Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

39.387,6

39.696,6

40.137,4

40.419,0

40.756,3

41.336,0

totaal niet-belastingontvangsten

1.981,0

1.923,4

1.947,0

1.985,5

1.999,9

1.978,2

1

Arbeidsmarkt

      
 

Uitgaven

812,6

890,7

712,1

710,8

714,6

718,6

 

Ontvangsten

13,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
 

Uitgaven

6.953,2

7.002,8

7.166,9

7.319,6

7.482,9

7.658,1

 

Ontvangsten

27,2

26,0

13,7

15,5

17,7

18,9

3

Arbeidsongeschiktheid

      
 

Uitgaven

1,2

3,9

10,9

10,9

4,9

0,9

4

Jonggehandicapten

      
 

Uitgaven

3.355,9

3.386,1

3.403,7

3.402,1

3.418,3

3.434,9

 

Ontvangsten

24,0

     

5

Werkloosheid

      
 

Uitgaven

129,8

116,9

111,3

117,2

128,4

142,5

 

Ontvangsten

10,8

     

6

Ziekte en zwangerschap

      
 

Uitgaven

12,0

12,0

8,3

8,3

8,3

8,3

7

Kinderopvang

      
 

Uitgaven

3.378,7

3.461,2

3.490,7

3.500,8

3.518,4

3.543,0

 

Ontvangsten

1.576,2

1.597,6

1.598,2

1.606,2

1.609,7

1.612,6

8

Oudedagsvoorziening

      
 

Uitgaven

25,2

25,1

25,1

25,6

26,0

26,4

9

Nabestaanden

      
 

Uitgaven

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

10

Tegemoetkoming ouders

      
 

Uitgaven

6.040,2

6.550,1

6.325,4

6.290,4

6.270,6

6.270,6

 

Ontvangsten

222,0

222,2

242,5

269,9

280,3

255,6

11

Uitvoeringskosten

      
 

Uitgaven

509,9

499,6

503,4

496,5

491,6

497,4

 

Ontvangsten

52,2

     

12

Rijksbijdragen

      
 

Uitgaven

17.430,1

16.901,7

17.573,2

17.760,1

17.915,0

18.272,6

 

Ontvangsten

8,4

     

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

      
 

Uitgaven

272,7

252,4

227,5

217,9

214,4

213,9

 

Ontvangsten

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

96

Apparaat

      
 

Uitgaven

360,7

371,6

380,0

390,6

388,1

390,2

 

Ontvangsten

44,8

51,7

66,5

67,8

66,0

64,9

98

Algemeen

      
 

Uitgaven

37,6

32,8

31,9

32,7

32,6

33,5

 

Ontvangsten

1,1

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

99

Nominaal en onvoorzien

      
 

Uitgaven

66,8

188,6

165,9

134,4

140,8

123,7

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet

De oplopende reeks wordt voornamelijk veroorzaakt door een oplopend macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Dit budget heeft betrekking op de bijstand, loonkostensubsidie, inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) en bijstand voor zelfstandige ondernemers (Bbz). De stijging is met name het gevolg van verschillende beleidswijzigingen, zoals de invoering van de Participatiewet, de verhoging van de AOW-leeftijd en de WW-duurverkorting. In 2020 heeft de conjuncturele ontwikkeling een dalend effect op het budget. Vanaf 2020 stijgt de werkloosheid, wat vanaf 2021 tot een stijging van het budget leidt.

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

De Ongevallenverzekering Caribisch Nederland kent een vrijwel vlak verloop. De op- en afloop die zichtbaar is komt voort uit middelen die beschikbaar worden gesteld voor de RA-maatregel «scholingsexperiment WGA» voor de inkoop van leer- werktrajecten.

