Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal uitgaven

5.443,6

5.090,8

5.278,6

5.480,9

5.657,3

5.846,8

Totaal niet-belastingontvangsten

172,1

164,2

148,7

148,7

148,6

148,5

       

5. Buitenlandse Zaken

      

Uitgaven

1.562,0

1.531,4

1.531,2

1.560,2

1.599,2

1.628,4

Ontvangsten

99,7

93,3

78,3

78,3

78,3

78,3

       

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

      

Uitgaven

130,3

125,8

122,1

122,1

122,0

122,0

       

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

      

Uitgaven

290,0

283,8

285,9

284,5

285,4

284,4

Ontvangsten

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

       

Artikel 3: Effectieve Europese Samenwerking

      

Uitgaven

250,1

249,7

253,6

253,6

253,6

253,6

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

       

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

      

Uitgaven

70,2

54,2

49,3

49,2

49,2

49,7

Ontvangsten

51,7

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

       

Artikel 6: Nog onverdeeld

      

Uitgaven

5,3

3,0

20,9

51,7

88,2

120,3

       

Artikel 7: Apparaat

      

Uitgaven

816,1

814,8

799,5

799,1

800,9

798,4

Ontvangsten

46,5

41,5

26,4

26,4

26,4

26,4

       

6. Justitie en Veiligheid

      

Uitgaven

48,4

34,0

34,1

34,1

34,1

33,7

       

7. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

      

Uitgaven

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,2

       

8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      

Uitgaven

61,7

61,8

61,9

61,9

61,9

61,7

       

9B. Financiën

      

Uitgaven

365,7

73,3

177,3

285,8

334,8

358,0

Ontvangsten

4,7

3,3

2,9

2,9

2,8

2,7

       

10. Defensie

      

Uitgaven

258,5

210,0

208,4

208,4

208,4

207,7

Ontvangsten

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

       

12. Infrastructuur en Waterstaat

      

Uitgaven

29,1

27,0

26,1

20,3

18,6

18,5

       

13. Economische Zaken en Klimaat

      

Uitgaven

27,8

26,8

25,2

25,2

25,2

25,2

       

14. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

      

Uitgaven

32,9

31,6

31,2

31,2

31,2

31,2

       

15. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

      

Uitgaven

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

       

16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

      

Uitgaven

23,2

14,8

7,3

5,4

5,1

5,1

       

17. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

      

Uitgaven

3.033,4

3.079,1

3.174,7

3.194,4

3.337,4

3.476,7

Ontvangsten

66,3

66,2

66,1

66,1

66,1

66,1

       

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling,handel en investeringen

      

Uitgaven

556,9

540,5

527,8

511,6

511,8

493,3

Ontvangsten

6,5

6,4

6,3

6,3

6,3

6,3

       

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

      

Uitgaven

730,5

753,5

753,9

753,9

753,9

753,9

       

Artikel 3: Sociale vooruitgang

      

Uitgaven

798,8

764,7

763,3

768,0

768,0

768,0

       

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

      

Uitgaven

790,3

767,3

767,3

767,3

767,3

767,3

       

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

      

Uitgaven

156,9

253,2

362,5

393,6

536,5

694,2

Ontvangsten

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

       

86. Algemeen

      

Uitgaven

0,0

  

53,0

  

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een budgettaire overzichtsconstructie, waarin de uitgaven aan internationale samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen.

Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt verantwoord via de begroting van Buitenlandse Zaken en de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarom wordt het verloop van de HGIS-uitgaven van deze twee begrotingen voor de relevante artikelen toegelicht. Voor de overige begrotingen wordt de toelichting per departement gepresenteerd.

5. Buitenlandse Zaken

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde

De hogere uitgaven in 2019 en 2020 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018.

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

De hogere uitgaven in 2019 en 2020 worden veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018.

Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

De hogere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018, de toevoeging van extra middelen vanuit het one-stop shop buitenlandloket en de digitalisering van het visumaanvraagproces.

