s. over jongerenorganisaties betrekken bij het pensioenvraagstuk

Planning: eind 2019 brief naar de Tweede Kamer.

1282

Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 458

Motie-Asscher/Klaver over de uitwerking van de regeling voor zware beroepen

Planning: brief naar de Tweede Kamer begin 2020.

6.3.3 Afgehandelde toezeggingen

Tabel 6.3.3.1 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3075

23-01-2014 AO Arbeidsomstandigheden (Arbo)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken n.a.v. de brand in een windturbine met dodelijke slachtoffers

Op 24 oktober 2018 is de boetebeschikking uitgegaan naar het bedrijf. Nabestaanden zijn door betrokken inspecteur geïnformeerd. De Tweede Kamer wordt (op dit moment) als beleidslijn niet geïnformeerd over een individuele casus. Het verzoek is om die reden deze toezegging als afgehandeld te beschouwen.

3110

05-06-2014 AO Inburgering

De Minister zegt toe, n.a.v. vragen De Graaf (PVV) betreffende inburgeraars die lening examen hebben gedaan en dat niet hebben gehaald en die vervolgens uit beeld raken, om welke aantallen gaat het dan, hoeveel geld is daarmee gemoeid, hoe wordt het geleende geld dan teruggehaald, deze vragen mee te nemen bij de reeds toegezegde rapportage over de terugbetalingsdiscipline van DUO-leningen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 262).

3174

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang

Vraag of kinderopvang onder WNT valt, wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de omkering die aankomend voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-04-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 361).

3186

Mondelinge vraag lid Tanamal (PvdA) over het bericht «Verzekeringsartsen: UWV handelt in strijd met wet» (Volkskrant, 27 oktober 2014)

De Minister heeft toegezegd dat hij, naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 27 oktober, UWV opheldering zal vragen of het bericht in de Volkskrant juist is; of er sprake is van een incident of structureel; of de in 2013 gemaakte afspraken zijn geïmplementeerd, hoe de bescherming van de medische privacy gewaarborgd wordt voor iedereen die contact heeft met UWV. Alsdan zal de Minister bezien of dat moet leiden tot nadere maatregelen. Over de uitkomsten zal de Minister de Tweede Kamer informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-11-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 425).

3199

13-11-2014 AO Participatiewet en WWB-onderwerpen

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor het einde van het jaar een brief te sturen over social return bij het Rijk in relatie tot de banenafspraak. Dit betreft geen nieuwe toezegging maar een herhaling van de toezegging, zoals gedaan in de brief van Minister van V&J

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 15-05-2019 «Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018» (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 490, nr. 249).

3267

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie (34 008)

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd hoe het best kan worden gecommuniceerd over het werkgeversdeel in de pensioenpremie

Afgehandeld met de AMvB die bij het IORP wetsvoorstel hoort. Dit is op 29-12-2018 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2018, nr. 516).

Tabel 6.3.3.2 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3403

Uitgaande brief 27-11-2015 Opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek, halfjaarlijks, via voortgangsrapportages informeren over de werking van de Wwz. In deze halfjaarlijkse brieven zullen dan verschillende toezeggingen en deelrapportages over de Wwz meelopen die eerder zijn toegezegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 351, nr. 32).

3479

02-06-2016 Plenaire behandeling wijz.wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet ivm de bevoegdheden van de ondernemingsraad inz. de arbeidsvoorwaarden pensioenen

Op verzoek van VVD en PvdA heeft de Staatssecretaris toegezegd om de uitvoering van de wet in de praktijk – inclusief eventuele procedures bij de rechter – te monitoren en de Tweede Kamer daarover na twee jaar te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 424).

3519

Uitgaande brief 30-06-2016 Tweede voortgangsbrief Wwz (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 18)

Minister zegt toe om de Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) over de toepassing van het nieuwe ontslagrecht uit de Wwz. Het gaat om de constatering uit onderzoek dat de hoogte van de transitievergoeding soms lijkt te worden meegewogen bij het toe- of afwijzen van een ontbindingsverzoek en om de vraag waarom rechters menen in soms te weinig ruimte te zien om te ontbinden o.g.v. een verstoorde arbeidsverhouding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074).

Tabel 6.3.3.3 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2016–2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3581

09-02-2017 AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

De Minister informeert de Tweede Kamer dit voorjaar over de verkenning naar het inrichten van een fonds voor slachtoffers van schildersziekte

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-03-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 893).

3591

09-02-2017 AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbiedsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

De Minister informeert de Tweede Kamer voor het einde van het jaar (2017) over de Rapportage effectiviteit van de no-risk polis

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 843).

3607

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister stuurt vóór de SZW-begrotingsbehandeling een zo integraal mogelijke eerste tussenevaluatie van de sectorplannen toe

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 101).

3621

14-06-2017 AO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

De Minister zal de Tweede Kamer op een later moment meer informeren over de gevolgen van de voorstellen van de Europese Commissie inzake de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven voor het MKB

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 486).

3622

14-06-2017

AO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

De Minister zal het tegengaan van zwangerschapsdiscriminatie inbrengen bij de besprekingen van de voorstellen van de Europese Commssie inzake de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 486).

3642

07-06-2017 Plenaire behandeling Verzamelwet Pensioenen 2017

De Staatssecretaris zal het verzoek om onderzoek te verrichten naar inzicht in de uitvoeringskosten (volledigheid publicatie en kwaliteit) van pensioenfondsen en mogelijke sancties doorgeleiden naar de toezichthouders (DNB en AFM). De resultaten van het onderzoek worden na ongeveer 9 maanden gevraagd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

Tabel 6.3.3.4 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2017–2018

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3645

07-11-2017

Plenaire behandeling Verzamelwet SZW

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met de Belastingdienst en UWV om te kijken hoe het stelsel van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekerin-gen meer gelijk kan worden getrokken op het gebied van berekening van premies en afdrachten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 766, nr. 18).

3647

01-11-2017 Algemeen Politieke Beschouwingen en debat Regeringsverklaring

Het kabinet zal de uitwerking van de aanpak van ombouw van loondispensatie naar loonaanvulling voor werknemers (met een beperking) in nauw overleg met de Tweede Kamer doen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3652

28-11-2017 Mondelinge vraag van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat geld voor arme kinderen in de schuldenberg verdwijnt

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de evaluatie van de bestuurlijke afspraken met de VNG over kinderen in armoede die in 2018 plaatsvindt naar de Tweede Kamer te sturen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 455).

3653

Uitgaande brief 13-11-2017 Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 765)

Er komt een eenmalige «opschoonactie» voor heel kleine pensioenen. In de periode tot 1 januari 2019 kunnen deelnemers gebruikmaken van de mogelijkheid van individuele waardeoverdracht en pensioenuitvoerders van het recht op afkoop. De deelnemers kunnen hierop gewezen worden door de rijksoverheid en pensioenuitvoerders. Dit kan in de vorm van een algemene campagne of op de persoon toegesneden informatieverstrekking. Ik zal daarover nadere afspraken maken met de pensioensector

Vanaf 18 juni 2018 is informatie op rijksoverheid beschikbaar. De communicatiecampagne is gestart en beëindigd per 1 januari 2019.

3657

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

De Staatssecretaris stuurt het rapport van het TNO-onderzoek naar staalgrit m.b.t. de blootstelling van werknemers in maart 2018 naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 336).

3662

Uitgaande brief 15-12-2017 Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 389)

De Minister zal de bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR op enkele vlakken (informatie- en initiatiefrecht) versterken.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 35 015, nr. 2).

