Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

5.240,9

5.679,3

5.721,7

5.556,4

6.090,9

6.164,1

totaal niet-belastingontvangsten

4.114,1

4.879,0

4.435,2

4.149,3

4.601,4

4.614,3

1

Goed functionerende economie en markten

      
 

Uitgaven

205,8

212,6

217,7

212,7

212,7

212,7

 

Ontvangsten

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

      
 

Uitgaven

986,8

1.053,3

1.005,9

1.003,6

1.016,2

1.006,2

 

Ontvangsten

124,5

129,9

111,9

105,7

107,1

106,2

3

Toekomstfonds

      
 

Uitgaven

263,8

184,5

169,7

164,1

152,8

152,8

 

Ontvangsten

34,1

34,6

44,0

45,3

50,2

50,3

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

      
 

Uitgaven

2.986,5

3.670,0

3.788,7

3.852,7

4.404,7

4.487,4

 

Ontvangsten

2.492,2

3.387,2

3.152,0

3.176,0

3.852,3

4.016,0

5

Een veilig Groningen met perspectief

      
 

Uitgaven

478,7

264,8

263,7

49,4

34,0

31,7

 

Ontvangsten

1.406,0

1.270,0

1.070,0

765,0

535,0

385,0

40

Apparaat (EZK)

      
 

Uitgaven

319,4

294,2

276,0

274,0

270,5

273,4

 

Ontvangsten

25,4

25,4

25,4

25,4

24,8

24,8

41

Nog onverdeeld (EZK)

      
 

Uitgaven

      

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

De uitgaven op dit artikel hebben met name betrekking op de bijdragen aan agentschappen (Agentschap Telecom, RVO) en bijdragen aan ZBO’s/RWT’S (Metrologie en CBS). De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op boetes die toezichthouders van EZK opleggen en waar – in het kader van het zogenaamde High Trust-beleid – een meerjarige raming voor wordt aangehouden.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

De uitgaven op dit artikel zijn met name bestemd voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties, bijdragen aan TNO en de Kamer van Koophandel en subsidies ter stimulering van innovatie en (duurzaam) ondernemen. De hogere uitgaven vanaf 2020 wordt veroorzaakt door de overheveling van de Klimaatenveloppemiddelen (maatregel E23 in het regeerakkoord) voor verduurzaming industrie. De middelen worden ingezet voor programmatische aanpak waterstof, subsidiering van pilots en demo's gericht op CO2-reductie en voor de toepassing van CO2 afvang en opslag. Deze reeks start vanaf 2020 met 55 mln. en is vanaf 2023 85 mln. structureel. De ontvangsten zijn grotendeels afkomstig uit de BMKB en Garantie Ondernemersfinanciering, de Rijksoctrooiwet en de luchtvaartkredietregeling. De afloop in de ontvangstenreeks komt met name doordat de raming van de octrooiontvangsten op korte termijn naar boven is bijgesteld.

Artikel 3 Toekomstfonds

Het Toekomstfonds kent een 100% eindejaarsmarge, waardoor overtollige middelen in enig jaar volledig meegenomen kunnen worden naar het volgende jaar. De niet benutte middelen in 2018, die bij Voorjaarsnota 2019 aan de begroting 2019 van het Toekomstfonds zijn toegevoegd, zijn voor de diverse instrumenten gespreid over de komende jaren. Dit zorgt voor een hogere raming in 2019. De verschillende instrumenten binnen het Toekomstfonds zijn geheel of gedeeltelijk revolverend. De ontvangsten komen voornamelijk uit Fund of funds, Innovatiekredieten en Seed. De oploop van de ontvangsten vanaf 2021 worden voornamelijk veroorzaakt door hogere ramingen voor Fund of funds gebaseerd op prognoses.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van klimaatverandering

De uitgaven op dit artikel stijgen door de oplopende uitgaven aan de SDE+-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie+). Deze uitgaven stijgen vanwege het toenemende aantal SDE+-subsidies om tegemoet te komen aan de afspraak in het Energieakkoord voor duurzame energie. Hierin is namelijk afgesproken dat Nederland in 2020 een aandeel van 14% hernieuwbare energieproductie heeft (en in 2023 16%). De stijging in de uitgaven vanaf 2020 is extra versterkt door het overhevelen van de SDE+-reeks op de Aanvullende Post (AP) naar de EZK-begroting. In het Regeerakkoord stond een ophoging voor zowel de ontvangstenreeks Opslag Duurzame Energie (ODE) als de uitgavenreeks (SDE+) vanaf 2020. In 2017 is de ODE met deze afgesproken reeks al opgehoogd. De bijbehorende uitgavenreeks werd op de Aanvullende Post (AP) geplaatst, maar is in deze begroting nu overgeheveld aan het SDE+-budget 2020 en verder.

