Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van EZ opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de bijlage «ZBO’s en RWT’s» (bijlage 7.1).

Voor een aantal subsidies is (nog) geen volgende evaluatie gepland. In veel gevallen gaat het om nieuwe subsidies die nog worden vormgegeven of subsidies die al enige tijd geleden zijn gestopt, waardoor alleen nog sprake is van uitfinanciering. Waar mogelijk is de geplande beleidsdoorlichting opgenomen als volgende evaluatiemoment. In dat geval is een jaartal opgenomen met de aanduiding «B».

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal subsidies, waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum «Jaarlijks» opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als «Periodiek».

Begrotings-artikel

Naam subsidie(-regeling) met hyperlink naar vindplaats

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie- (regeling) (jaartal)

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

                   

Subsidies

                   

1

Digitalisering regionale radio

600

188

           

Zie toel. 1

2011

 

Subtotaal

600

188

0

0

0

0

0

     
                       

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief & duurzaam ondernemen

                   

Subsidies

                   

2

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

18.966

29.441

29.493

28.619

29.085

29.085

29.085

2017

 

2018

2

Eurostarsprojecten

12.044

14.689

17.808

17.958

17.958

17.958

17.958

2014

2019

2021

2

Nationaal Programma Luchtvaart

1.998

2.532

         

2010

Zie toel. 1

2013

2

Nederland Maritiem Land

250

257

257

257

257

257

257

2009

Zie toel. 1

Jaarlijks

2

Innovatieve onderzoeksprogramma’s (IOP’s)

3.300

2.097

502

502

502

502

502

2010

Zie toel. 1

2012

2

Innovatieprestatiecontracten (incl.verkenningen)

2.988

3.486

         

2010

2021

2022

2

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

177

175

165

156

156

156

156

2015 B

2020 B

Jaarlijks

2

Smartmix

605

           

2010

Zie toel. 1

2007

2

Elektrisch vervoer

 

363

1.561

         

2019

2018

2

Subsidieregeling Sterktes in Innovatie, hoofdstuk 2 Internationaal innoveren (Eureka en Opkomende markten)

89

           

2014

Zie toel. 1

2017

2

Toeslag Topconsortia Kennis en Innovatie

76.156

99.396

106.543

113.814

118.824

118.824

118.824

2016

2021

2022

2

Internationaal Innoveren (Eurekaclusters en JTI’s)

27.095

33.771

39.799

39.799

39.799

39.799

39.799

2014

2019

2021

2

Bevorderen ondernemerschap

9.905

6.656

5.707

7.582

8.954

9.115

9.746

2015 B

2020 B

Jaarlijks

2

Groene Groei en Biobased Economy

1.095

830

300

       

2014

2019

2018

2

Valorisatie

3.252

2.643

2.461

1.496

36

36

36

2015

2018

2012

2

Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

637

           

2014

Zie toel. 1

2014

2

BSRI

1.014

300

         

2010

Zie toel. 1

2010

2

Business Angels Programma

4

           

2013

Zie toel. 1

2014

2

Zuiderzeelijn

3.835

           

Geen

Zie toel. 1

2012

2

Cofinanciering EFRO

975

10.341

         

2011

2017

2013

2

Cofinanciering EFRO 2014–2020 (zie toelichting 2)

14.414

30.875

31.373

27.375

24.136

25.677

25.677

Geen

2024

2020

2

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

5.532

5.393

5.380

5.380

5.380

5.380

5.380

2016

2021

Periodiek

2

Pieken in de Delta

4.699

           

2010

Zie toel. 1

2011

2

Regionale projecten

2.500

4.750

             

2017

 

Subtotaal

191.530

247.995

241.349

242.938

245.087

246.789

247.420

     
                       

Artikel 3 Toekomstfonds

                   

Subsidies

                   

3

VFF Haalbaarheidsstudies STW

 

800

800

800

800

800

   

2018

2019

3

Smart Industries

 

4.885

           

2019

2020

 

Subtotaal

0

5.685

800

800

800

800

0

     
                       

Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

                   

Subsidies

                   

4

Topsector Energie tenderregeling energie-innovatie

38.915

33.088

26.770

31.490

31.490

31.490

31.490

Geen

2017

2022

4

Topsector Energie SDE+ projecten

31.517

48.600

48.320

50.000

50.000

17.500

5.000

Geen

2017

2022

4

Meerjarenafspraken Energie (MJA-E)

