Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Financiën

IXB FINANCIËN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

8.517,3

7.830,1

7.495,6

7.476,2

7.366,9

7.315,5

totaal niet-belastingontvangsten

3.384,7

3.097,8

3.099,9

3.274,2

3.215,2

3.176,5

1

Belastingen

      
 

Uitgaven

2.985,2

2.943,2

2.710,7

2.670,1

2.614,2

2.607,3

 

Ontvangsten

1.059,6

934,1

930,5

928,5

925,9

925,7

2

Financiele Markten

      
 

Uitgaven

27,8

26,6

24,3

24,2

22,9

22,9

 

Ontvangsten

9,8

9,2

10,3

10,0

7,7

7,7

3

Financ. act. Publiek-Private sector

      
 

Uitgaven

1.189,3

442,2

440,5

440,5

439,0

406,0

 

Ontvangsten

2.035,6

1.816,7

1.875,5

2.015,5

1.953,5

1.918,5

4

Internationale Fin. Betrekkingen

      
 

Uitgaven

 

33,0

33,3

27,9

  
 

Ontvangsten

7,4

49,5

139,3

182,7

190,5

188,7

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

      
 

Uitgaven

205,2

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

 

Ontvangsten

218,3

236,0

91,9

85,1

85,2

83,4

6

BTW-Compensatiefonds

      
 

Uitgaven

3.427,8

3.426,7

3.426,2

3.426,0

3.426,0

3.426,0

9

Douane

      
 

Uitgaven

413,7

440,9

442,2

440,9

437,1

437,3

 

Ontvangsten

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

10

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

1,5

175,4

77,0

107,4

89,3

75,8

21

Centraal Apparaat

      
 

Uitgaven

266,6

264,9

264,2

261,9

261,1

263,0

 

Ontvangsten

53,5

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

Artikel 1 Belastingen

Vanuit de Aanvullende Post zijn incidentele middelen vrijgegeven voor de vertrekregeling en beheerst vernieuwen. Een deel van deze middelen voor 2019 en verder staat nog op de aanvullende post en artikel 10. De hogere ontvangsten in 2019 komen onder andere door de terugontvangen middelen voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en hogere ontvangsten bij de belasting- en invorderingsrente.

Artikel 2 Financiële Markten

De hogere uitgaven in 2019 en 2020 ten opzichte van latere jaren wordt onder meer veroorzaakt doordat de kosten voor rechtszaken met betrekking tot SNS Reaal Holding in 2019 en 2020 worden gemaakt (1,8 mln. respectievelijk 1,5 mln.). De lagere ontvangsten in 2023 en 2024 worden verklaard door onder andere lagere ontvangsten bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Artikel 3 Financ. act. Publiek-Private sector

In 2019 zijn er hogere uitgaven door de aankoop van aandelen Air France-KLM (holding) en een kapitaalinjectie aan TenneT om de wettelijk verplichte investeringen in het Nederlandse net te realiseren (zie ook Kamerstuk 2015-2016, 28165, nr. 252). In 2019 zijn er hogere ontvangsten ten opzichte van de jaren daarna, vanwege hogere dividenden bij met name de financiële staatsdeelnemingen.

Artikel 4 Internationale Fin. Betrekkingen

De uitgavenreeks betreft het binnen de EU afgesproken, nieuwe ritme van de teruggave van gelden SMP/ANFA aan Griekenland. De ontvangstenraming kent vanaf 2019 een oploop vanwege verwachte hogere renteopbrengsten op de leningen aan Griekenland, en de terugbetaling door Griekenland van de bilaterale lening.

Artikel 5 Exportkrediet- en investeringsverzekering

De hogere uitgaven in 2019 ten opzichte van latere jaren wordt veroorzaakt door schade-uitkeringen op boten in Mexico. De hogere ontvangsten met betrekking tot de exportkredietverzekering (EKV) in de jaren 2019 en 2020 worden voornamelijk bepaald door de terugbetaling van Argentinië, naar aanleiding van het schuldenakkoord met de Club van Parijs (zie ook Kamerbrief 2013–2014, 33 750 IX, nr. 29). In 2020 wordt de laatste terugbetaling verwacht.

