Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ (ACM9, CPB en SodM). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) worden apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU een raming voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZ.
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VERPLICHTINGEN

423.578

370.575

340.475

325.087

322.895

322.264

331.516

UITGAVEN

423.578

370.575

340.475

325.087

322.895

322.264

331.516

               

Personele uitgaven

265.798

244.860

240.636

238.629

236.870

235.767

246.285

– waarvan eigen personeel

215.140

215.895

209.452

207.702

205.382

204.085

210.980

– waarvan externe inhuur

10.205

8.447

8.447

8.447

8.447

8.447

8.447

– waarvan overige personele uitgaven

40.453

20.518

22.737

22.480

23.041

23.235

26.858

Materiële uitgaven

157.780

125.715

99.839

86.458

86.025

86.497

85.231

– waarvan ICT1

9.137

7.465

7.665

7.065

7.065

7.065

7.065

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

36.899

27.197

25.572

25.572

25.572

25.572

25.572

– waarvan SSO DICTU

55.228

56.029

42.874

30.377

30.381

30.382

30.382

– waarvan overige materiële uitgaven

56.516

35.024

23.728

23.444

23.007

23.478

22.212

               

ONTVANGSTEN

27.742

37.080

39.393

39.816

39.426

39.479

39.092

Noot 1: Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de diensten. In de begroting 2018 zijn de ramingen voor externe inhuur apart gespecificeerd. Onder de overige personele uitgaven zijn de uitgaven van het sociaal plan voor onder andere afronding uitvoeringsorganisatie DLG, wachtgelduitgaven en personeelsgerelateerde kosten zoals kosten woon-werkverkeer geraamd.

Materiële uitgaven

Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen voor het kerndepartement en de buitendiensten. Dit omvat onder andere huisvesting, communicatie, ICT en de bijdrage aan het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) dat gepositioneerd is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf de begroting 2014 zijn de uitgaven voor ICT en bijdrage aan shared service organisaties (SSO’s) apart zichtbaar gemaakt. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdragen aan SSO’s betreffen onder andere het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Expertisecentrum/Ontwikkelingscentrum Rijk en Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De bijdrage aan DICTU is bestemd voor ICT-dienstverlening aan het kerndepartement. Het betreft hier werkplekservices, infrabeheer en applicatieservices.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangsten betreffen bij de ACM voornamelijk de bijdragen uit de markt voor de sectoren energie, telecommunicatie, vervoer en post. Bij het SoDM betreft het de kosten die zijn doorberekend aan de markt voor vergunningverlening en taken die volgen uit de (nieuwe) Europese Richtlijn 2013/30/EU. Bij het CPB gaat het om ontvangsten in verband met werken voor tweeden.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor EZ weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie en de buitendiensten alsmede de apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze via de Rijksbegroting gefinancierd worden) weergegeven.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Apparaatsuitgaven Departement

             

Kerndepartement (beleid en staf)

327.705

277.130

252.994

238.111

238.470

238.084

247.586

Apparaatsuitgaven diensten

             

Centraal Planbureau (CPB)

17.668

16.701

13.830

13.580

13.582

13.583

13.583

Autoriteit Consument en Markten (ACM)

65.479

66.251

64.020

64.027

61.473

61.476

61.476

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

9.021

10.153

9.156

8.894

8.895

8.896

8.896

PIANOo (exclusief Programma)

3.705

           

2. Apparaatskosten Agentschappen

             

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

501.009

486.881

454.281

423.650

418.016

414.523

414.095

Agentschap Telecom (AT)

40.578

40.192

41.097

39.721

40.131

40.051

40.051

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

235.923

225.772

215.305

213.800

213.800

213.800

213.800

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

312.680

319.842

333.073

317.144

308.045

310.312

311.195

3. Apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

             

Centraal Bureau voor de Statistiek

181.329

178.968

         

Stichting COVA

1.402

1.374

         

Raad voor Accreditatie

13.856

13.605

         

Raad van bestuur Autoriteit Consument en Markt

637

534

         

TNO

418.787

415.900

         

Staatsbosbeheer

67.227

75.878

         

Raad voor Plantenrassen

681

703

         

Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

14.120

14.845

         

Kamers van Koophandel

176.503

183.900

         

Wageningen Research

218.448

219.500

         

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO’s en RWT’s vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EZ gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de betreffende agentschapsparagrafen en de bijlage ZBO’s en RWT’s wordt dit nader toegelicht.

Tabel apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van het kerndepartement en diensten (bedragen x € 1.000)
 

2018

Totaal apparaat

340.475

DG Energie, Telecom en Mededinging

16.102

DG Bedrijfsleven en Innovatie

24.890

DG Agro & Natuur

28.625

Kerndepartement overig en diensten

270.858

Dit betreft de personeelsuitgaven van het kerndepartement en diensten. Materiële kosten worden verantwoord op het onderdeel kerndepartement en diensten.

Taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet

De taakstelling Rijksdienst is als volgt ingevuld ten laste van het centrale apparaatsartikel 40 en ten laste van de bijdragen aan ZBO’s en agentschappen op de diverse beleidsartikelen.

Bedragen x € 1.000
 

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst

79.141

102.698

102.698

       

Totaal kerndepartement en diensten

24.631

35.089

35.089

Agentschappen

     

DICTU

5.506

7.422

7.422

AT

552

845

845

RVO.nl

15.665

19.551

19.551

NVWA

1.227

1.480

1.480

Totaal Agentschappen

22.950

29.298

29.298

ZBO’s en RWT’s

     

CBS

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

1.113

1.330

1.330

TNO

6.903

8.416

8.416

KvK

3.691

4.500

4.500

Wageningen Research

6.643

8.099

8.099

SBB

1.886

2.299

2.299

Overig

768

798

798

Totaal ZBO’s en RWT’s

31.560

38.311

38.311

Noot 9: De leden van het Bestuur ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.