Artikel 5 Werkloosheid

De IOW bepaalt voor het grootste deel de ontwikkeling van de uitgaven op het artikel Werkloosheid. De IOW-uitgaven groeien in de tijd, doordat ouderen steeds langer in de IOW kunnen zitten. Tot 2021 dalen de totale uitgaven echter, omdat incidentele gelden op dit artikel in 2019 en 2020 aflopen.

Artikel 7 Kinderopvang

De grootste post op dit artikel betreft de uitgaven kinderopvangtoeslag. De stijging in 2019 komt grotendeels door de intensivering uit het Regeerakkoord. Daarnaast leidt de gunstige conjuncturele ontwikkeling in 2019 tot een hoger gebruik van kinderopvang in dat jaar. Omdat het gebruik van kinderopvang waarschijnlijk als gevolg van de intensivering uit het Regeerakkoord geleidelijk verder toeneemt (gedragseffect), stijgen de uitgaven ook in latere jaren licht.

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

De grootste posten zijn de kinderbijslag (AKW) en het kindgebonden budget (WKB). Bij de AKW is er meerjarig een beperkte daling van de uitgaven omdat het aantal kinderen tot 18 jaar licht afneemt. De uitgaven WKB stijgen in 2020 vooral als gevolg van de verhoging van de inkomensgrens voor paren in het kindgebonden budget (RA-maatregel). Daarnaast zijn de uitgaven WKB in 2019 en 2020 incidenteel hoger als gevolg van het herstel van de omissie bij het automatisch toekennen van kindgebonden budget voor de periode 2013-2019. In latere jaren dalen de uitgaven WKB licht door de verwachte positieve inkomensontwikkeling.

Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

De uitgaven op dit beleidsartikel nemen de komende jaren af vanwege de afnemende instroom van vluchtelingen. Dat is van invloed op de uitgaven voor voorinburgering, maatschappelijke begeleiding en het leenstelsel, evenals kleinere posten zoals uitvoeringskosten DUO. Daarnaast nemen de uitgaven Remigratieregeling af, doordat de aanscherping van de Remigratiewet in 2013 nu zichtbaar begint te worden.

Artikel 96 Apparaat

De uitgaven en ontvangsten nemen jaarlijks toe doordat enerzijds steeds meer departementen aansluiten op de Rijksschoonmaakorganisatie RSO en anderzijds vanwege een uitbreiding van met name de Inspectie SZW voor het versterken van de handhavingsketen (Inspectie Control Framework).

Artikel 98 Algemeen

Dit betreft algemene beleidsuitgaven die betrekking hebben op meerdere beleidsterreinen en daardoor niet kunnen worden toegerekend aan een specifiek beleidsartikel. Het betreft onder andere beleidsinformatie, uitvoeringskosten Caribisch Nederland (unit SZW), dienstauto’s Inspectie en de materiële component van ICT-systemen voor beleid.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Dit bestaat uit onvoorziene en toekomstige uitgaven. Op dit moment betreffen het onder andere middelen voor loondoorbetaling bij ziekte, VOI (Verander Opgave Inburgering), en breed offensief.

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

36.135,4

36.341,2

36.591,3

36.823,7

37.644,3

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

5,0

3,3

1,5

1,5

 

Sociale zekerheid

      

Aio

16,1

25,4

34,5

42,3

47,7

 

Compensatie dagloon

‒ 31,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Fraudewet

10,0

15,0

10,0

0,0

0,0

 

Herstel niet-automatisch herstarten wkb

215,0

255,0

50,0

50,0

50,0

 

Kindregelingen

‒ 31,7

10,1

9,5

16,1

21,8

 

Loonkostenvoordeel

‒ 131,5

‒ 70,0

‒ 70,0

‒ 59,5

‒ 54,6

 

Participatiewet

‒ 46,6

‒ 41,6

‒ 34,1

‒ 29,9

‒ 29,0

 

Toeslagenwet

‒ 25,0

‒ 21,0

‒ 18,8

‒ 21,0

‒ 22,7

 

