Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

178,8

162,1

157,0

153,9

152,4

152,4

totaal niet-belastingontvangsten

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

      
 

Uitgaven

12,8

13,1

12,8

12,8

12,8

12,8

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

      
 

Uitgaven

32,4

32,4

34,0

32,9

31,9

32,4

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

132,6

115,2

108,8

106,7

106,2

105,7

 

Ontvangsten

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

      
 

Uitgaven

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Ontvangsten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

‒ 0,4

     

Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van de kerntaken van de Eerste Kamer. In 2020 zijn extra middelen toegevoegd voor de invoering van het individueel keuzebudget (CAO Rijk 2018-2020).

Artikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

De hoogte van de uitgaven aan oud-leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement wordt beïnvloed door verkiezingen. In het jaar van de verkiezingen en het jaar erna stijgt het beroep op wachtgeld. In 2021 nemen daarom de uitgaven op dit artikel toe, om in de jaren daarna weer af te nemen.

Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van de kerntaken van de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van de ambtelijke ondersteuning van het constitutionele proces van de Tweede Kamer, de financiering van de digitale en fysieke infrastructuur van het parlement en de kosten van de fracties. In 2019 en 2020 zijn de budgetten voor bedrijfsvoering opgehoogd en zijn er middelen toegevoegd voor vervangingsinvesteringen in audiovisuele middelen en de verhuizing van het datacenter. Daarnaast zijn er in 2020 extra middelen toegevoegd voor de invoering van het individueel keuzebudget (CAO Rijk 2018-2020). In een verkiezingsjaar en het jaar erna, uiterlijk in 2021, nemen de uitgaven voor fractiekosten toe. Dit komt voornamelijk omdat na verkiezingen tijdelijk zowel de fractieondersteuning op basis van de oude samenstelling van de Tweede Kamer, als de fractieondersteuning op basis van de nieuwe samenstelling wordt gefinancierd.

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

De middelen op dit artikel worden ingezet voor interparlementaire activiteiten. Er zijn geen beleidswijzigingen.

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

145,5

145,5

150,4

147,3

147,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bedrijfsvoering tk

6,7

4,8

0,0

0,0

0,0

 

Vervangingsinvesteringen tk

20,7

2,5

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

1,5

2,0

2,0

2,0

0,5

 
 

28,9

9,3

2,0

2,0

0,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

4,4

7,4

4,7

4,6

4,6

 
 

4,4

7,4

4,7

4,6

4,6

 

Extrapolatie

152,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

33,3

16,6

6,6

6,5

5,1

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

178,8

162,1

157,0

153,9

152,4

152,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

178,8

162,1

157,0

153,9

152,4

152,4

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

4,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Bedrijfsvoering TK

Het budget voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer wordt in 2019 en 2020 opgehoogd voor investeringen in informatiebeveiliging, de toegankelijkheid van debatten en continuïteit van de dienstverlening.

Vervangingsinvesteringen TK

Aan de begroting van de Tweede Kamer worden middelen toegevoegd voor vervangingsinvesteringen in audiovisuele middelen en de verhuizing van het datacenter.

Diversen - beleidsmatige mutaties, uitgaven

Het oningevulde deel van de taakstelling uit Rutte I en II wordt structureel met generale middelen en in 2023 deels vanuit een correctie op fractiekosten ingevuld. Verder wordt de negatieve eindejaarsmarge uit 2018 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal. Het deel van de negatieve eindejaarsmarge dat samenhangt met de oningevulde taakstelling 2018 wordt ook generaal gecompenseerd.

Diversen - technische mutaties, uitgaven

Er worden middelen overgeboekt vanaf de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor extra beveiligingsmiddelen en informatiemateriaal bij het bezoek aan het parlement door VO-leerlingen. Tevens wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2019 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal. In de cao Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een individueel keuzebudget (IKB). De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald. De Staten-Generaal worden hiervoor in 2020 gecompenseerd.