Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

17.405,1

18.893,8

20.047,4

23.211,4

24.266,9

24.827,7

totaal niet-belastingontvangsten

144,0

133,6

114,7

105,6

105,6

105,6

1

Volksgezondheid

      
 

Uitgaven

781,0

1.040,0

989,8

921,8

931,3

915,1

 

Ontvangsten

11,9

13,9

13,9

13,9

13,9

13,9

2

Curatieve zorg

      
 

Uitgaven

3.139,0

3.122,2

3.224,7

3.309,6

3.421,3

3.526,2

 

Ontvangsten

3,4

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

3

Langdurige zorg en ondersteuning

      
 

Uitgaven

6.143,1

7.259,8

7.968,1

10.926,9

11.517,6

11.563,2

 

Ontvangsten

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

4

Zorgbreed beleid

      
 

Uitgaven

1.178,6

1.072,6

1.049,7

992,9

910,7

913,8

 

Ontvangsten

73,2

70,7

68,7

66,7

66,7

66,7

5

Jeugd

      
 

Uitgaven

155,2

95,8

78,3

71,0

68,3

68,1

 

Ontvangsten

4,5

26,1

9,2

2,1

2,1

2,1

6

Sport en bewegen

      
 

Uitgaven

374,2

436,2

439,7

440,5

442,5

442,5

 

Ontvangsten

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

      
 

Uitgaven

268,6

254,6

232,5

216,1

201,3

187,1

 

Ontvangsten

0,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

      
 

Uitgaven

4.936,6

5.238,4

5.706,8

5.994,6

6.440,6

6.877,3

9

Algemeen

      
 

Uitgaven

30,8

22,7

27,4

22,0

22,0

22,0

10

Apparaatsuitgaven

      
 

Uitgaven

387,4

332,2

318,7

305,1

300,5

301,4

 

Ontvangsten

43,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

11

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

10,8

19,4

11,6

11,0

10,8

10,9

Artikel 1 Volksgezondheid

De hogere uitgaven op artikel 1 worden verklaard door het verstrekken van additionele subsidies aan ziektepreventie. Daarnaast is in 2019 de bijdragen aan het RIVM voor vaccinaties hoger. Het RIVM draagt onder andere zorg voor een goede uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma inclusief de uitbreiding met Meningokokken ACWY–vaccinatie, het Nationaal Programma Grieppreventie, de Pneumokkokkenvaccinatie en de Maternale kinkhoestvaccinatie. Vanaf 2020 en later worden de middelen voor de ZonMw-programma’s begroot op artikel 1 in plaats van artikel 4 (298 mln. in 2020). Na 2020 nemen de uitgaven geleidelijk af. Dit is onder andere het gevolg van lagere uitgaven aan de onderzoeksprogramma’s van ZonMw.

Artikel 2 Curatieve zorg

De oploop van de uitgaven op artikel 2 vanaf 2020 is een gevolg van een stijging van de Rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds voor de financiering van verzekerden jonger dan 18 jaar.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Dit artikel neemt tussen 2019 en 2024 toe door een stijging van de Rijksbijdrage Wlz (5,3 mld.) en de Bijdrage In Kosten van Kortingen (BIKK, 0,3 mld.). De Rijksbijdrage Wlz stijgt als gevolg van het stabiliseren van de Wlz-premie op 9,65% en de stijgende Wlz-uitgaven. Het verschil tussen de premieopbrengsten (samen met de BIKK) en de uitgaven wordt opgevangen met deze Rijksbijdrage. De hoogte van de BIKK hangt o.a. samen met de ontwikkeling van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting. Deze Rijksbijdrage compenseert het Wlz-fonds voor wijzigingen in de ontvangsten die ontstaan door de ontwikkeling van de heffingskortingen.

Artikel 4 Zorgbreed Beleid

Vanaf 2020 en later worden de middelen voor de ZonMw-programma’s begroot op artikel 1 in plaats van artikel 4 (298 mln. in 2020). Na 2020 nemen de uitgaven geleidelijk af. Dit is onder andere het gevolg van lagere uitgaven aan subsidies transparantie kwaliteit van zorg.

Artikel 5 Jeugd

Het artikel Jeugd laat een afname zien van de uitgaven. In 2019 is het budget hoger dan in latere jaren, doordat er tijdelijk extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor transitiekosten van de decentralisatie van het jeugdbeleid. Daarom dalen ook de subsidies voor het jeugdstelsel.