3670

25-01-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 24 oktober 2017 aan Staatssecretaris SZW en Minister VenJ om een dertigledendebat n.a.v. uitzending Nieuwsuur van 16 oktober j. over schuldenindustrie

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat zij in haar aanstaande gesprek met de Manifestpartijen aandacht zal vragen voor de wijze waarop DUO omgaat met studerenden met problematische schulden

Dit is zowel betrokken bij de concretisering van de Rijksincassovisie als het onderzoek van Regioplan naar maatwerk door uitvoeringsorganisaties (waaronder de DUO) bij (zwerf-)jongeren met schulden. De Kamer is over dit onderzoek geïnformeerd met de brief over de voortgang Brede Schulden-aanpak d.d. 27 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 489.). Hiermee kan de toezegging als afgedaan worden beschouwd.

3677

20-12-2017 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister komt voor de zomer met een brief over leerrekening samen met OCW over de leerrechten en de transitievergoeding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

3682

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris beraadt zich op de gevolgen voor de Participatiewet naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad m.b.t. de «bijstandsnorm voor gehuwden in relatie tot zorgbehoefte» en informeert de Kamer daarover.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2019, (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 174, nr. 6).

3684

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal het negatieve effect van het levenlanglerenkrediet in de Wajong repareren middels de Verzamelwet SZW die ingaat op 1 januari 2019

Afgehandeld met de Verzamelwet SZW 2019 (Staatsblad 2018, nr. 424).

3685

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat in de evaluatie die plaatsvindt n.a.v. de motie Peters/Raemakers (individuele studietoeslag) er ook wordt ingegaan op de vraag of er onderscheid wordt gemaakt tussen in- en uitwonende studenten met een beperking.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 139).

3688

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal de groep uit de bijstand betrekken bij het aanvalsplan tegen krapte en mismatches die de Kamer voor 1 juni 2018 ontvangt n.a.v. de motie Van Weyenberg.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 833).

3689

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal een terugkoppeling aan de Kamer geven naar aanleiding van haar gesprek met de VNG, waarin ze onder andere ingaat op het voorstel van Nijkerken-de Haan over een digitaal participatiedossier.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 138).

3691

Uitgaande brief 09-02-2018 Roadmap vervanging DBA (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 036, nr. 68)

Wij achten het gewenst om voorafgaand aan de indiening van een wetsvoorstel met uw Kamer van gedachten te wisselen over de contouren van de uitwerking van de maatregelen. Om die reden zullen wij nog voor het zomerreces uw Kamer een hoofdlijnenbrief sturen, waarin wij nader uiteen zullen zetten hoe wij de verschillende maatregelen uit gaan werken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 311, nr. 212).

3692

20-12-2017 Begrotingsbehandeling SZW

Minister zegt toe dat bij het vaststellen van het tarief meegenomen wordt om een verzekering te kunnen afsluiten voor arbeidsongeschiktheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 311, nr. 212).

3695

Uitgaande brief 08-03-2018 Aanbieding rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (Tweede Kamer 2017–2018, 32 043, nr. 391)

De Minister informeert beide Kamers over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over een effectiever en doelmatiger uitwerking van de haalbaarheids-toets, de reële dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 454).

3697

20-12-2017 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister komt voor de zomer met een brief over leven lang leren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 92).

3700

14-03-2018 AO Pensioenonderwerpen

Minister gaat in gesprek met de sector over standaardisatie van nabestaandenpensioen op risicobasis en uniformering van het partner-begrip. Beide onderwerpen worden meegenomen bij de uitwerking van het wetsvoorstel pensioen bij scheiding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

3701

20-12-2017 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zal het wetsvoorstel (WW, premiedifferentiatie, payroll en wwz) in het derde kwartaal van 2018 in zijn totaliteit naar de Tweede Kamer sturen, inclusief het proces van de Raad van State

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074).

3709

22-05-2018

Verzoek van het lid Özütok tijdens de RvW van 30 januari 2018 om een debat n.a.v. bericht over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat zij bij de evaluatie en appreciatie van de Wet aanpak schijnconstructies inzake het wel/niet openbaar maken van Inspectiegegevens op grond van de Arbowet het «namen en shamen» bij specifieke arbeidsmarktdiscriminatie los zal bezien van «namen en shamen» bij andere arbo-onderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 849).

3711

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris benadrukt de doelen van haar beleid. Het moet simpeler worden voor werkgevers, werken moet lonen. Het voorstel draagt bij aan werk voor mensen die nu aan de kant staan (meer dan de helft), meer werkgevers moeten mensen aan het werk helpen (nu is dat minder dan 10%). Zij markeert dat het nu over de hoofdlijnen gaat, uitwerking van loondispensatie in een wetsvoorstel volgt. Zij blijft binnen de kaders van het regeerakkoord.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3712

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris waardeert het plan van GroenLinks en zegt toe een schriftelijke reactie te zullen geven n.a.v. de CPB-doorrekening van dit plan.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 138).

3713

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris zal in het wetsvoorstel zoveel mogelijk aangeven in hoeverre groepen mensen er met het nieuwe voorstel op vooruitgaan en zo mogelijk ook ingaan op de relatie met de cao’s.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3714

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris is bereid om bij de uitwerking te kijken of bonussen, 13e maand etc. niet hoeven te worden verrekend.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3715

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris wijst erop dat het aanpassen van de fiscale regels inzake aanvullend pensioen lastig is. Zij is bereid om, samen met Financiën en de Belastingdienst, de Kamer een brief te sturen over de mogelijkheden van een aanvullend pensioen, inclusief de mogelijkheden voor een werkgever, en evt. werknemer, om iets extra’s te doen, bij voorbeeld via de 3e pijler.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3716

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris wil bij de uitwerking met sociale partners, gemeenten en cliëntenorganisaties kijken naar een uniformere methode van loonwaardebepaling en daarbij het voorstel van Cedris betrekken om per bedrijf één loonwaardesysteem te hanteren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3717

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie.

De Staatssecretaris zal met gemeenten de mogelijkheden bespreken om ervoor te zorgen dat de middelen die straks voor deze groep beschikbaar komen, echt aan deze doelgroep besteed worden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 115).

3718

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zegt te streven om in het voorjaar te komen tot nieuwe verruimde richtlijn vrijwilligerswerk voor personen in de WW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 566, nr. 103).

3720

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van een gepersonaliseerd overzicht met financiële voordelen van de werkzoekende, die bij een sollicitatiebrief gevoegd kan worden. Er komt met een brief met nadere toelichting op digitale bijsluiter oudere werklozen en personen met afstand arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-03-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 891).

3721

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Kamer krijgt voor het einde van 2018 een update over stand van zaken LIV/ET of eerder als er aanleiding toe is.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 146).

3723

20-06-2018 AO Pensioenonderwerpen

Na de zomer (september) komt er een brief naar de Tweede Kamer inzake de risicovrije renten en de uitspraak van de president van De Nederlandsche Bank

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 424).

3724

20-06-2018 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer ontvangt na de zomer (september) een brief inzake het punt van de heer Van Weyenberg over de raden van toezicht, het ontslag van de leden van het verantwoordingsorgaan en de monitoringscommissie (Code Pensioenfondsen).

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 424).

3725

20-06-2018 AO Pensioenonderwerpen

Na de zomer (september) wordt in een brief aan de Tweede Kamer de thematiek rond het wetsvoorstel verevening pensioenrechten bij scheiding en de tussenstand daarvan opgenomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 424).

3726

20-06-2018 AO Pensioenonderwerpen

Na de zomer (september) wordt in een brief aan de Tweede Kamer een bericht opgenomen over de thematiek rond het uniforme nabestaandenpensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 424).

3727

20-06-2018 AO Pensioenenonderwerpen

Voor het eind van dit jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over mogelijke alternatieven voor het ingetrokken wetsvoorstel over fuserende pensioenfondsen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-01-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 441).

3730

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over de invloed van de invoering van de beroepskracht-kindratio op kleinere organisaties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322 nr. 375).

