Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

219,0

83,3

81,0

77,7

77,7

94,3

totaal niet-belastingontvangsten

40,5

38,5

31,2

31,1

31,1

30,9

1

Versterken rechtsstaat

      
 

Uitgaven

38,5

13,6

13,5

10,9

10,9

28,2

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

      
 

Uitgaven

20,3

15,8

15,0

14,9

14,9

14,3

 

Ontvangsten

0,3

     

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

      
 

Uitgaven

79,1

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

 

Ontvangsten

40,2

38,5

31,2

31,1

31,1

30,9

6

Apparaat

      
 

Uitgaven

26,5

23,7

21,5

21,1

21,1

21,1

7

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

7,4

1,6

2,5

2,2

2,2

2,2

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

      
 

Uitgaven

47,1

     

Artikel 1 Versterken rechtstaat

Het kabinet heeft besloten tot verlenging van de rechtshandhaving in Sint Maarten tot en met 2021. Vanaf 2020 is het budget voor de recherchesamenwerking voor 4 jaar overgeboekt naar het ministerie van JenV voor verduurzaming van de inzet. Zo wordt ook recht gedaan aan de Politiewet 2012, die bepaalt dat er tussen de Nationale Politie en de minister van JenV een gesloten systeem van financiering bestaat.

Artikel 4 Bevorderen sociaal-economische structuur

In 2019 liggen de uitgaven hoger door voortzetting van de ondersteuning van Nederland aan Aruba en Curaçao. Tevens wordt er in 219 en 2020, mede gelet op de situatie in Venezuela, op diverse terreinen ondersteuning geboden in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao. In Curaçao wordt bijgedragen aan de uitbreiding en verbouwing van de vreemdelingenbewaring en in Aruba aan de inventarisatie van irreguliere arbeid, aan het onderwijs en aan de rechtshandhaving Ook zijn er middelen overgeboekt voor sociaal economische initiatieven en wordt de bijdrage aan de Integriteitskamer Sint Maarten versterktDe ontvangst betreft de terugontvangst van de restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA) die wordt overgemaakt naar het land Aruba. De lagere uitgaven in 2020 worden veroorzaakt door verwerking van het wisselkoerseffect op de toeslag voor pensioenen.

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uit hoofde van de beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Minister van BZK voor de schuldsanering van de voormalige Nederlandse Antillen worden de meerjarige aflossings- en rentereeksen verantwoord op hoofdstuk IV. Tot en met 2028 is dit een constant bedrag. In 2019 zijn er daarnaast lopende Inschrijvingen verstrekt aan Curaçao en Sint Maarten. De ontvangsten in 2019 en 2020 zijn hoger door verwerking van het wisselkoerseffect op de renteontvangsten.

Artikel 6 Apparaat

In 2019 zijn middelen toegevoegd voor informatiebeveiliging bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) en voor technische ondersteuning vanuit Nederland bij bestuursontwikkeling. Verder liggen de uitgaven in 2019 en 2020 hoger als gevolg van het verwerken van de effecten van de wisselkoers.

Artikel 7 Nog onverdeeld

Het saldo van de wisselkoersreserve 2018 is toegevoegd aan 2019 en na verwerking van de wisselkoerseffecten bedraagt de wisselkoersreserve 6,5 mln. Daarnaast is een deel van de meerjarige middelen gereserveerd voor het opvangen van valutaschommelingen (1 mln. vanaf 2021). De resterende middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Bij Tweede Suppletoire begroting 2017 is naar aanleiding van de orkanen Irma en Maria een artikel aangemaakt voor Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden. Afgesproken is dat niet-bestede middelen voor Wederopbouw t/m 2021 volledig doorschuiven naar het volgende jaar. De resterende middelen voor de wederopbouw staan op de Aanvullende Post bij Financiën (initieel 550 mln. voor Sint Maarten en 67 mln. voor Saba en Sint Eustatius). Een deel van deze middelen is in 2018 en 2019 overgeboekt naar de begroting Koninkrijksrelaties en het saldo van 2018 is aan 2019 toegevoegd.

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

108,8

104,6

103,2

90,4

90,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Wederopbouw

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Wisselkoersreserve

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 2,3

2,2

‒ 0,2

0,0

0,0

 
 

33,6

2,2

‒ 0,2

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Overbruggingskrediet luchthaven sxm

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Recherche samenwerkingsteam (rst)

0,0

‒ 26,2

‒ 26,2

‒ 16,9

‒ 16,9

 

Diversen

12,8

2,7

4,3

4,2

4,2

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Lening lopende inschrijving curacao 2019-2049

34,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Liquiditeitssteun 2e tranche sxm

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

76,7

‒ 23,5

‒ 21,9

‒ 12,7

‒ 12,7

 

Extrapolatie

     

