Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Agentschap Telecom (AT)

Begroting agentschap 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

16.487

17.497

17.939

18.006

17.364

17.063

17.029

Omzet overige departementen

425

420

64

64

64

64

64

Omzet derden

21.173

21.205

22.421

23.476

24.528

24.749

24.783

Rentebaten

             

Vrijval

voorzieningen

             

Bijzondere baten

233

300

300

300

300

300

300

Totaal baten

38.318

39.422

40.724

41.846

42.256

42.176

42.176

               

Lasten

             

Apparaatskosten

40.578

40.192

41.097

39.721

40.131

40.051

40.051

– Personele kosten

25.631

24.892

25.676

24.655

24.655

24.655

24.655

Waarvan eigen personeel

21.353

21.938

21.248

20.336

20.336

20.336

20.336

Waarvan externe inhuur

2.350

914

2.361

2.260

2.260

2.260

2.260

Waarvan overige personele kosten

1.927

2.040

2.067

2.059

2.059

2.059

2.059

– Materiële kosten

14.948

15.130

15.421

15.066

15.476

15.396

15.396

Waarvan apparaat ICT

             

Waarvan bijdrage aan SSO’s

7.717

7.501

8.660

8.480

8.890

8.810

8.810

Waarvan overige materiële kosten

7.230

7.629

6.761

6.586

6.586

6.586

6.586

Rentelasten

17

50

50

50

50

50

50

Afschrijvingskosten

1.093

1.770

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

– Materieel

1.093

1.600

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

 

170

 

500

500

500

500

Overige kosten

257

75

75

75

75

75

75

– Dotaties voorzieningen

257

75

75

75

75

75

75

– Bijzondere lasten

             

Correctie kosten GAMMA

– 1.102

– 1.500

– 1.000

       

Totaal lasten

40.843

40.417

41.722

41.846

42.256

42.176

42.176

               

Saldo van baten en lasten

– 2.525

– 995

– 998

0

0

0

0

De post «te verrekenen met vergunninghouders» op de balans van AT wordt nog in 2018 gebruikt om Gamma en de sterke stijging van de ICT kosten te financieren en de begroting sluitend te maken. Daarna zijn de kosten en baten in balans.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Structurele bijdragen moederdepartement

             

Beleidsopdrachten

5.745

5.625

5.297

5.488

5.490

5.490

5.490

Toezichttaken

8.782

10.066

9.933

9.937

9.939

9.939

9.939

Subtotaal structurele bijdragen

14.527

15.691

15.230

15.425

15.429

15.429

15.429

               

Incidentele bijdragen

             

Projecten

1.960

1.806

2.709

2.581

1.935

1.634

1.600

Subtotaal projecten

1.960

1.806

2.709

2.581

1.935

1.634

1.600

               

Verrekeningen op bijdragen

             
               

Totaal omzet moederdepartement

16.487

17.497

17.939

18.006

17.364

17.063

17.029

De structurele bijdragen zijn conform het beschikbare budget bij het moederdepartement. Voor de incidentele bijdragen wordt de doorloop verwacht van onder andere de projecten Multiband frequentieveiling en implementatie Licensed Shared Access (LSA) om gedeeld en medegebruik van frequenties te bevorderen.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Departement

             

Veiligheid en Justitie

340

344

44

44

44

44

44

Infrastructuur en Milieu

76

56

         

VWS

9

20

20

20

20

20

20

               

Totaal omzet overige departementen

425

420

64

64

64

64

64

AT geeft sinds 2016 voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie meerjarig uitvoering geven aan de opdrachten voor de naleving leeftijdsgrenzen Kijkwijzer en organiseert de controles voor de naleving van de registratie- en legitimatieplicht van opkopers van metalen. Met ingang van 2018 vervalt de laatstgenoemde opdracht in verband met overdracht van de uitvoering aan regionale overheden.

Omzet derden

Onder omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Dit geldt ook voor de vergoedingen van de overige departementen voor het gebruik van het frequentiespectrum.

De opbrengsten van niet EZ departementen die voortvloeien uit de overige activiteiten dan uit Telecommunicatiewet staan onder Bijdrage overige departementen.

