Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
  • Begrotingsstaat
  • Voorjaarsnota
  • 1e suppletore
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

BIJLAGE 6.1 RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN

Deze bijlage bevat in tabel 6.1 een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) die onder de verantwoordelijkheid van het moederdepartement vallen. In tabel 6.2 zijn de bijdragen aan de ZBO’s en de RWT’s opgenomen die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen. De opgenomen bedragen zijn de in de beleidsartikelen verantwoorde uitgaven van de begrotings- en de premiegefinancierde regelingen in de budgettaire tabellen onder de instrumenten «Inkomensoverdrachten» en «Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s».

Tabel 6.1.1 Overzicht RWT’s en ZBO’s vallend onder Ministerie van SZW

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotings-ramingen (x € 1  mln)

Verwijzing website RWT/ZBO

Hyperlink uitgevoerde evaluatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

X

X

UWV voert de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uit. Werkzoekenden kunnen terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een uitkering, werkgevers voor vacaturebemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.

2,3,4,5,6,11

23.840,1

www.uwv.nl

evaluatie

Het BKWI is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en door te ontwikkelen.

www.bkwi.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

X

X

De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen. De belangrijkste wetten die de SVB uitvoert zijn de AOW en AKW.

2,6,8,9,10,11,13

45.941,8

www.svb.nl

evaluatie

               

Inlichtingenbureau (IB)

X

 

Stichting Inlichtingenbureau (IB) ondersteunt gemeenten bij hun taken in het sociaal domein door het leveren van informatie die nodig is voor gemeentelijke werkprocessen. IB doet dit vanuit zijn taak als informatieknooppunt voor gemeenten ten behoeve van verschillende wettelijke stelsels.

11

6,7

www.inlichtingenbureau.nl

evaluatie

Tabel 6.1.2 Overzicht RWT’s en ZBO’s vallend onder andere ministeries

Naam organisatie

Ministerie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

(x € 1 mln)

Verwijzing website RWT/ZBO

ZonMw

VWS

 

X

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

2

0,2

www.zonmw.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

J&V

 

X

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

13

16,9

www.coa.nl