94,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

110,2

‒ 21,3

‒ 22,2

‒ 12,7

‒ 12,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

219,0

83,3

81,0

77,7

77,7

94,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2020

219,0

83,3

81,0

77,7

77,7

94,3

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

38,3

31,9

30,5

30,4

30,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,6

0,8

0,7

0,7

0,7

 
 

0,6

0,8

0,7

0,7

0,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

1,7

5,8

0,0

0,0

0,0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

1,7

5,8

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

31,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

2,3

6,6

0,7

0,7

0,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

40,5

38,5

31,2

31,1

31,1

31,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

40,5

38,5

31,2

31,1

31,1

31,0

Wederopbouw Sint Maarten

De middelen voor wederopbouw op Sint Maarten die in 2018 niet zijn besteed, zijn buiten de eindejaarsmarge om aan de begroting 2019 van Koninkrijksrelaties toegevoegd.

Wisselkoersreserve

Het saldo van de wisselkoersreserve eind 2018 is buiten de eindejaarsmarge om toegevoegd aan de begroting 2019 van Koninkrijksrelaties.

Diversen - beleidsmatige mutaties, uitgaven

Mede gelet op de situatie in Venezuela biedt Nederland in 2019 en 2020 in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao op diverse terreinen ondersteuning. In Curaçao wordt bijgedragen aan de uitbreiding en verbouwing van de vreemdelingenbewaring en in Aruba aan de inventarisatie van irreguliere arbeid, aan het onderwijs en aan de rechtshandhaving. Met een kasschuif worden middelen voor de Integriteitskamer in 2019 doorgeschoven naar 2020. Daarnaast worden op basis van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro de budgetten 2019 voor het BES-fonds geactualiseerd. Tevens worden middelen overgeboekt naar Buitenlandse Zaken in 2020 en 2021 voor de verlenging van de inzet van 3 tijdelijke fte’s bij het Caribisch Team van 3W (de shared service organisatie voor de ondersteuning van Rijkspersoneel in het buitenland) voor de werkzaamheden van het Team Bestrijding Ondermijning. Tot slot wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Overbruggingskrediet luchthaven SXM

Vanuit de wederopbouwmiddelen voor Sint Maarten die gereserveerd staan op de aanvullende post wordt een gedeelte overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties om het overbruggingskrediet (13,3 mln.) voor de luchthaven op Sint Maarten te financieren. In het wederopbouwfonds bij de Wereldbank zijn reeds middelen gereserveerd voor de luchthaven. Wanneer deze worden vrijgegeven zal een verrekening plaats vinden met het overbruggingskrediet.

Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Het Protocol Recherchesamenwerking is hernieuwd. De vier landen hebben in dit protocol afspraken vastgelegd over taakgebieden, een herinrichting, het sturingsmodel en informatiedeling van het RST (Kamerstukken II 2018/19, 29628 nr. 861). De herziening van het protocol bood tegelijkertijd een kans voor de verduurzaming van de inzet. Om deze verduurzaming mogelijk te maken wordt het budget voor vier jaar overgeboekt naar JenV. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de Politiewet 2012, die bepaalt dat er tussen de Nationale Politie en de minister van JenV een gesloten systeem van financiering bestaat.

Diversen - technische mutaties, uitgaven

Vanaf de begroting van BZK worden middelen overgeboekt voor de informatiebeveiliging van Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) (2,5 mln.), voor technische ondersteuning vanuit Nederland bij bestuursontwikkeling (1,5 mln.) en voor het Algemeen Pensioenfonds Curaçao voor een aanvulling op de koersverschillen voor pensioengerechtigden (1,2 mln.). Ook zijn in 2019 vanuit andere departementen middelen overgeboekt voor sociaaleconomische initiatieven. Ook is de jaarlijkse departementale bijdrage aan SSO-CN structureel overgeboekt. Tevens wordt de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties en de compensatie voor wisselkoerseffecten in 2019 geactualiseerd. Gelet op de situatie in Venezuela zal Nederland de ondersteuning aan Aruba en Curaçao voortzetten. Hiervoor worden middelen overgeboekt vanaf de Aanvullende Post (3,9 mln.).

Lening lopende inschrijving Curaçao 2019-2049

Er is een nieuwe lening middels lopende inschrijving verstrekt aan Curaçao voor de periode 2019-2049.

Liquiditeitssteun 2e tranche SXM

Om niet de volledige liquiditeitsbehoefte van Sint Maarten voor 2019 uit de wederopbouwmiddelen te financieren is besloten om de volgende tranches liquiditeitssteun met een lopende inschrijving te verstrekken.

Diversen - beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De ontvangsten worden aangepast als gevolg van afgesloten leningen aan Curaçao en Sint-Maarten in 2017 en begin 2019.

Diversen - technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro worden de budgetten 2019 geactualiseerd.