Wajong

‒ 75,9

‒ 103,6

‒ 127,5

‒ 106,8

‒ 106,0

 

Diversen

‒ 0,5

‒ 5,9

8,8

11,2

1,5

 
 

‒ 101,6

68,4

‒ 134,3

‒ 96,1

‒ 89,8

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kasschuiven uitgavenplafond rijksbegroting

‒ 18,4

16,5

3,7

‒ 1,6

‒ 2,2

 

Diversen

10,3

‒ 3,2

‒ 0,8

1,6

0,4

 

Sociale zekerheid

      

Breed offensief

0,0

30,0

23,0

0,0

0,0

 

Dekking herstel niet-automatisch herstarten wkb

‒ 29,9

‒ 50,2

‒ 1,0

‒ 14,0

‒ 19,7

 

Herijking light model

36,8

31,9

38,3

36,1

37,3

 

Inzet middelen tv ap

0,0

‒ 4,0

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

 

Inzet voor dekking algemene problematiek

‒ 21,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuiven uitgavenplafond sociale zekerheid

‒ 57,2

15,4

39,0

6,3

‒ 9,5

 

Liv

0,0

0,0

10,0

15,0

20,0

 

Reservering toezicht uitvoering

0,0

3,0

5,0

10,0

15,0

 

Uitboeken activeren quotum

‒ 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Uitdelen nominale ontwikkeling

448,6

482,8

486,6

490,1

493,7

 

Verhoging wmjl

0,0

0,0

‒ 22,6

‒ 22,6

‒ 22,6

 

Diversen

9,1

‒ 6,6

‒ 21,7

‒ 18,8

1,9

 
 

362,6

515,6

519,5

462,1

474,3

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Middelen motie wiersma/heerma

0,0

49,4

49,4

49,4

49,4

 

Naar gf: bijdrage maatschappelijke begeleiding

‒ 32,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 7,6

16,5

24,8

26,5

26,8

 

Sociale zekerheid

      

Nieuw pakket van maatregelen wia en lbz

5,0

8,0

‒ 208,1

‒ 282,2

‒ 291,0

 

Overboeking ap

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

 

Participatiewet

‒ 199,0

‒ 209,2

‒ 197,9

‒ 191,2

‒ 183,1

 

Pensioenakkoord

0,0

‒ 60,8

‒ 290,0

‒ 300,8

‒ 265,5

 

Tv-reeks vanuit ap

0,0

4,0

40,0

40,0

40,0

 

Diversen

41,4

23,4

4,5

10,7

‒ 22,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Bikk aow

19,7

‒ 83,7

‒ 121,7

‒ 163,0

‒ 231,5

 

Rijksbijdrage ouderdomsfonds

3.104,1

3.001,8

3.874,0

4.054,2

3.619,7

 

Rijksbijdrage zez

49,1

2,3

2,8

3,1

3,0

 

Diversen

11,3

‒ 16,4

‒ 16,9

‒ 17,5

‒ 18,2

 
 

2.991,4

2.771,3

3.160,9

3.229,2

2.727,6

 

Extrapolatie

41.336,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

3.252,3

3.355,4

3.546,1

3.595,3

3.112,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

39.387,6

39.696,6

40.137,4

40.419,0

40.756,3

41.336,0

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Stand Miljoenennota 2020

39.388,2

39.697,1

40.137,9

40.419,6

40.756,8

41.336,5

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.870,9

1.925,9

1.997,4

2.042,7

2.056,5

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

      

Kindregelingen

‒ 51,1

‒ 66,1

‒ 77,8

‒ 80,2

‒ 79,9

 

Wajong

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

32,2

0,0

0,0

0,0

0,1

 
 

3,3

‒ 64,8

‒ 77,8

‒ 80,2

‒ 79,8

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,5

0,5

2,5

3,1

1,9

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

4,0

12,5

4,3

4,8

4,9

 
 

