Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

5.839,1

6.015,3

5.713,3

5.727,5

5.855,9

5.996,5

totaal niet-belastingontvangsten

752,9

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

1

Openbaar bestuur en democratie

      
 

Uitgaven

60,9

59,4

56,2

52,8

52,8

52,8

 

Ontvangsten

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

2

Nationale veiligheid

      
 

Uitgaven

293,2

297,6

307,8

309,4

309,2

309,1

 

Ontvangsten

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

3

Woningmarkt

      
 

Uitgaven

4.146,1

4.297,4

4.439,8

4.575,9

4.712,0

4.857,9

 

Ontvangsten

522,0

472,0

465,6

463,8

457,0

435,3

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
 

Uitgaven

347,5

480,9

110,4

57,8

48,0

44,1

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

      
 

Uitgaven

120,7

124,8

86,5

81,7

75,5

74,3

 

Ontvangsten

16,5

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

      
 

Uitgaven

178,9

170,0

165,4

109,7

109,9

106,4

 

Ontvangsten

1,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

      
 

Uitgaven

42,9

34,3

28,3

27,3

27,3

27,3

 

Ontvangsten

1,3

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

      
 

Uitgaven

121,7

128,2

123,4

125,9

135,0

139,2

 

Ontvangsten

99,8

121,7

121,6

120,3

120,3

103,0

11

Centraal apparaat

      
 

Uitgaven

463,3

401,6

382,8

375,7

375,3

374,4

 

Ontvangsten

62,2

19,3

19,3

19,1

19,1

19,1

12

Algemeen

      
 

Uitgaven

64,0

21,2

12,6

11,2

11,0

10,9

 

Ontvangsten

13,1

     

13

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Tot en met 2021 zijn er middelen beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking en voor de gezamenlijke opzet en inrichting van het interbestuurlijk programma.

Artikel 2 Nationale veiligheid

De capaciteitsuitbreiding van de AIVD voor het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing leidt tot een oplopend budget naar 2024.

Artikel 3 Woningmarkt

Dit artikel bestaat grotendeels uit het budget voor de huurtoeslag. Dit budget neemt toe doordat de huurtoeslag in nominale prijzen wordt gepresenteerd. De ontvangsten betreffen voornamelijk de ontvangsten van de huurtoeslag. Daarnaast is in 2019 de jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) via dit artikel in de risicovoorziening gestort.

Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

De afloop in het budget komt doordat een deel van de klimaatmiddelen alleen voor 2019 en 2020 aan de begroting van BZK is toegevoegd. De rest staat op de aanvullende post in afwachting van verdere uitwerking van bestedingsplannen. Daarnaast zijn de middelen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) tot 2022 beschikbaar, de middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) tot 2023.

Artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Het budget voor Ruimte neemt in 2020 toe door de beschikbare middelen voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Voor de omgevingswet zijn, naast de eerdere toevoeging van middelen voor de invoering van de eerste fase van de omgevingswet in de periode 2018–2021, aanvullende middelen toegevoegd voor de jaren 2019 en 2020. In 2019 zijn er incidentele meerontvangsten door de verkoop van de bufferzonegronden en vaststellingen van bijdragen over 2018.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

De middelen voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) die gereserveerd stonden op de aanvullende post zijn voor de periode tot en met 2021 toegevoegd aan de begroting van BZK. Overeenkomstig besluitvorming in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. De resterende middelen op de aanvullende past vanaf 2022 worden overgeboekt bij goedkeuring van een bestedingsplan.

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Het budget neemt af doordat het beroep op de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen in de komende jaren afneemt. Verder wordt er na 2019 geen bijdrage meer verstrekt aan het A&O-fonds.

Artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

De uitgaven nemen toe door de bijdrage aan het RVB voor de huisvesting van de hoge colleges van staat. De ontvangsten bestaan uit verpachting, verhuur en vervreemding van onroerende zaken van de Staat, de verkoop van bodemmaterialen en de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. Het ritme is aangepast naar de laatste inzichten.

