Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement EZ

A – Begroting agentschappen 2018

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moederdepartement (EZ)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom (AT)

17.939

64

22.421

300

40.724

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

204.337

33.896

108

 

238.341

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

151.705

84.491

100.343

12.300

348.839

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

315.741

120.015

28.504

2.710

466.970

Totaal

689.722

238.466

151.376

15.310

1.094.874

B – Bijdragen aan agentschappen per begrotingsartikel EZ (begroting 2018)

Bedragen x € 1.000

Raming Ontwerpbegroting 2018

Agentschap Telecom (AT)

17.417

art. 1 Goed functionerende economie en markten

11.844

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.873

beschikbare ruimte voor frequentie (art. 1)

2.700

Dienst ICT (DICTU)

204.337

art. 40 Apparaat

42.874

Bijdrage agentschappen en diensten

161.463

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

151.633

art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening

703

art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

161.858

art. 8 Natuur en biodiversiteit

9.413

af: BTW-compensatie

– 6.444

af: Bijzondere baten

– 13.897

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

318.043

art. 1 Goed functionerende economie en markten

11.188

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

90.989

art. 3 Toekomstfonds

6.794

art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening

46.968

art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

137.337

art. 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1.228

art. 8 Natuur en biodiversiteit

17.871

art. 40 Apparaat

5.668

Subtotaal

691.430

af: Geraamde bijdragen agentschappen en diensten aan DICTU1

– 161.463

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

529.967

Noot 1: Een deel van de bijdrage aan DICTU wordt verstrekt door andere agentschappen van EZ. Om een juist totaalbedrag voor de bijdrage van EZ aan agentschappen te laten zien, wordt voor deze dubbeltelling gecorrigeerd.

Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het verschil bij RVO.nl van € 2,7 mln hangt samen met de bijzondere baten Invest-NL i.o.