Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Defensie

X DEFENSIE
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

10.513,1

10.825,1

11.243,3

11.579,0

11.385,0

11.431,6

totaal niet-belastingontvangsten

339,0

263,2

252,9

246,1

283,8

284,1

1

Inzet

      
 

Uitgaven

11,0

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

 

Ontvangsten

5,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Koninklijke Marine

      
 

Uitgaven

919,4

925,9

928,7

921,8

924,3

924,1

 

Ontvangsten

39,4

20,4

20,4

20,4

20,4

20,5

3

Koninklijke Landmacht

      
 

Uitgaven

1.453,2

1.520,8

1.543,3

1.573,9

1.569,5

1.576,8

 

Ontvangsten

6,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,5

4

Koninklijke Luchtmacht

      
 

Uitgaven

844,0

847,3

860,2

845,7

846,3

845,0

 

Ontvangsten

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,1

5

Koninklijke Marechaussee

      
 

Uitgaven

456,9

436,7

433,5

433,3

434,5

435,2

 

Ontvangsten

4,6

4,6

4,4

4,4

4,4

4,4

6

Investeringen

      
 

Uitgaven

2.624,1

2.864,7

3.158,9

3.487,5

3.321,4

3.386,5

 

Ontvangsten

124,6

75,2

65,1

58,3

96,0

96,0

7

Defensie Materieel Organisatie

      
 

Uitgaven

985,4

1.020,6

1.039,1

1.053,9

1.057,5

1.056,1

 

Ontvangsten

58,0

50,1

50,1

50,1

50,1

50,1

8

Defensie Ondersteuningscommando

      
 

Uitgaven

1.354,5

1.313,4

1.283,6

1.271,0

1.273,0

1.272,2

 

Ontvangsten

81,0

81,4

81,4

81,4

81,4

81,4

9

Algemeen

      
 

Uitgaven

107,9

159,4

150,3

148,5

148,7

149,0

10

Apparaat kerndepartement

      
 

Uitgaven

1.670,2

1.635,4

1.675,4

1.662,7

1.633,1

1.608,7

 

Ontvangsten

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

11

Geheim

      
 

Uitgaven

8,7

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

12

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

77,8

83,6

153,1

163,3

159,5

160,8

Artikel 1 Inzet

Door de toevoeging van de eindejaarsmarge Budget Internationale Veiligheid (BIV) is het bedrag in 2019 hoger dan in de jaren daarna. Defensie zet deze middelen in voor crisisbeheersingsoperaties, contributies aan gemeenschappelijk gefinancierde NAVO- en EU-operaties, inzet voor nationale en koninkrijkstaken en overige inzet. Daarnaast bevat artikel 1 ook een overzicht voor de structurele inzet die in andere beleidsartikelen is begroot, bijvoorbeeld door de Koninklijke Marechaussee en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Artikel 2 Koninklijke Marine

Het beschikbare uitgavenbudget per jaar op dit artikel is te verklaren door een spreiding van de uitgaven aan materiele instandhouding en een geleidelijke stijging aan personele uitgaven ten behoeve van het verbeteren van de basisgereedheid.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Het kabinet voegt stapsgewijs extra middelen toe ter verhoging van de basisgereedheid. Dit verklaart de geleidelijk oplopende uitgaven op dit artikel.

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Op dit artikel is het uitgavenpatroon enerzijds te verklaren door het stapsgewijs toevoegen van middelen door het kabinet ten behoeve van de basisgereedheid, waardoor het budget over de jaren toeneemt. Tegelijkertijd is er een sterkere daling door het overboeken van budget naar andere artikelen voor het uitvoeren van door de luchtmacht opgedragen taken.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Het uitgavenbudget voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) daalt licht vanaf 2020. Dit heeft te maken met een eerdere incidentele ophoging van het budget ter voorbereiding op de aanstaande Brexit in 2019. Vanaf 2020 is de reeks weer stabiel.

Artikel 6 Investeringen

De toevoeging van extra middelen aan de defensiebegroting door het kabinet resulteert in een oplopend budget. De hogere uitgaven in 2022 zijn het gevolg van het verschuiven van budget van de afgelopen jaren naar dat jaar, als gevolg van herijkingen van de investeringsplannen.

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Het verloop van dit artikel is enerzijds te verklaren door de extra middelen die zijn toegevoegd aan de Defensiebegroting ten behoeve van de verbetering van de basisgereedheid. Anderzijds zijn de oplopende uitgaven grotendeels te verklaren door de toegenomen personele uitgaven als gevolg van het samengaan van Joint Informatie Voorziening Commando met het agentschap Operations. Deze onderdelen vormen samen de IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Op dit artikel stijgt het uitgavenbudget in 2019 en 2020 t.o.v. de basisstand bij het Regeerakkoord. De stijging is het resultaat van een verhoogd budget voor het project ‘Behoud & Werving’ met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het internationale functiebestand. Na 2020 daalt de reeks weer richting de basisstand.

Artikel 9 Algemeen

De uitgaven op dit artikel betreffen het exploitatiedeel van de bijdragen aan de NAVO, verschillende subsidies en opdrachten en bekostiging. De stijging vanaf 2020 is te verklaren door de bijdrage van andere artikelen voor kennisopbouw.

