Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Stand van zaken moties Minister van Economische Zaken parlementair jaar 2016–2017

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Bosman, A. (VVD)

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Spreekt uit het wenselijk te achten dat de NAM wacht met hervatting van de winning tot de oplevering van de evaluaties.

15-09-2016

32 849-89

Dit betreft geen verzoek aan de regering en wordt derhalve afgedaan

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering om, er met de NCG voor te zorgen, dat een onafhankelijke schadebijstand wordt georganiseerd, waarbij ook gekeken wordt naar initiatieven als «Stut en steun».

15-09-2016

33 529-287

Uitgaande brief [23-12-2016] – Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering, te komen tot een werkelijk onafhankelijke schadeafhandeling, ook in de randen van het gebied; en spreekt uit dat daarbij onder meer ook zou moeten worden gezorgd voor onafhankelijke formulering van schadeprotocol, kwaliteitscriteria voor (contra)experts en het schadehandboek door de NCG; verzoekt de regering, daartoe de benodigde bevoegdheden aan de NCG te attribueren.

15-09-2016

33 529-288

Onderhanden

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering, het tempo van de inspecties (bovengronds en ondergronds) aanzienlijk te verhogen.

15-09-2016

33 529-294

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen een samenhangend erfgoedbeleid wordt opgesteld met daarin aandacht voor:

• behoud en herstel van rijkserfgoed en lokaal erfgoed in een ruimtelijke en landschappelijke context;

• het bepalen van de culturele waarde van het erfgoed en de waardenstelling van het gebied;

• een maatschappelijk gedragen afwegingskader op basis waarvan lokale overheden als bevoegd gezag kunnen beslissen over behoud en herstel van lokaal erfgoed;

• het ondersteunen en ontzorgen van eigenaren;

• het verkennen van de mogelijkheden voor fondsvorming;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor het eind van het jaar over de voortgang te informeren.

15-09-2016

33 529-306 (was 295)

Uitgaande brief [23-12-2016] – Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de afspraken over het verstevigen en verduurzamen van 1.650 huurwoningen worden nagekomen.

15-09-2016

33 529-307 (was 296)

Onderhanden

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering om de Nationaal Coördinator Groningen te verzoeken om de toelatingscriteria voor bijzondere situaties ruimhartig toe te passen.

15-09-2016

33 529-300

Uitgaande brief [23-12-2016] – Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering om, een regeling vorm te geven waarmee experts, advocaten en eventueel casemanagers voor een tiental proefprocessen van Groningers tegen de NAM gefinancierd kunnen worden.

15-09-2016

33 529-301

Uitgaande brief [12-10-2016] – Aangenomen moties debat ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Wassenberg, F.P.

Verzoekt de regering, in samenspraak met de Kamer ieder jaar opnieuw te herzien of de winning naar beneden kan worden bijgesteld.

15-09-2016

33 529-305

Uitgaande brief [23-09-2016] – Definitief instemmingsbesluit gaswinning Groningen

Klaver, J.F. (GroenLinks)

Pechtold, A. (D66)

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen, dat het tijdpad voor sluiting van de kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord, en een verlaging van de CO2-uitstoot met 25% in 2020 en 55% in 2030

22-09-2016

34 550, nr. 14

Uitgaande brief [14-10-2016] – Uitvoering motie Pechtold c.s. over tijdpad rond kolencentrales

Thieme, M.L. (PvdD)

Samsom, ir. D.M. (PvdA)

Klaver, J.F. (GroenLinks)

Haersma Buma, S. van (CDA)

Pechtold, A. (D66)

Staaij C.G. van der (SGP)

Klein, N.P.M. (KLEIN)

Segers, G.J.M. (CU)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Verzoekt de regering, effectieve maatregelen te nemen zodat de keuze-vrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel gesloten te houden geborgd wordt.

22-09-2016

34 550, nr. 21

Uitgaande brief [23-12-2016] – Evaluatie Winkeltijdenwet

Samsom, ir. D.M. (PvdA)

Haersma Buma, S. van (CDA)

Staaij C.G. van der (SGP)

Segers, G.J.M. (CU)

Verzoekt de regering, dit overleg op zo kort mogelijke termijn af te ronden en de Kamer te informeren op welke wijze het kabinet steun verleent, inclusief de financiële dekking, aan de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende.

22-09-2016

34 550, nr. 22

Uitgaande brief [21-11-2016] – Verzoek motie Bisschop uitvoering advies commissie Balkenende

Dijkgraaf, E. (SGP)

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Koolmees, W. (D66)

Bisschop, R. (SGP)

Mulder, A.H. (CDA)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering uiterlijk een week voor de stemmingen over de begrotingen voor 2017 de Kamer te informeren over de stand van zaken van de wijze waarop het kabinet steun verleend aan de uitvoering van de adviezen van de commissie Balkenende, inclusief de financiële middelen die vanuit bestaande begrotingsartikelen en regelingen in 2017 specifiek beschikbaar gesteld en gereserveerd gaan worden, en in overleg met de provincie Zeeland werk te maken van een nader plan van aanpak, en deze in het eerste kwartaal van 2017 aan de Kamer voor te leggen.

01-11-2016

29 697, nr. 30 (was 27)

Uitgaande brief [20-06-2017] – Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

Bosman, A. (VVD)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Koolmees, W. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Vries, Albert A. de (PvdA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, deze oplossing in overleg met de aandeelhouders uit te werken en daarbij de financiële positie van de aandeelhouders in ogenschouw te nemen.

01-11-2016

29 697, nr. 28

Uitgaande brief [14-12-2016] – Uitkomst van de gesprekken kabinet en de aandeelhouders van DELTA over nieuw op te richten Zeeuws nutsbedrijf

Smaling, E.M.A. (SP)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, te bespoedigen dat bedrijven in de aardbevingsregio zelf als eerste in aanmerking komen de gevraagde diensten te leveren.

01-11-2016

34 550-XIII-24

Uitgaande brief [23-12-2016] – Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de Minister, zijn bevoegdheden te gebruiken om experimenteer-wetgeving te verruimen, invoering af te dwingen en knelpunten voor innovatieve ondernemers snel te beslechten;

verzoekt de regering tevens, een programmamanager via RVO.nl te koppelen aan ondernemers die door de overheid gestimuleerde innovatie-projecten hebben opgestart en in uitvoering hebben.

01-11-2016

34 550-XIII-25

Uitgaande brief [26-06-2017] – Afsluitende brief programma toekomstbestendige wetgeving

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de regering, op korte termijn in samenwerking met de regio Eindhoven uit te zoeken welke bijdragen de afgelopen en komende jaren zijn geïnvesteerd vanuit EZ, I en M en OCW in de Brainport Eindhoven en waar nog de aanvullende behoeften zitten om de concurrentiekracht te versterken.

01-11-2016

34 550-XIII-26

Uitgaande brief [13-06-2017] – Stand van zaken Brainport Actieagenda

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, een analyse op te stellen om na te gaan op welke wijze kan worden bewerkstelligd dat in 2020 2,5% van het bruto binnenlands product aan R&D wordt uitgegeven.

02-11-2016

34 550-XIII-28

Uitgaande brief [17-03-2017] – Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

Mulder, A.H. (CDA)

Verhoeven, K. (D66)

Verzoekt de regering, Brainport Eindhoven te erkennen als mainport van Nederland en dit samen met de regio uit te werken.

01-11-2016

34 550-XIII-29

Uitgaande brief [06-12-2016] – Brainport Eindhoven

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Monasch, J.S. (Monasch)

Verhoeven, K. (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een aparte MKB-toets dan wel een MKB-statuut, zo mogelijk binnen de huidige toetsingskaders;

verzoekt de regering tevens, deze zodanig vorm te geven dat daarmee de investerings- en ondernemingscapaciteit van het mkb en de bevordering van de werkgelegenheid in het mkb versterkt worden;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 februari 2017 te informeren, zodat de resultaten tevens betrokken kunnen worden bij de eerstvolgende kabinetsformatie.

01-11-2016

34 550-XIII-31

Uitgaande brief [14-02-2017] – Reactie op de moties Monasch c.s. en Graus inzake een MKB-toets

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Verhoeven, K. (D66)

Vos, Mei Li (PvdA)

Verzoekt de regering om, alsnog deze aanbeveling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over te nemen en Eindhoven Brainport te erkennen en behandelen als een economisch kerngebied van nationale betekenis conform het advies van de Rli.

01-11-2016

34 550-XIII-32

Uitgaande brief [06-12-2016] – Brainport Eindhoven

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, voorgenomen beleidsregels eerst te toetsen op administratieve belastbaarheid, realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het midden- en kleinbedrijf.

01-11-2016

34 550-XIII-37

Uitgaande brief [14-02-2017] – Reactie op de moties Monasch c.s. en Graus inzake een MKB-toets

Verhoeven, K. (D66)

Vos, Mei Li (PvdA)

Verzoekt de regering, oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen steeds centraler te stellen in het topsectorenbeleid via geleidelijke hervormingen.

01-11-2016

34 550-XIII-38

Uitgaande brief [17-03-2017] – Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering om, in overleg met zowel de chemiesector als de energiesector te onderzoeken hoe binnen de 25 petajoule voor biomassa-bijstook uit het energieakkoord, een impuls kan worden gegeven aan de cascadering van biomassa, bijvoorbeeld door een oplopend percentage gecascadeerde biomassa.

01-11-2016

34 550-XIII-40

Onderhanden

Veldhoven, S. van (D66)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Verzoekt de regering om nog deze kabinetsperiode een besluit te nemen over de inrichting van een verplichting.

01-11-2016

34 550-XIII-41

Uitgaande brief [06-04-2017] Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, in samenspraak met de bouwsector een regieteam «innovatieve en duurzame bouw» in te stellen dat is aangehaakt bij het topsectorenbeleid, zodanig dat publiek-privaat onderzoek in die sector in aanmerking komt voor TKI-toeslag;

verzoekt de regering tevens, het regieteam zodanig samen te stellen dat het mkb vertegenwoordigd is en duurzame initiatieven zoals het netwerk Stroomversnelling daarin een plek hebben.

01-11-2016

34 550-XIII-43

Uitgaande brief [07-06-2017] – Aanbieding Bouwagenda 2017 – 2021

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, € 5 mln binnen het DEI-budget op deze grondslag te oormerken en specifiek af te splitsen voor een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw die leidt tot duurzamere producten, energiebesparing en minder CO2-uitstoot.

