Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

14 VERBETERING INFORMATIEVOORZIENING IN EN ROND BEGROTINGEN

Het kabinet werkt aan diverse trajecten die moeten leiden tot een verbeterde informatievoorziening in de begroting 2021, begrotingsuitvoering 2020 en jaarverslag 2019:

  • • De voorschriften over de informatie rond budgetflexibiliteit en de verplichtingen op de begrotingsartikelen krijgen meer aandacht. Financiën zal meer erop toezien dat de naleving van de voorschriften wordt verbeterd en waar nodig aangescherpt. Bij de verplichtingen is het de bedoeling dat in een begrotingsartikel voortaan meer toelichting komt om inzicht te vergroten in de meerjarige verplichtingen, en welke verplichtingen zijn komen te vervallen. Dit start met de 1e suppletoire begroting 2020 en het jaarverslag over 2019. Hierdoor krijgt de Tweede Kamer, naast de informatie die nodig is om het budgetrecht uit te oefenen, ook informatie over de gevolgen daarvan meerjarig. Daarnaast krijgt de Tweede Kamer meer inzicht in welke middelen niet juridisch of bestuurlijk verplicht zijn, wat ook de allocatiefunctie van de begroting verbetert. Kamerleden zijn hierdoor immers beter in staat te bepalen welke middelen zich lenen voor eventuele herallocatie.
  • • De digitale beleidsverantwoording, zoals die nu op rijksbegroting.nl en rijksfinancien.nl staat, wordt in 2020 meer geïntegreerd. Beide websites worden daarmee op termijn samen één. Dit leidt ertoe dat de zogenoemde witte stukken (de wetsteksten en memories van toelichting van de Begrotings- en Slotwetten) worden verrijkt met andere doorkijken. Zo bieden de open data beter en meer inzicht in meerjarige uitgaven, uitputting en tussentijdse wijzigingen. Daarnaast kan men op relevante plaatsen in de witte stukken een verrijking met externe beleidsinformatie, beleidsevaluaties en -doorlichtingen, en andere kamerstukken vinden. Ook is het merendeel van de bestede middelen tot op het niveau van de ontvanger te volgen. Hiermee biedt de toekomstige website steeds meer synergie tussen de witte stukken en digitale informatie, en daarmee een integraal informatiepakket rond de begrotingen en jaarverslagen. Nu al is veel van deze informatie beschikbaar op rijksfinancien.nl.
  • • 

    In 2017 heeft de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid (AVro) onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verdere toevoeging van baten-lasteninformatie binnen het verslaggevingsstelsel van de Rijksoverheid. De Adviescommissie concludeerde dat er aanleiding is het verslaggevingsstelsel verder te verbeteren en harmoniseren. Tijdens het Algemeen Overleg «Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden» van 14 februari 2019 heeft het kabinet toegezegd – in lijn met de bevindingen van de rapporteurs Sneller en Snels – verschillende pilotprojecten uit te voeren bij de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat. Bij vier investeringsprojecten wordt zowel informatie op basis van kas-verplichtingen als op basis van baten-lasten gepresenteerd, waarbij de baten-lasteninformatie extracomptabel tot stand komt. Met de pilots wordt onderzocht of het toevoegen van baten-lasteninformatie de kwaliteit van besluitvorming van investeringen versterkt en of hiermee de waardeontwikkeling van publiek bezit beter zichtbaar wordt. De afgelopen periode is de Tweede Kamer geïnformeerd welke pilotprojecten hiervoor door de twee departementen zijn uitgekozen (zie Kamerstukken 31865 nr. 130 en 31865 nr. 132).

    Om de uniformiteit te borgen tussen de pilots wordt momenteel een accounting manual opgesteld waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de verslaggeving in een baten-lastenomgeving zijn opgenomen. Tijdens de verschillende begrotingsmomenten in 2020 zal aan de Tweede Kamer zal toegelicht worden welke aanvullende baten-lasteninformatie toegevoegd is en hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Periodiek zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de algemene voortgang van de ontwikkelingen van de AVro. Hierbij zal worden aangesloten op de periodieke voortgangsrapportages van de Operatie Inzicht in Kwaliteit.

    Ten slotte heeft het kabinet toegezegd de Studiegroep Begrotingsruimte te verzoeken om advies uit te brengen over de ontwikkelingen binnen het Rijksbrede verslaggevingsstelsel. Dit advies wordt in de zomer 2020 verwacht.

Het kabinet werkt ook met de Operatie Inzicht in Kwaliteit aan het vergroten van het inzicht in de maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid. Daartoe zijn 18 departementale initiatieven gestart om bij te dragen aan het vergroten van bruikbaar inzicht en wordt gewerkt aan verbeteringen in het Rijksbrede evaluatiestelsel om ook structureel meer inzicht te verkrijgen en benutten. Meer inzicht in de maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid is niet alleen van belang om verantwoording af te kunnen leggen over beleidskeuzes en resultaten, maar ook om als een lerende overheid te zijn. Beter inzicht in bijvoorbeeld de beleidsopgaven en beleidstheorie kunnen bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming. Beter inzicht in (tussentijdse) resultaten en mogelijkheden voor verbetering bieden mogelijkheden om beleid waar nodig bij te sturen. Deze inzichten in de maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid kunnen tevens de kwaliteit van de informatie in begrotingen en jaarverslagen vergroten en ook rijksfinancien.nl verder verrijken met beleidsinformatie.