Artikel 6 BTW-Compensatiefonds

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) wordt uit het gemeentefonds en het provinciefonds gefinancierd. De meerjarige raming is gebaseerd op realisatiecijfers over 2018. De uitgaven aan het BCF zijn stabiel begroot de komende jaren, aangezien het gemeentefonds en het provinciefonds fungeren als ventiel bij een onder- of overschrijding. Een onder- of overschrijding bij het BCF komt namelijk ten laste of ten gunste van het gemeente- en provinciefonds.

Artikel 9 Douane

De hogere uitgaven vanaf 2020 worden onder meer veroorzaakt door de oploop in middelen ter voorbereiding op een Brexit.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Op artikel 10 zijn er onder andere middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen en onvoorziene tegenvallers. De geraamde uitgaven voor 2020 zijn hoger omdat er geld gereserveerd staat voor de invoering van het Individueel Keuzebudget.

Artikel 21 Centraal Apparaat

De hogere uitgaven in 2019 tot en met 2021 worden onder andere veroorzaakt door investeringen in kwaliteit, onderzoek en versterking bij het kerndepartement van Financiën.

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.205,7

6.815,1

6.519,1

6.546,3

6.478,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Afdrachten staatsloterij

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Belasting- en invorderingsrente (dekking problematiek)

37,2

49,2

49,2

49,2

49,2

 

Diversen

‒ 1,2

0,7

0,0

0,0

0,0

 
 

136,0

149,9

149,2

149,2

149,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijdrage logius (gdi)

68,0

72,7

63,7

51,9

41,7

 

Bijstelling bcf

194,8

201,0

201,0

201,0

201,0

 

Eigen personeel (overig bd)

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Intensivering witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

0,9

15,0

29,0

29,0

29,0

 

Kasschuiven

‒ 146,9

32,1

63,4

26,3

17,4

 

Rvu (dekking problematiek)

‒ 30,1

‒ 43,0

0,0

0,0

0,0

 

Toezicht achteraf

0,0

5,0

10,0

20,0

29,0

 

Diversen

12,1

2,2

0,1

‒ 0,2

0,0

 
 

145,8

285,0

367,2

328,0

318,1

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Beheerst vernieuwen

20,2

47,1

20,9

20,5

20,5

 

Individueel keuze budget

0,0

91,6

0,0

0,0

0,0

 

Loonbijstelling

78,9

77,6

70,8

71,6

69,7

 

Diversen

32,9

16,1

7,7

2,2

0,9

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Aankoop air france-klm (holding)

744,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Invest-nl

50,0

330,0

330,0

330,0

330,0

 

Schade-uitkering ekv

135,0

7,0

7,0

7,0

7,0

 

Teruggave gelden smp/anfa

‒ 33,0

9,3

23,7

21,4

‒ 6,6

 

Diversen

1,4

1,5

0,0

0,0

0,0

 
 

1.029,8

580,2

460,1

452,7

421,5

 

Extrapolatie

7.315,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.311,5

1.015,0

976,5

929,9

888,8

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

8.517,3

7.830,1

7.495,6

7.476,2

7.366,9

7.315,5

Totaal Internationale samenwerking

365,7

73,3

177,3

285,8

334,8

358,0

Stand Miljoenennota 2020

8.883,0

7.903,4

7.672,9

7.762,0

7.701,7

7.673,5

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2.385,1

2.405,3

2.212,8

2.252,4

2.619,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Afdrachten staatsloterij

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Belasting- en invorderingsrente (dekking problematiek)

84,2

67,3

67,3

64,2

64,2

 

Dividenden staatsdeelnemingen

140,0

65,0

55,0

70,0

70,0

 

Dnb winstafdracht

40,8

63,0

241,0

377,0

‒ 33,0

 

Doorbelasten kosten vervolging (dekking problematiek)

3,6

15,0

15,0

15,0

15,0

 

Diversen

11,7

‒ 0,7

‒ 0,6

‒ 0,9

‒ 0,7

 
 

380,3

309,6

477,7

625,3

215,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Rvu (dekking problematiek)

95,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

6,7

2,4

0,5

0,5

‒ 0,5

 
 

101,8

2,4

0,5

0,5

‒ 0,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Schaderestituties ekv

‒ 44,9

‒ 6,7

‒ 0,4

‒ 7,1

‒ 7,0

 

Diversen

11,6

8,6

7,9

7,8

3,8

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Dividenden staatsdeelnemingen