Artikel 6 Sport en Bewegen

De oploop van 2019 naar latere jaren wordt verklaard doordat in 2019 circa 62 mln. is overgeheveld naar het Gemeentefonds voor de buurtsportcoaches, terwijl deze storting voor de latere jaren nog niet heeft plaatsgevonden. Deze 62 mln. is dus niet langer zichtbaar in de VWS begroting maar in het Gemeentefonds.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

Door afname van het aantal verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen dalen de uitgaven aan pensioenen en uitkeringen op dit artikel.

Artikel 8 Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

De toename van de uitgaven op dit artikel geeft met name de ontwikkeling van de zorgtoeslag weer. De stijging van de uitgaven aan de zorgtoeslag is het gevolg van de toename van de zorgpremie, bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling. Daarnaast is in het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 de zorgtoeslag structureel verhoogd.

Artikel 9 Algemeen

Het verschil tussen 2019 en latere jaren ontstaat door een eenmalige aflossing van een schuld van het moederdepartement aan het RIVM.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

De apparaatsuitgaven zijn in 2019 hoger dan de daaropvolgende jaren. Dit hangt samen met incidentele personele en materiële uitgaven, maar ook met de technische verwerking van uitgaven waar niet-belastingontvangsten tegenover staan (zogenaamde desalderingen). Bij desalderingen stijgen zowel de niet-belastingontvangsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag, waardoor de netto uitgaven dus niet stijgen. In de begroting worden dergelijke ontvangsten en daarmee corresponderende uitgaven niet structureel geraamd.

Artikel 11 Nog onverdeeld

Het verloop op dit artikel wordt verklaard door nog niet uitgekeerde loon- en prijsbijstelling (10,7 mln. in 2019). Verder staat in 2020 incidenteel budget (circa 8,4 mln.) voor de invoering van het individueel keuzebudget voor Rijksambtenaren.

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

16.392,8

18.967,3

21.419,6

22.758,9

24.180,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Affinanciering transitie autoriteit jeugd

43,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Informatiebeleid

17,6

13,9

9,4

9,1

9,1

 

Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd

‒ 33,7

17,8

13,1

2,9

0,0

 

Kasschuif inzicht

‒ 20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

 

Kasschuif programma's zonmw

‒ 11,8

2,3

3,1

‒ 11,6

16,1

 

Kasschuif sectorplanplus

‒ 23,8

0,0

0,0

23,8

0,0

 

Kasschuif set

‒ 21,3

‒ 10,0

‒ 2,5

19,8

12,0

 

Diversen

27,6

99,5

31,5

11,8

16,5

 

Zorg

      

Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz

‒ 29,0

8,2

10,7

10,1

0,0

 

Kasschuif sectorplanplus

‒ 55,4

3,7

‒ 3,3

55,0

0,0

 

Stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel (h58)

‒ 16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 11,6

6,1

‒ 0,9

‒ 3,0

‒ 3,2

 
 

‒ 133,8

141,5

81,1

117,9

50,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Buurtsportcoaches

‒ 60,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

G39 maatschappelijke diensttijd

50,0

39,6

27,4

6,9

1,1

 

Loonbijstelling

82,1

78,4

75,1

71,4

69,7

 

Regeling veelbelovende zorg

0,0

12,0

31,0

50,0

63,0

 

Sectorplanplus

0,0

13,7

63,7

0,0

0,0

 

Diversen

208,2

197,6

114,6

104,6

111,7

 

Zorg

      

Diversen

‒ 1,9

4,9

13,3

11,1

10,5

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Bikk wlz

33,9

‒ 19,3

‒ 80,4

‒ 149,9

‒ 266,5

 

Rijksbijdrage wlz

950,0

‒ 250,0

‒ 1.600,0

500,0

250,0

 

Rijksbijdrage 18-

0,0

‒ 145,1

‒ 101,0

‒ 127,3

‒ 102,9

 

Verhoging zorgtoeslag

15,4

185,0

185,0

185,0

185,0

 

Zorgtoeslag

‒ 134,6

‒ 335,8

‒ 186,0

‒ 321,2

‒ 289,4

 

Diversen

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 
 

1.146,3

‒ 215,0

‒ 1.453,3

334,6

36,2

 