Artikel 6 Nog onverdeeld

Het budget op dit artikel loopt de komende jaren op. De budgettaire ruimte betreft een HGIS-reservering voor de loon- en prijsindexatie en voor overige onvoorziene uitgaven. Ook worden prijscorrecties voor het non-ODA deel van de HGIS op dit artikel verwerkt.

Artikel 7: Apparaat

Zowel de uitgaven als de ontvangsten op dit artikel zijn in 2019 en 2020 incidenteel hoger door een desaldering. Deze wordt veroorzaakt door de verkoop van vastgoed in het buitenland. Deze middelen worden ingezet voor de modernisering en rationalisering van de vastgoedportefeuille.

6. Veiligheid en Justitie

De uitgaven in 2019 zijn eenmalig hoger door vertraagde uitgaven uit 2018 aan het Rijksvastgoedbedrijf.

7. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De HGIS-middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffen enkele attachés. Voor de jaren 2019-2023 zijn middelen met betrekking tot de China-strategie toegevoegd aan de begroting van BZK.

8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De HGIS middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffen bijdragen aan internationale onderwijsinstellingen.

9B. Financiën

De contributiebijdragen aan de Wereldbank staan op de Financiënbegroting. Het betaalritme van deze bijdragen verklaart grotendeels de schommelingen in de uitgaven. Daarnaast heeft ter optimalisatie van het kasritme van de Staat een kasschuif plaatsgevonden van 2020 naar 2019.

10. Defensie

De hogere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge aan van het Budget Internationale Veiligheid aan de begroting van Defensie.

12. Infrastructuur en Waterstaat

De afloop die zichtbaar is in de HGIS-uitgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hangen samen met de aflopende uitgaven voor het programma HGIS Partners voor Water.

13. Economische Zaken

De hogere HGIS-uitgaven in 2019 komen voort uit de inzet van de eindejaarsmarge HGIS 2018.

14. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De HGIS-uitgaven van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven aan attachés en bijdragen aan internationale organisaties.

15. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De HGIS-middelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffen enkele attachés.

16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De HGIS-middelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreffen enkele attachés. De hogere uitgaven in 2019–2020 worden veroorzaakt door de komst van het European Medicines Agency (EMA) naar Nederland.

17. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

De hogere uitgaven op dit artikel in 2019 en 2020 zijn het gevolg van de toevoeging van de eindejaarsmarge in die jaren, bij de begrotingsbehandeling ingediende amendementen en fluctuaties in het kasritme van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). De uitgaven nemen na 2019 toe door hogere uitgaven aan werkgelegenheid.

Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Op dit artikel worden de uitgaven aan duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid en water verantwoord. De uitgaven nemen na 2019 toe door hogere uitgaven aan klimaat.

Artikel 3 Sociale vooruitgang

Op dit artikel staan uitgaven die bijdragen aan structurele armoedebestrijding en bevordering van inclusieve economische groei van mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden. Het budget is in 2019 incidenteel hoger als gevolg van extra uitgaven door amendementen die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling. De uitgaven nemen na 2019 toe door hogere uitgaven aan onderwijs.

Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

De uitgaven van dit artikel hebben betrekking op vrede en veiligheid voor ontwikkeling door het voorkomen en terugdringen van conflictsituaties en het bevorderen van rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, legitieme en democratische staatsstructuren en het bestrijden van corruptie. Daarnaast is het budget ook bestemd voor het verlenen van noodhulp ter leniging van humanitaire nood wereldwijd. De budgetten op dit artikel zijn in 2019 incidenteel hoger door extra uitgaven voor noodhulp.

Artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

Dit artikel betreft onder andere «Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen» van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op dit artikel worden aanpassingen als gevolg van de BNI-ontwikkeling en de toerekening van de kosten van opvang van eerstejaarsasielzoekers verwerkt. Gedurende het begrotingsjaar worden de middelen op dit artikelonderdeel ingezet om fluctuaties in de BNI-ontwikkeling en toerekeningen op te vangen. Resterende middelen worden gedurende het jaar binnen de BHOS-begroting herverdeeld naar de beleidsartikelen. Daarnaast zijn extra middelen toegevoegd voor schuldverlichting via de Wereldbank.