3731

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over haar gesprek met de GGD en de VNG om administratieve eisen aan te scherpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 31 322, nr. 372).

3734

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

In de derde monitor van de Wet aanpak schijnconstructies wordt onder andere de bekendheid van de wet en de aansprakelijkheid van de piek van de keten meegenomen. De inbreng van de Inspectie SZW wordt expliciet zichtbaar gemaakt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 108, nr. 30).

3736

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met de uitzendbranche en vakbewegingen over contracting

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 5).

3739

03-07-2018 VAO Pensioenen

De Minister zegt toe een nadere reactie te geven op de vragen van het lid Omtzigt over de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene IORP-richtlijn. Nadere reactie zal voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aan de Kamer worden gezonden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-09-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 934, nr. 10).

3742

 

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de subsidie die aan de Ambachtsacademie is verstrekt, zodra deze beschikbaar zijn.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2019 (Evaluatie actieplan «Perspectief voor 50+» Monitorrapportage 2018) (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 921).

3743

 

De Staatssecretaris zegt toe voor de begrotingsbehandeling een reflectie te geven over het gesprek met VNG over de BUIG-gelden/ROB-advies

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 06-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 477, nr. 45).

3744

 

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de mogelijkheden om de matchinggegevens van alle werkzoekenden tussen gemeenten en UWV regionaal te ontsluiten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-07-2018 (2018D39546).

3745

 

De Staatssecretaris zegt toe om de Kamer nader te informeren over een reductiedoelstelling armoede, in het eerste kwartaal van 2019

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 484).

3746

 

De Staatssecretaris zegt toe in het jaarverslag over de armoedegelden te rapporteren

Afgehandeld met het Rijksjaarverslag 2018 – XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 15-05-2019.

3748

13-03-2018 AO Leven lang leren

De AMvB die het «in mindering brengen van scholing op de transitievergoeding» regelt wordt meegenomen in het pakket «vast versus flex» en ontvangt de Tweede Kamer in het derde kwartaal van 2018.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, nr. 35 074).

3754

09-10-2018 AO Leven Lang Leren

Begin 2019 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de verdeling ten behoeve van het publieke leer- en ontwikkelbudget met een planning van de uitwerking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 111).

3755

09-10-2018 AO Leven Lang Leren

De Tweede Kamer ontvangt voor de begrotingsbehandeling een brief inzake het gesprek met de Stichting van de Arbeid over de fiscale behandeling van de private, individuele leerrekening

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 110).

3758

Uitgaande brief 04-07-2018 Wetsvoorstel houdende maatregelen betreffende de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid

Er is samenloop tussen het onderhavige wetsvoorstel en andere maatregelen uit het regeer-akkoord, die zien op de aanpassing van de berekening en de opbouw van de transitievergoeding (bijv. transitievergoeding vanaf dag 1). Deze maatregelen zullen nader uitgewerkt worden in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), dat ik in het najaar naar uw Kamer wil sturen. Dan zal ik ook terugkomen op de uitwerking van de compensatiemaatregel transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in de hierboven genoemde gevallen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 136).

3760

15-10-2018 Wetgevingsoverleg verzamelwet Pensioenen

Verkennen van de mogelijkheid dat pensioenuitvoerders het bewijs van leven van gepensioneerden, die in het buitenland wonen, kunnen opvragen bij de SVB

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 427).

3770

15-10-2018 Wetgevingsoverleg verzamelwet Pensioenen

Onder de aandacht brengen van de verzekeringseis voor beroepsgenoten voor arbeidsongeschiktheidspensioen bij de Staatssecretaris van Financiën

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 427).

3771

13-12-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Kamer mei 2019 over de resultaten van het onderzoek, dat begin 2019 van start gaat, naar uitval van peuters als gevolg van de harmonisatie. Dit naar aanleiding van de verschillende cijfers die er bekend zijn van het onderzoek van Buitenhek, ten opzichte van de cijfers van Sociaal Werk Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 322, nr. 396).

3772

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid/DBA

De Tweede Kamer ontvangt na de zomer een brief over de ruimte die professionals van UWV hebben om af te wijken in het SZ-domein

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 608).

3773

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid/DBA

De Tweede Kamer wordt vóór het zomerreces 2018 geïnformeerd over Dienstverlening naar werk.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 102).

3774

15-10-2018 Wetgevingsoverleg verzamelwet Pensioenen

Stichting van de Arbeid verzoeken om uniformering van het begrip «wees» mee te nemen in het advies inzake uniformering partnerpensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-01-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 996, nr. 3).

3777

Uitgaande brief 26-11-2018 Fiscale behandeling private leerrekeningen (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 110)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer eind eerste kwartaal 2019 te informeren over de voortgang van het overleg met sociale partners over de fiscale behandeling van private leerrekeningen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 30 012, nr. 111).

3779

27-11-2018 Debat Pensioenen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in januari per brief te informeren over hoe het kabinet denkt de pensioenimpasse te doorbreken.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 443).

Tabel 6.3.3.5 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2018–2019

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3786

11-10-2018 – Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat n.a.v. bericht fraude bij arbeidsmigranten

Wegnemen verkeerde prikkels verwijtbare werkloosheid in het kader van pilot uitzendbureaus. De Minister zal in het kader van de aangekondigde proef rond verwijtbare werkloosheid uitwerken hoe mogelijk verkeerde prikkels in de uitzendbranche als gevolg van de huidige regelgeving kunnen worden weggenomen. Dit punt wordt ook meegenomen in de reeds gestarte gesprekken met de ABU en NBBU.

Afgehandeld met de brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 625).

3788

 

Onderzoeken naar hybride markt. In mijn brief van 5 juli 2018 heb ik aangegeven uw Kamer in het najaar breder te willen informeren over de ontwikkelingen op de hybride markt voor de ZW en WGA. De onderzoeken naar de ontwikkelingen op de hybride markt zijn echter vertraagd. Ik verwacht uw Kamer in het voorjaar van 2019 nader te kunnen informeren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 716 nr. 38).

3790

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatsecretaris zal in het eerstvolgende Algemeen Overleg over armoede en schulden meer informatie geven over de stand van zaken rond het incassoregister.

Afgehandeld met brief van J&V d.d. 08-02-2019 (Kamerstukken II, 24 515, nr. 465).

3791

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe om de Kamer medio 2019 te informeren over vorderingen op de inzet om de ondersteuning van kwetsbare mensen meer over de verschillende leefdomeinen (OCW, VWS, BZK en gemeenten) plaats te laten vinden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-02-2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 142).

3793

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe om bij het toesturen van de nieuwe realisatiecijfers Beschut werk ook een beeld te geven van de tussentijdse groei en de gesprekken met de gemeenten hierover.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 817, nr. 154).

3795

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister gaat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van het voorstel van het lid Wiersma om UWV meer maatwerkmogelijkheden te geven bij scholing van WW’ers. Minister zal op korte termijn bezien of binnen de huidige WW ruimte is om de uitkering over langere tijd te spreiden als een noodzakelijk scholingstraject langer duurt dan het recht op WW. Tevens zal worden verkend of, onder voorwaarden, maatwerk in de WW mogelijk kan worden gemaakt, waarbij je bijvoorbeeld een deel van je WW-uitkering naar voren kunt halen om zo scholing in combinatie met een baangarantie te realiseren. Over het eerste deel van de toezegging zal de Kamer vóór het voorjaarreces 2019 worden geïnformeerd, over het tweede deel vóór het zomerreces 2019.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 566, nr. 105).

3802

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zegt toe om bij de implementatie van het Europese richtlijnvoorstel Werk-privébalans het rouwverlof mee te nemen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Aanhangsel van de Handelingen, 2018–2019, nr. 3154).

3803

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zal in de brief die reeds in januari is toegezegd over pensioenonderhandelingen ook schetsen welke keuzes tijdens de pensioenonderhandelingen hebben voorgelegen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 443).