01-11-2016

34 550-XIII-44

Uitgaande brief [16-06-2017] – Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om in de Energieagenda aan te geven hoe de gasaansluitplicht op korte termijn geschrapt gaat worden uit de relevante wet- en regelgeving.

01-11-2016

34 550-XIII-54 (was 46)

Uitgaande brief [07-12-2016] – Energieagenda

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, te streven naar een top tien-positie voor Nederland op de mondiale index voor social entrepreneurship, zoals samengesteld door de Thomson Reuters Foundation.

01-11-2016

34 550-XIII-47

Uitgaande brief [06-12-2016] – Motie Sociaal Ondernemerschap Index

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om in de Energieagenda de wenselijkheid in kaart te brengen om gemeenten de regie te geven om te komen tot plannen voor het gasvrij maken van bestaande wijken.

01-11-2016

34 550-XIII-55 (was 48)

Uitgaande brief [07-12-2016] – Energieagenda

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Teeven, dhr. F. (VVD)

Mulder, A.H. (CDA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering om zich tijdens de komende Raad voor Buitenlandse Handel actief in te zetten voor een snelle hervorming van het handelsdefensieve systeem, inclusief een aanpassing van de lesser duty rule, bij structurele marktverstoring op het gebied van grondstoffen of bij grote overcapaciteit, en de Kamer te informeren over de uitkomsten.

08-11-2016

21 501-30-386 (was 384)

Overgedragen aan Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ziengs, E. (VVD)

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Verzoekt de regering, af te zien van haar inzet om de genoemde veiligheidsnormen verder aan te scherpen

01-11-2016

32 637-259

Uitgaande brief [10-03-2017] – Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

Dijkgraaf, E. (SGP)

Ziengs, E. (VVD)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, Actal vloeiend over te laten gaan in een extern college ter voorkoming van onnodige lastendruk, met behoud van voldoende budget, en dit college niet onder te brengen bij een onderdeel van de rijksoverheid;

verzoekt de regering tevens, de waakhond zijn werk te laten doen bij de start van het wetgevingsproces, bij de versie voor consultatie en bij de ministerraadversie.

01-11-2016

32 637-260

Uitgaande brief [17-11-2016] – Najaarsrapportage regeldruk

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, te onderzoeken welke bestaande of nieuwe instrumenten voor publiek-private samenwerking kunnen worden ingezet voor het in stand houden van de fundamentele kennisbasis in de metrologie;

verzoekt de regering tevens, uiterlijk in het voorjaar 2017 te komen met een meerjarenplan voor het behouden of versterken van de fundamentele kennisbasis in de metrologie.

01-11-2016

32 637-261

Uitgaande brief [10-07-2017] – De fundamentele kennisbasis metrologie

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, actief naar het bedrijfsleven te communiceren op welke manier procesinnovatie via de Wbso ondersteund kan worden en in overleg te treden met het bedrijfsleven over de manier waarop waardevolle procesinnovatie het beste kan worden ingebed binnen de Wbso.

01-11-2016

32 637-262

Onderhanden, wordt rond Prinsjesdag 2017 naar de Kamer gezonden

Veen, M.S. van (VVD)

Verzoekt de regering, een beleidsevaluatie op te stellen en te onderzoeken in hoeveel gevallen van de afgewezen aanvragen de innovatieve initiatieven toch opgestart zijn.

01-11-2016

32 637-265

Uitgaande brief [17-03-2017] – Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Mei Li (PvdA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering om, nog in 2016 door een spoedwet de Postwet zodanig aan te passen dat een overdracht van substantiële aandelenpakketten de toestemming van de Minister van EZ vereist, en dat deze voorschriften en beperkingen hieraan kan opleggen.

17-11-2016

29 502-127

Uitgaande brief [23-12-2016] – Ontwikkelingen op de postmarkt

Dijkgraaf, E. (SGP)

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Mei Li (PvdA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, een Wet ongewenste zeggenschap spoedig bij de Kamer in te dienen, en hierin de postinfrastructuur als strategische infrastructuur te benoemen.

17-11-2016

29 502-129

Uitgaande brief [23-12-2016] – Ontwikkelingen op de postmarkt

Bosma, R.P.G.

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering zich in te zetten om te voorkomen dat het voorstel Wifi4EU ten koste gaat van andere initiatieven, zoals de financiering van snel internet in het buitengebied.

01-12-2016

21 501-33-623

Onderhanden

Bosma, R.P.G.

Verzoekt de regering zich gedurende de onderhandelingen uit te spreken tegen de overdracht van bevoegdheden naar de onafhankelijke toezichthouder en naar BEREC in zowel de richtlijn ter vaststelling van het wetboek voor elektronische communicatie als in de Verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC).

01-12-2016

21 501-33-624

Uitgaande brief [29-03-2017] – Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Uitgaande brief [29-03-2017] – Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Thieme, M.L. (PvdD)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Bashir, F. (SP)

Groot, drs. V.A. (PvdA)

Omtzigt, P.H. (CDA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Weyenberg, S.P.R.A. van (D66)

Smaling, E.M.A. (SP)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen, dat: -de Tweede Kamer inzicht krijgt in aard en aantal van de geheime vaststellingsovereenkomsten die de NAM heeft afgesloten in de afgelopen vijf jaar; -de NAM geen geheime vaststellingsovereenkomsten meer afsluit en/of mag afsluiten; -de mensen die een geheimhoudingsclausule in hun vaststellingsovereenkomst hebben, hier niet aan gehouden zijn; verzoekt de regering voorts, hierover voor 1 september te rapporteren aan de Tweede Kamer.

21-06-2016

31 066-280

Uitgaande brief [09-09-2016] – Moties en toezeggingen werkterrein Nationaal Coördinator Groningen

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Mei Li (PvdA)

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de UPD gewaarborgd kan blijven voor Nederland en welke opties hiervoor beschikbaar zijn, waarbij vastgelegd wordt dat de opbrengsten van de UPD primair bedoeld zijn ten behoeve van de uitvoering van de UPD in Nederland, waarbij ook een versoberd rendement kan horen, dat lager is dan de op dit moment geldende 11,1% die geldt voor de return on sales, verzoekt de regering om voor het Kerstreces hierover, en over de financiële en logistieke

gevolgen hiervan, te rapporteren de aan de Kamer, en dit tevens mee te nemen in de spoedig te verschijnen beleidsvisie over de post.

08-12-2016

29 502-131

Uitgaande brief [23-12-2016] – Ontwikkelingen op de postmarkt

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, in samenspraak met de bevolking, maatschappelijke organisaties en overheden te onderzoeken of er een beter alternatief kan worden ontwikkeld voor het huidige voorkeurstracé.

13-12-2016

31 239-226

Uitgaande brief [21-12-2016] – 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Vos, Jan C. (PvdA)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Verzoekt de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.

13-12-2016

31 239-241 (was 228)

Uitgaande brief [03-01-2017] – Evaluatie salderingsregeling

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, de voortzetting van kleinschalige windprojecten beter mogelijk te maken, en daarmee in de vormgeving van de SDE+-regeling 2017 rekening te houden door een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten op te nemen.

13-12-2016

31 239-229

Uitgaande brief [03-01-2017] – Uitvoering van de motie Jan Vos over een verhoogd SDE+ tarief voor kleinschalige windprojecten

Jan Vos

Monasch, J.S. (Monasch)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Ouwehand, E. (PvdD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Klein, N.P.M. (KLEIN)

Vos, Jan C. (PvdA)

Öztürk, S. (DENK)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, de verstrekking van nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales per direct, dan wel zo snel mogelijk, stop te zetten.

13-12-2016

31 239-230

Uitgaande brief [03-02-2017] – Uitvoering motie Jan Vos c.s. om de verstrekking van biomassa in kolencentrales stop te zetten

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, de Groningse burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties te betrekken in het vaststellen van een 380 kV-tracé waarin Groninger waarden en belangen betrokken worden.

13-12-2016

31 239-234

Uitgaande brief [21-12-2016] – 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering om Groningse burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het vaststellen van het traject van de hoogspanningslijn en het afwegen van alternatieven, en zichtbaar te maken op welke manier hun inbreng wordt meegenomen in het proces.

13-12-2016

31 239-238

Uitgaande brief [03-04-2017] – 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om, bij de vormgeving van het nieuwe onderzoeksinstituut te waarborgen dat het instituut blijvend onderzoeksondersteuning biedt aan de opgaven van de energietransitie en daarbij gebruik kan maken van een programmatische aanpak en een apart budget voor duurzame energie.

13-12-2016

31 239-239

Uitgaande brief [09-02-2017] – Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

Veldhoven, S. van (D66)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om, met de NAM ervoor te zorgen dat de onzekerheden in de metingen worden verkleind, en ervoor te zorgen dat de rapporten daarover voor een breed publiek leesbaar zijn; verzoekt de regering om, in kaart te brengen wanneer deze gemeten dalingen leiden tot een overschrijding van de toegestane gebruiksruimte en daarbij aan te geven in welk geval dan wordt overgegaan tot het (gedeeltelijk) stilleggen van de gaswinning in dat gebied en wat de gevolgen daarvan zijn, en dit nog voor het debat over de mijnbouw naar de Kamer te sturen.

13-12-2016

31 239-240

Uitgaande brief [01-02-2017] – Beantwoording motie Van Veldhoven en Jan Vos over gaswinning Waddenzee

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering binnen de huidige financiële kaders in te zetten op het behoud van werkgelegenheid bij de combinatie van ECN en TNO in Petten.

14-12-2016

31 239-244 (was 227)

Uitgaande brief [09-02-2017] – Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

Smaling, E.M.A. (SP)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering, een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren.

20-12-2016

31 239, nr. 246 (was 232)

Uitgaande brief [19-01-2017] – Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land

Smaling, E.M.A. (SP)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om, in de nieuwe Omgevingswet een nieuw schadevergoedingsartikel op te nemen, teneinde een meer realistische schadevergoeding van de waardevermindering te bewerkstelligen.

22-12-2016

31 239-248 (was 247)

Onderhanden

Hoogland, D. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering om met het Formule E-team, de grote verzekeraars en de autofabrikanten zorg te dragen voor de introductie van een batterijgarantie.

