Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

8.055,0

8.884,5

9.293,9

9.413,0

9.938,8

9.849,3

totaal niet-belastingontvangsten

55,1

15,5

16,6

14,8

14,0

15,9

11

Integraal waterbeleid

      
 

Uitgaven

37,1

39,1

34,2

32,2

30,3

30,1

 

Ontvangsten

12,5

     

13

Bodem en ondergrond

      
 

Uitgaven

34,9

30,8

133,2

132,5

136,1

136,3

 

Ontvangsten

4,5

 

2,0

   

14

Wegen en verkeersveiligheid

      
 

Uitgaven

101,6

85,6

82,8

75,9

82,5

85,0

 

Ontvangsten

7,5

6,8

6,8

6,8

5,8

5,8

16

Spoor

      
 

Uitgaven

33,4

28,5

28,0

26,8

23,5

10,1

 

Ontvangsten

0,8

     

17

Luchtvaart

      
 

Uitgaven

29,0

23,1

10,6

8,2

7,6

6,7

 

Ontvangsten

1,5

1,2

1,1

1,3

1,4

1,6

18

Scheepvaart en havens

      
 

Uitgaven

57,6

38,7

8,0

7,9

8,4

10,0

 

Ontvangsten

0,9

0,8

   

1,8

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

      
 

Uitgaven

48,7

38,4

38,1

39,2

39,1

39,1

 

Ontvangsten

6,3

     

20

Lucht en geluid

      
 

Uitgaven

26,8

26,0

26,7

27,2

29,2

29,8

 

Ontvangsten

0,2

     

21

Duurzaamheid

      
 

Uitgaven

36,8

89,6

26,5

26,8

30,7

30,7

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

      
 

Uitgaven

35,6

34,2

40,2

47,0

59,5

59,5

 

Ontvangsten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

      
 

Uitgaven

54,1

56,7

50,5

54,6

48,1

51,1

24

Handhaving en toezicht

      
 

Uitgaven

131,5

123,2

126,2

126,3

126,9

127,0

25

Brede doeluitkering

      
 

Uitgaven

955,6

920,5

909,2

909,2

909,2

909,2

26

Bijdrage investeringsfondsen

      
 

Uitgaven

6.046,6

6.979,2

7.429,5

7.549,9

8.057,7

7.969,9

97

Algemeen departement

      
 

Uitgaven

93,6

60,5

53,8

54,1

54,2

54,5

 

Ontvangsten

1,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

      
 

Uitgaven

332,0

309,4

295,6

294,2

294,8

297,9

 

Ontvangsten

18,8

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

99

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

0,3

0,9

0,9

0,9

1,1

2,4

Artikel 11 Integraal waterbeleid

De piek in de budgetten die te zien is in 2019 en 2020 wordt met name veroorzaakt door een overboeking van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII met betrekking tot Ruimtelijke Adaptatie. Deze middelen worden ingezet voor onder andere stresstesten en kennisontwikkeling.

Artikel 13 Bodem en ondergrond

De hogere standen vanaf 2021 worden grotendeels veroorzaakt door meerjarige budgetoverboekingen naar het Gemeentefonds en Provinciefonds in het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Vanaf 2021 is er geen sprake van budgetoverboekingen waardoor het budget vanaf dan hoger is. De geactualiseerde ontvangsten betreffen de ontvangsten voor de verkoop van grond voor de saneringsopgave Stormpolderdijk van de gemeente Krimpen a/d IJssel.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

De piek in 2019 wordt onder andere veroorzaakt door de bij nota van wijziging toegevoegde middelen (43,4 mln.) vanuit de Klimaatenvelop 2019 (Kamerstukken 35000-XII, nr. 6). Deze middelen worden ingezet voor subsidies duurzame mobiliteit en opdrachten duurzame mobiliteit en brandstof.

Artikel 16 Spoor

De omvang van dit artikel daalt vanaf 2019 omdat subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stopt. GSM-R is een radiosysteem dat wordt gebruikt in treinen. De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor de aanpassing of vervanging van aanwezige GSM-R treinradio’s.