De ontvangsten op artikel 4 vloeien voornamelijk voort uit de ODE. De ODE-ontvangsten stijgen om de toenemende uitgaven aan de SDE+ zoals vastgelegd in het Energieakkoord te financieren.

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

De uitgaven op artikel 5 bestaan voornamelijk uit subsidies voor de verduurzamingsopgave, de betalingen van schadevergoedingen voor gedupeerden van aardbevingen door gaswinning, de bijdrage aan RVO.NL voor de uitvoering van de schadeafhandeling en de kosten voor de TCMG. De hogere uitgaven in de jaren 2019-2021 komen voort uit bijdragen van NAM aan het Nationaal Programma Groningen, de bijdragen van NAM voor schadebetalingen en de uitvoeringskosten van RVO.nl voor de schadeafwikkeling die in deze jaren vallen. De schadevergoedingen en daarbij behorende uitvoeringskosten worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM. Deze posten zijn daarom ook aan de ontvangstenkant van de EZK-begroting opgenomen. De ontvangsten worden voornamelijk bepaald door de aardgasbaten. In de raming van de gasbaten zijn o.a. de volgende wijzigingen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan lagere ramingen: versnelling van de afbouw van de gaswinning in Groningen conform Kamerbrief van 8 februari 2019 (Kamerstuk 33 529, nr. 580) en onderzoek van het Kabinet hoe de gaswinning al in het gasjaar 2019-2020 onder de 12 bcm gebracht kan worden. Deze mutatie is in de begroting verwerkt.

Artikel 40 Apparaat

De uitgaven voor artikel 40 hebben betrekking op personele en materiële uitgaven. De hogere uitgaven in 2019 komen o.a. door een overboeking uit de aanvullende post voor werkzaamheden op het Groningendossier.

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

4.460,6

5.077,7

4.971,3

5.053,4

5.136,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Dekking interne problematiek

‒ 40,2

‒ 6,7

‒ 3,8

‒ 3,0

‒ 3,6

 

Eindejaarsmarge toekomstfonds 2018

93,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge 2018

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Interne problematiek

38,7

14,1

11,5

11,5

10,4

 

Vp- en kasschuif ets van 2019 en 2021 naar 2020

‒ 4,7

32,8

‒ 28,1

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 14,8

19,3

19,2

4,8

2,3

 
 

91,8

59,5

‒ 1,2

13,3

9,1

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijdrage nam voor nationaal programma groningen

150,0

75,0

75,0

25,0

25,0

 

Bijdrage nam voor schadebetalingen

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

 

Bijdrage nam voor uitvoeringskosten rvo

58,2

95,0

95,0

0,0

0,0

 

E23 envelop klimaat

122,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

171,0

324,5

0,0

0,0

0,0

 

Onttrekking reserve duurzame energie.

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

 

Overboeking bzk maatregelen voor co2-reductie

‒ 35,0

‒ 148,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking e23 envelop klimaat naar ezk

0,0

97,5

95,0

125,0

140,0

 

Overboeking e24 sde+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

0,0

103,0

368,0

290,0

288,0

 

Overboeking ienw maatregelen voor co2-reductie

‒ 7,6

‒ 63,8

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking lnv maatregelen voor co2-reductie

‒ 14,0

‒ 74,5

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking reservering groningen

82,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Reservering l108 groningen reeks van de aanvullende post .

44,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

88,8

78,6

63,9

45,2

42,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

27,4

4,7

4,7

4,5

0,1

 
 

688,6

542,0

751,6

489,7

945,5

 

Extrapolatie

6.164,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

780,4

601,6

750,4

503,0

954,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

5.240,9

5.679,3

5.721,7

5.556,4

6.090,9

6.164,1

Totaal Internationale samenwerking

27,8

26,8

25,2

25,2

25,2

25,2

Stand Miljoenennota 2020

5.268,7

5.706,1

5.747,0

5.581,6

6.116,1

6.189,3

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

4.179,8

4.560,4

4.429,9

4.169,0

4.121,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Aanpassing raming volume aardgasbaten

‒ 30,0

‒ 120,0

‒ 180,0

‒ 130,0

‒ 130,0

 

Dekking interne problematiek

23,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Versnelde afbouw winning groningengas