Artikel 11 Centraal apparaat

In 2019 zijn de uitgaven en ontvangsten hoger vanwege de jaarlijkse desalderingen voor de dienstverleningsafspraken tussen Shared Service organisaties (SSO’s) onderling en de inkomsten van overige departementen en derden voor het gebruik van diensten van DocDirect. Verder zijn er voor de invoering van de omgevingswet extra middelen beschikbaar tot 2020.

Artikel 12 Algemeen

De uitgaven op dit artikel zijn voornamelijk de uitgaven voor vennootschapsbelasting (VPB). Over een deel van de generale en specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. De ramingen voor de VPB-uitgaven over de generale ontvangsten zijn geactualiseerd. In 2019 worden nabetalingen over de periode tot en met 2018 verwacht en in 2020 worden nabetalingen over 2019 verwacht. Dit verklaart grotendeels de aflopende reeks.

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

5.481,3

5.586,2

5.549,6

5.629,2

5.777,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Ejm h7

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Ejm h7 (specifieke inzet)

‒ 28,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Huurtoeslag

‒ 5,2

8,9

‒ 3,4

‒ 18,7

‒ 34,2

 

Kasschuif step

‒ 22,5

‒ 5,0

27,5

0,0

0,0

 

Diversen

32,2

37,9

24,9

30,8

30,4

 
 

24,3

41,8

49,0

12,1

‒ 3,8

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Gf programma reductie energieverbruik

12,6

47,4

0,0

0,0

0,0

 

Gf res (klimaatakkoord)

‒ 36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Gf/vng (klimaat)

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Programma aardgasvrije wijken paw (klimaatakkoord)

0,0

68,6

21,0

0,0

0,0

 

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (sah)

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (seeh 2)

15,0

75,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

153,5

128,0

84,0

76,4

72,8

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Benzinestations en bodemwinning

34,7

9,4

3,3

3,3

3,3

 

Diversen

4,0

9,0

6,5

6,5

6,5

 
 

333,6

387,4

114,8

86,2

82,6

 

Extrapolatie

5.996,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

357,8

429,1

163,7

98,2

78,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

5.839,1

6.015,3

5.713,3

5.727,5

5.855,9

5.996,5

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,2

Stand Miljoenennota 2020

5.839,6

6.015,8

5.713,8

5.728,1

5.856,6

5.996,7

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

679,4

696,3

657,8

640,5

634,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Huurtoeslag

‒ 33,1

‒ 44,0

‒ 12,4

1,8

1,0

 

Diversen

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 16,2

‒ 44,0

‒ 12,4

1,8

1,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kadercorrectie ontv veiling locaties benzinestations en bodemwinning

‒ 34,5

‒ 52,5

‒ 42,5

‒ 42,5

‒ 42,5

 

Diversen

89,7

2,2

2,2

2,0

2,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Kadercorrectie ontv veiling locaties benzinestations en bodemwinning

34,5

52,5

42,5

42,5

42,5

 
 

89,7

2,2

2,2

2,0

2,0

 

Extrapolatie

598,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

73,5

‒ 41,8

‒ 10,2

3,8

3,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

752,9

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

752,9

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

EJM H7

De eindejaarsmarge van 54,6 mln. wordt toegevoegd aan de begroting van BZK. Hiervan zet BZK 6,4 mln. via het generale beeld in voor dekking van problematiek binnen de eigen begroting.

EJM H7 (specifieke inzet)

BZK zet een deel van de eindejaarsmarge binnen de eigen begroting in, onder andere voor de Omgevingswet, het aanvullen van het negatief eigen vermogen 2018 van SSC-ICT, de desinformatiecampagne, de woondeals en de archiefachterstanden bij Doc-Direkt.

Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag laat in de eerste jaren tegenvallers zien die vanaf 2022 omslaan in meevallers. De structurele meevaller is het gevolg van een lagere huurprijsontwikkeling. De belangrijkste oorzaken van de tekorten in 2019-2021 zijn de bijstelling van de verwachte hoogte van de werkloosheid in 2019 en het uitstellen van de stroomlijning van het invorderingsbeleid bij de Belastingdienst. De meerjarenraming sluit op 0 door een incidentele bijdrage van 14,4 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2018 van de begroting van BZK.

