Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

34775 XVI STB 2018

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Kamerstuk 34 775 XVI

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 24 januari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins

Uitgegeven de negende februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Vaststelling van de departementale begrotingsstaten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.683.803

15.261.447

99.585

         
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

     

1

Volksgezondheid

655.043

669.585

8.403

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.003.091

3.935.770

3.441

4

Zorgbreed beleid

946.178

1.094.983

68.860

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

9

Algemeen

33.140

33.140

0

10

Apparaatsuitgaven

272.248

272.473

11.679

11

Nominaal en onvoorzien

– 16.181

– 16.222

0

 

0

0

0

 

Medische Zorg

0

0

0

2

Curatieve zorg

3.054.882

3.523.559

1.053

6

Sport en bewegen

125.320

136.135

740

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.247.149

5.249.091

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018

(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

43.500

43.500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

46.593

46.593

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

360.800

360.800

0

Totaal

450.893

450.893

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018

(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

1.000

1.500

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

3.000

5.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

3.700

Totaal

4.000

10.200