3804

Uitgaande brief 22-11-2018 Implementatieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 849).

De Staatssecretaris is verzocht met de uitzendbranche in gesprek te treden over de mogelijkheid om het SNA-keurmerk uit te breiden met een antidiscriminatiebepaling. Als de gesprekken met de uitzendbranche zijn afgerond, wordt de Kamer daarover nader geïnformeerd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

3805

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

Minister SZW zal met Staatssecretaris FIN bespreken dat ten aanzien van de onderzoeken/handhaving door Belastingdienst op schijnzelfstandigheid naast de TK commissie FIN ook de TK commissie SZW dient te worden geïnformeerd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 67).

3807

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

Indien er aanleiding is om het quotum uit het derde en laatste jaar van de quotumregeling Aziatische horeca te verruimen, wordt daar (conform de motie van Ziengs en Van Weyenberg van juli 2016) net als in het tweede quotumjaar welwillend naar gekeken.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-01-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 875).

3808

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

De komende periode wordt bezien op welke manier ook na 1 oktober 2019 zal worden voorzien in een regeling die het voor werkgevers mogelijk maakt gespecialiseerde Aziatische koks uit derde landen aan te trekken. In dit kader zal ook worden gekeken naar de Duitse regeling.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 910).

3819

12-12-2018 AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In Q2 2019 ontvangt de Kamer, bij de voortgangsrapportage van het Nationaal Actieplan Discriminatie, een voortgangsrapportage van het implementatieplan Arbeidsdiscriminatie 2018–2019

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

3821

12-12-2018 AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In Q2 2019 ontvangt de Kamer een brief over de rol van UWV in het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

3822

12-12-2018 AO Arbeidsmarktdiscriminatie

De Staatssecretaris zal verder onderzoek doen naar de effectiviteit van anoniem solliciteren en betrekt het SCP hierbij.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

3824

12-12-2018 AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In het onderzoek naar de geautomatiseerde vormen van werving en selectie en het gebruik van algoritme daarbij, wordt de rol van HRM meegenomen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 923).

3825

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zal onderzoeken welke functie zorgverlof vervult voor mantelzorgers en daarbij ook kijken wat er bekend is over informele afspraken over verlof tussen werkgever en werknemer en zal de Kamer hier medio 2019 over informeren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2019 (Aanhangsel van de Handelingen, 2018–2019, nr. 3411).

3833

23-01-2019 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat na overleg met MinBZK een schriftelijke reactie kan volgen op het nieuws dat gemeenten niet altijd een briefadres afgeven aan daklozen.

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 15-03-2019 (kenmerk: 1909).

3835

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs» (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat de Handreiking actief onder de aandacht zal worden gebracht van gemeenten in het Gemeentenieuws SZW.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2019 (Kenmerk: 2019D11861).

3836

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs» (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat de signaleringsbrief in juni 2019 komt. Een tiental gemeenten doen mee, dat betekent dat bij de eerste signaleringsbrief niet meteen van alle gemeenten een beeld is.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 17 050, nr. 578).

3839

Uitgaande brief 21-11-2018 Tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede

De Staatssecretaris zal – naar aanleiding van vragen van de leden Rombouts (CDA, Don (SP) en Ester (ChristenUnie) – het SCP, CBS en CPB verzoeken een verkenning uit te voeren naar armoede-indicatoren voor kinderarmoede. Voorts zal de Staatssecretaris, ook in overleg met de VNG, bezien of het mogelijk is om een reductiedoelstelling te formuleren en zo ja, welke, en de Kamer hierover begin 2019 informeren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 484).

3840

06-02-2019 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer wordt voor de zomer middels een stand van zaken brief geïnformeerd over diverse pensioen gerelateerde onderwerpen zoals onder meer gedifferentieerd beleggingsbeleid, effecten van doorsneesystematiek, werknemers zonder pensioen opbouw/witte vlekken/verplichtstelling, RVU-aspecten/heffing.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 457).

3842

06-02-2019 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer ontvangt op korte termijn, in het voorjaar, een hoofdlijnenbrief inzake een verkenning om pensioenbedragen ineens op te nemen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 486).

3843

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

Bij het AO SUWI komt de Minister terug op mogelijke problemen voor werkgevers die in liquiditeitsproblemen komen vanwege de transitievergoeding.

Afgehandeld in het AO SUWI d.d. 20-02-2019.

3844

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt voor 1 april geïnformeerd over het vervolg van de quotumregeling Aziatische horeca.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-04-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 910).

3845

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

Minister brengt in kaart welke rechtszaken en discussies er (internationaal) lopen op het gebied van zzp.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 311, nr. 217).

3846

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

Minister neemt in de verkenning naar de verbetering van de naleving van de Waadi de mogelijke wetswijzigingen in de Waadi en andere wettelijke mogelijkheden om ongewenste vormen van contracting aan te pakken mee, waaronder de bestuurlijke boete. In de brief zal ook aandacht worden besteed aan wat op korte termijn mogelijk is in het kader van de verkenning van de verbetering van de Waadi. Een voortgangsbrief volgt in het eerste kwartaal van 2019.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 914).

3847

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

Minister vraagt de Staatssecretaris van FIN wat de Belastingdienst tegen misleiding van zzp’ers kan doen (certificaten die geen garantie zijn).

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 311, nr. 217).

3848

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over vervolgstappen op zzp-gebied.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074 M).

3849

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

Minister vraagt de Staatssecretaris van FIN of hij de Kamer schriftelijk wil informeren over hoe de Belastingdienst omgaat met meldingen bij verdenking van schijnconstructies.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 311, nr. 217).

3850

31-01-2019 Plenair debat Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab)

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) (35 074) heb ik u toegezegd mijn appreciatie van de ingediende amendementen schriftelijk te doen toe komen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 62).

3851

31-01-2019 Plenair debat Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab)

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) (35 074) heb ik u toegezegd voorafgaand aan het Algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid van 13 februari 2019 de lagere regelgeving toe te sturen welke is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 63).

3854

06-03-2019 VAO Armoede en schuldenbeleid (AO d.d. 14/2)

De Staatssecretaris heeft op verzoek van de SP toegezegd een reactie te geven op de petitie van Single SuperMom. De heer J. van Dijk zal de petitie aan de Staatssecretaris doen toekomen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 33 836, nr. 43).

3855

06-03-2019 VAO Armoede en schuldenbeleid (AO d.d. 14/2)

De Staatssecretaris heeft op een vraag van mw. Van Brenk (50PLUS) toegezegd dat zij ernaar streeft om de Tweede Kamer vóór het meireces te informeren over de resultaten van het overleg met VWS over de situatie van ouderen met alleen AOW die verblijven in een woon-zorgcomplex (casus overhandigd tijdens AO armoede en schulden van 14 februari jl.).

Afgehandeld met brief naar de Tweede Kamer d.d. 21-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 24 515, nr. 488).

3856

06-03-2019 VAO Armoede en schuldenbeleid (AO d.d. 14/2)

De Staatssecretaris heeft toegezegd in het eerstkomende bestuurlijke overleg met de VNG aandacht te vragen voor het onderwerp uit de motie uit de gemeente Hardenberg («tegemoetkoming afvalkosten i.v.m. medisch afval»).

De Staatssecretaris heeft conform de toezegging dit punt ingebracht tijdens het bestuurlijk overleg met de VNG op 4 april jl.

Afgedaan tijdens het bestuurlijk overleg met de VNG op 4 april.

3859

13-02-2019 AO Arbeidsmarktbeleid

Minister gaat in gesprek met de ACM over de ruimte reikwijdte die van het mededingingsrecht biedt ten aanzien van voor collectieve afspraken door en/of ten behoeve van zelfstandigen zonder personeel.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 311, nr. 217).