4.242

2.868

2.368

2.368

2.368

2.368

2.368

2013

2017

2018

4

Energie-innovatie (Groene grondstoffen, Wind op zee, Smart grids, Wind op land, Zon-PV)

11.974

150

         

2014

2017

2015

4

Green Deals

2.660

5.616

1.500

500

500

500

500

2016

2021

Geen

4

Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI)

19.329

28.750

48.000

51.000

52.000

48.000

49.000

Geen

2017

2022

4

Energieakkoord

562

3.589

4.800

       

2016

Zie toel. 1

2017

4

Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP)

288.426

183.847

54.991

47.025

40.025

   

2010

Zie toel. 1

2007

4

Stimulering Duurzame Energie (zie toelichting 3)

631.277

1.182.732

1.674.623

2.308.738

2.984.441

2.980.366

3.139.935

2016

 

Geen

4

ISDE-regeling

18.018

77.800

         

Geen

2020

2020

4

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (zie toelichting 4)

45.008

67.272

62.000

61.000

61.000

0

0

Geen

2018

2021

4

Carbon Capture Storage

171

4.362

5.080

3.080

8.080

8.080

8.080

Geen

2018

2022

4

Programma Hoge Flux Reactor

 

14.951

7.651

7.651

7.651

7.651

7.651

Geen

2017

Periodiek

4

Elektrische mobiliteit

844

500

         

2015

Zie toel. 1

2017

4

Regeling sportaccommodaties

5.822

6.350

         

Geen

2020

2020

4

Duurzaam Caribisch Nederland

7.893

1.200

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Geen

 

2016

4

Beperking tariefstijging energietarieven Caribisch Nederland

579

180

         

Geen

 

Jaarlijks

4

ECN impuls 2016

40.000

           

Geen

Zie toel. 1

2016

4

Regeling Duurzame Scheepsbouw

 

250

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Geen

2022

2018

4

TransitieManagement

880

           

2011

Zie toel. 1

2015

4

Slimme meters

28

           

2013

Zie toel. 1

2013

 

Subtotaal

1.148.145

1.662.105

1.940.103

2.566.852

3.241.555

3.099.955

3.247.024

     
                       

Artikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (zie toelichting 5)

                   

Subsidies

                   

5

Verduurzaming NCG

 

52.350

10.000

10.000

10.000

10.000

9.150

Geen

   

5

Fonds achterstallig onderhoud en inzet woningmarkt NCG

 

9.000

5.000

       

Geen

   

5

Verduurzamingsopgave NCG

 

4.116

10.160

10.157

10.110

6.000

 

Geen

 

Jaarlijks

 

Subtotaal

 

65.466

25.160

20.157

20.110

16.000

9.150

     
                     

Artikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

                   

Subsidies

                   
 

Duurzame veehouderij

                   

6

Regeling duurzame stallen (PAS)

6.719

40

           

Zie toel. 1

 

6

Fijnstofmaatregelen

3.077

2.657

           

2017

2014

6

Praktijknetwerken (PAS)

 

620

           

Zie toel. 1

 

6

Beëindings-& saneringsregeling

190

131

111

110

80

80

80

 

Zie toel. 1

 

6

Investeringsregeling gecombineerde luchtwassers

8

             

2017

2010

6

Beroepsopleiding en voorlichting

274

             

2017

2014

6

Subsidie stimulering biologische Productie (SSBP)

75

55

           

2017

2011

6

Regeling uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

279

           

voortgangs-rapportages

 

2019

 

Plantaardige productie

                   

6

Investeringsregeling energiebesparing (IRE), na 2017 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)

6.124

6.100

400

1.400

5.400

5.400

5.400

 

2017

2022

6

Demonstratieregeling Schoon en Zuinig

1

             

2017

2012

6

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

3.537

4.235

4.535

5.539

5.539

5.539

5.539

2012

2020

2021

6

Set aside regeling

99

48

43

34

22

22

22

2007

 

1992

6

Subsidie honingverbetering

156

180

168

174

     

2013

 

2013

 

Visserij

                   

6

Regeling onder het EVF, Investering in aquacultuur

687

6.970

5.055

5.355

5.348

5.315

5.315

 

2024

2020

6

Regeling onder het EVF, Subsidie innovatie in de visketen

1.617

           

2011

2017

2013

 

Agrarisch ondernemerschap

                   

6

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel Stoppersregeling fosfaatreductieplan genaamd

 

23.000

         

kwartaal-rapportages

 

2018

6

Brede weersverzekering

4.672

5.318

5.318

5.318

5.318

5.318

5.318

2017

 

