Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belangrijkste beleidsmatige mutaties

UITGAVEN (Bedragen x € 1.000)

Art. nr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Ontwerpbegroting 2017

 

4.943.574

5.106.369

5.677.228

6.337.874

6.245.906

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

244.588

126.759

100.963

86.223

76.786

 

Stand Voorjaarsnota 2017

 

5.188.162

5.233.128

5.778.191

6.424.097

6.322.692

 
               

Nieuwe mutaties:

             

Frequentieveiling

1

– 3.900

2.000

1.900

     

Wachtlijsten internationaal onderwijs

2

– 5.350

         

Compensatie General Budget/ Kourou 2016

2

– 13.400

         

Uitfinanciering oude FES-projecten NanoNext.NL en Commit

2

8.000

         

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

2

1.280

5.500

       

Werkgelegenheidsprogramma «Vierkant voor werk»

2

– 3.500

         

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

2

 

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

TNO

2

1.400

4.900

100

     

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

2 en 3

12.500

         

Kasschuiven Energie, Telecom en Mededinging

4

2.520

10.160

– 340

– 6.340

– 7.300

1.300

Lening Energie Centrum Nederland (ECN)

4

5.822

         

Windenergie op Zee

4

– 5.501

– 4.368

– 3.345

– 4.533

   

Green Deals

4

4.000

         

Uitfinanciering Hoge Flux reactor (HFR)

4

7.300

         

Fosfaatreductieplan

6

10.640

         

Bekostiging groen onderwijs

7

 

6.200

       

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

8

0

– 9.500

– 9.500

– 9.500

– 9.500

– 9.500

Kasschuiven apparaat

40

27.965

8.600

– 12.957

– 12.074

– 11.534

0

Gebaar Q-koortspatiënten

41

– 5.000

         

Cybersecurity

41

 

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Overige mutaties

Div.

– 485

– 665

2.233

1.263

1.754

– 1.900

Stand Ontwerpbegroting 2018

 

5.232.453

5.254.455

5.754.782

6.391.413

6.294.612

6.409.524

Frequentieveiling

Met deze kasschuif wordt het budget voor de uitvoering van de frequentieveiling in het juiste ritme op de begroting gezet. Het veilingtraject beslaat de periode 2017–2019, van voorbereiding tot en met uitvoering veiling en de vergunningverlening. Het gehele uitvoeringsbudget stond voor 2017 gereserveerd.

Wachtlijsten internationaal onderwijs

Dit betreft een decentralisatie-uitkering aan de gemeente Amsterdam (€ 4,4 mln) en Den Haag (€ 0,95 mln) voor het wegwerken van de wachtlijsten voor internationaal onderwijs.

Compensatie General Budget/Kourou 2016

Bij de tweede suppletoire begroting 2016 is het ruimtevaartbudget verhoogd met € 13,4 mln ten behoeve van de verplichte ESA-bijdragen in het kader General Budget en Kourou voor 2017. Deze middelen worden in mindering gebracht van het ruimtevaartbudget in 2017.

Uitfinanciering oude FES-projecten Nanonext.NL en Commit

Vanwege een gewijzigd kasritme in de afgelopen jaren zijn er in 2017 extra middelen nodig voor de uitfinanciering van de oude FES-projecten Nanonext-NL en Commit.

Generale Digitale Infrastructuur (GDI)

Dit betreft bijdragen uit de aanvullende post voor de GDI voor doorontwikkeling van de berichtenvoorziening in 2017 en voor de kosten van beheer, toezicht en doorontwikkeling van het stelsel elektronische toegangsdiensten (ETD-stelsel) in 2018.

Werkgelegenheidsprogramma «Vierkant voor Werk»

Ter stimulering van het werkgelegenheidsprogramma «Vierkant voor Werk» wordt € 3,5 mln overgemaakt naar de provincie Drenthe.

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Als gevolg van het beëindigen van de GSF-regeling per 1 juli 2017 wordt de raming voor de uitgaven en ontvangsten verlaagd.

TNO

De mutatie betreft het overboeken van in totaal € 2,7 mln voor de jaren 2017–2019 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar EZ om, in aanvulling op het reeds lopende Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij van TNO, aanvullende kennisopbouw programma’s te starten. Daarnaast betreft het de bijdrage van € 3,7 mln in 2018 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het aanvullend programma van TNO op het Maatschappelijke Thema Arbeid en Gezondheid.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

Dit betreft de generale bijdrage voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling (TK, 29 697, nr. 35).

Kasschuiven Energie, Telecom en Mededinging

Dit betreffen enkele kasschuiven op het terrein van het Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging om het kasbudget in het juiste ritme op de begroting te krijgen. Het betreft de projecten Triasboring in het Westland en monitoring en verminderen van de gevolgen van de Mijnbouw in Limburg. Daarnaast wordt het kasritme aangepast voor de uitkoopregeling voor eigenaren onder hoogspanningsmasten en de subsidie DEI.

Lening Energie Centrum Nederland (ECN)

In oktober 2014 is aan Energie Centrum Nederland een lening verstrekt ten behoeve van het herstelplan van de Hoge Flux Reactor. Afgesproken is dat de benodigde middelen ten laste komen van het generale beeld. Volgens de meest recente inzichten zal er in 2017 ten laste van de lening een bedrag van € 15 mln dienen te worden opgenomen. Daarom zal het beschikbare kasbudget in 2017 worden aangevuld met € 5,8 mln ten laste van het generale beeld.