4,5

13,0

6,8

7,9

6,8

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

6,5

3,8

4,2

4,3

4,4

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

49,1

17,5

13,6

15,5

17,6

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Werkgeversbijdragen kinderopvangtoeslag

38,4

27,9

2,7

‒ 4,7

‒ 5,7

 

Diversen

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

102,4

49,2

20,5

15,1

16,3

 

Extrapolatie

     

1.978,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

110,0

‒ 2,5

‒ 50,4

‒ 57,2

‒ 56,6

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

1.981,0

1.923,3

1.946,9

1.985,5

1.999,9

1.978,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

1.981,0

1.923,3

1.946,9

1.985,5

1.999,9

1.978,1

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft o.a. de verhoging van de examencapaciteit bij DUO in verband met volume ontwikkeling van inburgeraars. Daarnaast is dit ook een kleine tegenvaller bij de uitvoering van de wet Inburgering naar aanleiding van nieuwe JenV cijfers.

AIO (Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen)

De opwaartse bijstelling is voornamelijk het gevolg van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018. De uitstroom in 2018 is lager uitgevallen dan verwacht en dit werkt meerjarig door in het verwachte aantal huishoudens in de AIO. Daarnaast wordt in de nieuwe raming uitgegaan van een hogere gemiddelde AIO-uitkering.

Compensatie dagloon

Via een kasschuif was 32,5 mln. naar 2019 verschoven ter dekking van dagloon compensatie. Inmiddels is de inschatting dat compensatie in 2019 1 mln. zal kosten. Restant van het bedrag is afgeboekt.

Fraudewet

Dit betreft een reservering, gemaakt bij Voorjaarsnota, voor de mogelijke financiële gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die heeft geoordeeld dat de in 2013 en 2014 opgelegde boetes deels moeten worden herzien. Inmiddels zijn de financiële gevolgen van de uitspraak toebedeeld aan de verschillende beleidsartikelen.

Herstel niet-automatisch herstarten WKB

De Belastingdienst is er bij een onderzoek naar het niet-gebruik van de WKB achter gekomen dat er een groep mensen is die ten onrechte geen WKB heeft ontvangen. Het kabinet gaat deze omissie herstellen voor de periode vanaf 2013 tot en met het lopende toeslagjaar. Dit leidt tot incidentele uitgaven van in totaal naar verwachting 420 mln. verdeeld over 2019 en 2020.

De gevolgen van het herstel van het niet-automatisch herstarten van de WKB zijn voor een deel ook structureel (50 mln.), omdat de uitvoering ook naar de toekomst toe wordt aangepast.

Kindregelingen

De uitgaven aan de Kinderbijslag (AKW) en het Kindgebonden budget (WKB) zijn meerjarig opwaarts bijgesteld. De bijstelling in de AKW is grotendeels het gevolg van een hoger aantal kinderen volgens de laatste bevolkingsprognose van het CBS, met name door een opwaartse bijstelling van het migratiesaldo. De bijstelling bij de WKB wordt, naast de hogere bevolkingsprognose, met name verklaard door een lagere verwachte inkomensontwikkeling op grond van het CEP.

Het herstel niet-automatisch herstarten WKB is hierboven beschreven en loopt dus niet mee in deze reeks. De neerwaartse bijstelling van de uitgaven aan de Kinderopvangtoeslag (KOT) is het saldo van verschillende tegengestelde effecten. Het gebruik van kinderopvang stijgt naar verwachting meer dan eerder werd verwacht. De voorschotbetalingen sluiten naar verwachting beter aan bij de definitief vastgestelde hoogte van de KOT; dit leidt tot lagere kasuitgaven. Tot slot zijn er minder nabetalingen. Per saldo resulteert een meevaller op de uitgaven KOT.

Loonkostenvoordeel

De realisatiecijfers van het LKV over 2018 (uitbetaling in 2019) laten een meevaller in 2019 zien. Een deel van de meevaller wordt structureel doorgetrokken.