Artikel 17 Luchtvaart

De hogere bedragen in 2019 en 2020 worden verklaard door 1) middelen die via de Incidentele Suppletoire Begroting inzake Wederopbouw Saba en Sint Eustatius (15,5 mln.) zijn toegevoegd, (2) extra middelen die vanuit herschikking van IenW budgetten beschikbaar zijn gesteld voor ambities uit het Regeerakkoord Rutte III op de programma’s Schiphol, Luchtruimherziening en Lelystad en (3) de inzet van de regio-envelop voor de aanpak van de erosieproblematiek op Sint-Eustatius (3,5 mln. in 2019 en 2020).

Artikel 18 Scheepvaart en havens

De daling van de uitgaven vanaf 2021 wordt verklaard door het meerjarenprogramma Topsector Logistiek dat in 2020 afloopt en een overheveling van LNV naar IenW van 21,5 mln. ten behoeve van de renovatie van de zeehaven in Saba. De ontvangsten in 2019 bestaan grotendeels uit een desaldering van de ontvangsten uit de EU-subsidie in verband met de digitale transportstrategie. De ontvangsten in 2020 zijn te ontvangen deelnemersbijdragen en sponsorbijdragen aan het door Nederland te organiseren vierjaarlijkse symposium van de IALA (International Association on Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

Artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal

De hogere uitgaven in 2019 worden verklaard door de desaldering van de ontvangsten die IenW ontvangt van cofinanciers voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaptation (GCA) en doordat de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM jaarlijks wordt overgeboekt naar artikel 19. De ontvangsten in 2019 bestaan grotendeels uit de hierboven genoemde desaldering in het kader van GCA en een desaldering van de ontvangsten in het kader van IRMA (Interreg Rhine Meuse Activities).

Artikel 20 Lucht en geluid

Het verschil in budget over de jaren wordt verklaard door een oplopende reeks in het budget voor Wegverkeerslawaai.

Artikel 21 Duurzaamheid

De hogere uitgaven in 2020 worden verklaard door de middelen die worden ingezet ter uitvoering van het Urgenda-vonnis.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

De tijdelijke dip in het budget in de jaren 2019 en 2020 op dit artikel wordt verklaard door overboekingen naar het Provinciefonds ten behoeve van het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Op dit artikel wordt de financiële bijdrage van IenW aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) geraamd. Dit betreft de bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taak door het KNMI. De toe- en afname in de budgettaire reeks wordt met name veroorzaakt door de contributie van het KNMI aan EUMETSAT, het Europese programma voor aardobservatie.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Op dit artikel wordt de financiële bijdrage van IenW aan de Inspectie Leefomgeving en transport (ILT) geraamd.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Op dit artikel wordt de financiële bijdrage van IenW aan de Vervoerregio Amsterdam en het samenwerkingsverband van gemeenten in de zuidelijke Randstad, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geraamd.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord. De ontwikkeling van dit artikel wordt toegelicht in de horizontale toelichting van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Artikel 97 Algemeen departement

De piek in 2019 wordt veroorzaak door het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden uit 2018 voor de aanschaf van het nieuwe Regeringsvliegtuig. Deze middelen zijn bij de 1e suppletoire begroting aan de IenW-begroting voor 2019 toegevoegd, omdat een deel van de betalingen in 2019 plaatsvindt.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De uitgaven aan apparaat nemen af als gevolg van lagere uitgaven aan eigen personeel en externe inhuur.

Artikel 99 Nog onverdeeld

Bij begroting 2020 is de taakstellende onderuitputting op de IenW-begroting (XII) verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen. Hiermee is de taakstellende onderuitputting structureel ingevuld.

