Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Zorg

ZORG: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019

76.421,0

80.723,6

84.975,4

89.345,6

94.676,5

 

Mee- en tegenvallers

      

Zorg

      

Actualisering zorguitgaven

‒ 277,2

‒ 215,2

‒ 15,2

‒ 15,2

‒ 15,2

 

Genees- en hulpmiddelen

‒ 119,9

‒ 119,9

‒ 119,9

‒ 119,9

‒ 119,9

 

Grensoverschrijdende zorg

‒ 47,0

‒ 47,0

‒ 47,0

‒ 47,0

‒ 47,0

 

Jeugdhulp

350,0

190,0

290,0

190,0

0,0

 

Overig eerstelijnszorg

‒ 99,2

‒ 99,2

‒ 99,2

‒ 99,2

‒ 99,2

 

Persoonsgebonden budgetten

‒ 61,0

‒ 61,0

‒ 61,0

‒ 61,0

‒ 61,0

 

Ramingsbijstelling opleidingen

‒ 225,0

‒ 176,3

‒ 86,3

‒ 150,0

‒ 110,0

 

Wlz buiten contracteerruimte

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

 

Zorg in natura

‒ 67,3

‒ 67,4

‒ 67,4

‒ 67,4

‒ 67,4

 

Diversen

‒ 14,8

‒ 14,8

‒ 14,7

‒ 14,7

‒ 14,7

 
 

‒ 528,0

‒ 577,4

‒ 187,3

‒ 351,0

‒ 501,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Zorg

      

Ambulantisering ggz-domein

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz

‒ 29,0

8,2

10,7

10,1

0,0

 

Kasschuif sectorplanplus

‒ 55,4

3,7

‒ 3,3

55,0

0,0

 

Nominaal en onverdeeld zvw

‒ 72,0

‒ 40,0

‒ 83,4

‒ 71,6

‒ 63,0

 

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

‒ 120,0

‒ 160,0

‒ 230,0

‒ 230,0

‒ 230,0

 

Ramingsbijstelling wlz

‒ 37,3

‒ 115,9

‒ 273,4

‒ 321,6

‒ 330,9

 

Taakstelling msz (zvw)

0,0

40,0

75,0

75,0

75,0

 

Tariefherijking verpleeghuiszorg

0,0

‒ 87,0

‒ 87,0

‒ 87,0

‒ 87,0

 

Tegenvaller wlz

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

85,6

126,8

116,2

111,1

107,7

 
 

11,9

‒ 174,2

‒ 425,2

‒ 399,0

‒ 468,2

 

Technische mutaties

      

Zorg

      

Jeugdhulp

‒ 350,0

‒ 190,0

‒ 290,0

‒ 190,0

0,0

 

Loon- en prijsbijstelling 2019 wmo/jeugd

‒ 187,3

‒ 187,7

‒ 190,1

‒ 190,0

‒ 189,9

 

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 79,2

‒ 841,4

‒ 1.262,3

‒ 1.913,9

‒ 2.556,4

 

Middelen voorwaardelijke toelating

‒ 2,2

‒ 19,2

‒ 38,2

‒ 57,2

‒ 70,2

 

Sectorplanplus

0,0

‒ 13,7

‒ 63,7

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 148,3

‒ 155,8

‒ 127,0

‒ 129,3

‒ 140,9

 
 

‒ 767,0

‒ 1.407,8

‒ 1.971,3

‒ 2.480,4

‒ 2.957,4

 

Extrapolatie

     

95.553,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.283,2

‒ 2.159,1

‒ 2.583,7

‒ 3.230,4

‒ 3.926,5

 

Stand Miljoenennota 2020

75.137,9

78.564,5

82.391,8

86.115,2

90.750,0

 
ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019

4.983,2

5.094,8

5.209,8

5.428,8

5.723,6

 

Mee- en tegenvallers

      

Zorg

      

Bijstelling eigen bijdrage wlz

‒ 25,3

‒ 13,8

‒ 4,7

2,8

‒ 12,7

 

Bijstelling eigen risico zvw

0,0

41,8

34,1

‒ 6,4

‒ 6,4

 
 

‒ 25,3

28,0

29,4

‒ 3,6

‒ 19,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Zorg

      

Diversen

0,0

‒ 1,7

‒ 1,7

‒ 1,7

‒ 1,7

 
 

0,0

‒ 1,7

‒ 1,7

‒ 1,7

‒ 1,7

 

Extrapolatie

     

5.987,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 25,3

26,3

27,7

‒ 5,3

‒ 20,8

 

Stand Miljoenennota 2020

4.957,9

5.121,1

5.237,5

5.423,5

5.702,8

 

Actualisering zorguitgaven

De meest recente uitvoeringsinformatie over de curatieve zorg in 2018 laat een additionele onderschrijding zien ten opzichte van de uitvoeringsinformatie ten tijde van het jaarverslag; de structurele doorwerking is circa 15 mln. Daarnaast blijkt uit uitvoeringsinformatie over het eerste kwartaal van 2019 dat er sprake is van een onderschrijding binnen het Zvw-kader. Deze onderschrijding doet zich voor binnen de niet-Hoofdlijnenakkoorden-sectoren in 2019 en 2020 (222 mln. in 2019, 200 mln. in 2020). Als laatste is een ramingsbijstelling op het geneesmiddelenkader verwerkt van 40 mln. in 2019.