Kasschuif STEP

Op basis van een herziene prognose van RVO.nl wordt het kasritme aangepast. Aanvragen konden worden gedaan tot eind 2018. De subsidies worden twee jaar na verlening vastgesteld en uitbetaald in de periode tot aan het voorjaar 2022.

Diversen - beleidsmatige mutaties, uitgaven

Er zijn middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor de niet-huisvestingskosten die de gebruikers (Staten-Generaal, Raad van State, AZ) maken vanwege de renovatie van het Binnenhof. Daarnaast worden middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor de Omgevingswet, de capaciteitsuitbreiding van de AIVD voor het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing en een extra bijdrage voor bestrijding van jihadisten. Daarnaast zet BZK een deel van de LPO en de eindejaarsmarge in voor o.a. de Omgevingswet, het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen 2018 van SSC-ICT, de woondeals en de archiefachterstanden bij Doc-Direkt. Onder deze post valt tevens de structurele koopkrachtimpuls voor Caribisch Nederland die wordt verwerkt binnen de Huurtoeslag uit de vrijval van de zelfstandigenaftrek.

BZK is in 2020 aanvullend op de bijdrage vanaf de aanvullende post gecompenseerd voor de invoering van een individueel keuzebudget (zie ook technische mutaties).

GF programma reductie energieverbruik

Voor de Urgenda-aanpak stelt het kabinet aan gemeenten budget beschikbaar voor het Programma Reductie Energieverbruik. Dit programma draagt daar bij aan de Urgendadoelstellingen door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector.

GF RES (klimaatakkoord)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de Regionale Energiestrategieën (RES) in 2019 vorm moeten krijgen. De rijksbijdrage aan de RES is bedoeld om gemeenten in staat te stellen expertise te verwerven, te overleggen met stakeholders en burgerparticipatie te organiseren. Het budget hiervoor wordt vanaf de begroting van BZK verstrekt aan het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen de middelen besteden aan het inhuren van expertise en het organiseren van bijeenkomsten.

GF/VNG (klimaat)

Aan de begroting van BZK zijn middelen toegevoegd voor aan het klimaatakkoord gerelateerde taken van gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aanvullende middelen krijgen ter ondersteuning van het realiseren van de RES, de transitievisies warmte, het goed informeren van bewoners en particuliere gebouweigenaren en om in voorkomende gevallen een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Verder kan met de middelen een start worden gemaakt met laadpalenbeleid voor elektrisch vervoer. Het budget zal worden verstrekt aan het Gemeentefonds.

Programma aardgasvrije wijken PAW (klimaatakkoord)

Aan de begroting van BZK zijn middelen uit de Klimaatenvelop toegevoegd voor de voortzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma heeft als doel te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken-aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Aan de begroting van BZK zijn middelen toegevoegd om de afspraken uit het Klimaatakkoord over de startmotor huursector te ondersteunen. Deze startmotor heeft als doelstelling 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2022 te isoleren en aardgasvrij (of klaar voor aardgasvrij) te maken. Deelnemers zijn naast de koepelorganisaties van verhuurders Aedes, IVBN, VastgoedBelang ook VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, EnergieNL, OnderhoudNL en de warmtebedrijven.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH 2)

Als onderdeel van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. De SEEH is een subsidieregeling voor mensen met een bestaande koopwoning (eigenaar-bewoners) die minimaal twee grote isolerende maatregelen laten uitvoeren aan hun woning. Er is voor eigenaar-bewoners 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als bij de eerste openstelling in 2016. In 2019 is 13 mln. beschikbaar en in 2020 71 mln. De rest van het budget (6 mln.) wordt ingezet voor uitvoeringskosten (zie instrument bijdrage aan agentschappen apparaat).

Diversen (technische mutaties - uitgaven)

Vanuit de Klimaatenvelop is meerjarig budget (25 mln.) aan de begroting van BZK toegevoegd voor het voortzetten van het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van een betaalbaar en aantrekkelijk verduurzamingsaanbod voor verschillende gebouwtypen, productiemethoden waarmee grote schaal bereikt kan worden, en techniek voor inpassing van het nieuwe aanbod in het energiesysteem van de gebouwde omgeving.

