Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Begroting agentschap 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

141.146

143.349

151.705

135.934

125.718

125.723

125.724

Omzet overige departementen

80.378

82.541

84.491

84.491

84.491

84.491

84.491

Omzet derden

95.052

97.014

100.343

100.343

100.343

100.343

100.343

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

1.899

           

Bijzondere baten

14.912

12.495

12.300

12.100

12.100

12.100

12.100

Totaal baten

333.387

335.399

348.839

332.868

322.652

322.657

322.658

               

Lasten

             

Apparaatskosten

312.680

319.842

333.073

317.144

308.045

310.312

311.195

– Personele kosten

199.434

214.094

216.142

200.763

192.537

192.537

192.537

Waarvan eigen personeel

182.996

194.143

178.955

168.840

168.840

168.840

168.840

Waarvan externe inhuur

16.438

19.951

27.841

23.240

15.015

15.015

15.015

Waarvan overige personele kosten

   

9.346

8.683

8.682

8.682

8.682

– Materiële kosten

113.246

105.748

116.931

116.381

115.508

117.774

118.657

Waarvan apparaat ICT

             

Waarvan bijdrage aan SSO’s

41.780

41.486

40.301

40.662

41.661

42.661

43.661

Waarvan overige materiële kosten

71.466

64.262

76.630

75.719

73.846

75.113

74.996

Rentelasten

281

320

99

94

92

87

81

Afschrijvingskosten

9.805

14.737

15.167

15.130

14.015

11.758

10.882

– Materieel

6.530

8.268

6.534

5.980

4.923

4.401

4.032

Waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

3.275

6.469

8.633

9.150

9.092

7.357

6.850

Overige kosten

340

500

500

500

500

500

500

– Dotaties voorzieningen

340

500

500

500

500

500

500

– Bijzondere lasten

             

Totaal lasten

323.106

335.399

348.839

332.868

322.652

322.657

322.658

               

Saldo van baten en lasten

10.281

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De post omzet moederdepartement ad € 151,7 mln is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. Het bedrag is inclusief de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2017 van € 3,7 mln.

In de onderstaande tabel is de verwachte omzet moederdepartement per product opgenomen. Met ingang van 2018 wordt de producten- en dienstencatalogus van de NVWA aangepast. De acht bestaande producten worden vervangen door twee nieuwe producten: handhaven en keuren.

Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht, zoals directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Handhaven

   

76.245

68.085

68.085

68.085

68.085

Keuren

   

30.778

27.484

27.484

27.484

27.484

Overig

25.895

24.967

44.682

40.365

30.149

30.154

30.155

Totaal

141.146

143.349

151.705

135.934

125.718

125.723

125.724

Omzet overige departementen

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. De omzet overige departementen ad € 84,5 mln bestaat uit de bijdrage van VWS van € 81,4 mln, een bijstelling van het Diergezondheidsfonds van € 1,0 mln tot € 0,7 mln en een aanvullende provinciale bijdrage van € 2,4 mln voor de uitvoering van taken in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

In de hierna volgende tabel is de verwachte omzet per product opgenomen. Met ingang van 2018 wordt de producten- en dienstencatalogus van de NVWA aangepast. De acht bestaande producten worden vervangen door twee nieuwe producten: handhaven en keuren. Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Hieronder vallen vooral directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Handhaven

   

52.810

52.810

52.810

52.810

52.810

Keuren

   

21.318

21.318

21.318

21.318

21.318

Overig

10.137

10.378

10.363

10.363

10.363

10.363

10.363

Totaal

80.378

82.541

84.491

84.491

84.491

84.491

84.491

Omzet derden

De omzet derden (€ 100,3 mln) bestaat uit opbrengsten retributies NVWA, retributies Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en overige baten. Het bedrijfsleven betaalt retributies voor de diensten die de NVWA en KDS verrichten, bijvoorbeeld voor toezicht in de vorm van inspecties en keuringen bij import, export en slachthuizen. Uitgaande van een stabiele marktvraag en de tarieven 2017 wordt een omzet geraamd van € 80,1 mln aan retributies NVWA (inclusief € 0,6 mln retributiewerkzaamheden rookwaren RIVM). Daarnaast ontvangt de NVWA € 17,9 mln aan retributies KDS. Ten opzichte van de begroting 2017 stijgt de omzet KDS met € 2,3 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat de tijdelijke korting op het kwartiertarief voor de post mortem keuring in slachthuizen per 1 oktober 2016 is vervallen en per 1 januari 2017 een tariefstijging op het kwartiertarief en de toeslagen voor de post mortem keuring in de slachthuizen is doorgevoerd. Naast de retributieopbrengsten realiseert de NVWA ook nog voor € 2,3 mln aan overige baten. Deze bestaan voornamelijk uit opbrengsten voor de uitvoering van (inter)nationale projecten.

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten begroot. De rentepercentages die door het Ministerie van Financiën dagelijks worden vastgesteld liggen momenteel rond de 0%.

Bijzondere baten

De bijdrage van het moederdepartement in de ICT-kosten van € 12,3 mln is opgenomen onder de bijzondere baten. De ICT-bijdrage is inclusief de toegezegde extra bijdrage ter dekking van de hogere kosten van ICT-beheer, die onderdeel vormt van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33). Een deel hiervan is geleverd door VWS.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit € 179 mln salariskosten en kosten woon-werkverkeer en € 9,3 mln overige personeel gerelateerde kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, opleidingen e.d. De verwachte gemiddelde bezetting van de NVWA voor 2018 is 2.504 fte, waarvan 2.335 fte eigen (ambtelijk) personeel. De gemiddelde ambtelijke salariskosten in 2018 zijn € 75.622 per fte.