‒ 80,0

‒ 230,0

‒ 90,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 86,5

‒ 350,0

‒ 270,0

‒ 130,0

‒ 130,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Aanpassing raming volume aardgasbaten

30,0

120,0

180,0

130,0

130,0

 

Bijdrage nam voor nationaal programma groningen

150,0

75,0

75,0

25,0

25,0

 

Bijdrage nam voor schadebetalingen

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

 

Bijdrage nam voor uitvoeringskosten rvo

58,2

95,0

95,0

0,0

0,0

 

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

171,0

324,5

0,0

0,0

0,0

 

Onttrekking reserve duurzame energie

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

 

Versnelde afbouw winning groningengas

80,0

230,0

90,0

0,0

0,0

 

Diversen

21,6

24,2

5,4

5,4

5,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Aanpassing raming prijs aardgasbaten

‒ 490,0

‒ 40,0

‒ 20,0

40,0

0,0

 

Aanpassing raming volume aardgasbaten

‒ 30,0

‒ 120,0

‒ 180,0

‒ 130,0

‒ 130,0

 

Correctie aardgasbaten afronding

10,0

‒ 10,0

‒ 30,0

‒ 10,0

‒ 30,0

 

Meevaller ets-ontvangsten (niet-plafondrelevant)

80,0

150,0

80,0

60,0

140,0

 

Versnelde afbouw winning groningengas

‒ 80,0

‒ 230,0

‒ 90,0

0,0

0,0

 

Diversen

20,0

0,0

20,0

‒ 10,0

20,0

 
 

20,8

668,7

275,4

110,4

610,4

 

Extrapolatie

     

4.614,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 65,7

318,6

5,4

‒ 19,6

480,4

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

4.114,1

4.879,0

4.435,2

4.149,3

4.601,4

4.614,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

4.114,1

4.879,0

4.435,2

4.149,3

4.601,4

4.614,3

Dekking interne problematiek – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post bevat de dekking voor de interne problematiek van EZK. Dekking voor de interne problematiek komt uit de eindejaarsmarge 2018, nagekomen ontvangsten, een kleiner voorschot voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), enkele ramingsbijstellingen van ontvangsten en onverdeelde middelen op het artikel voor nominaal en onvoorzien.

Eindejaarsmarge toekomstfonds

Dit betreft het toevoegen van de eindejaarsmarge van het Toekomstfonds 2018 aan de begroting van EZK.

Eindejaarsmarge 2018

De eindejaarsmarge van EZK over 2018 bedraagt 19,2 mln. Deze wordt aan de begroting van EZK toegevoegd.

Interne problematiek

De interne problematiek bestaat grotendeels uit de nog in te vullen taakstelling die op het artikel nominaal en onvoorzien stond. Deze taakstelling wordt nu ingevuld. Daarnaast wordt een aantal uitgaven (Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Verduurzaming Industrie, klimaatmiddelen) gedekt uit de eindejaarsmarge, en zijn diverse kleine knelpunten op het apparaat gedekt.

Vp- en kasschuif ETS van 2019 en 2021 naar 2020

Voor de compensatie van de indirecte kosten in het kader van het ETS is vanwege gestegen CO2-prijs het beschikbare budget in 2020 ten opzichte van 2019 met een kasschuif opgehoogd naar 105,6 mln.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Deze post bevat verschillende mutaties waaronder een kasschuif voor verduurzaming industrie. Met deze schuif wordt 6,4 mln. van 2019 naar 2020 verschoven. Naar verwachting worden de middelen voor verduurzaming industrie dit jaar niet volledig uitgeput. Het is wenselijk dat de middelen in 2020 beschikbaar blijven. Ook bevat deze diversenpost een kasschuif voor ETS-compensatie van 14,1 mln. van 2019 naar 2021. Op basis van de huidige raming hoeft dit jaar minder compensatie uitgekeerd te worden. 2021 is het laatste jaar van de looptijd voor deze regeling. Het budget in dat jaar wordt gevoed met onderuitputting uit de voorgaande jaren. Voor deze regeling geldt dat onderuitputting geheel meegenomen mag worden naar het volgende jaar.

Daarnaast bevat deze post in het bijzonder een reeks voor economische ontwikkeling en technologie. Deze reeks bestaat uit 5 mln. in 2019, 7,5 mln. in 2020 en vanaf 2021 structureel 10 mln. EZK ontvangt deze extra middelen om te investeren in meerjarige innovatieprogramma’s, zoals ruimtevaart en sleuteltechnologieën.