Vanuit de Klimaatenvelop zijn voor 2020 ook middelen (12,5 mln.) toegevoegd voor de Regionale Energie Strategie (RES), die de regio’s ondersteunt met expertise voor het organiseren van participatie en voor de uitbreiding van de gemeentelijke taken op dit gebied. 

Vanaf de aanvullende post is een bijdrage (5 mln.) overgeboekt voor de invoering van het individueel keuzebudget (IKB). Over het IKB zijn in de cao Rijk 2018-2020 afspraken gemaakt. De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald.

Vanuit het Gemeentefonds is de bijdrage van de gemeenten in de kosten voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (18 mln.) structureel overgeheveld naar de begroting van BZK.

Daarnaast zijn de detacheringsuitgaven structureel hoger bijgesteld en nemen als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel toe. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

Naar de begrotingen van de Overige Colleges van Staat worden middelen overgeboekt voor de kosten van dubbelbenoemingen (2,4 mln.). Naar de begroting van Koninkrijksrelaties worden middelen overgeboekt voor kosten van technische ondersteuning bij bestuursontwikkeling (1,4 mln.), voor het Algemeen Pensioenfonds Curaçao voor een aanvulling op de koersverschillen voor pensioengerechtigden (1,2 mln.) en voor de informatiebeveiliging van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (2,5 mln.). Naar de begroting van EZK worden in 2019 midden overgeboekt voor de subsidieregelingen van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) voor Energie-innovaties in de gebouwde omgeving (9 mln.) en voor de subsidieregeling innovaties aardgasvrije wijken en gebouwen vanuit de Demonstratie energie -innovatie regeling (10 mln.). TNO ontvangt via het Geo Informatieprogramma(GIP) van EZK een bijdrage voor de ontwikkeling en het beheer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Daarnaast hebben op de begroting van BZK verschillende desalderingen plaatsgevonden. Zo zijn de uitgaven van de dienstverlening aan notarissen bij Doc-Direct en voor de dienstverleningsafspraken met de Shared Service Organisaties (SSO's) gedesaldeerd. Daarnaast is de jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (dit jaar 29,8 mln.) via de begroting van BZK gestort in de bestemde risicovoorziening NHG.

Tot slot is de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 meerjarig toegevoegd aan de begroting van BZK.

Benzinestations en bodemwinning (N)

In 2017 is de te betalen vennootschapsbelasting (VPB) door BZK over de generale ontvangsten in de begroting verwerkt. Naast de winst op de veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen blijkt dat ook VPB moet worden betaald over de bodemwinning. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de te betalen VPB geactualiseerd. In 2019 is hierbij rekening gehouden met de gerealiseerde ontvangsten in de jaren 2016 tot en met 2018.

Diversen - technische mutaties, uitgaven niet relevant voor het uitgavenplafond

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting (VPB) over de generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations wordt gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Diversen - beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

Conform de regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen van FMHaaglanden (FMH) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij Voorjaarsnota afgeroomd. Het bedrag is ingezet voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen in 2018 van SSC-ICT. Daarnaast heeft de verkoop van bufferzonegronden geleid tot incidentele extra opbrengsten.

Kadercorrectie ontvangsten veiling locaties benzinestations en bodemwinning

De generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations en bodemwinning zijn gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen delfstofbaten en veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Diversen - technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Het betreft o.a. de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direct voor de dienstverlening aan notarissen en een desaldering voor de verwachte ontvangsten van de Shared Service Organisaties (SSO's). Daarnaast zijn de detacheringsontvangsten en –uitgaven structureel hoger bijgesteld en nemen als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel toe. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

De jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn via de BZK-begroting in de risicoreserve gestort in de risicovoorziening NHG (29,8 mln.).

De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden leiden tot een hogere ontvangst van 5 mln..

Tot slot hebben de vaststellingen van bijdragen voor 2018 aan de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS tot ontvangsten geleid.