De inhuur van externen ad € 27,8 mln betreft met name tijdelijke inhuur voor ondersteuning bij de uitvoering van NVWA 2020 en ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s) en overige kosten. Voor SSO’s is € 40,3 mln aan kosten begroot. Dit betreft de bijdrage van € 32,4 mln aan DICTU voor ICT-beheer en € 7,9 mln aan het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) voor huurkosten kantoorpanden en laboratoria. De NVWA heeft geen panden in eigendom.

De € 76,6 mln overige materiële kosten bestaan uit specifieke kosten van € 57,2 mln (waaronder voornamelijk uitbesteed onderzoek, uitbesteding practitioners (€ 8,8 mln) en kosten KDS (€ 17,9 mln) en voorts bureaukosten € 2,5 mln, dienstauto’s € 8,7 mln en diverse materiële kosten van € 8,6 mln.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit rentedragend vermogen waarvan het rentepercentage varieert tussen 0,0% en 3,28%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor materiële en immateriële activa bedragen respectievelijk € 6,5 mln en € 8,6 mln. De afname van de materiële afschrijvingskosten wordt veroorzaakt doordat de NVWA in 2017 is overgegaan van koop naar lease van dienstauto’s. De immateriële afschrijvingskosten stijgen de komende jaren met als doel de ICT-voorzieningen in het kader van NVWA 2020 op adequaat niveau te brengen.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijn van de verschillende soorten activa ligt tussen 4 en 10 jaar. De immateriële vaste activa hebben een afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Dotaties aan voorzieningen

Dit betreft de dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Bedragen x € 1.000

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

69.145

64.408

64.535

66.831

70.543

71.881

68.020

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

329.322

15.083

348.839

334.268

324.052

324.057

324.058

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 319.246

– 961

– 333.672

– 319.138

– 310.037

– 312.299

– 313.176

2.

Totaal operationele kasstroom

10.076

14.122

15.167

15.130

14.015

11.758

10.882

–/– totaal investeringen

– 19.267

– 23.889

– 11.825

– 10.025

– 10.025

– 10.025

– 10.025

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

2.505

2.720

1.855

3.408

2.625

   

3.

Totaal investeringskasstroom

– 16.762

– 21.169

– 9.970

– 6.617

– 7.400

– 10.025

– 10.025

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

1.134

           

–/– aflossingen op leningen

– 14.110

– 16.716

– 14.726

– 14.826

– 15.302

– 15.618

– 10.791

+/+ beroep op leenfaciliteit

14.879

23.889

11.825

10.025

10.025

10.025

10.025

4.

Totaal financieringskasstroom

1.903

7.174

– 2.901

– 4.801

– 5.277

– 5.593

– 766

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

64.362

64.535

66.831

70.543

71.881

68.020

68.111

Operationele kasstroom

De netto operationele kasstroom 2018 bedraagt € 15,2 mln.

Investeringskasstroom

Materiële activa

De investeringen in materiële activa bedragen € 3,5 mln. Met ingang van 2017 worden de dienstauto’s geleased in plaats van aangekocht. Als gevolg hiervan dalen de desinvesteringsbedragen op termijn tot nul. De investeringen in laboratoriumapparatuur bedragen € 1,8 mln. De investeringen in aanpassingen van gebouwen, aanschaf van hardware, vaartuigen, kantoorinventaris en controleapparatuur bedragen € 1,7 mln.

Immateriële activa

De NVWA is in 2014 gestart met het uitbouwen van de kennis en vaardigheden en het implementeren van de onderliggende processen en de informatiearchitectuur (programma «Blik op 2017»). Hiermee samenhangend is in 2018 een investering in ICT begroot van € 8,3 mln die voor een belangrijk deel voortvloeit uit het Plan van Aanpak 2013/NVWA 2020.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom van – € 2,9 mln geeft het saldo weer van de benodigde leningen en de aflossing op de lopende leningen. De € 11,8 mln aan investeringen worden gefinancierd via leningen bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2016

Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

98,64

99,16

100,53

100,53

100,53

100,53

100,53

Tarieven

             

Index 2012 = € 94,07 = 100

104,86

105,41

106,87

106,87

106,87

106,87

106,87

Omzet per productgroep1 (x mln)
             

Handhaven

   

129,1

120,9

120,9

120,9

120,9

Keuren

   

149,6

146,3

146,3

146,3

146,3

FTE

             

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)

2.480

2.408

2.335

2.205

2.205

2.205

2.205

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.984/496

1869/539

1.818/517

1.717/488

1.717/488

1.717/488

1.717/488

Salariskosten per fte

73.382

75.366

75.622

75.622

75.622

75.622

75.622

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

3,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kwaliteit

             
Afhandelsnelheid2 informatieverzoeken, klachten en meldingen3

79%

75%

85%

90%

93%

95%

95%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Noot 1: Met ingang van 2018 is de NVWA van 8 producten over gegaan naar twee producten: handhaven en keuren. De bedragen zijn inclusief omzet derden.

Noot 2: De verbeteringen in afhandelingstermijn hebben meer resultaat opgeleverd dan verwacht en hierdoor is in 2016 de score qua afhandelsnelheid uitgekomen op 79%. De verwachting is dat in 2017 en 2018 nog meer verbetering wordt geboekt door het invoeren van de nieuwe processen van meldingen en van vraag tot antwoord, ondersteund door moderne ICT. Daardoor wordt de ambitie voor 2018 en verder naar boven toe bijgesteld.

Noot 3: Exclusief 6 fte medewerkers Client.