Bijdrage NAM voor nationaal programma Groningen

In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal 500 mln. bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen.

Bijdrage NAM voor schadebetalingen

De schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van gaswinning worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM.

Bijdrage NAM voor uitvoeringskosten rvo

Conform het schadeprotocol is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet en voert RVO.nl de schadeafhandeling uit . De uitvoeringskosten van RVO.nl voor de schadeafwikkeling worden achteraf door EZK gedeclareerd bij de NAM

E23 envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een envelop van 300 mln. per jaar (2018-2030) opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Voor 2019 is er een bedrag van 122,8 mln. overgeheveld naar de begroting van EZK.

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie wordt 495,4 mln. aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan 171 mln. in 2019 en 324,5 mln. in 2020. Dit budget is vervolgens met een aparte mutatie verdeeld over resp. art. 2 en art. 4 van de EZK-begroting en de begrotingen van I&W, BZK en LNV.

Onttrekking reserve duurzame energie

Conform de afspraak in de Startnota van het kabinet Rutte III wordt 1,7 mld. uit de begrotingsreserve Duurzame Energie toegevoegd aan het SDE+-budget vanaf 2023.

Overboeking BZK maatregelen voor co2-reductie

Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie van de EZK-begroting naar de begroting van BZK.

Overboeking e23 envelop klimaat naar EZK

In het Regeerakkoord is een envelop van 300 mln. per jaar (2018-2030) opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Deze post betreft de overheveling van deze middelen naar EZK voor de jaren 2020 en verder. Deze Klimaatenveloppemiddelen worden o.a. ingezet voor verduurzaming industrie en de DEI en TSE.

Overboeking e24 SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

In 2017 is de ODE-ontvangstenreeks vanaf 2020 met de in het Regeerakkoord afgesproken reeks opgehoogd. De bijbehorende uitgavenreeks werd op de aanvullende post geplaatst. Met deze mutatie wordt de reeks op de aanvullende post toegevoegd aan het SDE+-budget 2020 e.v.

Overboeking IenW maatregelen voor co2-reductie

Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie van de EZK-begroting naar de begroting van IenW.

Overboeking LNV maatregelen voor co2-reductie

Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie van de EZK-begroting naar de begroting van LNV.

Overboeking reservering Groningen

Dit betreft een overboeking vanuit de aanvullende post voor Groningen. Het betreft onder andere organisatiekosten, werkbudget, bijdragen aan provincie en gemeenten en een bijdrage van 42 mln. aan batch 1588. de kosten bovengronds voor Groningen bestemd voor de projecten in 2019.

Reservering L108 Groningen reeks van de aanvullende post

Voor het Nationaal Programma Groningen wordt 44,4 mln. overgeheveld van de middelen die hiervoor op de aanvullende post staan gereserveerd naar de begroting van EZK. Hiervan is 2,4 mln. voor kleine projecten in de regio en 42 mln. voor batch 1588.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Deze post bevat o.a. een overheveling van structureel 14 mln. van de aanvullende post naar de begroting van EZK. Conform de afspraak uit de Startnota 2017 ontvangt EZK deze reeks voor compensatie van de TO2-instituten. Daarnaast bevat deze post de tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling die is overgemaakt naar EZK. De loonbijstelling bedraagt gemiddeld 24,1 mln. over de jaren 2019-2023. De prijsbijstelling bedraagt gemiddeld 18,1 mln. over de jaren. Ook bevat deze post betreft diverse desalderingen, waaronder een desaldering van 0,9 mln. in 2019-2023. Deze desaldering houdt verband met de gunning aan KPN van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden voor een nieuwe periode. Verder bevat deze post desalderingen van 3,3 mln. voor onelogistics en terugontvangsten van het project Surf van 5,6 mln. in 2019. In 2020 is een desaldering gedaan van 18,8 mln. Deze betreft een verhoging van de ontvangstenraming met 18,8 mln. als gevolg van de verwachte terugbetaling van een lening door de provincie Limburg die werd verstrekt ten behoeve van het Industriepark Swentibold. Ook is in deze post een desaldering van 4,5 mln. in 2019-2023 verwerkt inzake RVO, waarbij terugontvangen subsidievoorschotten worden ingezet voor subsidiebudgetten.

Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond, uitgaven

Deze post betreft het toevoegen van de middelen voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die in 2018 niet zijn benut (28,2 mln.). Omdat deze budgetten een 100% eindejaarsmarge kennen, wordt dit bedrag weer toegevoegd aan het budget van 2019. Daarnaast bevat deze post een kasschuif van 12,2 mln. in 2019 naar 2020-2022, waarmee de NCG-middelen in een realistisch ritme worden geraamd. Tot slot bevat deze post het niet-plafondrelevante deel van de prijsbijstelling (gemiddeld 0,5 mln. in de jaren 2019-2023).

Aanpassing raming volume aardgasbaten – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet relevant voor het uitgavenplafond, niet-belastingontvangsten

De ministerraad heeft op 8 februari 2019 besloten tot versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. Dit volume-effect wordt nu conform Regeerakkoord in de aardgasbaten verwerkt. Het volume-effect is relevant voor het uitgavenplafond en wordt generaal behandeld.

Dekking interne problematiek – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post bevat een deel van de dekking voor de interne problematiek van EZK. Dekking voor de interne problematiek komt uit de eindejaarsmarge 2018, nagekomen ontvangsten, een kleiner voorschot voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) , enkele ramingsbijstellingen van ontvangsten en onverdeelde middelen op het artikel voor nominaal en onvoorzien.

Versnelde afbouw winning Groningengas – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet relevant voor het uitgavenplafond, niet-belastingontvangsten

Deze mutatie betreft het terugbrengen van de gaswinning onder de 12 bmc in het gasjaar 2019-2020.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

Deze post betreft het inzetten van het surplus van het eigen vermogen van NEa voor de taken die NEa uitvoert voor de voorbereidingen op de vierde handelsperiode, als onderdeel van de herziening van de ETS-richtlijn.

Bijdrage NAM voor nationaal programma Groningen

In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal 500 mln. bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen.

Bijdrage NAM voor schadebetalingen

De schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van gaswinning worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM.

Bijdrage NAM voor uitvoeringskosten rvo

Conform het schadeprotocol is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet en voert RVO.nl de schadeafhandeling uit. De uitvoeringskosten van RVO.nl voor de schadeafwikkeling worden achteraf door EZK gedeclareerd bij de NAM

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie is 495,4 mln. aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan 171 mln. naar 2019 en 324,5 mln. naar 2020. Dit budget is vervolgens met een aparte mutatie verdeeld over resp. art. 2 en art. 4 van de EZK-begroting en de begrotingen van I&W, BZK en LNV.

Onttrekking reserve duurzame energie

Conform de afspraak in de Startnota van het kabinet Rutte III wordt 1,7 mld. uit de begrotingsreserve Duurzame Energie toegevoegd aan het SDE+-budget vanaf 2023.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Deze post betreft diverse desalderingen, waaronder een desaldering van 0,9 mln. in 2019-2023. Deze desaldering houdt verband met de gunning aan KPN van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden voor een nieuwe periode. Ook bevat deze post desalderingen van 3,3 mln. voor onelogistics en terugontvangsten van het project Surf van 5,6 mln. in 2019. In 2020 is een desaldering gedaan van 18,8 mln. Dit betreft een verhoging van de ontvangstenraming met 18,8 mln. als gevolg van de verwachte terugbetaling van een lening door de provincie Limburg die werd verstrekt ten behoeve van het Industriepark Swentibold. Daarnaast bevat deze post een desaldering van 4,5 mln. in 2019-2023 inzake RVO, waarbij terugontvangen subsidievoorschotten worden ingezet voor subsidiebudgetten.

Aanpassing raming prijs aardgasbaten

Deze post betreft het bijstellen van de aardgasbaten naar aanleiding van de gasprijs (prijseffect).

Correctie aardgasbaten afronding

Tot en met 2018 werden de gasbaten afgerond op 50 mln. Omdat de gasbaten echter steeds verder afnemen, wordt deze volumereeks voortaan op 10 mln. afgerond.

Meevaller ETS-ontvangsten

Ten opzichte van eerdere ramingen is de verwachte gemiddelde prijs van ETS-rechten in 2019 sterk gestegen. Hierdoor is ten opzichte van de eerdere ramingen een meevaller voorzien.

Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond, niet-belastingontvangsten

Deze post bevat een afrondingscorrectie op bovenstaande mutatie ‘aanpassing raming prijs aardgasbaten’. Niet alleen de volumereeks moet worden afgerond op 10 mln. i.p.v. 50 mln., maar ook het prijseffect van de gasprijs moet worden afgerond naar 10 mln. Met deze correctie wordt de afronding van het prijseffect op tientallen miljoenen bewerkstelligd.