Extrapolatie

24.827,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.012,3

‒ 73,6

‒ 1.372,2

452,5

86,6

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

17.405,1

18.893,8

20.047,4

23.211,4

24.266,9

24.827,7

Totaal Internationale samenwerking

23,2

14,8

7,3

5,4

5,1

5,1

Stand Miljoenennota 2020

17.428,3

18.908,6

20.054,7

23.216,8

24.272,0

24.832,8

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

87,6

82,9

82,9

82,9

82,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Affinanciering transitie autoriteit jeugd

0,0

24,0

7,1

0,0

0,0

 

Diversen

19,7

26,7

24,7

22,7

22,7

 
 

19,7

50,7

31,8

22,7

22,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

36,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

36,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

     

105,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

56,4

50,7

31,8

22,7

22,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

144,0

133,6

114,7

105,6

105,6

105,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

144,0

133,6

114,7

105,6

105,6

105,6

Affinanciering Transitie Autoriteit Jeugd

Dit betreft middelen voor de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) voor herziene aanvragen van subsidies en tijdelijke liquiditeitssteun aan diverse jeugdinstellingen in 2018.

Informatiebeleid

Om digitalisering in de zorg te versnellen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor thema’s als authenticatie in de zorg, privacy en informatieveiligheid in de zorg, uitvoeringstaken agentschap CIBG, faciliteren verbinding zorgveld en het programma data, programma gegevensuitwisseling en programma internationaal.

Kasschuif G39 maatschappelijke diensttijd

Met deze kasschuif wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bevoorschotting van de projecten.

Kasschuif InZicht

Het kasritme voor de subsidieregeling InZicht is aangepast in verband met de latere openstelling en de gewijzigde opzet van de regeling.

Kasschuif programma's ZonMw

Dit betreft een herschikking van de budgetten voor diverse programma’s van ZonMw.

Kasschuif SectorplanPlus

Naar aanleiding van nieuw beschikbaar gekomen cijfers over de subsidieaanvragen, wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bevoorschotting.

Kasschuif SET

Aan de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt in 2019 naar verwachting minder besteed, doordat de regeling later is opengesteld en de regeling nog bekendheid moet genereren binnen het veld. Middels deze kasschuif blijven de middelen beschikbaar voor de stimulering van E-health.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer een verhoging van het budget voor de tegemoetkoming Q-koortspatiënten (11,5 mln. in 2019), middelen voor het bewaren en toegankelijk houden van de dossiers van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (7,5 mln. in 2019), middelen voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland (5 mln. in 2019 en 10 mln. in 2020), middelen voor het Programma inkoop en aanbesteden sociaal domein (4 mln. in 2019) en voor diverse kleinere knelpunten op de VWS-begroting. Ook bevat deze post de toegevoegde middelen voor de subsidieregeling voor de vergoeding van kunstmatige inseminatie bij lesbische- en alleengaande vrouwen zonder medische indicatie. Er zijn middelen vrijgemaakt voor het programma Kansrijke Start (3 mln. in de jaren 2019 t/m 2021) en in het kader van het Sportakkoord (4 mln. in 2019). Deze middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds. Tenslotte zijn kasschuiven ingepast om Regeerakkoord middelen beschikbaar te houden (onder andere voor het Programma Langer Thuis, het Programma Eén tegen Eenzaamheid, de PGO regeling en het Programma Uitkomstgerichte Zorg).

Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz

Dit betreft de aanpassing van het kasritme van de regeling VIPP ggz (een subsidieprogramma om een impuls te geven aan de digitalisering in de ggz). Hiermee blijven de bestuurlijk toegezegde middelen die samenhangen met het hoofdlijnenakkoord ggz beschikbaar.

Kasschuif SectorplanPlus

VWS ondersteunt door middel van subsidies initiatieven gericht op nieuwe personeelsinstroom in de zorg middels SectorplanPlus. Met deze kasschuif wordt het budget aangepast aan het juiste kasritme.

Stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel (h58)

De in het Regeerakkoord gereserveerde middelen voor stimulering van medisch specialisten in loondienst/participatiemodel komen in 2019 niet tot besteding.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Zorg

Deze post betreft onder meer een ramingsbijstelling van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) vanwege lagere uitvoeringskosten en extra middelen voor zorguitgaven in Caribisch Nederland. Daarnaast is een kasschuif ingepast om bestuurlijk toegezegde middelen die samenhangen met de HLA GGZ beschikbaar te houden voor opleidingen.