86. Algemeen

De uitgave in 2022 betreft de reservering op de aanvullende post ten behoeve van de renovatie van het Vredespaleis.

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019

5.308,3

5.353,8

5.436,1

5.594,1

5.835,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

‒ 3,8

‒ 3,7

‒ 3,7

‒ 4,1

 
 

0,0

‒ 3,8

‒ 3,7

‒ 3,7

‒ 4,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Asiel: oda-toerekening

‒ 150,9

‒ 156,0

‒ 91,7

‒ 41,6

‒ 36,3

 

Budget convenant brigrade spec. beveiligingsopdrachten (bsb)

‒ 15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dekking intensiveringen os/oda

‒ 78,9

‒ 52,8

‒ 48,0

‒ 44,0

‒ 44,0

 

Eindejaarsmarge apparaat

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge bz

‒ 58,0

‒ 7,0

‒ 3,1

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge (ida)

145,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge non-oda

25,5

4,8

3,1

0,0

0,0

 

Herijking asiel

149,1

99,0

50,6

26,7

37,3

 

Hgis-bijstelling

‒ 62,6

‒ 64,1

‒ 85,6

‒ 85,6

‒ 85,6

 

Ida

‒ 145,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif ida (wereldbank)

179,9

‒ 156,4

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif vredespaleis

‒ 53,0

0,0

0,0

53,0

0,0

 

Multilaterale samenwerking

27,0

28,0

29,0

13,0

29,0

 

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

0,0

‒ 36,0

‒ 35,0

‒ 41,0

‒ 53,0

 

Onderwijs

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

Overig armoedebeleid

6,3

13,1

6,0

16,0

12,0

 

Reservering vredespaleis

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

29,5

28,0

28,0

28,0

28,0

 

Diversen

19,9

33,7

6,5

14,3

14,6

 
 

102,5

‒ 250,7

‒ 125,2

‒ 46,2

‒ 83,0

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Rijksbegroting

      

Hgis-bijstelling

6,5

‒ 25,0

‒ 30,7

‒ 65,4

‒ 92,8

 

Diversen

23,8

16,4

2,0

2,0

2,0

 
 

32,7

‒ 8,6

‒ 28,7

‒ 63,4

‒ 90,8

 
       

Extrapolatie

     

5.640,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

135,3

‒ 263,0

‒ 157,5

‒ 113,2

‒ 177,9

 

Stand Miljoenennota 2020

5.443,6

5.090,8

5.278,6

5.480,9

5.657,3

5.640,2

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019

147,6

148,2

147,9

147,9

147,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,7

‒ 1,0

‒ 1,2

‒ 1,2

‒ 1,3

 
 

0,7

‒ 1,0

‒ 1,2

‒ 1,2

‒ 1,3

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

23,9

17,0

2,0

2,0

2,0

 
 

23,9

17,0

2,0

2,0

2,0

 
       

Extrapolatie

147,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

24,5

16,0

0,8

0,8

0,7

 

Stand Miljoenennota 2020

172,1

164,2

148,7

148,7

148,6

147,1

Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor Official Development Assistance (ODA). De herziene MPP-raming voor de instroom van asielzoekers leidt tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening. Daarnaast heeft de nacalculatie over 2018 plaatsgevonden. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van BHOS en JenV.

Budget convenant brigade spec. beveiligingsopdrachten (BSB)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 15,3 mln. over naar het Ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Dekking intesiveringen OS/ODA

Dit betreft de dekking van verschillende intensiveringen van budgetten binnen de BHOS-begroting vanaf artikel 5.4. «Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen», waarvan de grootste multilaterale samenwerking (27 mln.), onderwijs (15 mln.) en private sector ontwikkeling (29,5 mln.) zijn. Vanaf 2021 is dit bedrag structureel voor UNICEF (10 mln.) en speciale multilaterale activiteiten (3 mln.).