541,0

386,0

386,0

386,0

386,0

 

Diversen

9,8

‒ 7,4

15,5

9,3

‒ 1,6

 
 

517,5

380,5

409,0

396,0

381,2

 

Extrapolatie

     

3.176,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

999,7

692,5

887,2

1.021,8

596,2

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

3.384,7

3.097,8

3.099,9

3.274,2

3.215,2

3.176,5

Totaal Internationale samenwerking

4,7

3,3

2,9

2,9

2,8

2,7

Stand Miljoenennota 2020

3.389,4

3.101,1

3.102,8

3.277,1

3.218,0

3.179,2

Afdrachten staatsloterij – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen in de Wet op de Kansspelen dat alle afdrachten van de Staatsloterij aan de staat toekomen, wordt structureel bij zowel uitgaven als ontvangsten een boekhoudkundige reeks opgenomen voor afdrachten Staatsloterij.

Belasting- en invorderingsrente (dekking problematiek) – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Bij de ontvangsten van de Belasting- en invorderingsrente wordt een meevaller verwacht bij de ontvangsten van 64 mln. structureel. Ook wordt er een tegenvaller bij de uitgaven verwacht van 49 mln. structureel. De per saldo meevaller wordt structureel ingezet als onderdeel van de dekking voor de bijdrage aan Logius en incidenteel voor hogere uitgaven aan eigen personeel bij de Belastingdienst.

Diversen – uitgaven

Dit betreft een som van diverse mutaties. Zo is de prijsbijstelling tranche 2019 uitgekeerd (15,8 mln. in 2019, aflopend tot 14,1 mln. in 2024). Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 vanaf de AP overgeboekt naar de begroting van Financiën (4,6 mln. in 2019 en 5,4 mln. in 2020, aflopend tot 1 mln. in 2024). Ook zijn er twee desalderingen geweest bij de Belastingdienst in het kader van categoriemanagement en dienstverlening aan derden (deze leiden gezamenlijk tot hogere uitgaven van 5,3 mln. in 2019, 6,1 mln. in 2020 tot en met 2022 en 3,6 mln. daarna).

Bijdrage logius (gdi)

De kosten voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aan Logius worden gedekt binnen de begroting van Financiën.

Bijstelling BCF

De raming van het Btw-compensatiefonds is naar boven bijgesteld omdat de realisatie van het Btw-compensatiefonds hoger blijkt dan eerder geraamd.

Eigen personeel (overig bd)

Het budget voor eigen personeel bij de Belastingdienst wordt meerjarig in lijn gebracht met de formatiekaders, cumulatief 47 mln. (7 mln. in 2020, 31 mln. in 2021 en 9 mln. in 2022). De verwachte meevaller van 47 mln. in 2019 bij de belasting- en invorderingsrente wordt als dekking ingezet. Deze meevaller wordt, via een kasschuif, naar toekomstige jaren geschoven om aan te sluiten bij het juiste tempo van de uitgaven. Per saldo heeft dit geen effect op de personele uitgaven in 2019.

Intensivering witwassen, fraudebestrijding en ondermijning

Dit betreft een intensivering bij de Belastingdienst voor de aanpak van fraude, witwassen en ondermijning. Voor dit pakket wordt structureel 29 mln. generaal toegekend.

Kasschuiven

Met behulp van kasschuiven worden middelen van 2019 doorgeschoven naar 2020 en verder, waarmee het budget in lijn gebracht wordt met het ritme van de verwachte uitgaven. Een deel van de schuif heeft betrekking op de budgetten van de Belastingdienst voor personeel, externe inhuur en materiele uitgaven. Hier worden middelen van 2019 doorschoven naar latere jaren door aangepaste planningen binnen de Belastingdienst. Daarnaast vindt een aantal kasschuiven plaats, waaronder een schuif van middelen voor Invest-NL en de uitvoeringskosten van fiscale beleidswijzigingen. Verder zijn middelen van artikel 10 (nog onverdeeld) uit 2019 middels kasschuiven ingezet ter dekking van problematiek in latere jaren.

Rvu (dekking problematiek) – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Een uitspraak van de belastinginspecteur heeft tot gevolg dat de vertrekregeling bij de Belastingdienst niet als Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) wordt aangemerkt (zie ook antwoord op Kamervragen 2018–2019, aanhangsel nr. 945). Deze meevaller wordt ingezet als onderdeel van de dekking voor de bijdrage aan Logius.