3860

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris zegt toe dat dit voorjaar de Kamer een brief ontvangt die zal ingaan op die stand van zaken en op de vraag hoe we deze cijfers kunnen verbeteren. Die brief komt zo snel mogelijk na het meireces. Dan worden ook de definitieve cijfers over 2018 meegenomen. En dan gaat het niet alleen over de cijfers, maar ook over de context.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 817, nr. 154).

3863

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de cijfers realisaties Banenafspraak op 25 april worden bekendgemaakt.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 163).

3871

Uitgaande brief 08-02-2019 Akkoord EU Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De Minister zegt toe om de Kamer in het voorjaar per brief nader te informeren over de implementatie van het richtlijnvoorstel inzake betaling ouderschapsverlof.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-05-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 719, nr. 15)

3894

12-06-2019 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

De Minister zegt toe de Kamer een afschrift te sturen van de brief die hij vanmiddag (12 juni 2019) naar de VNG verstuurde betreffende het Inburgeringsstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 824, nr. 264).

3897

12-06-2019 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

De Minister zegt toe dat eind deze maand een brief aan de Kamer wordt gestuurd over alle stappen die recent gezet zijn bij UWV. Daarbij gaat de Minister in ieder geval in op de uitkomsten van het onderzoek naar de cultuur bij UWV, de wijze waarop de Minister de Kamer voortaan in vertrouwelijkheid kan informeren over fraude, het versterken van de functie van het auditcommittee, en de uitvoering van de WGA-dienstverlening.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-06-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 625).

6.3.4 Lopende toezeggingen

Tabel 6.3.4.1 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996–1997

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief 29-10-1996 kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) Kamerstukken II, 1996–1997, 25 478, nr. 4

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Inmiddels is de klacht van de FNV met betrekking tot onder meer ILO-Conventie 81 door de ILO afgehandeld.

De ILO heeft geoordeeld dat Nederland voldoet aan het desbetreffende verdrag. In haar rapport heeft de ILO een aantal aanbevelingen gedaan. Reactie van het kabinet op het ILO-rapport is aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II, 29 427, nr. 103). Er zal dus conform wat eerder is gemeld een kabinetsstandpunt worden voorbereid over goedkeuring van het Protocol nr. 81 bij dit Verdrag nr. 81.

Tabel 6.3.4.2 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010–2011

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2382

Plenaire behandeling Wetsvoorstel Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings-/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Planning: wordt meegenomen met de maatregelen uit het regeerakkoord om twv’s voor 3 jaar af te geven.

Tabel 6.3.4.3 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3145

19-06-2012 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

De oplevering van de evaluatie LIV zal in het vierde kwartaal van 2020 zijn. De evaluatie LKV en Jeugd-LIV zal in het vierde kwartaal van 2021 zijn. De Tweede Kamer wordt daarna zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Tabel 6.3.4.4 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2831

17-04-2013 Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv’s en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Planning: wordt meegenomen met de maatregelen uit het regeerakkoord om twv’s voor 3 jaar af te geven.

Tabel 6.3.4.5 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2935

20-03-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

Er vindt overleg plaats tussen UWV en SZW over de invulling van de sollicitatieplicht en de uitvoering van de verplichte inschrijving bij een uitzendbureau. De Tweede Kamer zal eind 2019 worden geïnformeerd over de invulling van de verplichte sollicitatieplicht. Planning: vierde kwartaal van 2019.

3090

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de Wwz er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. De Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellingsovereenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Planning: wordt meegenomen met de evaluatie van de Wwz in 2020.

Tabel 6.3.4.6 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3239

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe om een brief naar de Tweede Kamer te sturen over Europese procedures zodra infractieprocedure EC over Wib officieel binnen is

Brief over aanpassingen in Vreemdelingenregelgeving is op 18 november 2016 naar EC verstuurd. Daarop is geen reactie van de EC ontvangen. Pas wanneer dat het geval is, kan de Tweede Kamer geïnformeerd worden. Het is ook mogelijk dat de EC helemaal niet reageert.

3290

12-03-2015 Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

De Minister zal de werking van de WAA-maatregel uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd betrekken bij de evaluatie van de wet (of dit inderdaad als antiverdringingsmaatregel werkt en AOW-gerechtigden niet juist aantrekkelijker maakt als werknemer)

Wordt betrokken bij evaluatie over de werking van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd over de eerste twee jaar na inwerkingtreding, eind 2019 gereed.

3302

Uitgaande brief 19-12-2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie. (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 6)

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk

De evaluatie van de wet vindt plaats in de eerste helft van 2019. De Tweede Kamer wordt in vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd over de uitkomsten.

Tabel 6.3.4.7 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3403

Uitgaande brief 27-11-2015 Opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz. (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek, halfjaarlijks, via voortgangsrapportages informeren over de werking van de Wwz. In deze halfjaarlijkse brieven zullen dan verschillende toezeggingen en deelrapportages over de Wwz meelopen die eerder zijn toegezegd

Deze toezegging loopt tot 1-1-2020. Halfjaarlijks wordt er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de Wwz. De laatste is een brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 351, nr. 32).

3404

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

De Staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de Staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen

Dit loopt mee in de toekomstdiscussie pensioenen.

3413

29-09-2015 Stemmingen n.a.v. de ingediende amendementen, moties en het wetsvoorstel plenaire behandeling wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194)

Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na 2020. Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken wat betreft de premiekorting doelgroep banenafspraak zal worden bezien en dat na vijf jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor de doelgroep van de banenafspraak. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet

Aan beide onderdelen van deze toezegging is inmiddels reeds tegemoetgekomen. Deze toezegging is gedaan bij het wetsvoorstel harmonisering instrumenten arbeidsbeperkten op 1 januari 2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 194). Voor de te harmoniseren instrumenten (no-riskpolis en premiekorting, thans loonkostenvoordeel) werd daarbij uniformering met een horizonbepaling ingevoerd (tot 2021).

M.b.t. het eerste onderdeel (no-riskpolis) is met de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie in de Participatiewet (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 154, nr. 8) de horizonbepaling van de no-riskpolis komen te vervallen en is een evaluatie niet meer nodig.

M.b.t. onderdeel 2 (premiekorting, thans loonkostenvoordeel) is in de brief van 20 november 2018 over uitwerking van het breed offensief het voornemen kenbaar gemaakt om het loonkostenvoordeel banenafspraak te harmoniseren en structureel te maken. Hiermee is een evaluatie gericht op continuering niet meer nodig. Dit voornemen vergt nog nadere uitwerking. Dit wordt meegenomen in het wetsvoorstel vereenvoudiging Wet banenafsraak en quotumheffing. Eind dit jaar zal de Kamer over het wetsvoorstel verder worden geïnformeerd. De loonkostenvoordelen worden als zodanig geëvalueerd in 2021.

Tabel 6.3.4.8 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2016–2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3525

21-09-2016 Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De SER zal de eerdere adviesaan-vraag over loondoorbetaling bij ziekte en langdurige werkloosheid uitbreiden naar een breder advies over de arbeidsmarkt

Dit onderwerp is meegenomen in de vraagstelling voor de Commissie Borstlap.

3561

Uitgaande brief 21-12-2016 Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Het kabinet zal nader bestuderen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn

Planning: wordt meegenomen in de tussenrapportage van het APF in 2019. De evaluatie van het APF vindt plaats in 2021.

3564

02-11-2016 AO Handhaving

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren over de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om bedrijven die arbeidswetten meermaals overtreden en uitzendbureaus die zich niet houden aan het SNA-keurmerk uit te sluiten van overheidsopdrachten

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2019 (na Prinsjesdag).

3608

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer, in samenspraak met OCW, te informeren over de netto-effectiviteit van de scholingsvouchers in het kader van mismatch op de arbeidsmarkt

Vanwege de doorlooptijd van de regeling wordt het eindrapport in 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd. Een tussenrapportage van de uitkomsten is 05-07-2018 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 102). Planning: vierde kwartaal 2019.