Bedragen x € 1.000
 

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Vergunninghouders en overige:

18.425

17.553

18.577

19.506

20.481

20.584

20.496

– vaste verbindingen

3.081

2.500

2.625

2.756

2.894

2.909

2.896

– mobiele communicatie

4.101

4.016

4.217

4.428

4.649

4.672

4.652

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.902

1.887

1.981

2.080

2.184

2.195

2.186

– radiodeterminatie

31

40

42

44

46

47

46

– radiozendamateurs

6

4

4

5

5

5

5

– omroep

5.235

4.969

5.496

5.771

6.060

6.090

6.064

– registraties rzam en maritiem

2.343

2.268

2.381

2.500

2.625

2.638

2.627

– overige/verlengingen

1

37

39

41

43

43

43

– certificaten

139

134

141

148

155

156

155

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

4

4

5

5

5

– randapparatuur

1.584

1.694

1.646

1.729

1.815

1.824

1.816

Satellietoperators

272

259

385

404

424

427

425

Ministerie van Defensie

1.285

1.285

1.349

1.417

1.488

1.562

1.640

Ministerie van Veiligheid en Justitie

277

277

291

305

321

337

354

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

461

461

484

508

534

560

588

Caribisch Nederland

397

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Welmec/overig

55

50

         

Hercontroles meetinstrumenten

 

120

80

80

80

80

80

Subsidie 5G

   

55

55

     

Totaal omzet derden

21.173

21.205

22.421

23.475

24.528

24.750

24.783

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2018 is 314,9 FTE waarvan 283,4 FTE ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per FTE worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 74.970.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU van circa € 8,5 mln. Deze bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer, licenties en ICT-projecten.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur en antennes, te financieren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten immaterieel nemen in de jaren 2019 tot met 2022 toe door de investeringen die worden gedaan in het kader van het project GAMMA. De afschrijvingskosten van het project GAMMA betreffen de kosten die niet ten laste van de post «te verrekenen met vergunninghouders» kunnen worden gebracht en bedragen gemiddeld € 0,5 mln per jaar.

Dotaties voorzieningen

Voor 2018 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 75.000.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
   

2016

Stand Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

11.715

3.304

3.257

3.105

3.950

4.607

5.132

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

25.897

850

40.724

41.846

42.256

42.176

42.176

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 31.887

– 75

– 40.221

– 39.846

– 40.256

– 40.176

– 40.176

2.

Totaal operationele kasstroom

– 5.990

775

503

2.000

2.000

2.000

2.000

–/– totaal investeringen

– 2.145

– 4.800

– 4.000

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

             

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.145

– 4.800

– 4.000

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 78

           

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

–/– aflossingen op leningen

– 198

– 822

– 655

– 1.155

– 1.343

– 1.475

– 1.663

+/+ beroep op leenfaciliteit

 

4.800

4.000

1.500

1.500

1.500

1.500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 276

3.978

3.345

345

158

25

– 163

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

3.304

3.257

3.105

3.950

4.607

5.132

5.469

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2018 wordt een investering begroot van € 4,0 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes (€ 1,5 mln) en voor het project GAMMA (€ 2,5 mln).

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren (bedragen x € 1.000)
 

2016

Slotwet

2017

Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Inputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect (in fte)

236,9/87,6

220,6/94,6

220,4/94,5

211,0/90,4

211,0/90,4

211,0/90,4

211,0/90,4

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Personeelskosten per fte

73.048

74.970

74.970

74.970

74.970

74.970

74.970

Totaal aantal fte’s (excl. externe inhuur)

296,2

302,3

289,3

289,3

289,3

289,3

289,3

Kosten inhuur externen (x EUR 1.000)

2.350

2.361

2.260

2.260

2.260

2.260

2.260

               

Outputindicatoren

             

Uurtarief (wijziging in reële termen)

– 1,22%

0,00%

2,83%

5,00%

5,00%

0,50%

– 0,43%

Aantal declarabele uren (per fte en totaal)

1.457/ 1.667

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

Norm declarabiliteit per fte

1.091

1.102

1.120

1.131

1.143

1.154

1.165

Aantal werkbare /beschikbare uren:

             

– werkbare uren

1.836

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

– bruto beschikbare uren

1.667

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

– netto beschikbare uren

1.592

1.585

1.585

1.585

1.585

1.585

1.585

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Bedrijfsresultaat (x EUR 1.000)

–/– 2.525

–/– 995

–/– 997

       

Omzet

38.318

39.422

40.724

41.846

42.256

42.176

42.176

               

Kwaliteits-indicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid: op schaal van 5.0

Niet in 2016

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

Doorlooptijd primaire processen:

             

Vergunningaanvragen binnen 8 weken

96%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Reactietijd storingsklachten

             

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

42=5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

Aantal klachten

7

<7

<7

<7

<7

<7

<7

Medewerkerstevredenheid op schaal van 10

Niet in 2016

>7

>7

>7

>7

>7

>7

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Ziekteverzuim

4,7%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

Voor de sturing op de declarabiliteit van het agentschap is het kengetal «Norm declarabiliteit per fte» vanaf 2016 toegevoegd. De norm voor 2018 van 1.120 uur per fte wordt jaarlijks met 1% verhoogd.

Voor de jaren 2018 tot en met 2020 wordt een nominale stijging van 5% (reëel 2,8% voor 2018) voor de tarieven begroot. Dit is het directe gevolg van de stijgende ICT-kosten.