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

9.527,0

9.269,4

9.304,9

9.148,9

9.361,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Dekking voor vullen taakstellende onderuitputting

‒ 23,5

‒ 23,0

‒ 26,0

‒ 26,0

‒ 23,0

 

Ejm regeringsvliegtuig

28,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Intensivering ilt

10,0

12,0

15,0

15,0

15,0

 

Invullen taakstellende onderuitputting

32,5

20,0

23,0

23,0

23,0

 

Kasschuif dkti-regeling 2019

‒ 21,7

13,7

8,0

0,0

0,0

 

Kasschuif klimaatakkoord 2020-2030

0,0

‒ 24,0

3,0

‒ 9,0

‒ 80,0

 

Kasschuif maatregelen klimaatakkoord

0,0

‒ 19,2

‒ 4,0

1,0

9,5

 

Kornwerderzand

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 6,7

6,4

2,4

2,4

‒ 1,6

 
 

58,9

‒ 14,1

21,4

6,4

‒ 57,1

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie investeringsritme

‒ 1.544,3

‒ 359,3

‒ 18,7

310,2

214,7

 

E23 envelop klimaat

65,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inpassing dbfm a16 rotterdam

‒ 95,2

‒ 92,8

‒ 137,5

‒ 289,9

46,1

 

Inpassing dbfm a24 blankenburgverbinding

‒ 181,9

‒ 220,2

‒ 117,0

2,7

132,6

 

Loon- en prijsbijstelling 2019

213,8

210,6

210,5

204,3

207,1

 

Maatregelen co2-reductie

7,6

63,8

0,0

0,0

0,0

 

Maatregelen klimaatakkoord

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

Diversen

3,2

‒ 12,8

‒ 9,8

‒ 9,7

‒ 5,6

 
 

‒ 1.530,9

‒ 370,7

‒ 32,5

257,6

634,9

 

Extrapolatie

9.849,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.472,0

‒ 384,9

‒ 11,1

264,1

577,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

8.055,0

8.884,5

9.293,9

9.413,0

9.938,8

9.849,3

Totaal Internationale samenwerking

29,1

27,0

26,1

20,3

18,6

18,5

Stand Miljoenennota 2020

8.084,1

8.911,6

9.320,0

9.433,3

9.957,5

9.867,8

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

19,4

15,6

16,4

14,5

14,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

35,7

‒ 0,1

0,2

0,4

‒ 0,4

 
 

35,7

‒ 0,1

0,2

0,4

‒ 0,4

 

Extrapolatie

     

15,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

35,7

‒ 0,1

0,2

0,4

‒ 0,4

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

55,1

15,5

16,6

14,8

14,0

15,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

55,1

15,5

16,6

14,8

14,0

15,9

Dekking voor vullen taakstellende onderuitputting en Invullen taakstellende onderuitputting

De taakstellende onderuitputting op artikel 99 nominaal en onvoorzien wordt budgettair ingevuld op de beleidsbegroting van IenW (HXII). Om 2019 te ontlasten wordt middels een kasschuif budget uit de jaren 2020, 2021 en 2022 naar 2019 gehaald om de negatieve eindejaarsmarge 2018 te dekken.

EJM regeringsvliegtuig

In 2016 is een reservering getroffen van 90 mln. op de IenW-begroting voor de vervanging van het regeringsvliegtuig. In 2017 is het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig getekend en is het oude regeringsvliegtuig verkocht. Het niet-bestede deel (28,3 mln.) van de reservering voor het regeringsvliegtuig uit 2018 wordt toegevoegd aan de IenW-begroting 2019. Dit omdat één van de betalingen voor de vervanging van het regeringsvliegtuig pas in 2019 plaatsvindt.

Intensivering ILT

Op de IenW-begroting worden middelen toegevoegd voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten binnen de bedrijfsvoering aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak.

Kasschuif dkti-regeling 2019

Voor de DKTI (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport) zijn in het jaar 2019 middelen toegevoegd aan de beleidsbegroting van IenW bij Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 XII, nr. 6). Omdat de innovatieve projecten een meerjarig karakter hebben, wordt het kasritme middels deze kasschuif aangepast aan het moment dat de projecten tot uitbetaling komen.

Kasschuif klimaatakkoord 2020-2030

Om de kasmiddelen voor de mobiliteitsmaatregelen uit het Klimaatakkoord in de juiste jaren te zetten is een kasschuif in het Infrastructuurfonds toegepast in de jaren 2020 tot en met 2030.