Tabel 6.3.4.9 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2017–2018

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3659

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

De Staatssecretaris stuurt, naar aanleiding van de meerjarige aanpak in verbetering van de veiligheidscultuur door de inspectie, de eerste resultaten van de pilot gedrag en cultuur in 2018 aan de Tweede Kamer

In april 2019 is de eerste organisatie in de pilot van start gegaan. De nadruk ligt nu nog op de werving van de overige negen organisaties. Met acht organisaties zijn we in gesprek waarvan vijf organisaties zich in de afrondende fase voor deelname aan de pilot bevinden. In het eerste kwartaal van 2020 worden de eerste resultaten van de effectmeting verwacht. Begin augustus 2019 worden van de eerste organisatie de uitkomsten van de nulmeting (T1) en van de meting van de belangrijkste risicofactoren voor ongewenst gedrag verwacht. In Kamerbrief Toezegging inzake pilot cultuur- en gedragsinterventie pesten, 20 december 2018 (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 883, nr. 339) is aangekondigd dat medio 2019 de Kamer opnieuw wordt geïnformeerd over de eerste resultaten van de pilot. De Tweede Kamer wordt medio 2019 geïnformeerd d.m.v. passage in Verzamelbrief versterking handhavingsketen eerlijk, gezond en veilig werk.

3667

18-01-2018 Verzoek tijdens de RvW van 8 november 2017 van het lid Nijkerken-De Haan (VVD) om een plenair debat n.a.v. het bericht: «Amsterdam start toch bijstandsexperiment»

De Staatssecretaris zal na de installaties van nieuwe colleges in gesprek gaan met gemeenten over de uitvoering van de tegenprestatie

Informatiesessies over de uitvoering van de tegenprestatie hebben plaatsgevonden, uitkomsten worden besproken met de VNG. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. Planning: eind oktober 2019.

3669

25-01-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 24 oktober 2017 aan Staatssecretaris SZW en Minister V&J om een dertigledendebat n.a.v. uitzending Nieuwsuur van 16 oktober j. over schuldenindustrie

De Staatssecretaris heeft toegezegd de volgende onderwerpen in overweging mee te nemen bij het opstellen van de Brede Schuldenaanpak: het voorstel om te komen tot een meewerkplicht voor schuldeisers binnen de minnelijke schuldregeling; de problematiek rond de doorstroom vanuit het minnelijke naar het wettelijke schuldsaneringtraject; en de termijnen binnen de schuldhulpverlening

Ingevolge het verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) zijn de genoemde onderwerpen betrokken bij de brede schuldenaanpak. In dat kader heeft de Staatssecretaris van SZW samen met de Minister voor Rechtsbescherming onderzoek laten doen naar de doorstroom vanuit het minnelijk naar het wettelijk traject. Dit onderzoek is op 27 mei aan de Tweede Kamer gezonden. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een inhoudelijke reactie voorbereid. Planning: augustus 2019.

3671

07-11-2017 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet overdacht Klein Pensioen

Bij de voorziene evaluatie van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen wordt aandacht besteed aan de ervaringen en de zorgen van de deelnemers

Die evaluatie moet klaar zijn over vier jaar. De Tweede Kamer wordt in 2022 geïnformeerd over de evaluatie.

3694

Uitgaande brief 09-03-2018 Evaluatie wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 393)

De Wet verevening pensioenen bij scheiding en de Pensioenwet worden naar aanleiding van de evaluatie gewijzigd

Planning: wetsvoorstel ligt bij de Raad van State, naar de Tweede Kamer in september 2019 (voor Prinsjesdag).

3733

28-06-2018 AO Handhaving / Arbeidsomstandigheden

In 2020 ontvangt de Kamer de evaluatie van de wijziging van de Arbowet. Hierbij worden onder andere de aandacht voor de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, melding beroepsziekten en waar zieke werknemers met hun klachten terecht kunnen (de second opinion) meegenomen

Het aanbesteden van het empirisch deel start in 2019. Het onderzoek zal vermoedelijk gaan lopen van medio 2019-medio 2020. Dat maakt het vooralsnog mogelijk om het rapport eind 2020 aan de Tweede Kamer te versturen.

3735

27-06-2018

AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal de SER-commissie apart nog eens bevragen over de aantrekkelijkheid van deelname aan de ondernemingsraad en de vertegenwoordiging van de flexibele schil. Daarbij wordt ook het punt betrokken of het gevoel van veiligheid (drempel) daarbij een rol speelt.

Er is advies gevraagd aan CBM. Na het ontvangen van het advies zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

3737

20-12-2018 Begrotingsdebat

Experimenten individuele leerrekening

Experimenten zijn aangekondigd in de LLO brief van september 2018. De voorbereidingen lopen. Er is o.a. een vooronderzoek gedaan naar de kaders bij het uitvoeren van experimenten.

3752

04-07-2018 AO Inburgering en Integratie

De Minister zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over mogelijkheden voor inburgeraars met een visuele beperking

De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk 1 september 2019 geïnformeerd.

3763

13-09-2018 AO Bestaansminimum Caribisch Nederland

Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland. De Staatssecretaris van SZW en de Staatssecretaris van BZK informeren jaarlijks vóór het zomerreces de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen rond het ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland. In 2020 wordt daarbij de evaluatie van het pakket aan maatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Op 27 juni 2019 is de voortgangsrapportage IJkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 IV, nr. 61).

Tabel 6.3.4.10 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2018–2019

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3753

19-09-2018 Algemeen Politieke Beschouwingen woensdag 19 september en vrijdag 21 september 2018

Het kabinet zal een formeel standpunt innemen over de initiatiefwet Wet gelijke beloning vrouwen en mannen van Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus)

Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft advies uitgebracht, het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers.

3757

Uitgaande brief 05-11-2018 Aanbieding rapport «Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom zeeschepen

Ik streef ernaar u vóór het kerstreces te informeren over de uitkomsten van het overleg over de verduidelijking van de Wav en Wml in de zeescheepvaart.

Het overleg met de sector is nog volop gaande. Een eerste stand van zaken is naar de Tweede Kamer gestuurd d.d. 05-03-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 883, nr. 341). Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2019 (na Prinsjesdag).

3759

15-10-2018

Wetgevingsoverleg verzamelwet Pensioenen

Bij het wetsvoorstel inzake de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding worden de uitspraken van het Actuarieel Genootschap, waarnaar wordt verwezen in de verzamelbrief van 27 september jl. meegenomen

Planning: wetsvoorstel ligt bij de Raad van State, naar de Tweede Kamer in september 2019 (voor Prinsjesdag).

3761

17-10-2018 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie mee te nemen of en hoe het UPO informatie kan verstrekken over risico’s bij baanverandering en nabestaandenpensioen

Planning: brief naar de Tweede Kamer in vierde kwartaal van 2019.

3762

17-10-2018 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaam-heden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)

De Minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtlijn te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in werking treedt.

Over drie jaar wordt de wet tot implementatie van de IORP-II-richtlijn geëvalueerd en wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

3776

Uitgaande brief 19-11-2018 Verzamelbrief Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 427).

Het pensioenfonds van de uitzendsector heeft naar aanleiding van de uitkomsten een eerste reactie gegeven en aangegeven dat enkele resultaten genuanceerder liggen dan uit het onderzoek van het CBS blijkt. Om meer inzicht te krijgen in de situatie in de uitzendsector, ben ik voornemens verder met deze sector in gesprek te gaan. Ik zal uw Kamer over de uitkomst informeren.

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer (voor Prinsjesdag).