Genees- en hulpmiddelen

In 2018 was er sprake van een onderschrijding van ca. 150 mln. bij genees- en hulpmiddelen door met name scherpere inkoop door zorgverzekeraars en hoger dan ingeschatte opbrengsten van de centrale prijsafspraken van geneesmiddelen door VWS (prijsarrangementen). Dit wordt nu grotendeels structureel verwerkt in de begroting.

Grensoverschrijdende zorg

Op basis van actuele cijfers van het CAK en het Zorginstituut is de meerjarige trend van de uitgaven aan grensoverschrijdende zorg vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn de uitgaven aan grensoverschrijdende zorg met 47 mln. neerwaarts bijgesteld.

Jeugdhulp (twee reeksen onder resp. mee/tegenvallers en technische mutaties)

Gemeenten zijn nog niet in staat geweest om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de Jeugdhulp binnen een termijn van vier jaar te realiseren. Er is sprake van een volumestijging en uitgavenstijging. Daarvoor komt het kabinet de gemeenten de komende jaren tegemoet met een extra budget van in totaal 420 mln. in 2019, 300 mln. in 2020 en 300 mln. in 2021. De middelen worden op het Gemeentefonds in het juiste kasritme gezet.

Overig eerstelijnszorg

Bij diverse sectoren binnen de eerstelijnszorg worden de onderschrijdingen van 2018 structureel verwerkt in de begroting. Het betreft onder meer 47 mln. bij fysiotherapie, 20 mln. bij tandheelkundige zorg en 16 mln. bij zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Persoonsgebonden budgetten

In 2018 is een deel van de herverdelingsmiddelen in het Wlz-kader onbesteed gebleven (130 mln.). Dit was binnen het Wlz-kader verdeeld in 61 mln. aan persoonsgebonden budgetten en 69 mln. aan zorg in natura. Dit wordt nu structureel verwerkt in de begroting.

Ramingsbijstelling opleidingen

De uitgaven aan opleidingen zijn in 2019 en verder naar verwachting lager dan eerder geraamd. Het Capaciteitsorgaan constateert dat er steeds meer artsen in opleiding tot specialist (aios) in deeltijd werken. Deze trend zet naar verwachting de komende jaren door. Tevens leiden ziekenhuizen minder gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel op dan waarmee in de raming van het Capaciteitsorgaan rekening is gehouden.

Wlz buiten contracteerruimte

Dit betreft de som van de actualisaties in de Wlz buiten de contracteerruimte. Deze worden structureel verwerkt in de begroting.

Zorg in natura

In 2018 is een deel van de herverdelingsmiddelen in het Wlz-kader onbesteed gebleven (130 mln.). Dit was binnen het Wlz-kader verdeeld in 61 mln. aan persoonsgebonden budgetten en 69 mln. aan zorg in natura. Dit wordt nu structureel verwerkt in de begroting.

Diversen – Mee- en tegenvallers – Uitgaven

Dit betreft de overige actualiseringen in de Zvw en Wlz. Hieronder valt de actualisering van de geriatrische revalidatiezorg (12 mln. structureel) en ziekenvervoer (3 mln. structureel).

Ambulantisering ggz-domein

Middels het Hoofdlijnenakkoord ggz en Zorg op de Juiste Plaats wordt binnen het ggz-domein ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot meer zorg in het gemeentelijk domein, zowel voor beschermd wonen als voor begeleiding. In totaal is er een reeks beschikbaar van € 50 mln. in 2019 oplopend naar structureel € 95 mln. in 2022 beschikbaar. De middelen worden na ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord ggz door de VNG gestort in het Gemeentefonds.

Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz

Dit betreft de aanpassing van het kasritme van de regeling VIPP ggz (een subsidieprogramma om een impuls te geven aan de digitalisering in de ggz). Hiermee blijven de bestuurlijk toegezegde middelen die samenhangen met het hoofdlijnenakkoord ggz beschikbaar.

Kasschuif SectorplanPlus

VWS ondersteunt door middel van subsidies initiatieven gericht op nieuwe personeelsinstroom in de zorg middels SectorplanPlus. Met deze kasschuif wordt het budget aangepast aan het juiste kasritme.