Kasschuif maatregelen klimaatakkoord

Veel mobiliteitsmaatregelen in het kader van het klimaatakkoord worden opgestart in 2020. Middelen worden in sommige gevallen pas uitgegeven als projecten, in latere jaren, zijn gerealiseerd. Omdat naar verwachting niet alle klimaatakkoordmiddelen voor 2020 en 2021 in die jaren besteed zullen worden is een kasschuif op HXII gefaciliteerd om een deel van deze middelen naar 2022, 2023 en 2024 te schuiven.

Kornwerderzand

Ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand wordt een bijdrage van 40 mln. beschikbaar gesteld in 2019.

Diversen - beleidsmatige mutaties, uitgaven

Dit is een saldo van verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder een boeking van 5 mln. in 2019 ten behoeve van het asbestbeleid en (de dekking van) bijdragen aan prioritaire dossiers, o.a. een bijdrage van 3,4 mln. in 2019 aan BZK voor het Informatiepunt Omgevingswet en een bijdrage van 3,7 mln. aan het programma luchtvaart. Tevens valt de dekking van de negatieve eindejaarsmarge onder dit saldo.

Actualisatie investeringsritme

Zowel middelen uit de investeringsimpuls voor bereikbaarheid als reguliere bestedingsmiddelen worden uit de jaren 2019 t/m 2021 geschoven naar latere jaren. Met een analyse van totale projectportefeuille en de mogelijkheden om programmering, raming en realisatie van projecten te optimaliseren, is het risico op onderuitputting opnieuw in kaart gebracht. Deze analyse leidt tot een plafondcorrectie waarmee middelen in een op dit moment zo realistisch mogelijk kasritme worden gezet.

E23 Envelop klimaat

Via een Nota van Wijziging zijn de Regeerakkoordmiddelen uit de Klimaatenvelop 2019 voor Mobiliteit (43,4 mln.) en Circulaire Economie (22,5 mln.) aan de begroting van IenW toegevoegd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000, nr. 6).

Inpassing DBFM A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding

De projectbudgetten voor de DBFM (Design, Build, Finance & Maintain)-projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding worden omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Maatregelen CO2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie ontvangt IenW in 2019 en 2020 respectievelijk 7,6 mln. en 63,8 mln. vanuit de begroting van EZK. De middelen worden onder andere ingezet voor stimulering van recycling en biobased kunststoffen en textiel (1 mln. in 2019, 21,5 mln. in 2020), stimulering van CO2-reducerende maatregelen circulaire economie (2 mln. in 2019, 23 mln. in 2020) en CO2-reducerende maatregelen in de grond- weg- en waterbouw (2 mln. in 2019, 15,5 mln. in 2020).

Maatregelen Klimaatakkoord

In het Regeerakkoord is een envelop van 300 mln. per jaar (2018-2030) opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Hiervan wordt 40 mln. per jaar overgeheveld naar de begroting van IenW. Deze middelen worden aangewend voor duurzame energiedragers, duurzame logistiek en verduurzaming personenmobiliteit.

Loon- en prijsbijstelling 2019

De tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Dit is een saldo van verschillende technische mutaties, waaronder een bijdrage van 12 mln. voor de Waterschappen, via het gemeentefonds, ten behoeve van de Waterschapsverkiezingen. Daarnaast zijn er diverse overboekingen met andere departementen, zoals een bijdrage van LNV vanuit de regio-envelop ten behoeve van het herstel van de zeehaven op Saba en een overboeking van IenW naar EZK voor de pilot- en demoregeling CO2- reductie Industrie in 2019. Tevens verstrekt IenW drie decentrale uitkeringen aan het Gemeentefonds en/of Provinciefonds in het kader van Ruimtelijke adaptatie, Zoetwatervoorziening en omgevingsveiligheid.

Diversen – technische mutaties, ontvangsten

Dit is een saldo van verschillende technische mutaties, waaronder desalderingen met een bijdrage van 12 mln. voor de Waterschappen, via het gemeentefonds, ten behoeve van de waterschapsverkiezingen en bijdragen van co-financierders (Canada, UK en Denemarken) van 5 mln. ten behoeve van de Global Commission on Adaptation. Tevens is er voor 6 mln. aan desalderingen t.b.v. interne dienstverlening, o.a. voor agentschappen.