2020

6

Subsidieregeling Jonge Agrariërs (Bedrijfsmodernisering)

300

           

2011

2017

2013

 

Agrarische innovatie

                   

6

Samenwerking bij innovatie

285

           

2012

2017

2013

6

VAMIL compensatie

56

95

645

           

2046

6

Functionele agrobiodiversiteit (POP-Nieuwe uitdagingen)

317

           

2009

2017

2012

 

Subtotaal

28.473

49.449

16.275

17.930

21.707

21.674

21.674

     
                       

Artikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

                   

Subsidies

                   

7

Regeling praktijkleren en groene plus: School als Kenniscentrum

3.207

           

2014B

Zie toel. 1

2015

7

Regeling Kennisverspreiding en innovatie Groen Onderwijs

258

           

2014B

Zie toel. 1

2015

7

Regeling praktijkleren en groene plus: Aanvullende onderwijssubsidies

3.863

3.874

1.600

100

     

2014B

Zie toel. 1

2015

7

Regeling Groene plus lectoraten

1.101

909

799

380

     

2014B

2019

2017

7

Overige onderwijssubsidies (WHW, WEB, WVO, Wet SLOA)

16.329

17.822

18.300

18.512

18.490

18.490

18.490

OCW

zie toel. 6

2020

7

Overige onderwijssubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

 

2.891

2.123

2.766

3.202

3.206

3.208

2014B

2019

2014

7

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

1.279

1.349

1.247

1.247

1.247

1.247

1.247

2012

2018

2019

7

Duurzaam Door (voorheen Natuur- en Milieueducatie)

1.823

4.669

69

69

69

69

69

2017

2021

2020

 

Subtotaal

27.860

31.514

24.138

23.074

23.008

23.012

23.014

     
                       

Artikel 8 Natuur en regio

                   

Subsidies

                   

8

Biodiversiteit en Bedrijfsleven

1.008

802

           

2018

2014

8

Programmabeheer tijdelijke regeling particulier natuurbeheer

354

369

369

369

369

369

369

2007

Zie toel. 1

1999

8

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

444

315

249

170

170

170

170

 

Zie toel. 1

2009

8

Regeling draagvlak natuur

44

             

Zie toel. 1

2010

8

Experimenten

40

45

45

45

45

45

45

2007

Zie toel. 1

1998

8

Kroondomeinen

595

772

772

772

772

772

772

 

2017

Periodiek

8

Subsidie Burgereducatie

1.000

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

 

2017

Jaarlijks

8

Overige subsidies Natuur

4.347

100

100

100

100

100

100

     
 

Subtotaal

7.832

3.423

2.555

2.476

2.476

2.476

2.476

     
                       
 

Totaal

1.404.440

2.060.140

2.249.580

2.873.427

3.553.943

3.409.906

3.550.758

     

Jaarlijks = Er is jaarlijks een beschikkingsmoment

Periodiek = Er is periodiek een beschikkingsmoment

Toelichtingen:

1 Regeling is beëindigd en wordt niet meer geëvalueerd. Een aantal regelingen is nooit geëvalueerd omdat het of kortlopende regelingen betrof met weinig financieel belang of incidentele subsidieverleningen.

2 De subsidie wordt verleend uit hoofde van Europees Beleid.

3 De subsidieregeling wordt uitgevoerd conform het Nationaal Energie Akkoord.

4 De subsidie heeft betrekking op een compensatieregeling.

5 Regelingen voor Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen moeten nog ontworpen worden.

6 De evaluatie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid door OCW met medewerking van EZ. Zie OCW-begroting artikelen 3, 4, 6 en 7.

Topconsortia Kennis en Innovatie

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn stichtingen die ten behoeve van de diverse topsectoren de kennis- en innovatieagenda vormgeven en laten uitvoeren. Hiertoe voeren de TKI’s programma-ondersteunende activiteiten uit gericht op het samen met de relevante bedrijven en kennisinstellingen voor hun thema programmeren van activiteiten, bouwen van PPS-consortia om innovatie vorm te geven, informeren, coördineren en enthousiasmeren van partijen om een bijdrage te leveren aan de kennis- en innovatieagenda. Eén van de instrumenten hiervoor betreft de PPS-toeslag.