Nominaal en onverdeeld Zvw

Dit betreft niet ingezette middelen voor Voorwaardelijke Toelating en het verlagen van de beschikbare groeiruimte voor diverse Zvw-sectoren (niet zijnde hoofdlijnenakkoordsectoren of genees- en hulpmiddelen).

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

De uitgaven aan geneesmiddelen zijn in 2019 en verder naar verwachting lager dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven aan geneesmiddelen van 120 mln. in 2019 oplopend tot 230 mln. in 2021.

Ramingsbijstelling Wlz

In de raming van de Wlz-uitgaven is rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei van de uitgaven. Op basis van actualisatiegegevens wordt de raming van de volumegroei met 52 mln. verlaagd in 2020 oplopend tot 165 mln. vanaf 2021. Daarnaast wordt de raming van het beroep op aanspraken voor dagbesteding, vervoer en huishoudelijke hulp neerwaarts bijgesteld (83 mln. structureel). Deze ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting was mogelijk zonder het Wlz-kader bij te stellen.

Taakstelling MSZ (Zvw)

De laatste twee tranches van een taakstelling op de medisch-specialistische zorg uit het regeerakkoord Rutte I worden gedekt binnen het Uitgavenplafond Zorg.

Tariefherijking verpleeghuiszorg

De tarieven voor de verpleeghuiszorg worden op basis van een advies van de NZa herijkt.

Tegenvaller Wlz

Op grond van uitvoeringsinformatie en advies van de NZa worden de gereserveerde herverdelingsmiddelen 2019 van 200 mln. volledig en structureel beschikbaar gesteld en wordt het Wlz-kader vanaf 2019 structureel aanvullend met 270 mln. verhoogd. Dekking van de aanvullende middelen wordt vanaf 2019 gevonden in een schuif vanuit de wijkverpleging (80 mln. structureel) en vanaf 2020 in de middelen die aan de contracteerruimte worden toegevoegd als gevolg van de aanzuigende werking van het kwaliteitskader (190 mln structureel). Er resteert in 2019 een incidentele tegenvaller van 190 mln.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Uitgaven

Dit betreft een aantal kleinere mutaties, waaronder extra middelen voor uitvoerende taken van gemeenten als gevolg van de invoering van de Wet verplichte ggz (20 mln.), extra middelen voor zorgkantoren voor de implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (10 mln.), en middelen voor de nieuwe Wet zorg en dwang die per 2020 in werking treedt (10 mln.).

Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo/jeugd

Dit betreft de overheveling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2019 naar de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de overgehevelde budgetten van Wmo en Jeugd.

Loon- en prijsontwikkeling

Ten opzichte van de CPB-raming bij afgelopen Miljoenennota is de raming van de loon- en prijsontwikkeling in de zorg op basis van nieuwe CPB ramingen naar beneden bijgesteld.

Middelen voorwaardelijke toelating

De huidige regeling Voorwaardelijke toelating wordt vervangen door nieuwe regelingen. Een deel van de gereserveerde middelen binnen het plafond zorg worden overgeheveld naar de VWS-begroting. Het gaat om de programmakosten voor de regelingen Veelbelovende zorg en Zorgevaluatie en gepast gebruik en de bijbehorende uitvoeringskosten.

SectorplanPlus

Deze middelen voor opleidingen worden toegevoegd aan SectorplanPlus op Plafond Rijksbegroting. Met deze middelen kunnen alle aanvragen voor tijdvak 3 gehonoreerd worden en kan tijdvak 4 voor alle sectoren in zorg en welzijn worden opengesteld.

Diversen – Technische mutaties – Uitgaven

Dit betreft onder meer het overhevelen van de middelen voor kwaliteitsgelden curatieve zorg (ca. 30 mln.) naar de VWS-begroting en van de middelen voor de invoering van Wet verplichte ggz (20 mln.) naar het Gemeentefonds.

Bijstelling eigen bijdrage Wlz

Er is sprake van lagere inkomsten uit de eigen bijdragen Wlz en een tegenvaller bij de inkomsten als gevolg van internationale verdragen. Daarnaast zijn op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2018 van het Zorginstituut en de NZa de opbrengsten van de eigen bijdragen Wlz geactualiseerd.

Bijstelling eigen risico Zvw

De groei van de Zvw-uitgaven blijkt minder dan verwacht neer te slaan bij personen die het eigen risico al volmaken, en er is een hogere groei van het aantal verzekerden. Dit leidt tot meer opbrengsten van het eigen risico. Daartegenover staat dat de lagere Zvw-uitgaven leiden tot een lagere opbrengst van het eigen risico. Vanaf 2022 is dit effect dominant.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Niet-belastingontvangsten

Als gevolg van de AMvB Eigen betalingen Wmo 2015 en Wlz is er een verwachte derving in de opbrengsten van de eigen betalingen.