Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Begroting agentschap 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2021

Baten

             

Omzet moeder departement

221.689

214.836

204.337

205.000

205.000

205.000

205.000

Omzet overige departementen

31.264

30.741

33.896

35.000

35.000

35.000

35.000

Omzet derden

891

1.131

108

       

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

             

Bijzondere baten

             

Totaal baten

253.844

246.708

238.341

240.000

240.000

240.000

240.000

               

Lasten

             

Apparaatskosten

235.923

225.772

215.305

213.800

213.800

213.800

213.800

– Personele kosten

144.404

134.359

124.392

122.000

122.000

122.000

122.000

Waarvan eigen personeel

46.221

60.013

67.335

70.000

70.000

70.000

70.000

Waarvan externe inhuur

4.584

980

990

2.000

2.000

2.000

2.000

Waarvan overige personele kosten

93.599

73.366

56.067

50.000

50.000

50.000

50.000

– Materiële kosten

91.519

91.413

90.913

91.800

91.800

91.800

91.800

Waarvan apparaat ICT

36.080

34.730

32.813

30.000

30.000

30.000

30.000

Waarvan bijdrage aan SSO’s

15.578

14.100

15.050

15.000

15.000

15.000

15.000

Waarvan overige materiële kosten

39.861

42.583

43.050

46.800

46.800

46.800

46.800

Rentelasten

99

100

100

200

200

200

200

Afschrijvingskosten

15.458

20.036

21.636

25.000

25.000

25.000

25.000

– Materieel

6.581

11.376

14.800

17.500

17.500

17.500

17.500

Waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

8.877

8.660

6.836

7.500

7.500

7.500

7.500

Overige kosten

1.231

800

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

– Dotaties voorzieningen

1.231

800

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

– Bijzondere lasten

             

Totaal lasten

252.711

246.708

238.341

240.000

240.000

240.000

240.000

               

Saldo van baten en lasten

1.133

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Applicatiebeheer (applicatieservices)

27.398

29.808

28.069

28.000

28.000

28.000

28.000

Ontwikkelopdrachten

50.721

54.745

42.355

41.600

41.600

41.600

41.600

Infrabeheer

44.144

49.662

38.338

38.000

38.000

38.000

38.000

Werkplekservices

34.479

34.910

35.000

39.000

39.000

39.000

39.000

Overige omzet

19.648

 

16.852

15.000

15.000

15.000

15.000

Generieke eBS

6.611

7.963

7.981

7.500

7.500

7.500

7.500

Indirect

38.688

37.748

35.742

35.900

35.900

35.900

35.900

Totaal

221.689

214.836

204.337

205.000

205.000

205.000

205.000

DICTU levert voor het Ministerie van Economische Zaken ICT diensten die zowel de primaire processen als de bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen (bijvoorbeeld werkplekdiensten). De verwachte omzet moederdepartement wordt in 2018 lager geraamd dan in 2017, met name ten aanzien van het product ontwikkelopdrachten. Voorbeeld van een ontwikkelopdracht die in 2017 wordt uitgevoerd en niet meer in 2018 is de ontwikkeling van een systeem voor RVO.nl om het Fosfaatreductieplan uit te voeren (dit is een subsidie om reductie van de veestapel te bevorderen in 2017).

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Applicatiebeheer (applicatieservices)

1.550

2.000

7.270

7.000

7.000

7.000

7.000

Ontwikkelopdrachten

2.445

6.291

15.544

12.000

12.000

12.000

12.000

Infrabeheer

10.048

17.097

3.431

5.900

5.900

5.900

5.900

Werkplekservices

329

130

83

1.000

1.000

1.000

1.000

Overige omzet

5.722

 

1.639

3.000

3.000

3.000

3.000

Generieke eBS

             

Indirect

5.455

5.223

5.929

6.100

6.100

6.100

6.100

Omzet BOD’s

5.715

           

Totaal

31.264

30.741

33.896

35.000

35.000

35.000

35.000

Zoals aangegeven bij Kamerbrief (TK, 26 643, nr. 442) zal EZ de komende twee jaar terughoudend zijn met verdere groei in klanten en opdrachtenpakket zodat DICTU tijd krijgt om de groei van de afgelopen jaren te absorberen. DICTU verwacht daarom dat de omzet overige departementen de komende jaren ongeveer gelijk blijft.