Windenergie op Zee

EZ draagt bij aan de kosten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het project Windenergie op Zee voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Green Deals

Voor het onderzoeks- en demonstratieproject Ambigo, gericht op het omzetten van biomassa in groen gas, zijn deze middelen uitgetrokken.

Uitfinanciering Hoge Flux Reactor (HFR)

De bijdrage aan de HFR is in 2016 niet tot uitbetaling gekomen. Deze betaling zal nu naar verwachting in 2017 alsnog plaatsvinden.

Fosfaatreductieplan

Dit betreft de bijdrage van ZuivelNL aan de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt in het kader van de uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Bekostiging groen onderwijs

Er is sprake van een tegenvaller in de raming van de bekostiging groen onderwijs, onder andere door stijgende leerlingenaantallen. In lijn met behandeling OCW-begroting, wordt EZ voor het jaar 2018 gecompenseerd (€ 6,2 mln).

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Als gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies wordt het budget voor de uitvoering van de controles in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer door de NVWA overgeheveld naar het provinciefonds.

Kasschuiven apparaat

Dit betreft een kasschuif op het apparaat die voornamelijk ingezet wordt voor ICT-uitgaven waaronder de overgang naar de Cloudwerkplek voor de dienstonderdelen van EZ (Kerndepartement, DICTU, RVO.nl, NVWA, AT en SodM).

Gebaar Q-koortspatiënten

Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden (TK, 25 295, nr. 42). Er zijn daarbij nog veel uitvoeringsvragen zoals het type en omvang van de tegemoetkoming en de afbakening van de patiëntengroep. Het huidige kabinet zal de voorbereiding van de besluitvorming ter hand nemen, opdat het nieuwe kabinet over de precieze vormgeving en invulling kan besluiten. In totaal is er € 10 mln beschikbaar voor de periode 2018–2020, waarbij zowel VWS als EZ € 5 mln bijdraagt. De EZ-bijdrage van € 5 mln wordt in 2017 overgeheveld naar de VWS-begroting.

Cybersecurity

Het kabinet heeft totaal € 26 mln beschikbaar gesteld voor het aanpakken van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren. Hiervan komt € 2,5 mln beschikbaar op de EZ-begroting. Deze middelen zijn vooralsnog geraamd op artikel 41 (Nominaal en onvoorzien).

Mutatie op de aanvullende post

Bijdrage Nederlandse- Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Om de NVWA beter in staat te stellen haar rol als autoriteit uit te oefenen heeft het kabinet voor 2018 € 25 mln extra beschikbaar gesteld. In afwachting op de nadere uitwerking zijn de middelen geraamd op de aanvullende post.

ONTVANGSTEN (Bedragen x € 1.000)

Art. nr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Ontwerpbegroting 2017

 

3.770.862

4.044.851

4.690.172

5.259.541

5.161.697

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 211.635

– 244.483

– 343.914

– 345.129

– 343.776

 

Stand Voorjaarsnota 2017

 

3.559.227

3.800.368

4.346.258

4.914.412

4.817.921

 
               

Nieuwe mutaties:

             

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering

2

10.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

Diverse ontvangsten Bedrijfsleven en Innovatie

2

1.680

2.500

       

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

3

10.000

         

Aardgasbaten

4

– 200.000

– 250.000

– 250.000

– 250.000

– 250.000

– 250.000

Fosfaatreductieplan

6

10.640

         

Suikerheffing

6

 

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

Overige mutaties

 

1.476

1.169

1.169

1.119

1.119

1.119

Stand Ontwerpbegroting 2018

 

3.393.023

3.540.037

4.083.427

4.651.531

4.555.040

4.658.019

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering

De horizon van de garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit (GSF) was 1 juli 2017. Op basis van de ervaringen met de regeling en de externe evaluatie door SEO Economisch Onderzoek, was er geen basis voor verlenging van de GSF. De regeling is daarom per 1 juli 2017 beëindigd. De € 10 mln in de begrotingsreserve GSF valt vrij en de raming van de uitgaven en ontvangsten wordt vanaf 2018 met € 4 mln per jaar verlaagd.

Diverse ontvangsten Bedrijfsleven en Innovatie

De hogere ontvangsten in 2017 hebben in het bijzonder betrekking op de terugbetaling in het kader van de opdracht aan RVO.nl voor 2015 (€ 1 mln), de opdracht aan het Netherlands Space Office (NSO) voor 2015 (€ 0,3 mln) en de afwikkeling van subsidies regionale economie (€ 0,4 mln). De hogere ontvangsten in 2018 hebben betrekking op een hogere raming van de octrooiontvangsten.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Dit betreft de raming van € 10 mln te ontvangen dividend van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Bij 2e suppletoire begroting 2016 werd de ontvangst van € 10 mln dividend in 2016 doorgeschoven naar 2017.

Aardgasbaten

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 is de gasprijs licht gedaald en zijn de kosten voor de winning toegenomen. De totale productie zal naar verwachting licht dalen door lagere productie van de kleine velden en de gasbergingen.

Fosfaatreductieplan

Dit betreft de bijdrage van ZuivelNL aan de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt in het kader van de uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Suikerheffing

De suikerheffing wordt opgelegd als een producent het toegestane quotum overschrijdt. Deze heffing stopt per 1 oktober 2017. Met ingang van 2018 worden daarom de ontvangsten met structureel € 10 mln per jaar verlaagd.