De PPS-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Voor de PPS-toeslag komen TKI’s in aanmerking die zijn opgenomen in de begrotingswet van het jaar waarop de aanvraag voor de PPS-toeslag betrekking heeft. In de begrotingswet voor 2018 zijn 12 TKI’s erkend die elk betrekking hebben op één van de innovatiecontracten van de topsectoren of een onderdeel daarvan (zie onderstaande tabel). De topsectoren zijn Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water; voor ICT en Biobased Economy (BBE) zijn onder regie van respectievelijk HTSM en Chemie ook Innovatiecontracten opgesteld. Het TKI BBE werkt voor drie topsectoren (Agrifood, Chemie en Energie).

Om als TKI opgenomen te worden in de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • •  Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en onderzoeksorganisaties participeren.
 • •  Het onderzoeksprogramma vindt plaats voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en onderzoeksorganisaties.
 • •  De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 mln.
 • •  Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.
 • •  Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.
 • •  Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.
 • •  Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het Midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.
 • •  De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI’s bedraagt in 2015 en verder 40%.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om in de begroting opgenomen te blijven.

In 2013 is de PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) geïntroduceerd. De kenmerken van de regeling zijn:

 • •  De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de private bijdrage (waarvan een beperkt aandeel in natura) aan onderzoeksorganisaties voor privaat-publieke samenwerkingsprojecten uit het meerjarig onderzoeksprogramma van de TKI en de cash-bijdrage van bedrijven aan onderzoeksopdrachten die voor het TKI onderzoeksprogramma relevant zijn.
 • •  Het toeslagpercentage is 25%, voor de eerste 20.000 per bedrijf is het percentage 40%.
 • •  Het voor de toeslag beschikbare verplichtingenbudget is € 118 mln in 2018 en 2019.
 • •  De PPS- toeslag wordt ingezet in publiek private samenwerkingprojecten van het onderzoeksprogramma van het TKI.
 • •  Het onderzoek voor zowel grondslag als de inzet van TKI toeslag betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Hieronder volgen de TKI’s die in aanmerking komen voor PPS-toeslag. Al deze TKI’s kunnen bovendien subsidie aanvragen voor hun programma-ondersteunende activiteiten tot maximaal € 400.000,- per topsector (indien er meerdere TKI’s per sector zijn, wordt dit bedrag dus verdeeld tussen de TKI’s; dit speelt bij topsector Water). De programma-ondersteunende activiteiten moeten direct verband houden met de jaarlijkse onderzoeksprogramma’s die met de PPS-toeslag worden ondersteund of moeten bijdragen aan de voorbereiding van die programma’s dan wel het aanvragen, besteden of verantwoorden van de PPS-toeslag. Deze subsidie wordt verstrekt voor zover in de subsidieaanvraag voldoende onderbouwd met activiteiten, voor zover deze activiteiten passen binnen de staatssteunkaders en voor zover voor deze activiteiten niet uit andere hoofde reeds een vergoeding van de overheid wordt verkregen.

De drie TKI’s genoemd onder 10 a, b en c vormen een bij elkaar horend cluster ten behoeve van de topsector Water.

Overzichtstabel TKI’s
 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI Biobased Economy (BBE)

3

Stichting TKI Chemie

4

Stichting TKI CLICKNL

5

Stichting TKI Energie

6

Stichting TKI HTSM

7

Stichting Life Sciences Health – TKI

8

Stichting TKI Logistiek

9

Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

10a

Stichting TKI Maritiem

10b

Stichting TKI Deltatechnologie

10c

Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology

TKI Energie

De Topsector Energie hanteert een dubbele doelstelling: zowel versterking van de energiesector als ook versnelling van de energietransitie. Daartoe zijn op grond van begrotingsartikel 14 specifieke energie-innovatiemiddelen beschikbaar. Het TKI Energie dat voor de Topsector Energie de programma-ondersteunende activiteiten uitvoert, doet ook de voorstellen voor de inzet van de energie-innovatiemiddelen. Omdat hiermee subsidiegeld gemoeid is, worden aan deze TKI hoge eisen gesteld op het punt van onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Dit impliceert dat deze activiteiten niet door partijen kunnen worden uitgevoerd die (direct) baat hebben bij de uitkomsten van die activiteiten – dat zou immers de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Om het TKI goed te laten functioneren en ook een stimulerende rol te laten vervullen in het betrekken van bedrijfsleven en kennisinstellingen bij de innovaties benodigd voor de energietransitie wordt een nader te bepalen, aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld bovenop de bijdrage vanuit artikel 2. Die extra financiering komt uit de beschikbare energie-innovatiemiddelen op artikel 4. De hoogte van die bijdrage wordt op advies van het Topteam Energie nader vastgesteld.