3778

Uitgaande brief 08-11-2018 Contracting (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 074, nr. 5)

Wel ben ik voornemens om een verkenning te starten of de bovenstaande geschetste huidige mogelijkheden voldoende zijn of dat versterking van de mogelijkheden tot optreden bij niet-naleving en handhaving van de Waadi wenselijk zou zijn.

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer 2020.

3792

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Minister en Staatsecretaris zullen binnen een half jaar een brief sturen over goede voorbeelden van regionale scholingsinitiatieven van de grond komen en welke landelijke regelingen daaraan in de praktijk kunnen bijdragen.

Beoogd wordt de Tweede Kamer in juli 2019 te informeren.

3794

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe in overleg te treden met Divosa in verband met de training om interne jobcoach te worden zoals het traject «Harrie-helpt».

De expertsessies worden samengesteld en gepland. Planning: oktober 2019.

3797

Uitgaande brief 26-11-2018 Uitvoering motie Dijkgraaf, Nijkerken-de Haan

Nader uitwerken voorstellen VCR. De komende periode zullen de voorstellen rondom VCR nader uitgewerkt en afgestemd worden met de verschillende uitvoerders in de hybride markt.

De planning is om in de zomer van 2019

een wetsvoorstel gereed hebben, dat op uitvoerbaarheid getoetst kan worden.

3817

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe om in contact te treden met FNV Vrouw i.v.m. de jonge moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt t.b.v. een passend werkbezoek.

Beoogd wordt de Kamer in oktober te informeren. Planning: eind oktober 2019.

3820

12-12-2018 AO Arbeidsmarktdiscriminatie

De Staatssecretaris streeft ernaar om de voorgenomen wijziging van de Arbowet om de bevoegdheden van de Inspectie SZW uit te breiden na de zomer aan de Raad van State ter consultatie voor te leggen. In de wetswijziging wordt een evaluatiebepaling opgenomen.

De Voortgangsrapportage Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021 wordt in de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin wordt kort ingegaan op het aangekondigde wetsvoorstel. Na de zomer wordt de voorgenomen wetswijziging aan de Raad van State voorgelegd.

3823

28-11-2018 Begrotingsbehandeling SZW

Minister SZW zal bezien of en hoe zzp-organisaties een rol zouden kunnen krijgen bij het overleg in de polder en zal de Kamer hierover informeren.

Planning: wordt meegenomen in brief naar de Tweede Kamer na de zomer 2019 (na Prinsjesdag).

3826

Uitgaande brief 28-01-2019 Verzamelbrief Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 441).

De mogelijkheid tot waardeoverdracht van nettopensioen («shoprecht») wordt nader bezien in het kader van de evaluatie van het nettopensioen die gepland staat voor 2019.

In het eerste kwartaal van 2019 is de startnotitie van de evaluatie opgesteld. In het tweede en derde kwartaal van 2019 wordt de evaluatie uitgevoerd. De kabinetsreactie zal in het vierde kwartaal van 2019 worden verstuurd.

3829

23-01-2019 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat in de uitwerking van de wetswijziging maatwerkvoorziening in de Participatiewet ook wordt gekeken naar een mogelijk wettelijk recht op job coaching.

De Tweede Kamer is bij brief van 23 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 34 352, nr. 163) geïnformeerd over de stand van zaken uitwerking Breed offensief. In de brief is ook ingegaan op deze toezegging. Deze toezegging wordt verder betrokken bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet in verband met breed offensief. Planning indiening bij de Tweede Kamer: eind november 2019.

3830

23-01-2019 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat in de evaluatie van beschut werk ook de vragen van de Kamer worden betrokken, o.a. over de afbakening van de doelgroep, indicatiecriteria en het delen van goede voorbeelden. Ook wordt er gekeken naar de financiering. De Kamer ontvangt de evaluatie voor de begrotingsbehandeling SZW 2020.

Het evaluatieonderzoek loopt. Planning: december 2019.

3831

23-01-2019 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal het eventuele opnemen van beschut werk in het doelgroepenregister onderzoeken in het kader van de uitwerking van simpel switchen. De Kamer wordt hier dit jaar over geïnformeerd.

Reactie komt in november 2019, in relatie tot evaluatie beschut werk. Planning: november 2019.

3832

23-01-2019 AO Participatiewet

In de brief van de Minister van SZW over het onderzoek Experiment vervroegde inzet no-riskpolis wordt ook gereageerd op de petitie van chronisch zieke jongeren over de inzet van de no-riskpolis

De brief komt na de zomer 2019. Uitstel wordt gemeld in de brief loondoorbetaling bij ziekte d.d. 04-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 922). Planning: vierde kwartaal.

3834

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs»(Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat het voornemen is om voor de zomer de wetswijziging met betrekking tot de regel vermogen is bezit min schuld in internetconsultatie te doen, zodat deze na de zomer, in het najaar, naar de Kamer gestuurd kan worden.

De wetswijziging met betrekking tot de regel vermogen is bezit min schuld is in internetconsultatie geweest. De Tweede Kamer wordt in het najaar en daarna verder geïnformeerd. Planning: december 2019.

3837

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs»(Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat op alle mogelijke niveaus en op alle mogelijke manieren er bij de Marokkaanse autoriteiten op aan wordt gedrongen dat zij hun medewerking hervatten. Zodra daar meer over gezegd kan worden, wordt dit met de Kamer gedeeld.

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen. Zodra hier meer over te zeggen is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

3838

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs» (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat er bezien wordt of er informatie is over de vraag of de meldplicht m.b.t. vakanties door gemeenten gehandhaafd wordt.

Om dit te onderzoeken wordt de vraag uitgezet bij VNG en Divosa. Planning: eind december 2019.

3841

06-02-2019 AO Pensioenonderwerpen

De Kamer ontvangt in het tweede kwartaal van 2019, voor de zomer, het STAR-advies over het nabestaandenpensioen, dit in relatie tot de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins

Planning: brief naar de Tweede Kamer in december 2019.

3858

Brief stand van de uitvoering

Minister gaat in overleg met collega’s van het kabinet over de balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency en hoe hierop gereflecteerd kan worden. Daarbij wordt ook de relatie met beleid, sturing, politieke verantwoordelijkheid en toezicht gelegd.

Er vindt nog overleg plaats over hoe dit het best vorm kan worden gegeven gezien verschillende aanpalende trajecten rond de uitvoering zoals topberaad, uitvoering van beleid en maatwerk in dienstverlening. De Tweede Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd via de volgende Stand van de uitvoering.

3861

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat in de evaluatie beschut werk, die in het najaar komt, ook zal worden ingegaan op de wachtlijst van de Wsw.

Wordt afgehandeld in kabinetsstandpunt Participatiewet. Planning: eind november 2019.

3862

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris zegt toe dat er nog een schriftelijke reactie volgt op het rapport van Berenschot. Eind 2019 verschijnt de volgende thermometer. Begin 2020 kan ik die aan de Kamer geven.

Het thermometer onderzoek loopt nu. In oktober 2019 wordt het kwantitatieve beeld met de eindevaluatie Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin 2020 volgt het complete rapport over de thermometer Wsw. Planning: eind december 2019.

3864

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris zegt toe dat er aandacht zal worden gegeven aan de Harrie Helpt – training. Ook bij de praktijkdagen wordt dit onder de aandacht gebracht.

In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel «Uitvoeren Breed Offensief» wordt de Harrietraining uitdrukkelijk genoemd als mogelijkheid van persoonlijke ondersteuning. Gemeenten moeten in een verordening regels stellen over de vorm van ondersteuning die zij bieden. In de gesprekken over ondersteuning op maat nu en te zijner tijd bij de voorlichting aan gemeenten (o.a. tijdens Praktijkdagen) over de maatregelen uit het wetsvoorstel wordt ook aandacht gegeven aan de Harrietraining. Planning: juli 2020.

3865

Uitgaande brief 24-04-2019 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 043, nr. 454).