22-12-2016

31 305-225 (was 221)

Uitgaande brief [23-06-2017] – Voortgang elektrisch vervoer

Hoogland, D. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering om:

– met IPO (Interprovinciaal Overleg), VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en sector een scan te maken van witte vlekken in de laadinfrastructuur en met deze partners en de sector te komen tot een invulling daarvan;

– tot een convenant met lagere overheden te komen waarmee de aanbestedingen van laadpalen makkelijker en eenduidiger wordt gemaakt.

– zich in Europees verband hard te maken voor uniformering van de laadinfrastructuur.

22-12-2016

31 305-222

Uitgaande brief [23-06-2017] – Voortgang elektrisch vervoer

Veldhoven, S. van (D66)

Hoogland, D. (PvdA)

Verzoekt de regering transparantie van prijzen van laden bij laadstations te verplichten, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het starttarief en het bedrag per kWh.

22-12-2016

31 305-223

Uitgaande brief [23-06-2017] – Voortgang elektrisch vervoer

Veldhoven, S. van (D66)

Hoogland, D. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering voor 1 april 2017 aan te geven op welke wijze een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen (fossiel, elektriciteit en in de toekomst mogelijk ook waterstof en andere) voor motorrijtuigen en de bijbehorende aanvullende voorzieningen vorm krijgt

22-12-2016

29 398-545 (was 515)

Onderhanden. Per uitgaande brief [23-03-2017] – Stand van zaken motie Smaling, Hoogland en Van Veldhoven inzake elektrisch vervoer is aangegeven dat nader onderzoek vereist is.

Ziengs, E. (VVD)

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Verzoekt de regering, na inwerkingtreding van deze wetswijziging, maar vóór de voorgestelde evaluatie, de effecten actief te laten monitoren en hierbij ondernemers te betrekken.

14-02-2017

34 559-10

Onderhanden

Bosma, R.P.G.

Oosenbrug, R.F.A. (PvdA)

Roept de regering op, in de Strategische Nota Omroepdistributie aan te geven dat de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio geheel kan verdwijnen.

14-02-2017

24 095-411

Onderhanden

Oosenbrug, R.F.A. (PvdA)

Bosma, R.P.G.

Verzoekt de regering om, het overleg tussen de radiosector en het agentschap met ambitie te hervatten en de aankomende zes maanden te gebruiken om te komen tot concrete oplossingen welke voor zowel de sector als het Agentschap Telecom bruikbaar zijn; verzoekt de regering voorts om, binnen een periode van twaalf maanden na heden een genormaliseerde, gedejuridiseerde en volwassen toezichtrelatie tot stand te brengen.

14-02-2017

24 095-412

Onderhanden

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Ouwehand, E. (PvdD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, haar Energieagenda overeenkomstig de dicta van bovengenoemde, reeds aangenomen moties aan te passen, en de Kamer op korte termijn haar aangepaste Energieagenda toe te sturen.

14-02-2017

30 196-509

Uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering om, zo snel mogelijk een onderzoek te laten uitvoeren naar de vraag of een extra windpark op zee voor 2023, bijvoorbeeld IJmuiden Ver, mogelijk is.

14-02-2017

30 196-510

Uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Vos, Jan C. (PvdA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, burgers en ondernemers perspectief te geven na 2023, door een geloofwaardig tussendoel te stellen voor de hoeveelheid duurzame energie in 2030, met als minimum 30% duurzame energie in dat jaar.

14-02-2017

30 196-511

Onderhanden, zie ook uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Vos, Jan C. (PvdA)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, het huidige beleid met de drie separate en elkaar versterkende doelstellingen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie voort te zetten.

14-02-2017

30 196-512

Onderhanden, zie ook uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, bij het onderzoeken van nieuwe zoekgebieden voor de realisatie van nieuwe windparken op zee ook de optie mee te nemen om grotere gebieden in één keer aan te besteden.

14-02-2017

30 196-513

Onderhanden

Veldhoven, S. van (D66)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Verzoekt de regering om deze ambities ook in de Energieagenda op te nemen en mee te nemen in de verdere uitwerking van de Energieagenda.

14-02-2017

30 196-515

Onderhanden

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering om, de natuurachteruitgang te voorkomen en daarvoor:

– ofwel minstens tien kilometer van het tracé van de 380kV-Noord-West in Groningen te verkabelen;

– ofwel met de regio tot overeenstemming te komen over een ruimhartige compensatie van het aangetaste natuurareaal en een robuust investeringspakket voor herstel van de cultuurhistorische objecten in een zone van drie kilometer ter weerszijden van het tracé en voor versterking van landschappelijk structuren in een zone van vijf kilometer (inclusief beheer van twintig jaar), en de Kamer nog voor het verkiezingsreces hierover te informeren.

14-02-2017

30 196-516

Uitgaande brief [03-04-2017] – 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Verzoekt de regering om, vanuit het voorzorgsprincipe, bij het gebruik van de ondergrond voorrang te geven aan duurzame toepassingen.

21-02-2017

32 849-102

Onderhanden

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, geen onomkeerbare beslissingen te nemen over afvalwaterinjectie in lege gas- of olievelden en besluiten hierover te laten aan het volgende kabinet.

21-02-2017

32 849-103

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering om bij de nulmeting die wordt uitgevoerd in relatie tot de gaswinning in Oppenhuizen, tiltmeters in te zetten, zodat deze worden betrokken bij de monitoring van de mogelijke gevolgen van deze gaswinning.

21-02-2017

32 849-105

Uitgaande brief [24-03-2017] – Diverse moties op het gebied van mijnbouw

Bosman, A. (VVD)

Bruins Slot, mr. drs. H.G.J. (CDA)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Ouwehand, E. (PvdD)

Klein, N.P.M. (KLEIN)

Klever, R.J. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Krol, H.C.M. (50PLUS)

Spreekt uit:

– dat de gaswinning verder teruggebracht moet worden;

– dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald, onverkort de wettelijke aansprakelijkheid van de NAM conform de Mijnbouwwet;

– dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten;

– dat alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen.

21-02-2017

32 849-110

Dit betreft geen verzoek aan de regering en wordt derhalve afgedaan met het debat over Mijnbouw d.d. 15-2-2017

Ziengs, E. (VVD)

Verzoekt de regering om bij aanpassing van de Gids proportionaliteit:

– de aanbestedingspraktijk goed te blijven betrekken en te zorgen voor een zware vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten in de adviescommissie;

– te garanderen dat de Kamer goed betrokken wordt door middel van een voorhangprocedure;

en de Kamer te informeren over de voorgenomen evaluatie van de nieuwe werkwijze.

23-02-2017

32 440-97

Onderhanden

Vos, Mei Li (PvdA)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en de opdrachten ongeclusterd aan te besteden.

23-02-2017

32 440-100 (was 98)

Onderhanden

Bosman, A. (VVD)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Smaling, E.M.A. (SP)

Constaterende dat de Europese Commissie voorstelt dat lidstaten 10% van hun subsidiemechanismen open moeten zetten voor buitenlandse aanvragers;

constaterende dat Nederland in de subsidiesystematiek van Stimulering Duurzame Energie + (SDE+) reeds het meest efficiënte instrument heeft om onze energievoorziening te verduurzamen;

overwegende dat het onwenselijk is dat Europa gaat bepalen waar Nederlands subsidiegeld gaat worden uitgeven;

Overwegende dat het onduidelijk is welke gevolgen deze voorstellen hebben voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van duurzame energie en onze subsidiegelden;

Spreekt uit niet in te stemmen met dit onderdeel van de voorstellen van de Europese Commissie.

23-02-2017

21 501-33-631

Dit betreft geen verzoek aan de regering en wordt derhalve afgedaan

Mulder, A.H. (CDA)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering om bij de onderhandelingen over het winterpakket van de Europese Unie en in het energie- en klimaatplan voor Nederland voor de periode 2020–2030 in te zetten op een vertaling naar drie nationale doelen waarbij het doel voor CO2 reductie wordt ondersteund door de doelen met een bandbreedte voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

23-02-2017

21 501-33-632

Uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Veldhoven, S. van (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering zich in Europa niet langer te verzetten tegen de ophoging van het energiebesparingsdoel van 27% naar 30% en tegen het daarbij benodigde verplichte energiebesparingstempo van 1,5% per jaar.

23-02-2017

21 501-33-633

Uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Veldhoven, S. van (D66)

Mulder, A.H. (CDA)

Vos, Jan C. (PvdA)

Verzoekt de regering zich in Europa niet langer te verzetten tegen het voorstel om de nationale 2020 doelstellingen voor duurzame energie (in Nederland 14%) ook ná 2020 aan te houden als minimum aandeel duurzame energie.

23-02-2017

21 501-33-634

Uitgaande brief [24-03-2017] – Reactie op moties inzake de Energieagenda

Dijkgraaf, E. (SGP)

Ziengs, E. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering het Adviescollege toetsing regeldruk de mogelijkheid te geven om in samenspraak met de betreffende instanties te adviseren over de regeldruk voortkomend uit de activiteiten van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen, zoals beleidsregels, te kunnen toetsen.

20-04-2017

29 515, nr. 412 (was 407)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Dijkgraaf, E. (SGP)

Mulder, A.H. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering het mogelijk te maken op verzoek van organisaties of beroepsbeoefenaren in de publieke sector de regeldruk te laten toetsen door het Adviescollege toetsing regeldruk.

20-04-2017

29 515-408

Uitgaande brief [12-05-2017] – Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Graus, D.J.G. (PVV)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Spreekt de wens uit om een afbouwplan voor de gaswinning met duidelijke stappen en tussenstappen te realiseren.

09-05-2017

33 529-343

Onderhanden

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, zich aan te sluiten bij de coalitie van lidstaten die streeft naar het behoud van de ambitie van 1,5% voor alle landen van de EU.

21-06-2017

21 501-33-654

Uitgaande brief [06-07-2017] Verslag Energieraad 26 juni 2017

Graus, D.J.G. (PVV)

Nijboer, H. (PvdA)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering om, naast de wettelijke bedenktijd te onderzoeken hoe een breder palet aan maatregelen van beschermingsinstrumenten die bedrijven kunnen gebruiken tegen ongewenste dan wel vijandige overnames, wettelijk is vast te leggen en daarover de Kamer zo snel mogelijk te informeren.

06-07-2017

29 826-85 (was 72)

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, in overleg met deskundigen en stakeholders in de wettelijke bedenktijd de voorwaardelijkheid op te nemen dat de bedenktijd ook wordt aangewend voor het doel ervan, namelijk het zorgvuldig betrekken van alle stakeholders en zo nodig het voorleggen van een alternatieve strategie.