Participatiewet

De raming van de Participatiewet heeft betrekking op de bijstand, loonkostensubsidie, inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) en bijstand voor zelfstandige ondernemers (Bbz).

De raming is neerwaarts bijgesteld door de verwerking van de realisatiecijfers over 2018 in de ramingen voor de regelingen IOAW, IOAZ een BBZ. In de begrotingsregels die door dit kabinet zijn vastgesteld is afgesproken dat het uitgavenplafond wordt aangepast voor de conjuncturele component van de bijstand. Hierdoor valt de verwerking van de realisatiecijfers 2018 in de bijstandsraming onder de technische mutaties.

Toeslagenwet

De uitgaven zijn neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van uitvoeringsinformatie van het UWV. Zo ligt het aantal Wajongers met arbeidsvermogen dat een aanvulling vanuit de TW heeft aangevraagd lager dan verwacht. Ook de TW-aanvulling op de WW- en ZW-uitkeringen is lager dan geraamd.

Wajong

Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers werken dan verwacht, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering.

Diversen - Sociale Zekerheid

Hieronder vallen o.a. het doorverdelen van de loon-prijsbijstellingen. Omdat deze bij SZW soms over begrotingsgrenzen heen worden door verdeeld, leidt dit tot mutaties. Daarnaast betreft dit ook mutaties op de BBZ en afrekeningen van UWV en SVB.

Beleidsmatige mutaties

Kasschuiven uitgavenplafond rijksbegroting

Dit betreffen kleine kasschuiven onder plafond Rijksbegroting. Dit zijn onder andere kasschuiven voor amendementen op de begroting, voor Caribisch Nederland en voor de Inspectie SZW.

Diversen - Rijksbegroting

Hieronder vallen onder andere een groot aantal subsidies (bijvoorbeeld aan Divosa, het Nibud, VNO/NCW en het SchuldenLabNL). Daarnaast betreft dit o.a. het amendement ambachtsacademie, enkele voorlichtingscampagnes en opdrachten aan bijv. het RIVM.

Breed offensief

De voorstellen uit het Breed offensief zijn nader uitgewerkt met alle stakeholders die betrokken zijn bij de uitvoering. Belangrijke onderdelen zijn het vereenvoudigen van de inzet van het instrument loonkostensubsidie, het bevorderen van ondersteuning op maat en werken lonender maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Het streven is het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld in de tweede helft van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Voor het wetsvoorstel is 53 mln. gereserveerd in 2020 en 2021.

Dekking herstel niet-automatisch herstarten WKB

De dekking van de kosten bestaat voor 2019 uit meevallers in het algehele beeld van SZW (niet zichtbaar in deze reeks). De dekking voor 2020 bestaat onder andere uit een incidenteel overschot in 2020 op de middelen voor de transitievergoeding (overgeboekt van de aanvullende post) en uit ruimte die was ontstaan doordat de RA-maatregel bij de kinderopvangtoeslag in de eerste jaren minder kostte dan eerder was voorzien. Omdat de dekking deels in andere jaren staat, zijn de middelen via een budgetschuif naar 2020 geschoven. De reeks die zichtbaar is, bevat slechts een deel van de totale dekking. Het overige gedeelte is onderdeel van andere reeksen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid (zowel H15 als H40) en is dus niet los zichtbaar.

Herijking light model

Elk jaar wordt het bekostigingsmodel van het UWV (het Light model) herijkt. Deze herijking leidt tot een budget neutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten.

Inzet middelen TV AP

Dit betreffen de regeerakkoordmiddelen van de aanvullende post die ingezet worden voor de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte. 

Inzet voor dekking algemene problematiek

SZW ontvangt in 2019 als resultaat van een getroffen schikking tussen de SVB en Capgemini een bedrag van 21,7 mln. Dit bedrag wordt ingezet als dekking voor budgettaire knelpunten in de uitvoering. 