Toezicht achteraf

Vertrouwen in de overheid en in de Belastingdienst draagt bij aan de hoge belastingmoraal in Nederland. Om dit te behouden wordt geïntensiveerd bij de Belastingdienst in het toezicht om de (gepercipieerde) pakkans te verhogen en nalevingstekorten te verminderen.

Beheerst vernieuwen

Vanuit de aanvullende post zijn middelen overgeheveld naar de Belastingdienst voor Beheerst Vernieuwen. Hiermee wordt geïnvesteerd in de Belastingtelefoon en de werving van personeel. Ook zal de Belastingdienst met het vrijgegeven geld investeringen doen om de managementinformatie, het risicomanagement en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Individueel keuze budget

In de cao Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een individueel keuzebudget (IKB). De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald. De departementen worden hiervoor gecompenseerd.

Loonbijstelling

De tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Aankoop air france-klm (holding)

Op 26 februari jl. is bekend gemaakt dat de staat aandelen Air France-KLM heeft gekocht voor een bedrag van 744,4 mln. Dit is verwerkt in een incidentele suppletoire begroting (Kamerstuk 35 148, nr. 1).

Invest-NL

De middelen voor de kapitaalinjectie bij Invest-NL worden van de aanvullende post overgeheveld naar begroting IXB. De mutatie heeft alleen betrekking op het nationale deel van Invest-NL.

Schade-uitkering ekv

Na de revisie van de nationale rekeningen verwerkt het CBS de schade-uitkeringen van de exportkredietverzekering (EKV) als financiële transacties. Pas bij het sluiten van de polis wordt schade geboekt ten laste van het plafond. Er worden enkele niet-kaderrelevante ramingsbijstellingen bij EKV doorgevoerd, om ervoor te zorgen dat de ramingen beter aansluiten bij de verwachte realisatie.

Teruggave gelden smp/anfa

Binnen de EU is een nieuw ritme afgesproken van de teruggave van gelden SMP/ANFA aan Griekenland.

Dividenden staatsdeelnemingen – mee- en tegenvallers, Rijksbegroting en technische mutaties, niet relevant voor het uitgavenplafond

De nieuwste winstramingen van de staatsdeelnemingen leiden tot een hogere dividendraming.

DNB winstafdracht

De raming winstafdracht DNB wordt aangepast n.a.v. de meest recente winstraming.

Doorbelasten kosten vervolging (dekking problematiek)

Aan belastingschuldigen worden de kosten doorberekend van invorderingsmaatregelen. Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren wordt de raming van de verwachte ontvangsten voor kostenvervolging opwaarts bijgesteld. Deze meevaller wordt gebruikt als dekking voor de bijdrage aan Logius. Van de meevaller in 2019 van 15 mln. wordt 11,4 mln. gebruikt als dekking van de negatieve eindejaarsmarge (zie ook diversen).

Diversen – niet-belastingontvangsten

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Zo leiden ramingsbijstellingen bij de EKV tot 7 mln. hogere ontvangsten in 2019 en 2020 en 4,1 mln. in de jaren daarna. In 2019 wordt 11,4 mln. van de hogere ontvangsten voor doorbelasting van kosten voor vervolging ingezet ter dekking van de negatieve eindejaarsmarge van Financiën. Ook worden de verwachte renteontvangsten van de lening aan Griekenland naar beneden bijgesteld op basis van de meest recente renteramingen van het CPB. De DNB winstafdracht is aangepast op basis van de meest recente ramingen van medio mei (hogere ontvangsten van 6 mln. in 2019, 1 mln. in 2020, 27 mln. in 2021 en 19 mln. in 2022; in 2023 en 2024 is er sprake van lagere ontvangsten van respectievelijk 2 en 3 mln.).

Schaderestituties ekv

Na de revisie van de nationale rekeningen verwerkt het CBS de schaderestituties van de EKV als financiële transacties. Dit betekent dat de schaderestituties geen effect hebben op het EMU-saldo. Volgens de begrotingsregels betekent dit dat de schaderestituties daarom ook niet meer plafondrelevant zijn. Met deze mutatie wordt deze aanpassing budgettair verwerkt.