06-07-2017

29 826-89 (was 78)

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering om, met een plan te komen om de verschillende belangen rond de winning van delfstoffen bij verschillende ministeries te beleggen, waarbij het veiligheidsbelang in ieder geval bij een ander ministerie wordt ondergebracht dan bij het Ministerie van EZ.

09-05-2017

33 529-344

Uitgaande brief [30-06-2017] Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, nog voor de zomer in intensief overleg te treden met ondernemers uit diverse sectoren om te horen welke knelpunten er in de praktijk worden ervaren.

24-05-2017

21 501-30, nr. 403

Uitgaande brief [10-07-2017] – Geannoteerde Agenda Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen en Telecom

Boer, mr. B.G. de (VVD)

Jacobi, L. (PvdA)

Spreekt uit dat onderzocht dient te worden hoe de toezicht- en inspectietarieven in Nederland naar beneden kunnen worden bijgesteld in lijn met het advies van de Raad van State, en de Kamer hier voor de zomer 2017 over te informeren.

23-02-2017

31 409, nr. 144

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Nijboer, H. (PvdA)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, een voorstel uit te werken dat bij pogingen tot ongewenste of vijandige overnames een preventieve toets kan worden uitgevoerd door een overheidscommissie of een Minister op bedrijven in de vitale infrastructuursectoren die van groot belang zijn voor de nationale veiligheid dan wel de economie en werkgelegenheid in Nederland.

06-07-2017

29 826-84

Onderhanden

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering met grote voortvarendheid het voorstel voor de wettelijke bedenktijd (Optie A: Kamerstuk 29 826, nr. 70) uit te werken en zo snel als mogelijk ter behandeling naar de Kamer te sturen.

06-07-2017

29 826-87

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Rooijen, M.J. van (50PLUS)

Verzoekt de regering, voor voedselvoorziening essentiële landbouwgronden alsmede essentiële infrastructurele kunstwerken in kaart te brengen en te rapporteren over de noodzaak om deze toe te voegen aan de lijst van vitale sectoren/producten.

06-07-2017

29 826, nr. 86 (was 73)

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Ziengs, E. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering het ontwerp besluit voor het nieuwe Adviescollege Toetsing Regeldruk zo aan te passen dat het adviescollege in voorkomende gevallen ook gevraagd en ongevraagd kan adviseren over knelpunten in bestaande wet- en regelgeving naar aanleiding van signalen vanuit bedrijfsleven en samenleving voor zover dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het nieuwe Adviescollege.

20-04-2017

29 515, nr. 411 (was 406)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, processen in gang te zetten om de oorspronkelijke aanbevelingen van de OVV volledig uit te voeren.

09-05-2017

33 529-336

Onderhanden

Jetten, R.A.A. (D66)

Veldhoven, S. van (D66)

Verzoekt de regering, in EU-verband het gebruik van open protocollen en standaarden te bepleiten om smart charging en communicatie tussen auto en elektriciteitsnet mogelijk te maken.

06-06-2017

21 501-33 nr. 646

Uitgaande brief [23-06-2017] – Voortgang elektrisch vervoer

Veldhoven, S. van (D66)

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Kröger, S.C. (GroenLinks)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, het eenvoudiger te maken voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten door energiecoöperaties te helpen bij hun opstart en te zorgen dat inwoners aandelen kunnen nemen in windenergieprojecten op zee.

20-06-2017

32 813-143

Onderhanden

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de arbiters voldoende ondersteuning krijgen.

06-07-2017

33 529-378

Onderhanden

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het onafhankelijk vaststellen van meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen van nieuwbouw onderdeel kan zijn van een nieuw juridisch kader, waarbij de NAM ook op dit onderdeel op afstand wordt geplaatst en een snel proces wordt gewaarborgd.

06-07-2017

33 529-372

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Groot, T.C. de (D66)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Futselaar, F.W. (SP)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, in de toekomst, voor zover de begrotingsregels dat toelaten, haar informatievoorziening aan te vullen met de volgende zaken: -een verbeterd overzicht van de beschikbare informatie, alsmede meer informatie op te nemen over de voortgang van het beleid en specifiek beleidswijzigingen; -het inzichtelijker maken van de relatie tussen doelstellingen, prestaties en middelen met betrekking tot het beleid; -het inzichtelijker maken van de effecten van gevoerd beleid, alsmede hoe deze effecten gemeten worden; verzoekt de regering alsmede, de Kamer actief te betrekken bij dit proces.

04-07-2017

34 725-XIII-10

Onderhanden

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het nieuwe Protocol schadeafhandeling in lijn is met de relevante Nederlandse wetgeving, en een juridische toets op het nieuwe protocol te laten uitvoeren door bijvoorbeeld de Hoge Raad of de president van de rechtbank en de Kamer hierover te informeren.

09-05-2017

33 529-337

Uitgaande brief [30-05-2017] – Uitvoering moties debat toegenomen aardbevingen regio Loppersum

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, onafhankelijk te laten toetsen wat nodig is voor de leveringszekerheid en de capaciteitszekerheid, en het Staatstoezicht op de Mijnen hier een rol bij te geven.

09-05-2017

33 529-340

Uitgaande brief [30-05-2017] – Uitvoering moties debat toegenomen aardbevingen regio Loppersum

Schouten, C.J. (CU)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Spreekt uit dat:

• de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid alsnog moeten worden opgevolgd;

• het proces van totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol een open overleg moet zijn waarbij de uitkomsten niet op voorhand vaststaan en waarbij de inbreng van gedupeerde bewoners via onder andere de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad wordt geborgd;

• het nieuwe schadeprotocol niet alleen een technisch-juridische benadering moet zijn, maar dat hierin ook ruimhartigheid en de persoonlijke omstandigheden van mensen als uitgangspunt worden genomen;

• het nieuwe schadeprotocol moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak en bij moet dragen aan herstel van vertrouwen.

09-05-2017

33 529-346

Onderhanden

Weverling, A. (VVD)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering tevens, de Kamer te consulteren ingeval zich significante ontwikkelingen voordoen op het dossier, waarbij het BNC-fiche en de opmerkingen van de Kamer tijdens het algemeen overleg Raad Concurrentievermogen van 23 mei 2017 de basis zijn.

24-05-2017

21 501-30, nr. 402

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Leijten, R.M. (SP)

Verzoekt de regering, onmiddellijk te stoppen met het financieren van belastingadvies voor buitenlandse bedrijven.

06-06-2017

25 087-168

Uitgaande brief [06-07-2017] Reactie naar aanleiding van moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals

Graus, D.J.G. (PVV)

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, het ondernemersklimaat voor de detailhandel te verbeteren door, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), lasten en heffingen te evalueren op doelmatigheid en effectiviteit.

20-06-2017

27 838-21

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Ziengs, E. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering om in het instellingsbesluit toe te voegen dat het adviescollege ten alle tijden op verzoek van beide Kamers der Staten-Generaal kan adviseren over

regeldruk, zover dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het nieuwe Adviescollege.

20-04-2017

29 515, nr. 410 (was 405)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, de intentie van de uitspraak van de Raad van State uit te voeren en de gaswinning bij Loppersum te beperken tot de allerkleinste hoeveelheid die nodig is voor de zogenoemde waakvlamstand.

09-05-2017

33 529-335

Onderhanden

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Spreekt uit dat het proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol onafhankelijk en open moet zijn waarbij het eindresultaat niet vooraf vast mag staan.

09-05-2017

33 529-339

Onderhanden

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, de Kamer half juni te berichten over de uitkomsten van de nieuwe regeling, zodat de afhandeling van de schades daarna snel kan worden hervat.

09-05-2017

33 529-342

Uitgaande brief [30-06-2017] – Schadeprotocol Groningen

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, met de NCG, de provincie en de gemeenten ervoor te zorgen dat benodigde expertise en ervaring beschikbaar kunnen worden gemaakt.

06-07-2017

33 529-371

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Ziengs, E. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering het Adviescollege Toetsing Regeldruk in het instellingsbesluit de mogelijkheid te geven om ook op verzoek te adviseren over de regeldruk voortkomend uit de activiteiten van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, mits dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het adviescollege.

20-04-2017

29 515, nr. 409 (was 403)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Dijkgraaf, E. (SGP)

Ziengs, E. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Mulder, A.H. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering om het instellingsbesluit zodanig aan te passen dat het adviescollege zelf een oordeel kan vormen of sprake is van een aanzienlijke afwijking in vergelijking met de consultatieversie en hierbij zelf kan besluiten of een aanvullende zienswijze over de ministerraadversie wenselijk is, zonder dat het adviescollege daarbij afhankelijk is van het oordeel van de vakminister die het aangaat.

20-04-2017

29 515-404

Uitgaande brief [12-05-2017] – Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, te komen tot een samenhangende aanpak waarbij de menselijke maat en ruimhartigheid vooropstaat, en dit onafhankelijk van de NAM en Economische Zaken te organiseren zodat er in Groningen weer vertrouwen en perspectief ontstaat.

09-05-2017

33 529-338

 

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering om, te komen met een toekomstvisie waarin wordt geschetst in welke stappen we de gaswinning kunnen beëindigen en hoe de Groningse regio versterkt kan worden.

09-05-2017

33 529-345

Onderhanden

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, de Kamer minstens één keer per kwartaal op de hoogte te stellen van de onderhandeling en de keuzes;

Verzoekt de regering tevens, de Kamer te consulteren ingeval zich significante ontwikkelingen voordoen op het dossier, waarbij het BNC-fiche en de opmerkingen van de Kamer tijdens het algemeen overleg Raad Concurrentievermogen van 23 mei 2017 de basis zijn.

24-05-2017

21 501-30, nr. 401

Onderhanden

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Verzoekt de regering om, de verbetervoorstellen van de Europese Commissie te steunen, inclusief de voorstellen over nalevingscontroles en -keuringen.

24-05-2017

21 501-30, nr. 404

Uitgaande brief [13-06-2017] – Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017

Omtzigt, P.H. (CDA)

Schouten, C.J. (CU)

Weyenberg, S.P.R.A. van (D66)

Lee, T.M.T. van der (GroenLinks)

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering om, niet langer met belastinggeld bij te dragen aan belastingadvies voor multinationale ondernemingen dat zij kunnen gebruiken bij het indienen van een rulingverzoek.