Kasschuiven uitgavenplafond sociale zekerheid

Hieronder vallen o.a. een kasschuif voor de herziening van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), een kasschuif voor de vereenvoudiging van de Wajong, een kasschuif voor een IT-plan bij het UWV en een kasschuif voor de implementatie van de Veranderopgave Inburgering.

LIV (lage-inkomensvoordeel)

De maatregel loondispensatie uit het Regeerakkoord is teruggedraaid. Daardoor wordt de besparing op het LIV (mensen die met loondispensatie gaan werken kunnen geen LIV ontvangen omdat zij onder het WML verdienen) als gevolg van het niet doorgaan van loondispensatie uitgeboekt.

Reservering toezicht uitvoering

SZW, Financiën en BZK hebben een taakopdracht geformuleerd voor een probleemanalyse bij uitdagingen voor uitvoeringsorganisaties. De Tweede Kamer is hierover in september geïnformeerd. Uitkomsten van de analyse worden begin 2020 verwacht. Vooruitlopend daarop reserveren we voor UWV/SVB 19 mln. structureel op de aanvullende post.

Uitboeken activeren quotum

Eerder werd gedacht dat de overheid de banenafspraak niet zou halen en hiermee in totaal niet voldoende banen volgens de banenafspraak zouden worden gecreëerd. Hiervoor is een besparingsverlies op de bijstand ingeboekt.

Nu blijkt dat de overheid en de markt samen wel voldoende banen hebben gecreëerd. Daarom is het besparingsverlies weer uitgeboekt.

Uitdelen nominale ontwikkeling

Dit betreffen de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie verdeeld over de artikelen. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op het prijspeil van 2019 gebracht. Omdat dit bij SZW over de begrotingsgrenzen heen gaat, ontstaan hierdoor mutaties.

Verhoging wmjl (wettelijk minimumjeugdloon)

Door de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon valt een deel van de doelgroep buiten het jeugd-LIV. Dit veroorzaakt de neerwaartse bijstelling van de raming.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft o.a. middelen voor het scholingsbudget WW, gerechtelijke uitspraak op de Fraudewet die tot kosten heeft geleid en de doorverdeling van loonprijs uitkering. 

Technische mutaties

Middelen motie Wiersma/Heerma

Voor de moties Wiersma en Heerma is 60 mln. beschikbaar gekomen bij de behandeling van Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze middelen zijn bedoeld voor een leven lang ontwikkelen. Een gedeelte van deze middelen (bijna € 11 miljoen; motie Heerma) is overgeboekt naar het ministerie van OCW ten behoeve van extra subsidiëring van bbl-plekken in de sectoren landbouw, recreatie en horeca.

Naar GF: bijdrage maatschappelijke begeleiding 

Dit betreft een decentralisatie uitkering die een bijdrage geeft aan het gemeentefonds voor de maatschappelijke begeleiding van asielmigranten.

Diversen - Rijksbegroting

Dit gaat o.a. de kasschuiven op het plafond Rijksbegroting, overboekingen met andere departementale begrotingen en diverse subsidies.

Nieuw pakket van maatregelen WIA en LBZ

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over de WIA en loondoorbetaling bij ziekte. In plaats daarvan is in december 2018 een alternatief pakket afgesproken. Dat is nu verwerkt.

Overboeking AP

De maatregel compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte gaat een jaar later in de in het regeerakkoord was voorzien. In 2020 vallen hierdoor middelen vrij. Deze zijn van de aanvullende post overgeboekt naar SZW.

Participatiewet

De raming van de bijstand is bijgesteld aan de hand van de werkloosheidscijfers van het CPB (neerwaarts) en de verwerking van realisatiegegevens over 2018 (neerwaarts). In de begrotingsregels is afgesproken dat het SZ-plafond hiervoor wordt aangepast.