Grote opdrachtgevers zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ten aanzien van opdrachten aan derden bouwt DICTU deze opdrachten af, aangezien DICTU zich wil toeleggen op ICT-leverancier voor alleen de rijksoverheid.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

DICTU investeert in het borgen van ICT-kennis in de eigen organisatie, waardoor meer dienstverlening door eigen personeel wordt uitgevoerd. Dit leidt tot een stijging van de kosten van eigen personeel. Daartegenover staat een daling van de personele kosten voor ICT-kennis die uit de markt wordt gehaald. Per saldo dalen de totale personele kosten, omdat de verwachte kostendaling van minder ICT-kennis uit de markt halen is groter is dan de kostenstijging door meer inzet eigen personeel. De gemiddelde verwachte bezetting voor 2018 is 1.160 fte waarvan 750 fte eigen personeel.

Materiële kosten

Onder materiële kosten zijn onder andere licenties en aanschaffingen, onderhoud van ICT-middelen en huisvesting begroot.

Afschrijvingskosten

Doordat in 2017 veel geïnvesteerd wordt in de Cloudwerkplek, laten de afschrijvingskosten de jaren erop een stijging zien.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
   

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + deposito rekeningen

4.062

6.971

6.971

5.707

707

0

0

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

242.858

20.836

238.341

240.000

240.000

240.000

240.000

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 222.501

– 800

– 216.705

– 215.000

– 215.000

– 215.000

– 215.000

2.

Totaal operationele kasstroom

20.357

20.036

21.636

25.000

25.000

25.000

25.000

–/– totaal investeringen

– 51.273

– 73.400

– 35.000

– 35.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

             

3.

Totaal investerings- kasstroom

– 51.273

– 73.400

– 35.000

– 35.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

–/– eenmalige uitkering aan moeder departement

             

+/+ eenmalige storting door moeder departement

             

–/– aflossingen op leningen

– 9.675

– 20.036

– 22.900

– 30.000

– 25.707

– 25.000

– 25.000

+/+ beroep op leenfaciliteit

43.500

73.400

35.000

35.000

25.000

25.000

25.000

4.

Totaal financierings-kasstroom

33.825

53.364

12.100

5.000

– 707

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand deposito rekeningen (=1+2+3+4)

6.971

6.971

5.707

707

0

0

0

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom geeft een op kasstroom aangepast bedrijfsresultaat en de mutaties in het werkkapitaal weer.

Investeringskasstroom

DICTU verwacht in 2018 en 2019 € 35 mln te investeren en vanaf 2020 € 25 mln. Dit is lager dan in 2017. In 2017 investeert DICTU eenmalig in de bouw van de Cloudwerkplek voor EZ.

Financieringskasstroom

De hogere investeringen in 2017 leiden in de volgende jaren tot een verhoging van de afschrijvingskosten.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2016

Stand Slotwet

2017

Stand 1e suppletoire begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1. Kostprijzen per product (groep)

             

a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)

2.520

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

b. Aantal Werkplekken

13.178

13.268

13.100

13.100

13.100

13.100

13.100

c. Infrastructuur (x € 1.000)

56.141

49.350

52.857

52.857

52.857

52.857

52.857

d. Productieve uren

1.932.714 (90%)

1.935.000

(90%)

1.788.300

(88%)

1.763.700

(88%)

1.755.900

(88%)

1.755.900

(88%)

1.755.900

(88%)

2. Tarieven/uur

             

a. Senior medew. (ontwikkeling)

112

117

117

117

117

117

117

b. Medior medew. (bouw)

87

92

92

92

92

92

92

c. Junior medew. (test en beheer)

75

79

79

79

79

79

79

3. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur)

562

650

750

750

750

750

750

4. Saldo baten en lasten

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%