Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

7.265,5

6.662,9

6.390,4

6.551,5

6.117,7

6.253,3

totaal niet-belastingontvangsten

12.043,3

9.146,3

10.525,3

6.931,9

6.118,2

4.914,7

1

Financiering staatsschuld

      
 

Uitgaven

5.633,8

5.131,5

4.838,5

4.901,5

4.336,5

4.457,5

 

Ontvangsten

1.337,0

1.375,0

1.397,0

1.173,0

724,0

510,0

2

Kasbeheer

      
 

Uitgaven

1.631,7

1.531,4

1.551,9

1.650,0

1.781,2

1.795,8

 

Ontvangsten

10.706,3

7.771,3

9.128,3

5.758,9

5.394,2

4.404,7

Artikel 1 Financiering staatsschuld

Dit artikel heeft betrekking op de extern gefinancierde staatsschuld. De uitgaven bestaan uit de rentelasten en aflossingen van vaste en vlottende schuld. De ontvangsten bestaan uit rentebaten en uitgifte van schuld. De hoogte van de aflossingen van de bestaande schuld ligt vast als gevolg van eerder gemaakte keuzes ten aanzien van de schuldfinanciering. De verwachte schulduitgifte is afhankelijk van de financieringsbehoefte van het Rijk.

Artikel 2 Kasbeheer

Op dit artikel staan de geldstromen die betrekking hebben op het schatkistbankieren van aan de schatkist gelieerde instellingen. De uitgaven bestaan enerzijds uit de rentevergoeding over de saldi die in de schatkist worden aangehouden door baten-lastendiensten, RWT’s (Rechtspersoon met een Wettelijke Taak) en sociale fondsen. Anderzijds bestaan de uitgaven uit verstrekte leningen aan baten-lastendiensten en RWT’s en, in sommige jaren, uit een afname van het rekening-couranttegoed van deze instellingen of van de sociale fondsen. De ontvangsten bestaan uit rentebaten, aflossingen op leningen door deelnemers aan het schatkistbankieren en, in sommige jaren, uit een toename van het rekening-couranttegoed van baten-lastendiensten, RWT’s of sociale fondsen. De schommelingen van de ontvangsten op dit artikel worden met name veroorzaakt door mutaties in de rekening-courant van de sociale fondsen.

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.370,0

7.276,0

7.348,7

7.625,1

6.977,0

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Rente vaste schuld

‒ 198,0

‒ 508,0

‒ 599,0

‒ 599,0

‒ 599,0

 

Rente vlottende schuld

0,0

‒ 26,0

‒ 180,0

0,0

0,0

 

Rentelasten

0,0

‒ 60,0

‒ 112,1

‒ 112,1

‒ 112,1

 
 

‒ 198,0

‒ 594,0

‒ 891,1

‒ 711,1

‒ 711,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 6,5

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

‒ 6,5

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Rente vlottende schuld

0,0

0,0

0,0

‒ 223,0

‒ 116,0

 

Rentelasten

0,0

0,0

0,0

7,5

70,9

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

‒ 47,0

‒ 38,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Rentelasten

0,0

‒ 19,3

‒ 69,0

‒ 100,7

‒ 54,9

 

Verstrekte leningen

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

1,7

0,6

‒ 10,3

 
 

100,0

‒ 19,3

‒ 67,3

‒ 362,6

‒ 148,3

 

Extrapolatie

6.253,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 104,5

‒ 613,1

‒ 958,2

‒ 1.073,6

‒ 859,3

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

7.265,5

6.662,9

6.390,4

6.551,5

6.117,7

6.253,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2020

7.265,5

6.662,9

6.390,4

6.551,5

6.117,7

6.253,3

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

11.097,0

9.013,4

7.413,6

7.137,9

5.650,5

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Rente vlottende schuld

‒ 4,0

245,0

29,0

0,0

0,0

 

Diversen

1,8

‒ 8,1

‒ 22,6

‒ 22,6

‒ 22,6

 
 

‒ 2,2

236,9

6,4

‒ 22,6

‒ 22,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

‒ 16,1

‒ 18,9

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Aflossingen op leningen

247,3

0,2

14,8

‒ 9,5

‒ 31,3

 

Mutatie in rekening courant en deposito

112,0

285,6

‒ 1.642,7

‒ 280,7

‒ 335,7

 

Mutatie in rekening-courant en deposito

851,2

‒ 61,8

4.794,1

‒ 29,2

796,2

 

Rente derivaten

‒ 262,0

‒ 328,0

‒ 61,0

152,0

80,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

948,5

‒ 104,0

3.105,2

‒ 183,5

490,3

 

Extrapolatie

4.914,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

946,4

132,9

3.111,7

‒ 206,0

467,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

12.043,3

9.146,3

10.525,3

6.931,9

6.118,2

4.914,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2020

12.043,3

9.146,3

10.525,3

6.931,9

6.118,2

4.914,7

Rente vaste schuld – uitgaven, mee- en tegenvallers en technische mutaties

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB en doordat actuele rentes bij de uitgifte van nieuwe leningen lager waren dan de geraamde rentestanden van het CPB.

Rente vlottende schuld – uitgaven, mee- en tegenvallers en technische mutaties

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.

Rentelasten – uitgaven, mee- en tegenvallers en technische mutaties

Betreft de rentelasten kasbeheer. Ook de raming van deze rentelasten is gewijzigd als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.

Diversen – uitgaven

De post overige uitgaven schulduitgifte is bijgesteld omdat er in 2019 geen drie maar twee Dutch Direct Auctions (DDA)-veilingen plaatsvinden.

Verstrekte leningen

Gewijzigde inzichten in de leenbehoefte van RWT’s leiden tot een aanpassing van de verwachte omvang van de verstrekte leningen.

Rente vlottende schuld – ontvangsten

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB en doordat de verwachte financieringsbehoefte is geactualiseerd

Aflossingen op leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten.

Mutatie in rekening-courant en deposito

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de sociale fondsen.

Rente derivaten

De raming van de renteontvangsten op renteswaps is naar beneden bijgesteld als gevolg van het voortijdig beëindigen van rentederivaten in de laatste maanden van 2018, na de raming voor de Miljoenennota 2019. Vervolgens is de raming omhoog bijgesteld als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.