06-06-2017

25 087-164

Uitgaande brief [06-07-2017] Reactie naar aanleiding van moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Verzoekt de regering om, de Europese Commissie op te roepen, te onderzoeken hoe Europa een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de schone auto-industrie wordt.

06-06-2017

21 501-33 nr. 642

Onderhanden

Veldhoven, S. van (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Kröger, S.C. (GroenLinks)

Verzoekt de regering, er bij de werkgroep op aan te dringen nog dit jaar met pilotprojecten met gebouwgebonden financiering van duurzame woningen en vve’s te starten en (indien onvoldoende aanwezig) de daartoe benodigde experimenteerruimte mogelijk te maken.

20-06-2017

32 813-146 (was 140)

Onderhanden

Bosman, A. (VVD)

Tongeren, L. van (GroenLinksL)

Veldhoven, S. van (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering, op basis van eerder ingerichte schadefondsen ook de vorming van een Groninger Schadefonds te onderzoeken, en daarbij aandacht te besteden aan verschillende aspecten, waaronder in ieder geval (im)materiële schade en de situatie op de woningmarkt, waaronder de waardedaling van woningen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

06-07-2017

33 529-380

Onderhanden

Ziengs, E. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Amhaouch, M. (CDA)

Özdil, Z. (GroenLinks)

Brenk, C.M. van (50PLUS)

Hijink, H.P.M. (SP)

Dijk, G.J. van (PvdA)

Verzoekt de regering om, samen met het bedrijfsleven, de sociale partners en het onderwijs te zorgen voor het opstellen van een human capital agenda in het kader van de Retailagenda, zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen worden afgestemd en proactief wordt ingespeeld op de economische ontwikkelingen.

20-06-2017

27 838-18

Onderhanden

Eerste Kamer

Hoeve, drs. H. ten (OSF)

Vos, ir. M.B. (GroenLinks)

Backer, jhr. mr. J.P. (D66)

Dercksen, R.G.J. (PVV)

Meijer, M.P. (SP)

Pijlman, drs. H.J. (D66)

Teunissen, drs. Ch. (Partij voor de Dieren)

Verheijen, drs. L.H.J. (PvdA)

Verzoekt de regering een vervolg te geven aan de (pilot)opkoopregeling waardoor mensen die ervoor in aanmerking komen geholpen worden.

20-12-2016

34 041, I

Onderhanden

Barth, drs. M.A.M. (PvdA)

Beuving, mr. dr. J. (PvdA)

Nooren, drs. J.E.A.M. (PvdA)

Verheijen, drs. L.H.J. (PvdA)

Sini, M. MA (PvdA)

Verzoekt de regering zo snel mogelijk met voorstellen te komen die de NCG doorzettingsmacht verschaft bij schadeafhandeling.

20-12-2016

34 041, K

Uitgaande brief [12-05-2017] – Uitvoering motie en toezegging debat Wijziging Mijnbouwwet 20 december 2017

Stand van zaken moties Staatssecretaris van Economische Zaken parlementair jaar 2016–2017 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, dit systeem van vouchers in natuur te onderzoeken en als proef te starten in een aantal natuurgebieden; verzoekt de regering tevens, de Kamer voor 1 februari 2017 te informeren over de voortgang.

29-11-2016

34 550-XIII-110 (was 78)

Uitgaande brief [08-02-2017] – Maatschappelijke betrokkenheid Staatsbosbeheer en uitvoering motie-Lodders

Geurts, J.L. (CDA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, te onderzoeken of bestaande regelingen voor bedrijfsopvolging voldoende zijn en voorstellen te doen om deze te verbeteren, en de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2017 te informeren.

29-11-2016

34 550-XIII-79

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, proactief te pleiten voor verduidelijking en verruiming van de mededingingsregels en de aanbevelingen van de werkgroep tot Nederlandse inzet te maken bij de onderhandelingen voor de komende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

29-11-2016

34 550-XIII-80

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn agrariërs te stimuleren om aan beter bodembeheer te werken, bijvoor-beeld door gebruik van bodemverbeteraars; verzoekt de regering tevens, een onderzoek te starten naar organische stoffen die ingezet kunnen worden als bodemverbeteraars waarbij de mestplaatsingsruimte niet negatief beïnvloed wordt, zoals pluskwaliteit compost, en daarmee buiten het Actieprogramma Nitraatrichtlijn ingezet kunnen worden.

29-11-2016

34 550-XIII-81

Onderhanden

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering om, de provincies te verzoeken om de mooie maatschappelijke initiatieven, die zijn genoemd in de nota Groen en water in de stad, een plaats te geven in de natuurtop die in het voorjaar zal worden georganiseerd; verzoekt de regering tevens om, de genoemde maatschappelijke initiatieven ten voorbeeld aan te reiken aan het onderwijs, waaronder het groen onderwijs en het onderwijs voor stedenbouwkundigen en planologen.

29-11-2016

34 550-XIII-83

Uitgaande brief [06-04-2017] – Voortgangsrapportage Natuur en uitvoering moties

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, binnen drie maanden heldere afspraken te maken met de provincies en maatschappelijke partijen over de financiering van activiteiten voor natuurvrijwilligers, en daarover de Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren.

29-11-2016

34 550-XIII-113 (was 85)

Uitgaande brief [06-04-2017] – Voortgangsrapportage Natuur en uitvoering moties

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, zich meer in te zetten voor de aanpak van hondengevechten en andere diergerelateerde criminaliteit, waaronder illegale hondenhandel.

29-11-2016

34 550-XIII-88

Uitgaande brief [17-05-2017] – Stand van zaken brief dierenwelzijn

Koser Kaya, mw. F. (D66)

Verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de NVWA zo spoedig mogelijk de Wet hergebruik overheidsinformatie correct uitvoert en eventuele daaraan in de weg staande technische problemen opgelost worden.

29-11-2016

34 550-XIII-91

Onderhanden

Koser Kaya, mw. F. (D66)

Verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze, binnen de bestaande informatiestromen, ten behoeve van de verantwoording van subsidies en met inachtneming van de wettelijke kaders voor de bescherming van persoonsgegevens meer inzicht gegeven kan worden in de besteding van subsidies en de maatschappelijke bijdrage die dat oplevert, en deze data zodanig aan te bieden dat deze herbruikbaar zijn.

24-11-2016

34 550-XIII-93

Uitgaande brief [16-05-2017] – Uitstel beantwoording vraag «Implementatie van het Nagoya Protocol en de gevolgen daarvan voor Nederland"

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering om, met provincies in overleg te gaan over besteding van POP3-middelen aan agrarisch natuurbeheer, gericht op behoud van boerenlandvogels.

29-11-2016

34 550-XIII-96

Onderhanden

Grashoff, R (GL)

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering, voor uiterlijk 1 februari 2017 een nationaal plan van aanpak op te stellen, dat in ieder geval de volgende elementen bevat:

– nationale doelen voor de verschillende soorten weidevogels;

– een tijdpad waarin deze doelen moeten worden gehaald;

– concrete beleidsintensiveringen met financiële verkenning;

– heldere verantwoordelijkheden voor de benodigde maatregelen.

24-11-2016

34 550-XIII-98

Uitgaande brief [17-03-2017] – Uitvoering van de motie Grashoff-Leenders (3450 XIII, nr. 98) inzake weidevogels

Dijkgraaf, E. (SGP)

Koser Kaya, mw. F. (D66)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Ouwehand, E. (PvdD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Grashoff, R (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering, in overleg met de fruitteeltsector op korte termijn te komen met een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de beschik-baarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt sterk verbetert, onder meer door structurele vrijstelling voor relevante biologische gewasbeschermingsmiddelen.

29-11-2016

34 550-XIII-102

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Houwers, J.

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering alles in het werk te stellen om de infasering van de aanlandplicht op te schorten gedurende het Brexit proces en tegelijkertijd te werken aan een realistische infasering.

08-12-2016

21 501-32-951

Onderhanden

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering er voor te zorgen dat de TAC’s voor bijvangstsoorten en primaire doelsoorten zo snel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

08-12-2016

21 501-32-952

Uitgaande brief [20-12-2016] – Verslag Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2016

Dijkgraaf, E. (SGP)

Houwers, J.

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering om op de kortst mogelijke termijn een tussentijdse benchmark te laten uitvoeren door ICES (International Council for the Exploration of the Sea);

verzoekt de regering bij de komende Decemberraad in te zetten op een tussentijdse verhoging van de quota voor tarbot, griet en rog in 2016 en op verhoging van deze quota in 2017, indien nodig afhankelijk van de uitkomst van de benchmark.

08-12-2016

21 501-32-956

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, het vaccinatieboekje voor honden te verbieden en alleen nog het dierenpaspoort toe te staan.

13-12-2016

28 286-899

Uitgaande brief [17-05-2017] – Stand van zaken brief dierenwelzijn

Dijkgraaf, E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering om, predatorenbeheer onderdeel te laten zijn van elk plan van aanpak om de weidevogelstand te verbeteren.

13-12-2016

34 530-8

Uitgaande brief [17-03-2017] – Uitvoering van de motie Grashoff-Leenders (3450 XIII, nr. 98) inzake weidevogels

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met de aanvoersector en die vanuit het EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij) te faciliteren om op de kortst mogelijke termijn te komen tot gezamenlijk en gedegen wetenschappelijk onderzoek waardoor het aantal bestanden in de Nederlandse visserij waarvoor slechts beperkt wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn, significant kan afnemen.

13-12-2016

29 664-159

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Houwers, J.

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het visstandonderzoek in het IJsselmeer zodanig aangepast wordt dat een representatief beeld van de visstand gegeven wordt en het beleid hierop aan te passen.

13-12-2016

29 664-168

Uitgaande brief [17-02-2017] – Motie Dijkgraaf c.s. aanpassing visstandonderzoek IJsselmeer; actuele ontwikkelingen IJsselmeervisserij

Dijkgraaf, E. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Houwers, J.

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, in overleg met en met instemming van de visserij-sector te komen tot een plan voor de controle op handelsnormen, en in afwachting van overeenstemming de huidige controle door de NVWA voort te zetten.