Eindejaarsmarge apparaat, BZ en non-ODA

Dit betreft een deel van de doorverdeling van de HGIS-eindejaarsmarge naar de begroting van BZ

Eindejaarsmarge (IDA)

Deze mutatie betreft de verrekening van de bij het jaarverslag 2018 gemelde betaling door Financiën aan de Wereldbank, die gepland was voor 2019. Door deze mutatie viel de HGIS-eindejaarsmarge lager uit dan verwacht. Het voor 2019 geplande budget is door Financiën teruggeboekt naar BZ en binnen de HGIS doorverdeeld ter compensatie van de eindejaarsmarge.

Herijking asiel

De toerekening aan ODA van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers is met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Daarnaast is een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. De per saldo lagere toerekening die uit de herijking volgt is éénmalig structureel generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van BHOS.

HGIS-bijstelling

Conform de reguliere systematiek is het ODA-budget van de HGIS neerwaarts bijgesteld op basis van de verlaagde groeiverwachting van het BNI van het Centraal Planbureau. 

IDA

Deze mutatie betreft de verrekening van de bij het jaarverslag 2018 gemelde betaling door Financiën aan de Wereldbank, die gepland was voor 2019. Het budget voor 2019 is teruggeboekt naar BZ.

Kasschuif IDA (wereldbank)

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt de contributiebijdrage voor de Wereldbank die in 2020 stond gepland vooruitbetaald in 2019. Er wordt 156,4 mln. uit 2020 en 23,5 mln. uit 2024 betaald in 2019.

Kasschuif Vredespaleis

De middelen die bij Voorjaarsnota zijn toegevoegd aan de aanvullende post ten behoeve van de renovatie van het Vredespaleis worden doorgeschoven naar 2022, omdat deze naar verwachting niet eerder tot besteding komen. Ook de resterende 3 mln. van de RA-middelen van OCW (reeks G43) bestemd voor de renovatie worden doorgeschoven naar dit jaar.

Multilaterale samenwerking

Het budget voor multilaterale samenwerking wordt meerjarig verhoogd. Dit komt door de verhoging van de jaarlijkse bijdrages aan UNICEF, UNDP, speciale multilaterale activiteiten en een verwachte kapitaalverhoging bij de African Development Bank in 2020.

Onderwijs

Het budget voor onderwijs wordt conform de prioriteiten uit de BHOS-nota verhoogd met 15 mln., waaronder met 5 mln. voor het Orange Knowledge Programme (OKP).

Reservering Vredespaleis

Voor de renovatie van het Vredespaleis wordt 50 mln. gereserveerd op de aanvullende post uit de generale middelen.

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

De incidentele verhoging op het artikel voor versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden wordt ingezet voor onder andere ondernemingsklimaat, financiële sectorontwikkeling en duurzame productie en handel.

Diversen - rijksbegroting in enge zin, beleidsmatige- en technische mutaties

Dit betreft een som van mutaties en overboekingen die tussen HGIS-begrotingen plaatsvinden. De belangrijkste posten betreft de uitkering van de eindejaarsmarges aan diverse begrotingen, loon- en prijsbijstelling en uitvoeringsmutaties. Daarnaast bevat de post diversen een niet plafondrelevante wisselkoersmutatie van 2,4 mln. voor de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

HGIS-bijstelling

Conform de reguliere systematiek is het ODA-budget van de HGIS neerwaarts bijgesteld op basis van de verlaagde groeiverwachting van het BNI van het Centraal Planbureau. De HGIS non-ODA is eveneens naar beneden bijgesteld vanwege de verlaagde groeiverwachting van de prijs bbp.

Niet-Belastingontvangsten: diversen – rijksbegroting in enge zin, beleidsmatige en technische mutaties, ontvangsten

Een klein deel van de ontvangsten van de Internationale Financiële Instellingen waren geen onderdeel van de HGIS. Deze zijn nu volledig binnen de HGIS ondergebracht. De technische mutaties bestaan verder hoofdzakelijk uit enkele desalderingen, waarvan de grootste (20 mln. in 2019 en 15 mln. in 2020) wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten uit de verkoop van vastgoed door BZ.