Buurtsportcoaches

Dit betreft een overboeking naar het gemeentefonds voor de buurtsportcoaches.

G39 maatschappelijke diensttijd

De resterende middelen voor 2019 worden vrijgegeven vanuit de aanvullende post voor een derde ronde projecten. Het in stappen vrijgeven van middelen past bij de vroege fase van dit programma, waarbij de ervaringen uit pilotprojecten worden gebruikt om het definitieve instrument te ontwikkelen. Daarnaast zijn voor de maatschappelijke diensttijd trajecten die in 2020 beginnen middelen beschikbaar gesteld in de jaren 2020-2023.

Loonbijstelling

Dit betreft tranche 2019 van de loonbijstelling.

Regeling veelbelovende zorg

De huidige regeling voorwaardelijke toelating wordt vervangen door nieuwe regelingen. Een deel van de gereserveerde middelen binnen het plafond Zorg worden overgeheveld naar de VWS-begroting. Het gaat om de programmakosten voor de regelingen Veelbelovende zorg en Zorgevaluatie en gepast gebruik en de bijbehorende uitvoeringskosten.

SectorplanPlus

Deze middelen worden toegevoegd aan het voor SectorplanPlus beschikbare budget op de VWS-begroting. Met deze middelen kunnen alle aanvragen voor tijdvak 3 gehonoreerd worden en kan tijdvak 4 voor alle sectoren in zorg en welzijn worden opengesteld.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting

Deze post bevat onder meer overboekingen voor Regeerakkoordmiddelen van de aanvullende post voor H59 Preventieakkoord (23 mln. in 2019) en H59 Onbedoelde zwangerschappen (12 mln. in 2019) die reeds bij Nota van Wijziging zijn verwerkt. Ten tweede betreft het middelen voor het PBG2.0-systeem, dat budgethouders, verstrekkers en de SVB ondersteunt bij het beheren van budgetten en verzekeren van de rechtmatigheid van de besteding. Daarnaast betreft het middelen voor duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (22 mln. structureel). Verder wordt 20 mln. gereserveerd voor de Jeugdautoriteit (tot en met 2021). Daarmee wordt een tijdelijk vangnet gecreëerd gericht op het bieden van snelle steun aan levensvatbare jeugdhulpinstellingen die tijdelijk niet liquide zijn. Daarnaast bevat deze post ook de prijsbijstelling voor de VWS-begroting (circa 10 mln. structureel) en overboekingen naar het gemeentefonds voor onafhankelijke cliëntondersteuning (-8,0 mln.) en projectleiders Geweld hoort nergens thuis (-2,6 mln.).

Diversen – Technische mutaties – Zorg

Deze post betreft onder meer de loonbijstelling van het plafond Zorg en een overboeking naar de begroting van BZK (volgens het Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES) voor de stichting Krusada (-0,3 mln.).

BIKK Wlz

Dit is de bijstelling van de Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.

Rijksbijdrage Wlz

Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.

Rijksbijdrage 18-

Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.

Verhoging zorgtoeslag

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt 15,4 mln. in 2019.

Zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.

Diversen – Technische mutaties – Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft een verhoging van het budget voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten. Uit actuele realisatiecijfers van de Belastingdienst blijkt dat het aantal ontvangers licht is gestegen en de verwachting is dat het aantal ook de komende jaren hoger zal zijn.

Affinanciering Transitie Autoriteit Jeugd

Deze post betreft de ontvangsten die samenhangen met de herziene verzoeken in 2018 voor tijdelijke liquiditeitssteun door de Transitie Autoriteit Jeugd. De middelen voor tijdelijke liquiditeitssteun moeten door de instellingen worden terugbetaald.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting – Niet-belastingontvangsten

Deze post betreft onder meer terugontvangsten van een verstrekte lening aan het CAK. Daarnaast worden de ontvangstenramingen bijgesteld (ca. 20 mln. vanaf 2020 en verder).

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting – Niet-belastingontvangsten

Deze post betreft onder andere een desaldering bij de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein vanwege hogere uitgaven voor en ontvangsten van derden (11,5 mln.) en een desaldering van de bijdrage van het CIBG in verband met kosten voor SSC ICT (5,3 mln.).