Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2018

34775 XIII C GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

C

21 december 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 1a

In afwijking van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2a

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen die betrekking hebben op het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.653.052

3.743.285

3.664.301

         
 

Beleidsartikelen

19.350.431

3.440.664

3.626.408

1

Goed functionerende economie en markten

188.251

186.154

31.062

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

1.994.761

826.040

109.547

3

Toekomstfonds

109.897

189.595

40.588

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

17.018.762

2.200.115

3.445.211

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

38.760

0

         
 

Niet beleidsartikelen

302.621

302.621

37.893

40

Apparaat

300.121

300.121

37.893

41

Nominaal en onvoorzien

2.500

2.500

0

Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

811.729

695.046

99.706

         
 

Beleidsartikelen

770.375

653.692

98.206

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

665.411

548.488

41.026

8

Natuur en biodiversiteit

104.964

105.204

57.180

         
 

Niet-beleidsartikelen

41.354

41.354

1.500

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

43

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

40.724

41.722

– 998

Dienst ICT Uitvoering

238.341

238.341

0

Nederlandse Emissieautoriteit

6.973

6.973

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

466.970

466.970

0

Totaal

753.008

754.006

– 998

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

4.655

4.000

Dienst ICT Uitvoering

57.900

35.000

Nederlandse Emissieautoriteit

290

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20.579

15.000

Totaal

83.424

54.000

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen op het gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

348.839

348.839

0

       

Totaal

348.839

348.839

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.551

13.680

Totaal

26.551

13.680

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.507

34.507

34.507

 

Sub-totaal

34.507

34.507

34.507

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017

     
 

Sub-totaal

     
         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018

     
 

Totaal

34.507

34.507

34.507