08-12-2016

29 664-165

Uitgaande brief [15-06-2017] – Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

verzoekt de regering een vervolgonderzoek te initiëren naar welk deel van de winkelprijs en welk deel van de marge van een aantal representatieve Nederlandse primaire producten naar de verschillende schakels in de ketens gaat en in hoeverre prijsveranderingen voor deze producten op het boerenerf en in de winkel meebewegen;

verzoekt de regering de Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie te verzoeken sectoronderzoek te laten doen als onder artikel 17 lid 1 van Verordening 1/2003 naar de inkoopmacht in de ketens van agrarische producten;

verzoekt de regering te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een eerlijkere prijsvorming in de keten, met bijzondere aandacht voor de positie van de primaire producent

22-12-2016

34 004-6

Onderhanden

Mulder, A.H. (CDA)

Velde, R. van der (PvdA)

Verzoekt de regering, de Europese Commissie te verzoeken om nadere duiding te geven in welke mate de leer van de inherente beperking, voortkomend uit de aard van de samenwerking, de mogelijkheid geeft om afspraken te maken in de keten ten behoeve van milieu en duurzaamheid.

22-12-2016

34 004, nr. 25 (was 9)

Onderhanden

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat ketenafspraken ten gunste van publieke belangen zoals milieu, klimaat en dierenwelzijn in de gemeenschappelijke marktordening van het GLB uitgezonderd worden van mededinging.

22-12-2016

34 004-16

Onderhanden

Koser Kaya, mw. F. (D66)

Dijkgraaf, E. (SGP)

Verzoekt de regering, de mogelijkheden hiertoe te verkennen en samen met ketenpartners een voorstel te doen hoe dit beter mogelijk gemaakt kan worden.

22-12-2016

34 004-20

Onderhanden

Jacobi, L. (PvdA)

Verzoekt de regering, op korte termijn een black box inclusief meetsysteem motorvermogen alsnog verplicht te stellen voor visserij op de Waddenzee.

22-12-2016

29 664-162

Onderhanden

Jacobi, L. (PvdA)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering om, in nauwe samenspraak met Sportvisserij Nederland opnieuw de mogelijkheden voor de invoering van een zeevergunning te onderzoeken en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten hiervan te informeren.

22-12-2016

29 664-164

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt, de regering ten aanzien van de GMO-regelgeving in te zetten op een vrijstelling van het gebruik van de CRISPR/Cas9 techniek voor gerichte mutaties van planten, zolang sprake is van planten die ook via klassieke veredeling tot stand hadden kunnen komen;

Verzoekt, de regering daarnaast aan te sporen tot een spoedig besluit over nieuwe veredelingstechnieken in relatie tot de GMO-wetgeving.

22-12-2016

34 550-XIII, nr. 127 (was 77)

Onderhanden

Jacobi, L. (PvdA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Roept de regering op om het jaar 2017 te gebruiken voor het uitvoeren van een grootschalige pilot op vrijwillige basis, totdat door een onafhankelijk instituut is aangetoond dat de uitbreiding van de functionaliteit van de black box op de Waddenzee langjarig betaalbaar, praktisch uitvoerbaar en fraudebestendig is en tot significant beter beheer van de garnalenvisserij leidt.

22-12-2016

29 664-169 (was 162)

Onderhanden

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering, een eind te maken aan het routinematig couperen van varkensstaarten en de Kamer voor de zomer van 2017 een plan van aanpak te sturen.

22-12-2016

28 286, nr. 897

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering te bezien welke fytoherapeutica, pre- en probiotica kunnen dienen ter aanvulling of vervanging van chemische middelen ter voorkoming van antibioticaresistentie bij zowel gezelschaps- als landbouwhuisdieren.

22-12-2016

29 683-229

Uitgaande brief [12-07-2017] – Antibioticagebruik in de dierhouderij

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering dit geen onderdeel te laten zijn van het maatregelenpakket 2017 en hierover te besluiten in het kader van de evaluatie Meststoffenwet in overleg met de betrokken sectoren.

14-02-2017

21 501-32-969 (was 964)

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Ronnes, H.A.G. (CDA)

Verzoekt de regering, voor 2018 een uitzondering te verkrijgen voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij, en onderwijl onderzoeken naar hoge overleving van schol te ondersteunen en daarvoor met voorrang dierproefvergunningen af te geven.

14-02-2017

21 501-32-965

Uitgaande brief [15-06-2017] – Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Ronnes, H.A.G. (CDA)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen om op korte termijn met een tijdelijke oplossing te komen voor vrije-uitloopeieren en voor de lange termijn te pleiten voor een uitzondering voor overmacht zoals bij biologische eieren.

14-02-2017

32 501-32-966

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in overleg met de sector ruimte te bieden via de alternatieve registratiemethode van e-CMR, die te borgen en tot dat moment de AGR/GPS-plicht niet te handhaven.

14-02-2017

32 501-32-967

Uitgaande brief [21-02-2017] – Gevraagde reacties op vier ingediende moties

Voortman, L.G.J. (GroenLinks)

Bashir, F. (SP)

Belhaj, S (D66)

Verzoekt de regering, in reactie op deze feiten en op de initiatiefnota Wei voor de koe voorstellen voor te bereiden voor een wettelijke verankering van weidegang, waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikke-lingen zoals vrije-uitloopstallen; spreekt uit dat deze wettelijke regeling ingaat als de sector de doelstelling van 80% weidende koeien, uitgaande van weidegang van ten minste 6 uur per dag gedurende 120 dagen per jaar, in 2020 niet haalt.

14-02-2017

34 313-8

Onderhanden

Visser, B. (VVD)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering om het verzoek tot gegevensverstrekking aan de BO (branche-organisatie) Akkerbouw juridisch nader te onderzoeken, hierover in overleg met de sector te gaan en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

23-02-2017

21 501-32-972

Onderhanden

Visser, B. (VVD)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering om deze bedrijven tegemoet te komen en de Kamer en de sector hierover voor 15 maart te informeren.

23-02-2017

21 501-32-973

Uitgaande brief [17-03-2017] – Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Spreekt uit dat alle bedrijven die in 2018 volgens de wet fosfaatrechten grondgebonden zijn, ook onder de regeling fosfaatreductieplan 2017 als grondgebonden dienen te worden aangemerkt.

23-02-2017

21 501-32-974

Uitgaande brief [17-03-2017] – Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Verzoekt de regering in reactie hierop met de sector afspraken te maken om deze nadelen voor dierenwelzijn en diergezondheid tegen te gaan.

23-02-2017

21 501-32-975

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Houwers, J.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Verzoekt de regering in overleg met sectorpartijen binnen de juridische en financiële mogelijkheden te bezien hoe deze gehele groep geaccommodeerd kan worden.

23-02-2017

21 501-32-977

Uitgaande brief [02-03-2017] – Fosfaatreductieplan 2017

Velde, R. van der (PvdA)

Verzoekt, de regering, om zich in te zetten voor een internationaal eensluidende definitie biologische landbouw.

23-02-2017

21 501-32-979

Onderhanden

Velde, R. van der (PvdA)

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt, de regering, na te gaan of de berichten op waarheid berusten, en zo ja zich hard te maken tegen het verplicht laten krimpen van grondgebonden boeren door het maatregelenpakket.

23-02-2017

21 501-32-981

Uitgaande brief [17-03-2017] – Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering weidegang voor koeien wettelijk te borgen.

23-02-2017

21 501-32-982

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Gerven, drs. H.P.J. van (SP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering voor 1 april 2017 de adviescommissie voor knelgevallen in te stellen en te bemensen, en een meldpunt voor knelgevallen te openen bij RVO.nl.

23-02-2017

21 501-32-983

Uitgaande brief [12-05-2017] – Fosfaatreductieplan melkveehouderij 2017

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, om binnen de mogelijkheden van het sectorplan en zonder risico op vertraging, hetzelfde uitgangspunt voor grondgebondenheid te hanteren als bij de wetgeving, waarbij grondgebondenheid betekent dat de melkveehouder al zijn werkelijk geproduceerde mest kan plaatsen op eigen grond die is opgegeven bij de gecombineerde opgave.

23-02-2017

21 501-32-984

Uitgaande brief [17-03-2017] – Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad

Dijkgraaf, E. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Houwers, J.

Geurts, J.L. (CDA)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Verzoekt de regering de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 te verlagen en daarbij uit te gaan van de te verwachten fosfaatproductie in 2017 van maximaal 172,9 miljoen kilogram.

23-02-2017

21 501-32-987

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Houwers, J.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Gunal-Gezer, S. (PvdA)

Klaveren, drs. J.J. van (GrBvK)

Vliet, mr. R.A. van (VAN VLIET)

Verzoekt de regering als eerste stap ter uitvoering van de motie Dijkgraaf/Geurts (Kamerstuk 21 501-32 nr. 967) in overleg met betrokken partijen op de kortst mogelijke termijn een proefproject uit te voeren met e-CMR als alternatieve registratiemethode voor de export van vaste mest.

23-02-2017

21 501-32-988

Onderhanden

Jacobi, L. (PvdA)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Leenders, H.J.M. (PVDA)

Verzoekt de regering, met provincies en maatschappelijke organisaties de structurele financiering te regelen en daarmee de gescheperde schaapskuddes een toekomst te geven, vóór 1 maart 2017.

23-02-2017

34 550-XIII-86

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, in te zetten op cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen en verplichting daartoe niet uit te sluiten.

11-04-2017

21 501-32-1008 (was 997)

Onderhanden

Geurts, J.L. (CDA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, in overleg met belanghebbenden oplossingen te zoeken voor maatwerk voor economische dragers op landgoederen.

16-05-2017

33 576, nr. 104

Onderhanden

Boer, mr. B.G. de (VVD)

Jacobi, L. (PvdA)

Spreekt uit dat onderzocht dient te worden hoe de toezicht- en inspectietarieven in Nederland naar beneden kunnen worden bijgesteld in lijn met het advies van de Raad van State, en de Kamer hier voor de zomer 2017 over te informeren.

23-02-2017

31 409, nr. 144

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GroenLinks)

constaterende dat de Staatssecretaris al meerdere malen heeft toegezegd een wet veedichte gebieden die ervoor zorgt dat provincies kunnen sturen op dierenaantallen, naar de Kamer te sturen, maar dat deze meerdere malen is uitgesteld; overwegende dat het uitstellen van deze wet tot gevolg heeft dat de situatie in veedichte gebieden steeds nijpender wordt door stijgende dierenaantallen; verzoekt de regering, dit wetsvoorstel verder in procedure te brengen en zo mogelijk nog voor de zomer het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen.

