Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

1.065,7

1.374,5

1.097,9

929,7

911,2

903,0

totaal niet-belastingontvangsten

111,9

90,1

97,0

80,0

67,8

65,3

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedsel

      
 

Uitgaven

753,6

909,0

748,8

670,8

661,1

656,6

 

Ontvangsten

63,2

47,7

50,2

43,1

40,2

38,1

12

Natuur en biodiversiteit

      
 

Uitgaven

121,2

131,3

123,9

124,7

122,2

122,2

 

Ontvangsten

45,9

39,7

44,0

34,2

24,2

23,8

50

Apparaat

      
 

Uitgaven

131,6

125,2

116,5

115,2

112,8

112,6

 

Ontvangsten

2,8

2,8

2,8

2,8

3,4

3,4

51

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

59,2

209,1

108,8

19,0

15,2

11,6

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

De hogere uitgaven op dit artikel in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben te maken met de klimaatmiddelen die zijn toegevoegd aan de begroting van LNV. Een deel van de middelen heeft betrekking op het ontwerp Klimaatakkoord (58 mln.) en een deel van de middelen heeft betrekking op de extra middelen inzake Urgenda (74,5 mln.). Dit artikel heeft een nieuwe naam, voorheen heette dit artikel ‘Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens’.

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

De dalende ontvangstenontwikkeling op art. 12 is te verklaren door de lager geraamde landinrichtingsrente.

Artikel 50 Apparaat

De verhoging van de uitgaven op art. 50 in 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door incidentele middelen die zijn ingezet voor de (her)inrichting van LNV en EZK.

Artikel 51 Nog onverdeeld

De hogere uitgaven op dit artikel in de jaren 2019, 2020 en 2021 komen door de overboeking van middelen van de regio-envelop van de aanvullende post naar de LNV-begroting. Het merendeel van deze middelen wordt direct overgeboekt naar het provinciefonds en het gemeentefonds, maar een deel staat nog op het artikel 51. Hierbij wordt rekening gehouden met het BCF. Ook wordt er een overboeking gedaan van € 12,5 mln. naar de begroting van IenW voor de wederopbouw van de zeehaven van Saba.

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

852,2

826,2

813,3

798,5

805,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Interne problematiek lnv

17,2

22,4

11,3

5,2

4,0

 

Problematiek landbouwbeleid (glb, nvwa en fosfaat)

25,5

42,9

26,1

13,3

1,7

 

Diversen

‒ 2,9

12,5

23,6

2,7

‒ 3,4

 
 

39,8

77,8

61,0

21,2

2,3

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijdrage regio envelop uit de ap

146,0

173,1

73,6

0,0

0,0

 

E23 envelop klimaat

32,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

F29 regeling sanering varkenshouderij incl. uitvoering

3,4

101,2

48,5

18,1

8,4

 

F30 enveloppe agrarische bedrijfsopvolging

50,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

L105 overboeking regionale knelpunten vanaf ap 2019

59,9

7,3

4,1

2,4

0,0

 

Regiodeal 2019 brainport eindhoven

‒ 41,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Urgenda: intensivering warme sanering

10,0

60,0

0,0

0,0

0,0

 

Verzamelboeking 2e tranche regiodeals provincie

‒ 67,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 19,2

103,9

97,4

89,5

95,5

 
 

173,7

470,5

223,6

110,0

103,9

 

Extrapolatie

903,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

213,5

548,3

284,6

131,2

106,2

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

1.065,7

1.374,5

1.097,9

929,7

911,2

903,0

Totaal Internationale samenwerking

32,9

31,6

31,2

31,2

31,2

31,2

Stand Miljoenennota 2020

1.098,6

1.406,1

1.129,1

960,9

942,4

934,2

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

88,6

75,8

73,2

66,8

62,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

8,3

9,2

19,1

8,8

1,0

 
 

8,3

9,2

19,1

8,8

1,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

15,0

5,2

4,6

4,5

4,5

 
 

15,0

5,2

4,6

4,5

4,5

 

Extrapolatie

65,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

23,3

14,4

23,8

13,2

5,5

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

111,9

90,1

97,0

80,0

67,8

65,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

111,9

90,1

97,0

80,0

67,8

65,3

Interne problematiek LNV

Deze verzamelpost bestaat uit een aantal tegenvallers die LNV dekt middels meevallers en ombuigingen. De tegenvallers bestaan o.a. uit betalingen aan de kustwacht, meerwerk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de versterkte handhavingsstrategie voor mestbeleid.