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft met de sociale partners een akkoord gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, een pakket maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, het aanpassen van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. De vertraagde stijging van de AOW-leeftijd leidt tot hogere uitgaven aan de AOW en lagere uitgaven aan andere uitkeringsregelingen zoals de bijstand, WW en arbeidsongeschiktheid, per saldo leidt dit tot hogere kosten vanaf 2019. Een deel van de dekking is gevonden door het afschaffen van de jeugd-LIV en het versoberen van de LIV (H15).

De afgesproken middelen voor duurzame inzetbaarheid (4x200 mln.) zijn geboekt op begrotingshoofdstuk 86 en worden daar toegelicht.

TV-reeks vanuit ap

Dit betreffen de regeerakkoordmiddelen die ingezet worden voor de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte. Deze middelen zijn van de aanvullende post overgeboekt naar SZW.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft o.a. kasschuiven op het plafond SZ, mutaties omtrent Caribisch Nederland en overboekingen naar andere plafonds.

BIKK AOW

De raming van de rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen voor de AOW is op basis van macro-economische cijfers van het CPB naar beneden bijgesteld. De BIKK is een rijksbijdrage die is ingesteld bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 en wordt ingezet om de lagere premieopbrengst als gevolg van de grondslagverkleining van de AOW-premie te compenseren. De BIKK volgt de ontwikkeling van de heffingskortingen.

Rijksbijdrage ouderdomsfonds

De Rijksbijdrage ouderdomsfonds is naar boven bijgesteld. De opwaartse bijstelling is deels het gevolg van het temporiseren van de stijging van de AOW-leeftijd (onderdeel van het pensioenakkoord). Daarnaast is de raming bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe CPB cijfers. Lagere premie-inkomsten dan eerder geraamd zorgen voor een hogere rijksbijdrage aan het ouderdomsfonds. 

Rijksbijdrage ZEZ (zwangere zelfstandigen)

Dit betreft de rijksbijdrage voor de zwangere zelfstandigen. In 2019 zijn de uitkeringslasten ZEZ eenmalig hoger en daarmee de Rijksbijdrage ook. Die extra uitgaven zijn een gevolg van de compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen. Structureel stijgen de uitkeringslasten ZEZ licht en ook dit resulteert in een licht hogere Rijksbijdrage. 

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft o.a. de mutaties in de rijksbijdragen aan de arbeidsongeschiktheidsregelingen en een afrekening van de bevoorschotting van het UWV.

Ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft o.a. algemene ontvangsten op apparaat.

Kindregelingen

Dit betreft ontvangsten op de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De raming is meerjarig naar beneden bijgesteld. Bij beide regelingen sluiten de voorschotbetalingen naar verwachting beter aan bij het bedrag waar ouders uiteindelijk (bij de definitieve beschikking) recht op hebben. Daardoor zijn er minder terugvorderingen met als gevolg lagere ontvangsten.

Wajong

De ontvangsten betreffen een terugbetaling van het UWV aan te veel ontvangen middelen in 2018. Het voorschot dat in 2018 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong en re-integratie Wajong bleek achteraf circa € 22 miljoen hoger te zijn dan de uitgaven van het UWV in dat jaar. Dit bedrag is in 2019 terugbetaald.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft o.a. de ontvangsten op de Toeslagenwet afrekeningen met SVB en UWV.

Beleidsmatige mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft o.a. ontvangsten op leges en enkele desalderingen.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit gaat o.a. over ontvangsten op de BBZ en enkele desalderingen.

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Hieronder vallen onder andere de nieuwe begroting voor het ESF.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft o.a. de ontvangsten van Capgemini.

Werkgeversbijdragen Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag kent ook een werkgeversbijdrage. Deze werkgeversbijdrage is op basis van macro-economische cijfers van het CPB bijgesteld. Deze werkgeversbijdrage wordt via de begroting van SZW meegenomen in de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft volledig de afrekening van de bevoorschotting van het UWV