11-04-2017

28 973-187

Onderhanden

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de regio FoodValley actief te ondersteunen, onder meer door de praktische toepassing van emissiereducerende technieken binnen de bedrijfsvoering van individuele ondernemers te verbeteren, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren.

11-04-2017

28 973-190

Beantwoord door I&M d.d. 21 juni 2017

Dijkgraaf, E. (SGP)

Madlener, B. (PVV)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering in haar inbreng over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (28 625, nr. 242) glashelder te maken dat dit een standpunt is van het demissionaire kabinet van Nederland en dat daarom voor de hele inbreng een strikt parlementair voorbehoud geldt.

20-04-2017

28 625-244

Uitgaande brief [03-07-2017] – Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Grashoff, H.J. (GroenLinks)

Verzoekt de regering, in het protocol vast te leggen dat de camerabeelden te allen tijde op eerste verzoek Van NVWA en zonder restricties aan NVWA ter beschikking dienen te worden gesteld.

30-05-2017

28 286-917

Uitgaande brief [05-07-2017] – Verzamelbrief dierenwelzijn

Ouwehand, E. (PvdD)

Arissen, F.M. (PvdD)

Verzoekt de regering, in overleg met dierenbeschermingsorganisaties en politie maatregelen te nemen om het achterlaten van dieren in auto’s op warme dagen zo veel mogelijk te voorkomen.

04-07-2017

34 725 XIII, nr. 16

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, bij de bestrijding van een besmettelijke dierziekte inzichtelijk te maken welke uitgaven zijn gedaan op de verschillende onderdelen in het proces van aanpak en ruiming en logistiek bij uitbraak en bestrijding besmettelijke dierziekten.

20-06-2017

34 570-13

Onderhanden

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat indien er een aanvraag komt voor een gewas waarover nog geen co-existentieafspraken zijn gemaakt, dit niet in Nederland geteeld kan worden alvorens er wel co-existentieafspraken zijn.

23-02-2017

27 428-341

Onderhanden

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, de co-existentieafspraken van het convenant in overleg met de partijen te actualiseren naar de stand der wetenschap.

23-02-2017

27 428-342

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Graus, D.J.G. (PVV)

Geurts, J.L. (CDA)

Visser, B. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering om bij de Landbouw- en Visserijraad een krachtig signaal af te geven door tegen het voorstel te stemmen.

10-05-2017

21 501-32-1020

Uitgaande brief [15-05-2017] – Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2017

Futselaar, F.W. (SP)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering bij volgende wijzigingen van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (wijzigingen in het kader van het jongveegetal en andere aanpassingen of vast te stellen percentages) na publicatie van de regeling ook de betrokken ondernemers adequaat en eenduidig te informeren over de wijzigingen in de Regeling Fosfaatreductieplan 2017.

23-05-2017

33 037, nr. 213 (was 211)

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Grashoff, H.J. (GroenLinks)

Verzoekt de regering om, ongeacht de eventuele toelating door de Europese Commissie, met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken.

13-06-2017

27 858 nr. 384

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Smaling, E.M.A. (SP)

Verzoekt de regering, naast veiligheid ook behoud van keuzevrijheid als pijler van het biotechnologiebeleid in stand houden.

23-02-2017

27 428-337

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GroenLinks)

Verzoekt de regering, zich in Europees verband in te spannen om alle onderzoeken over glyfosaat, de onderliggende studies en data volledig openbaar te maken, en de Kamer over de uitkomsten van die inspanningen te rapporteren.

11-04-2017

21 501-32-1001

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, zich te verzetten tegen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden met eiwitrijke gewassen en vanggewassen ter bestrijding van aaltjes.

11-04-2017

21 501-32-1002

Onderhanden

Dijkgraaf, E. (SGP)

Geurts, J.L. (CDA)

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, in overleg met en met instemming van de visserijsector te komen tot een plan voor de controle op handelsnormen, en in afwachting van overeenstemming de huidige controle door de NVWA voort te zetten.

11-04-2017

21 501-32-1011 (was 1004)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Dijkgraaf, E. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, de knelgevallencommissie opdracht te geven uiterlijk 1 juni 2017 te rapporteren aan de Tweede Kamer over categorieën en aantallen over de bij hen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ZuivelNL bekende mogelijke knelgevallen fosfaatreductieplan 2017;

verzoekt voorts de knelgevallencommissie een analyse te laten maken of deze knelgevallen in aanmerking komen voor knelgevallenregeling in 2018 en uiterlijk 1 juni 2017 hierover te rapporteren.

20-04-2017

21501-32, nr. 1014 (was 1005)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Fosfaatreductieplan melkveehouderij 2017

Ouwehand, E. (PvdD)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen de doorvoer van walvisvlees door Europese havens een halt toe te roepen.

16-05-2017

21 501-32-1018

Onderhanden

Futselaar, F.W. (SP)

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, in overleg te gaan met VNG, IPO en Unie van Waterschappen om te komen tot afspraken om het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk te beperken, dan wel geheel te vermijden, en gaat over tot de orde van de dag.

13-06-2017

27 858, nr. 390 (was nr. 385)

Uitgaande brief [06-07-2017] – (inter)nationale ontwikkelingen over de werkzame stof glyfosaat

Hijink, H.P.M. (SP)

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering alles in het werk te stellen om de sociale en arbeidsrechtelijke geschillen bij het EOB door de rechterlijke macht in gastlanden te laten beslechten zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige immuniteiten van het EOB

16-05-2017

25 883, nr. 292

Uitgaande brief [07-07-2017] – Motie Hijink/Ouwehand (25 883, nr. 292)

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, in te zetten op omschakelsubsidies voor boeren.

14-06-2017

33 576, nr. 110

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, met voorstellen te komen voor meer en daadwerkelijke transparantie over het leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen.

30-05-2017

28 286-915

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in de maatvoering uit te gaan van een minimale oppervlakte van een halve hectare en de minimale afmeting van 30 meter los te laten.

06-07-2017

33 576-105

Onderhanden

Ouwehand, E. (PvdD)

Graus, D.J.G. (PVV)

Constaterende dat het hitteprotocol voor diertransporten bedoeld is om hittestress en dus ernstige lijden in transportwagens te voorkomen;

constaterende dat het huidige hitteprotocol maar weinig heeft opgeleverd, onder meer omdat de pluimveesector ondanks eerdere toezeggingen niet meedoet, de afspraken niet gelden voor transporten korter dan acht uur en de afspraken over temperatuur voor verschillende diergroepen onvoldoende zijn om het risico op hittestress daadwerkelijk te verkleinen;

verzoekt de regering, het hitteprotocol verder aan te scherpen, in elk geval op bovengenoemde punten.

04-07-2017

34 725-XIII-17 (was 13)

Onderhanden

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2016–2017

In het parlementaire jaar 2016–2017 zijn ruim 200 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabel staat de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende EZ-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

Toezeggingen Minister aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [01-11-2016] – Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

De Minister van Economische Zaken zal de Kamer in december nader informeren over de versterking van de inzet in het nieuwe meerjarenprogramma «Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG».

Uitgaande brief [23-12-2016] – Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021

Parlementaire agenda [20-12-2016] – Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

– 34 041 Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

– 34 390 Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

– 34 348 Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

De Minister zal de Eerste Kamer informeren over het proces naar het onafhankelijker van NAM maken van de schadeafhandeling (CVW, schadeprotocollen, etc.) inclusief tijdpad.

Uitgaande brief [12-05-2017] – Uitvoering motie en toezegging debat Wijziging Mijnbouwwet 20 december 2017

Toezeggingen Minister aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [14-09-2016] – Groningendebat

De Minister zal de NCG vragen om nogmaals te bekijken of het bestaande instrumentarium voor bewoners, zoals Stut en Steun, volstaat om mensen bij te staan in het proces van schadeafhandeling.

Uitgaande brief [23-12-2016] – Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021

Parlementaire agenda [21-09-2016] – Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De ministers van EZ en FIN zullen voor de verkiezingen een voorstel aan de Tweede Kamer sturen om investeringen te ondersteunen, in lijn met het onderzoek dat het kabinet reeds uitvoert naar de mogelijkheden inzake een Nederlandse investeringsinstelling.

Uitgaande brief [10-02-2017] – De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL

Parlementaire agenda [12-10-2016] – AO BLB & Innovatie

De Minister stuurt nog dit jaar een brief aan de Kamer met het plan voor samenwerking in de bouwsector

Uitgaande brief [29-11-2016] – De Bouwagenda

Parlementaire agenda [27-10-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Economische Zaken (deel Economie en Innovatie)

De Minister zal de Kamer informeren over de wijze waarop hij in de EU streeft naar versoepeling van de staatssteunregels inzake aanleg van breedband in het buitengebied.

Uitgaande brief [16-12-2016] – Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied

Parlementaire agenda [27-10-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Economische Zaken (deel Economie en Innovatie)

De Minister zorgt ervoor dat met het programma Ruimte in Regels zoveel mogelijk wordt voorkomen dat innovatieve ondernemers vastlopen op bureaucratische regels en zal bezien of in dat kader het aanstellen van een programmamanager bij RVO.nl mogelijk is en toegevoegde waarde heeft.

Uitgaande brief [26-06-2017] – Afsluitende brief programma toekomstbestendige wetgeving

Parlementaire agenda [27-10-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Economische Zaken (deel Economie en Innovatie)

De Minister zal de Kamer voor het Krokusreces informeren over het aanpassen van de wet Van Dam in relatie tot het automatisch stopzetten van proefabonnementen, na overleg met de ACM en andere partijen over de aard en omvang van het probleem (Mei Li Vos, PvdA).

Uitgaande brief [21-02-2017] – Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam

Parlementaire agenda [22-11-2016] – Mondelinge vragen van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat het rapport over de aardbeving te Emmen stinkt (Binnenland.eenvandaag.nl, 21 november 2016)

De Minister zal het KNMI vragen of het seismisch meetnetwerk in de regio Emmen volstaat.

Uitgaande brief [04-01-2017] – Monitoring aardbevingen en schadeafwikkeling

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Post

De Minister zal het onderzoek naar de lange termijn ontwikkeling van de postmarkt incl. een beleidsappreciatie eind 2016 naar de Kamer sturen.

Uitgaande brief [23-12-2016] – Ontwikkelingen op de postmarkt

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Energie

De Minister zal de Kamer in Q2 2017 informeren over de algehele voortgang wind op land en zal dan ook per provincie een beeld geven van de situatie met betrekking tot het weghalen van kleine/oude windmolens (krimp).