Problematiek landbouwbeleid (GLB, NVWA, Fosfaat)

LNV heeft een aantal tegenvallers op haar begroting, zoals de gevolgen van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over retributies bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en extra kosten bij RVO door de vele procedures die voortkomen uit de wet- en regelgeving omtrent het fosfaatrechtensysteem. Daarnaast zijn er implementatiekosten voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Hieronder vallen onder andere middelen voor hogere ICT-uitgaven , een bijdrage voor het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) in verband met meerwerk en een kasschuif van 2018 naar 2019 ten behoeve van klimaatmiddelen. Ook hebben er diverse kasschuiven plaatsgevonden, die betrekking hebben op ICT en regeerakkoordmiddelen.

Bijdrage regio envelop uit de AP

Naast de middelen voor Eindhoven, Zeeland en de BES-eilanden zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor de 2e tranche van de regio-envelop. Het betreft twaalf projecten waarmee meervoudige knelpunten in verschillende regio’s kunnen worden verholpen. Dit gebeurt in samenwerking met de andere overheden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds. Bij deze overboekingen is sprake van een btw-compensatiefonds afdracht (BCF).

E23 Envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een enveloppe van 300 mln. per jaar (2018-2030) opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het regeerakkoord). Voor 2019 is er met een nota van wijziging een bedrag van 32,4 mln. overgeheveld naar de begroting van LNV.

F29 Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij

Dit betreft de overboeking van middelen voor de warme sanering van de varkenshouderij van de aanvullende post naar de begroting van LNV. Deze maatregel uit het regeerakkoord wordt vormgegeven door een saneringsregeling in de gebieden Zuid en Oost, waarbij de grootste veroorzakers van stankoverlast tegen een vergoeding kunnen stoppen. Daarnaast zijn er middelen voor stalinnovaties in de varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij.

F30 Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

Dit betreft de overboeking van middelen voor bedrijfsopvolging in de agrarische sector van de aanvullende post naar de begroting van LNV. In het regeerakkoord is opgenomen dat er, om de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming. Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van overnames.

L105 Overboeking regionale knelpunten vanaf AP 2019

Deze overboeking betreft middelen vanuit de regio-envelop voor de preferente opgaven Eindhoven en Zeeland. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de BES-eilanden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds. Bij deze overboekingen is sprake van een BCF-component.

Regiodeal 2019 Brainport Eindhoven

Met deze overboeking worden middelen van de regio-envelop via de begroting van LNV doorgezet naar het gemeentefonds.

Urgenda: intensivering warme sanering

Naast de eerdergenoemde mutatie F29 is in het kader van de Urgenda-uitspraak door het kabinet besloten extra middelen vrij te maken voor de sanering van de varkenshouderij.

Verzamelboeking 2e tranche regiodeals provincie

Deze mutatie betreft de overboeking van de middelen die beschikbaar gesteld van de LNV-begroting naar het provinciefonds, zodat de regio’s aan de slag kunnen met het verhelpen van de regionale knelpunten.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Onder de diversenpost vallen onder andere de bijdrage van LNV aan informatiebeveiliging, extra middelen inzake Urgenda ten behoeve van het programma kas als energiebron en de toekenning van de loon- en prijsbijstellingstranches 2019. Ook zijn er middelen overgeboekt naar de provincies voor project veenweiden in het kader van de klimaatproblematiek.

Diversen – beleidsmatige mutaties, ontvangsten

Ter dekking van de interne problematiek zet LNV middelen vanuit de reserve apurement en ontvangstenmeevallers in. Deze ontvangstenmeevallers volgen uit de afronding van de werkzaamheden van het Bureau Beheer Landbouwgronden en uit een meevaller op het Programma Natuuroffensief.

Diversen – technische mutaties, ontvangsten

Hieronder vallen onder andere hogere retributie-inkomsten van de commissie dierproeven, hogere ontvangsten van de high containment unit van het diergezondsheidsfonds en extra inkomsten van een opdracht vanuit de provincies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).