Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Begroting agentschap 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

338.928

338.417

315.741

289.955

288.627

285.134

284.706

Omzet overige departementen

120.940

130.281

120.015

115.170

113.564

113.564

113.564

Omzet derden

42.245

27.369

28.504

28.504

28.504

28.504

28.504

Rentebaten

5

10

10

10

10

10

10

Vrijval voorzieningen

4

           

Bijzondere baten

13.776

3.493

2.700

2.700

     

Totaal baten

515.898

499.570

466.970

436.339

430.705

427.212

426.784

               

Lasten

             

Apparaatskosten

501.009

486.881

454.281

423.650

418.016

414.523

414.095

Personele kosten

298.697

275.466

270.838

252.576

249.217

247.135

246.880

Waarvan eigen personeel

228.242

235.600

229.900

225.000

225.000

225.000

225.000

Waarvan externe inhuur

52.453

27.231

28.303

14.941

11.582

9.500

9.245

Waarvan overige personele kosten

18.002

12.635

12.635

12.635

12.635

12.635

12.635

Materiële kosten

202.312

211.415

183.443

171.074

168.799

167.388

167.215

Waarvan bijdrage aan SSO’s

102.505

100.999

100.710

100.710

100.710

100.710

100.710

Waarvan overige materiële kosten

99.807

110.416

82.733

70.363

68.088

66.678

66.505

Rentelasten

149

28

28

28

28

28

28

Afschrijvingskosten

10.984

12.661

12.661

12.661

12.661

12.661

12.661

Materieel

1.248

2.360

2.360

2.360

2.360

2.360

2.360

Waarvan apparaat ICT

             

Immaterieel

9.736

10.301

10.301

10.301

10.301

10.301

10.301

Overige kosten

4.053

           

– Dotaties voorzieningen

3.032

           

– Bijzondere lasten

1.021

           

Totaal lasten

516.195

499.570

466.970

436.339

430.705

427.212

426.784

               

Saldo van baten en lasten

– 297

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

DG Agro en Natuur

185.209

166.867

156.436

150.788

150.538

150.568

150.569

DG Bedrijfsleven en Innovatie

97.338

105.143

95.492

85.764

84.931

84.945

84.956

DG Energie, Telecom en Mededinging

45.262

59.427

58.156

47.745

47.500

43.962

43.522

Overig

11.119

6.980

5.657

5.658

5.658

5.659

5.659

Totaal

338.928

338.417

315.741

289.955

288.627

285.134

284.706

In deze begroting wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgevende DG’s beschikbare budgetten ten tijde van de opstelling van deze begroting. Dat verklaart ook grotendeels het verschil met de omvang van de omzet bij de 1e suppletoire begroting 2017, waarbij de budgetten zijn aangepast aan de opdrachtverstrekking 2017. Daarnaast zijn bij de 1e suppletoire begroting 2017 diverse meerwerkopdrachten verwerkt.

DG Agro en Natuur (DG A&N)

RVO.nl voert onder andere het Europees Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid, de Mestwetgeving en het beleid met betrekking tot Visserij, Natuur en dierenwelzijn & -gezondheid uit.

DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

RVO.nl voert taken uit ter stimulering van ondernemerschap en innovatie, zoals fiscale vermindering voor speur- & ontwikkelingswerk (WBSO), kennisbescherming- en benutting (Octrooicentrum), garantie- & kredietinstrumentarium, (zoals borgstelling voor het MKB en het Innovatiefonds MKB+ en innovatie in internationaal verband (onder andere Horizon 2020). In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de overgang van taken naar de in oprichting zijnde Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest NL, behoudens de transitiekosten die hiermee gemoeid zijn (zie onder Bijzondere baten). Daarnaast wordt samenwerking bevorderd binnen de driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, met name binnen de negen topsectoren (MIT en TKI).

DG Energie, Telecom en Mededinging (DG ETM)

Het werkpakket voor Energie, Telecom & Mededinging (ETM) kent zes thema’s: Duurzame energieproductie (onder andere SDE), Energiebesparing (onder andere Green Deals, meerjarenafspraken energie-efficiency), Energie-innovatie (onder andere energie investeringsaftrek), Energiemarkt en Infrastructuur, Internationaal en Telecom en Mededinging.

Overig

In opdracht van het moederdepartement worden inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), dat is ondergebracht bij RVO.nl.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Ministerie van BZ

88.388

99.500

93.938

89.692

88.327

88.327

88.327

Ministerie van BZK

15.749

15.155

10.879

10.670

10.670

10.670

10.670

Ministerie van IenM

11.326

11.000

10.909

10.587

10.399

10.399

10.399

Ministerie van OCW

3.107

2.850

3.064

3.064

3.064

3.064

3.064

Ministerie van VenJ

318

375

680

642

589

589

589

Ministerie van SZW

333

1.401

351

352

352

352

352

Ministerie van VWS

375

 

194

163

163

163

163

Overig

1.344

           

Totaal

120.940

130.281

120.015

115.170

113.564

113.564

113.564

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

RVO.nl voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. De expertise en inzet van RVO.nl is met name toegespitst op Duurzame handel en investering en Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water. Met uitzondering van de versterking van internationale handelssystemen komen al deze pijlers in het opdrachtenpakket van RVO.nl terug. Buitenlandse Zaken zet voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water in op een toename van voedselzekerheid en op verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie. Daarnaast onder duurzame ontwikkeling op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft onder meer de implementatie van de herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) (waaronder het energielabel voor woonconsumenten), de implementatie van het SER-akkoord voor het onderdeel «gebouwde omgeving», het begeleiden van expertteams op het gebied van kantorentransformatie, particulier opdrachtgeverschap en de uitvoering van het programma bevolkingsdaling.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M)

Het opdrachtenpakket is gebundeld rondom vier hoofddoelen van I&M: klimaat en energie, circulaire economie, water en mobiliteit. Het werkpakket bestaat uit opdrachten die gerelateerd zijn aan de Groene Groei brief, het programma Van Afval naar Grondstof, de Klimaatagenda en het Nationaal Energie Akkoord.

Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand

Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

EU

3.880

3.234

3.234

3.234

3.234

3.234

3.234

Leges dierenregistraties

5.557

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Leges Overige regelingen AGRO

2.247

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Leges Mest

764

600

         

Vergunningen

553

423

         

Provincies

22.836

12.100

14.258

14.258

14.258

14.258

14.258

Overig

6.408

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

Totaal

42.245

27.369

28.504

28.504

28.504

28.504

28.504

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, een bijdrage van derden in de uitvoeringskosten die in opdracht van het moederdepartement plaatsvinden (het betreft bijvoorbeeld heffingen en retributies), de provincies en een aantal kleinere opdrachtgevers waaronder gemeenten. De begroting 2017 en daaropvolgende jaren bevat voor de opdracht voor de provincies naast de omzet voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer tevens de omzet voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3.

Bijzondere baten

Dit betreft de bijdrage van het moederdepartement voor de transitiekosten die gepaard gaan met de op handen zijnde uitvaring van InvestNL.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door het lagere opdrachtenpakket in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 dalen de personele kosten met € 4,6 mln. Er is minder personele capaciteit nodig, waardoor RVO.nl minder tijdelijk personeel zal inhuren voor het uitvoeren van de opdrachten. De inzet van RVO.nl is om de daling van de personeelskosten in de jaren daarna zoveel mogelijk via een afname van externe inhuur te realiseren.

Materiële kosten

De totale kosten zijn voor 2018 geraamd op € 183,4 mln. Dit is een daling van € 28,0 mln ten opzichte van de begroting (tot en met 1e suppletoire) 2017. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten. De daling vindt met name plaats binnen de directe materiële kosten en houdt verband met de krimp in de opdrachten.

Directe materiële kosten zijn kosten die direct verband houden met de uitvoering van opdrachten. Hiertoe behoren onder andere kosten ten behoeve van de exploitatie van de Netherlands Business Support Offices, de buitenkantoren van de Foreign Investment Agency (NFIA) en Technisch Wetenschappelijke Attaché (TWA) en kosten voor de uit te voeren regelingen. In 2018 worden de directe materiële kosten op € 97,2 mln geraamd.

Indirecte materiële kosten zijn kosten die niet direct verband houden met een opdracht. In 2018 worden de indirecte materiële kosten geraamd op € 86,2 mln.

Onderdeel van de materiële kosten vormen de bijdragen aan SSO’s. Deze bestaan uit kosten voor producten en diensten van DICTU (€ 76,2 mln) en het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvestingskosten (€ 24,5 mln). De totale bijdrage aan deze SSO’s in 2018 bedraagt € 100,7 mln.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
   

2016

stand

slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

                 

1.

Rekening courant RHB 1 januari

(incl. deposito)

48.306

31.695

39.673

31.755

25.837

27.519

27.201

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

521.352

27.661

460.789

436.230

433.416

431.123

430.695

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 539.393

– 23.000

– 463.128

– 433.569

– 420.755

– 418.462

– 418.034

2.

Totaal operationele kasstroom

– 18.041

4.661

– 2.339

2.661

12.661

12.661

12.661

–/– totaal investeringen

– 13.975

– 14.200

– 15.000

– 12.000

– 10.000

– 8.000

– 8.000

+/+totaal boekwaarde desinvesteringen

8.852

           

3.

Totaal investeringskasstroom

– 5.123

– 14.200

– 15.000

– 12.000

– 10.000

– 8.000

– 8.000

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

–/– aflossingen op leningen

– 2.000

– 1.783

– 5.579

– 8.579

– 10.979

– 12.979

– 12.868

+/+ beroep op leenfaciliteit

8.553

19.300

15.000

12.000

10.000

8.000

8.000

4.

Totaal financieringskasstroom

6.553

17.517

9.421

3.421

– 979

– 4.979

– 4.868

5.

Rekening courant RHB 31 december

(incl. deposito) (=1+2+3+4)

31.695

39.673

31.755

25.837

27.519

27.201

26.994

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2016

Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Inputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect personeel

87%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

               

Outputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Tariefindex in reële termen

99,8%

100

100

100

100

100

100

Totaal aantal ambtelijk fte werkzaam excl. externe inhuur

3.055

3.108

3.025

3.025

3.025

3.025

3.025

Saldo baten en lasten als percentage van totale baten

– 0,1%

           
               

Kwaliteitsindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid

7,2

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Gehonoreerde bezwaarschriften

36%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

RVO.nl maakt zijn «overhead» inzichtelijk met de indicator die het percentage geeft van de directe personele kosten als onderdeel van de totale personele kosten. Hoe hoger dit percentage van directe personele kosten, hoe lager de overhead. RVO.nl streeft voor het totaal van de organisatie naar een percentage van 84% (overhead: 16%). De klanttevredenheid meet RVO.nl per kwartaal.