Artikel 10 Apparaat kerndepartement

Dit artikel toont de apparaatskosten van de bestuursstaf, de MIVD en de defensiebrede pensioenen, uitkeringen en wachtgelden. De meerjarige daling van de uitgaven weerspiegelt met name de daling van de overtolligheidsuitgaven als gevolg van eerdere reorganisaties. Door de pensionering van voormalige werknemers met een wachtgeldregeling uit deze reorganisaties dalen deze uitgaven. Daarnaast dalen de pensioenuitgaven licht door de effecten van het ophogen van de pensioenleeftijd en Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)-leeftijd.

Artikel 11 Geheim

Het kabinet voegt vanaf 2020 structureel extra middelen toe aan artikel 11 vanaf 2020. Dit verklaart de lichte stijging t.o.v. 2019.

Artikel 12 Nog onverdeeld

Op artikel 12 staat het restsaldo van o.a. de nog niet uitgedeelde meerjarige loonbijstelling. Dit is o.a. gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. De oplopende reeks is te verklaren door de toegevoegde middelen voor het nationaal plan voor de NAVO. Deze middelen moeten nog worden door verdeelt naar de juiste artikelen.

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

10.270,60

10.726,90

10.916,40

10.523,20

10.295,90

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

15,3

0

0

0

0

 

Capaciteitsdoelstellingen navo

10

42

249

358

406

 

Eindejaarsmarge 2018

81,5

0

0

0

0

 

Kasschuif tbv dekking abvw 2019

31,7

‒ 6,3

‒ 6,3

‒ 6,3

‒ 6,3

 

Diversen

4

‒ 1,6

13,4

27,5

17,5

 
 

142,5

34,1

256,1

379,2

417,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Interne herschikking

33

0

0

0

0

 

Kasschuiven julibrief 2019

‒ 300

‒ 300

‒ 300

300

300

 

Loonbijstelling

144

146

146,9

146,2

145,8

 

Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

110

110

110

110

110

 

Prijsbijstelling

91,5

99

101,6

94,1

89,9

 

Diversen

31,7

11,6

12,4

26,3

26,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

‒ 10,2

‒ 2,5

0

0

0

 
 

100

64,1

70,9

676,6

672,1

 

Extrapolatie

11.431,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

242,5

98,2

327,0

1.055,8

1.089,2

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

10.513,1

10.825,1

11.243,3

11.579,0

11.385,0

11.431,6

Totaal Internationale samenwerking

258,5

210,0

208,4

208,4

208,4

207,7

Stand Miljoenennota 2020

10.771,6

11.035,1

11.451,7

11.787,4

11.593,4

11.639,3

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

310,3

279,3

277,8

278,5

331,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Interne herschikking

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

13,8

3,6

3,6

3,6

3,6

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Herijking aflossing lening abp

‒ 18,1

‒ 19,7

‒ 28,5

‒ 36,1

‒ 51,4

 
 

28,7

‒ 16,1

‒ 24,9

‒ 32,5

‒ 47,8

 

Extrapolatie

     

284,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

28,7

‒ 16,0

‒ 24,9

‒ 32,5

‒ 47,8

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

339,0

263,2

252,9

246,1

283,8

284,1

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Miljoenennota 2020

340,4

264,6

254,3

247,5

285,2

285,5

Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 15,3 mln. over naar het Ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

De minister-president heeft in december het nationaal plan defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring maakt het kabinet hiervoor structureel extra geld vrij. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.

Eindejaarsmarge 2018

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan de begroting van Defensie in 2019.

Kasschuif t.b.v. dekking arbeidsvoorwaarden 2019

Met deze kasschuif brengt Defensie het kasritme in lijn met de verwachte bestedingen. De kasschuif heeft betrekking op middelen ter dekking van het nieuwe cao-akkoord.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder capaciteitsuitbreiding van de MIVD voor het uitvoeren van de geïntegreerde aanwijzing en een investering in de Koninklijke Marechaussee (KMar) om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken.

Interne herschikking

Defensie herschikt budget binnen haar begroting op basis van de jaarlijkse mid-termreview.

Kasschuiven julibrief 2019

Met de kasschuif in het voorjaar van 2019 wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bestedingen.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

In het regeerakkoord is structureel 1,51 mld. aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. De reeks c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap was eerder al gedeeltelijk aan de Defensiebegroting toegevoegd. Met deze overboeking van de aanvullende post staat het volledige bedrag op de Defensiebegroting toegevoegd.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Diversen – technische mutaties

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder exploitatiekosten voor het digitale landelijke netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee (C2000). Ook een overboeking voor noodsleephulp en betonningstaken door Kustwacht Nederland is onderdeel van deze mutatie.

Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreft het corrigeren van de reeds ingeboekte financieringsconstructie pensioenen van het ABP, zie ook Herijking aflossing lening ABP – Technische mutaties niet-belastingontvangsten

Interne herschikking - Technische mutaties niet-belastingontvangsten

Defensie herschikt budget binnen haar begroting op basis van de jaarlijkse mid-termreview.

Diversen - Technische mutaties niet-belastingontvangsten

De technische mutaties bij de niet-belastingontvangsten bestaan uit een saldo van diverse mutaties, waaronder een afdracht van het surplus van het agentschap operations (OPS).

Herijking aflossing lening ABP - Technische mutaties niet-belastingontvangsten

Bij Najaarsnota 2018 is een groot deel van de financieringsconstructie met het ABP voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel voor militaire pensioenen versneld afgelost. Defensie herijkt nu de reeds ingeboekte afbetalingen.