Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Deltafonds

J DELTAFONDS
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

1.116,7

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

totaal niet-belastingontvangsten

1.086,8

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

1

Investeren in waterveiligheid

      
 

Uitgaven

467,3

462,4

421,9

634,7

444,8

535,1

 

Ontvangsten

203,6

172,4

150,7

159,4

149,8

148,7

2

Investeren in zoetwatervoorziening

      
 

Uitgaven

26,9

27,5

33,0

3,0

3,8

3,2

 

Ontvangsten

1,5

     

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

      
 

Uitgaven

200,5

133,3

141,6

139,3

166,9

168,1

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

      
 

Uitgaven

18,4

13,0

51,3

50,9

222,4

61,0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

      
 

Uitgaven

332,7

341,2

348,2

351,3

377,5

455,7

 

Ontvangsten

0,0

     

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

      
 

Ontvangsten

881,3

932,2

962,7

1.132,5

1.148,3

1.129,0

7

Investeren in Waterkwaliteit

      
 

Uitgaven

71,0

127,5

118,0

112,8

82,8

54,7

 

Ontvangsten

0,3

0,3

0,5

   

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Het verloop van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten hangt samen met de planning van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen). De hogere uitgaven in 2022 worden verklaard door een piek in de overige aanleg projecten waterveiligheid, met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De daling van budgetten na 2021 hangt samen met de afloop van het Deltaplan Zoetwater waarbij maatregelen worden genomen in de periode 2015–2021. De hogere budgetten in 2020 en 2021 hangen samen met het realisatieprogramma zoetwatervoorziening waar verschillende uitgaven via subsidies, waterschappen en het Provinciefonds onder vallen.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van zowel waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) als de zoetwatervoorziening tonen een hogere stand in 2019 en lagere standen in 2020, 2021 en 2022. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verloop van de uitgaven van de diverse projecten, waaronder variabele uitgaven voor onderhoudsproject Stuwen in de Lek.

Artikel 4 Experimenteren cf. artikel III Deltawet

Op dit artikel worden de uitgaven voortvloeiend uit het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk verantwoord. De piek in 2023 valt samen met de verwachte afronding van dit project.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommisaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie. De hogere uitgaven in 2023 en 2024 worden veroorzaakt door een oploop in de investeringsruimte.

Artikel 6 Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (XII).

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De piek in 2020 wordt onder andere verklaard door het budget voor de Verruiming vaargeul Westerschelde, waarbij het zwaartepunt van uitgaven aan wrakkenberging en vaargeulwandverdediging in dat jaar zijn voorzien. Daarnaast zijn aan dit artikel in de jaren 2018 ‒ 2023 middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III voor Natuur en waterkwaliteit toegevoegd.

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.042,9

1.118,1

1.104,9

1.263,5

1.271,8

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kasschuiven experimenteren cf art iii deltawet

‒ 2,5

‒ 0,4

0,0

‒ 0,1

‒ 23,6

 

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

‒ 33,9

‒ 1,8

27,0

‒ 21,2

‒ 13,1

 

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

66,3

‒ 3,6

‒ 30,8

29,7

35,8

 

Saldo 2018

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

5,2

‒ 8,3

2,0

1,6

0,2

 
 

59,6

‒ 14,1

‒ 1,8

10,0

‒ 0,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

14,3

1,0

11,0

18,4

27,0

 
 

14,3

1,0

11,0

18,4

27,0

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

     

1.277,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

73,8

‒ 13,1

9,1

28,4

26,4

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

1.116,7

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

1.116,7

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.042,9

1.118,1

1.104,9

1.263,5

1.271,8

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

36,5

‒ 15,6

‒ 1,9

10,0

‒ 0,6

 

Diversen

‒ 6,9

1,5

0,0

0,0

0,0

 
 

29,6

‒ 14,1

‒ 1,9

10,0

‒ 0,6

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

14,3

1,0

11,0

18,4

27,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

44,2

1,0

11,0

18,4

27,0

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

     

1.277,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

73,8

‒ 13,1

9,1

28,4

26,4

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

1.116,7

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

1.116,7

1.105,0

1.114,0

1.291,9

1.298,2

1.277,7

Kasschuiven experimenteren cf art iii deltawet

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning.

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Saldo 2018

Het voordelig saldo over 2018 is bij Voorjaarsnota 2019 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2018 bedraagt 24,5 mln. op de uitgaven en ‒ 5,5 mln. op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 29,9 mln.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post bevat kasschuiven voor beheer, onderhoud en vervangen van het hoofdwatersysteem (0,9 mln. in 2019) en kasschuiven voor investeren in zoetwatervoorzieningen (4,3 mln. in 2019), waarvan de omvangrijkste kasschuif betrekking heeft op het project ecologische maatregelen Markermeer.

Diversen – technische mutaties, uitgaven en niet-belastinginkomsten

Dit is een saldo van verschillende technische mutaties, waaronder het uitkeren van de prijsbijstelling 2019 (23,9 mln. in 2019), een overboeking naar Rijkswaterstaat voor de uitvoering van het programma Duurzaam voor Elkaar (6,7 mln. in 2019 tot en met 2021) en enkele desalderingen wegens een overboeking aan het Gemeentefonds en Provinciefonds in het kader van Zoetwatervoorziening.