Uitgaande brief [21-06-2017] – Monitor Wind op Land 2016

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO VTE Telecom

De Minister zal voor de zomer van 2017 de Kamer informeren over de voortgang mbt snel internet. Hierbij zal de Minister ook ingaan op zijn gesprekken met de Europese Commissie inzake het staatssteunkader; zowel het verhogen van de minimumsnelheid als het verkorten van de driejaarsperiode voor investeringsplannen

Uitgaande brief [03-07-2017] – Snel internet in het buitengebied

Parlementaire agenda [07-12-2016] – AO Elektrisch Rijden

De Minister zal onderzoek doen naar lock in bij lange termijn van plaatsing van laadinfrastructuur en daar bij een volgende voortgangsrapportage nader op ingaan.

Uitgaande brief [23-06-2017] – Voortgang elektrisch vervoer

Parlementaire agenda [07-12-2016] – AO Ondernemen & bedrijfsfinanciering

De Minister zal de Kamer informeren over de vervolgstappen van de Europese Commissie inzake regelgeving over de producteisen voor de veiligheid van huishoudelijke apparaten (onder andere broodroosters) (VVD).

Uitgaande brief [10-03-2017] – Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Telecommunicatie

De Minister zal in overleg treden met consumentenorganisaties over premium sms diensten.

Uitgaande brief [28-06-2017] – Ongewenste premium sms-diensten

Parlementaire agenda [31-01-2017] – Plenair debat rapport Cie. breed welvaartsbegrip

De Minister streeft ernaar de Tweede Kamer, vóór het Verantwoordingsdebat 2017, te informeren over de systematiek van de verkenningen van de planbureaus en daarbij aan te geven welke verkenningen naar verwachting in 2018 gepubliceerd zullen worden.

Uitgaande brief [17-05-2017] – Brede Welvaart

Parlementaire agenda [15-02-2017] – Plenair debat Mijnbouw

De Minister zal de NCG vragen om met verzekeraars in overleg te treden over eventuele knelpunten bij woningwaarde, bedrijfsverzekering en rechtsbijstandsverzekering

Uitgaande brief [27-06-2017] – Afgedane toezeggingen debat mijnbouw 15 februari jl.

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Behandelvoorbehoud E-Privacy verordening

De Minister zegt toe bij de eerstvolgende geannoteerde agenda van de Telecomraad in te gaan op het advies van de Commissie Meijers over de e-privacy verordening.

Uitgaande brief [19-05-2017] – GA Telecomraad 09-06-2017

Parlementaire agenda [18-05-2017] – 30 leden debat CO2 uitstoot MEZ/StasIM

De Minister zal de Kamer informeren over hoe het Urgenda-vonnis precies wordt gerealiseerd.

Uitgaande brief [19-06-2017] – Toezegging over uitvoering Urgenda-vonnis

Parlementaire agenda [20-04-2017] – Debat Groningen

De Minister zal de Kamer informeren over de laatste gegevens van GTS inzake leveringszekerheid en daarbij ook ingaan op de inzet van de stikstofinstallaties.

Uitgaande brief [30-05-2017] – Uitvoering moties debat toegenomen aardbevingen regio Loppersum

Parlementaire agenda [23-05-2017] – AO RVC 29–30/5 + stas OCW

De Minister zal een overzicht aan de Kamer sturen met daarin de verschillen tussen de huidige bevoegdheden van de verschillende nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten en de toekomstige bevoegdheden + het verdere (onderhandelings)proces in de EU schetsen (VVD).

Uitgaande brief [10-07-2017] – Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten

Parlementaire agenda [20-04-2017] – Debat Groningen

De Minister zal de Kamer een kabinetsreactie op de recente notitie van de OVV sturen en daarbij specifiek ingaan op de organisatie van belangen binnen de rijksoverheid en het Ministerie van EZ.

Uitgaande brief [30-06-2017] – Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen

Toezeggingen Staatssecretaris aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Uitgaande brief [28-06-2016] – Moties van het lid Teunissen c.s. inzake Caribisch Nederland

Over de verschillen in dierenbeschermingsregimes met de drie eilanden in Caribisch Nederland zal ik u dit najaar informeren.

Uitgaande brief [23-06-2017] – Regelgeving Caribisch Nederland

Parlementaire agenda [01-11-2016] – Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

Het kabinet zal binnen een maand met een kabinetsreactie komen op het SER-advies «Versnelling van verduurzaming van de veehouderij».

Uitgaande brief [08-03-2017] – SER-advies Versnelling verduurzaming veehouderij

Toezeggingen Staatssecretaris aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [09-11-2016] – AO Weidevogels

De Staatssecretaris zal de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, onderdeel Landbouw en Natuur, informeren over zijn aanpak voor de bevordering van natuurinclusieve landbouw.

Uitgaande brief [21-11-2016] – Voortgangsbrief Natuur

Uitgaande brief [10-07-2017] – Natuurinclusieve landbouw

Parlementaire agenda [24-11-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling EZ (deel Landbouw en Natuur)

De Kamer ontvangt op korte termijn mijn volledige appreciatie van het advies van de heer Veerman (voor het AO LVR op 7/12).

Uitgaande brief [08-12-2016] – Appreciatie van het rapport «Improving market outcomes»

Parlementaire agenda [24-11-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling EZ (deel Landbouw en Natuur)

In het kader van voedselverspilling zal de Staatssecretaris kijken naar wettelijke belemmeringen en de suggestie van een Taskforce/ambassadeur neerleggen bij de Alliantie Verduurzaming Voedsel en de WUR en daarbij ook kijken naar concrete mogelijkheden om verspilling tegen te gaan.

Uitgaande brief [27-03-2017] – Resultaten onderzoek naar vermelding houdbaarheidsdata in relatie tot voedselverspilling bij consumenten

Uitgaande brief [23-05-2017] – Aanbieding rapporten voedselverspilling

Uitgaande brief [23-02-2017] – Slotverklaring Nationale Voedseltop 26 januari 2017

Parlementaire agenda [24-11-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling EZ (deel Landbouw en Natuur)

Nadat de Staatssecretaris de resultaten van het onderzoek naar de belemmeringen voor de precisielandbouw met de sector heeft besproken en een plan van aanpak heeft opgesteld zal hij de Kamer zo spoedig mogelijk daarna over de bevindingen en de uitvoering van de motie van het lid Lodders informeren.

Uitgaande brief [14-03-2017] – Toezeggingen betreffende precisielandbouw en het agroloket

Uitgaande brief [03-07-2017] – Aanbieden rapport «Doorontwikkeling Precisielandbouw»

Parlementaire agenda [24-11-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling EZ (deel Landbouw en Natuur)

Ten aanzien van natuurinclusieve landbouw zal de Staatssecretaris de Kamer rond de zomer van 2017 informeren welke scenario’s bij de vormgeving van de transitie te schetsen zijn en hoe deze transitie samenhangt met de verschillende trajecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw.

Uitgaande brief [10-07-2017] – Natuurinclusieve landbouw

Parlementaire agenda [24-11-2016] – Voortzetting Begrotingsbehandeling EZ (deel Landbouw en Natuur)

De Staatssecretaris zal samen met Staatsbosbeheer via het Buitenfonds nadenken over de vraag welke andere vormen denkbaar zouden zijn om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers bij de natuur van Staatsbosbeheer nog verder te vergroten.

Uitgaande brief [08-02-2017] – Maatschappelijke betrokkenheid Staatsbosbeheer en uitvoering motie-Lodders

Parlementaire agenda [01-12-2016] – Behandeling Fosfaatwet

Voor de kerst wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet voor het Actieprogramma Nitraat.

Uitgaande brief [20-12-2016] – Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018–2021)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Voortzetting AO NVWA (van 9 juni jl.)

De Staatssecretaris van EZ stuurt de toetsing van de NVWA-tarieven aan het rapport Maat houden na de zomer naar de Kamer.

Uitgaande brief [18-11-2016] – Aanbieden Internationale vergelijking kosten en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Voortzetting AO NVWA (van 9 juni jl.)

De Staatssecretaris van EZ zal bij de herijking van het plan van aanpak NVWA een voorstel doen voor de inhoud van toekomstige voortgangsrapportages.

Uitgaande brief [09-12-2016] – Herijkt Plan van Aanpak NVWA: «NVWA 2020»

Uitgaande brief [17-02-2017] – Informatievoorziening herijkte Plan van Aanpak «NVWA 2020»/ Rapporten NVWA

Parlementaire agenda [18-01-2017] – AO Landbouw- en Visserijraad 23 januari

De Kamer ontvangt voor het zomerreces een brief over het proces en de Nederlandse inzet voor het toekomstig GLB.

Uitgaande brief [03-07-2017] – Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Parlementaire agenda [05-04-2017] – 30 leden debat intensieve veehouderij

De resultaten van de vervolgstudies naar aanleiding van het VGO-onderzoek worden voor de zomer verwacht en zodra die beschikbaar zijn aan de Kamer gestuurd.

Uitgaande brief [16-06-2017] – Aanbieding rapport «Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)»

Parlementaire agenda [28-03-2017] – het lid OUWEHAND (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de gruwelijke beelden van dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis, waarvan het vlees ook in Nederland in de schappen ligt (Rtlnieuws.nl, 23 maart 2017)

De Staatssecretaris zal in gesprek gaan met de sector om te bezien of zij bereid zijn over te gaan tot vrijwillig cameratoezicht in slachthuizen en de Kamer daarover voor 1 mei aanstaande te informeren. Daarbij zullen indien nodig ook de (on)mogelijkheden van een juridische verplichting in beeld worden gebracht.

Uitgaande brief [22-05-2017] – Cameratoezicht in slachthuizen

Parlementaire agenda [28-06-2017] – WGO jaarverslag 2016

De Kamer wordt nog voor het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken rond het hitteprotocol in het kader van de voortgangsbrief dierenwelzijn.

Uitgaande brief [05-07-2017] – Verzamelbrief dierenwelzijn

Parlementaire agenda [28-06-2017] – WGO jaarverslag 2016

Volgende week ontvangt de Kamer de reactie op de motie-Hijink c.s. over het EOB (Europees Octrooibureau).

Uitgaande brief [07-07-2017] – Motie Hijink/Ouwehand (25 883, nr. 292)