De Minister zegt toe de wetgevingswens van de AFM op het gebied van de WVP, namelijk de waarborgen voor de productontwikkeling die al bestaan voor verzekeraars ook van toepassing te maken op pensioenfondsen, te betrekken en nader te verkennen in de lopende evaluatie van de WVP

De oplevering van de evaluatie van de WVP staat gepland voor zomer 2019. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de evaluatie in september 2019 (voor Prinsjesdag).

3866

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 914).

Checklist samenstellen om het verschil tussen contracting, uitzenden en payrolling inzichtelijke te maken. Ik streef ernaar om deze checklist op korte termijn te verspreiden.

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer (voor Prinsjesdag).

3867

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 914).

Verkennen tegen welke problemen sociale partners aanlopen als het gaat om de cao-naleving en handhaving. Verder van gedachten wisselen om voor- en nadelen en (on)mogelijkheden samen te bezien.

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind oktober 2019.

3868

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 914).

Verkenning wettelijke maatregelen van 1) constructies die bedoeld zijn om niet onder een cao te vallen tegen te gaan en 2) aansprakelijkheid werkgever bestuurlijke boete.

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2020.

3869

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 914).

Onderzoek naar de functie van uitzendbureaus op de arbeidsmarkt

Planning: onderzoek naar de Tweede Kamer voor de zomer 2020.

3870

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 914).

Onderzoek naar de positie van uitzendwerknemers.

Planning: onderzoek naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2020.

3876

27-05-2019

Notaoverleg nav Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaanden-pensioen 13 juli 2018 (34 996)

De Minister heeft op verzoek van de Commissie toegezegd samen met de Pensioenfederatie, het Verbond en DNB informatie na te zenden over de verdeling van regelingen met kapitaalopbouw en regelingen op risicobasis

Advies aan de Stichting van de Arbeid gevraagd. Advies wordt in het vroege najaar van 2019 verwacht. De Tweede Kamer zal dan nader worden geïnformeerd.

3877

27-03-2019 AO Arbeidsongeschiktheid

De Minister onderzoekt in welke mate het niet spreken van de Nederlandse taal een rol speelt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, hoe vaak het voorkomt en wat eraan gedaan wordt en informeert de Kamer hierover in de stand van de uitvoering.

In de brief over de Stand van de uitvoering d.d. 28 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 26 448, nr. 625) wordt aangegeven op welke manier het niet spreken van de Nederlandse taal doorwerkt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Met UWV wordt nog onderzocht hoe vaak het niet spreken van de Nederlandse taal een effect heeft op de uitkomst van de beoordeling en op welke manier dit kan worden voorkomen. Planning: volgende Stand van de uitvoering in december 2019.

3881

27-03-2019 AO Arbeidsongeschiktheid

op de hybride markt

De Kamer ontvangt een reactie op de punten van Acture, een schriftelijke verduidelijking van het beleid omtrent loonsancties en vangnetters.

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 mei 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 716, nr. 38) is een verduidelijking van het beleid omtrent loonacties gegeven. De overige punten komen aan bod in de brief over de no-riskpolis na de zomer 2019. Uitstel wordt gemeld in de brief loondoorbetaling bij ziekte d.d. 04-07-2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 544, nr. 922). Planning: vierde kwartaal 2019.

3882

27-03-2019 AO Arbeidsongeschiktheid

Naar verwachting ontvangt de Kamer eind 2019 een tussenresultaat van een vier jaar durend onderzoek naar de oorzaken van arbeidsgerelateerde stress in verschillende levensfasen.

De Tweede Kamer ontvangt naar verwachting eind 2019 een tussenresultaat van een onderzoek naar achterliggende oorzaken van burn-out verschijnselen. Dit betreft een onderzoek naar de oorzaken van burn-out in relatie tot werk-privé omstandigheden onder verschillende risicogroepen en risicosectoren, zoals onderwijs en zorg. Het onderzoek start in 2019 en zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn.

3887

19-06-2019 Debat Pensioenen

Het CPB zal in vervolgonderzoek naar de effecten van de overgang naar een nieuwe pensioenstelsel de vergelijking tussen de twee contracten meenemen inclusief scenario o.b.v. van de afgelopen 40 jaar om de schokbestendigheid te testen

Planning: brief naar de Kamer eind 2019.

3888

19-06-2019 Debat Pensioenen

Opstellen van een roadmap met daarin proces rondom uitwerking waarin aandacht komt voor 1) het juridische kader incl. houdbaarheid van de verplichtstelling t.a.v. de twee contracten, 2) planning rondom onderzoek naar extra keuzemogelijkheden en 3) invloed van een lage rente omgeving en de betekenis daarvan voor het huidige en nieuwe kapitaalgedekte pensioenstelsel

De Kamer ontvangt in september 2019 een Kamerbrief over het proces waarin deze punten worden meegenomen (na Prinsjesdag).

3889

19-06-2019 Debat Pensioenen

Onderzoek naar de mogelijkheden om in Nederland onnodige financiële benadeling van deelnemers aan premieregelingen te adresseren.

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind 2019.

3890

19-06-2019 Debat Pensioenen

Bij de uitwerking van het nieuwe contract komt bijzondere aandacht voor de wijze waarop het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen kan worden overgedragen

Het advies van de STAR wordt in het vroege najaar 2019 verwacht. Daarna zal er een kabinetsreactie worden opgesteld en in het najaar 2019 naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

3891

19-06-2019 Debat Pensioenen

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd of Artikel 22a, lid 3, sub a, van de Wet op de Loonbelasting invloed heeft op de arbeidskorting RVU (incl. gevangenispersoneel). Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd

De Tweede Kamer ontvangt in september 2019 een Kamerbrief over het proces waarin deze punten worden meegenomen (na Prinsjesdag).

3895

WGO-verslag 2018 (jaarverantwoording SZW)

Na de zomer ontvangt de Kamer het IBO-onderzoek naar deeltijdwerk

Het IBO Deeltijd gaat in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

3896

12-06-2019 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

De Staatssecretaris informeert de Kamer in het najaar over de resultaten van een onderzoek naar arbeidstoeleiding

Beoogd wordt de Tweede Kamer in september 2019 te informeren.

3898

12-06-2019 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

De Minister zegt toe dat de beleidsdoorlichting AOW eind van het jaar naar de Kamer wordt verstuurd

Er wordt momenteel gewerkt aan de beleidsdoorlichting. Planning: eind 2019.

3907

Uitgaande brief 21-06-2019 Aanpak misstanden arbeidsmigranten

Uw Kamer zal over de resultaten van de werkgroep aanpak misstanden arbeidsmigranten in het najaar van 2019 nader worden geïnformeerd

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2019.

3908

Uitgaande brief 21-06-2019 Verzamelbrief versterking handhavingsketen eerlijk, gezond en veilig werk (Kamerstukken II, 2018–2019, 25 883, nr. 348).

Wij verwachten uw Kamer voor het einde van 2019 te kunnen informeren over het vervolg van de verkenningen in het kader van versterking van de handhavingsketen

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind 2019.

3909

Uitgaande brief 24-06-2019 Voortgang uitwerking maatregelen «werken als zelfstandige»

Afhankelijk van de uitkomst van deze testfase zal bezien worden of het instrument webmodule naar behoren functioneert. Na de zomer wordt uw Kamer hierover geïnformeerd

Planning: brief naar de Kamer na de zomer van 2019 (na Prinsjesdag).

3910

Uitgaande brief 01-07-2019 Aanbieding rapport Commissie kinderopvang en vaccinatie

We gaan de aanbevelingen bestuderen en verwachten uw Kamer na het zomerreces een reactie te sturen.

Het streven is om de kabinetsreactie eind september 2019 naar de Tweede Kamer te versturen.

Noot 7: Het overzicht is bijgewerkt tot medio augustus 2019