Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Overzichtstabel bedrijfslevenbeleid en topsectoren

De tabel bevat een meerjarig overzicht van de middelen die in 2017–2022 beschikbaar zijn binnen de begrotingen van een aantal departementen voor het bedrijvenbeleid en de topsectoren. De indeling van de tabel geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Voor een groot deel betreft dit het innovatiebeleid, dat uit een generieke pijler en een specifieke pijler bestaat. Het generieke beleid ondersteunt innovatie voor alle bedrijven, binnen en buiten de topsectoren (tabel A1 en A2). Ook de bijdrage van Buitenlandse Zaken (A3) is generiek van aard. De kern van het specifieke beleid is publiek-private samenwerking (PPS, tabel B1 en B2). Door een intensievere samenwerking tussen de excellente Nederlandse publieke kennisinfrastructuur en de bedrijven vindt de kennis beter zijn weg in innovatieve producten. PPS wordt gestimuleerd met de PPS-toeslag en de MIT. Internationale PPS wordt mogelijk gemaakt dankzij EU-cofinanciering (B2), daarnaast door de Innovatie Attachés en technologiemissies. Via het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds is in totaal € 100 mln beschikbaar voor hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en (publiek- private samenwerking) op specifieke thema’s. Opbrengsten uit deze investeringen vloeien terug in het fonds. Onderdeel C bevat de instrumenten voor aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en tot slot bestaat onderdeel D uit verschillende specifieke bijdragen van departementen aan voor hun relevante topsectoren.

In de tabel is ook aangegeven op welk begrotingsartikel de middelen op de departementale begrotingen staan. Daar zijn de hier getoonde reeksen vaak niet één op één terug te vinden, omdat hier alleen de middelen zijn getoond die samenhangen met het bedrijfslevenbeleid en topsectoren. Een afnemend deel van de middelen is reeds belegd met uitgaven voor lopende programma’s. De verantwoording over dit budget vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus via de desbetreffende departementale begrotingen.

(kasbedragen x € 1 mln)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Departement

Artikel

I Generiek

               
                 

A1. Ondernemerschap en innovatie

181

155

153

162

161

147

   

Financieringsinstrumenten Toekomstfonds

181

155

153

162

161

147

EZ

3

                 

A2. Fiscale maatregelen

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

   

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

8

8

8

8

8

8

EZ/FIN

2, Belastingplan

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

1.205

1.205

1.205

1.205

1.205

1.205

 

2, Belastingplan

                 

A3. Internationaal

269

258

200

159

240

126

   

Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

161

144

145

132

132

126

BH/OS

1,2,3

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

108

114

55

27

108

0

BH/OS

1

                 

II Specifiek voor topsectoren

               
                 

B1. Kennis en innovatie

547

539

543

540

540

541

   

NWO

275

275

275

275

275

275

OCW/

EZ

16

NWO-TTW

22

19

25

23

23

24

EZ

2

KNAW

14

14

14

14

14

14

OCW

16

Toegepast onderzoek (TO2: TNO, Wageningen Research, Marin, ECN, NLR, Deltares)

192

187

185

184

184

184

EZ

2,4,6

Profilering kennisinfrastructuur

44

44

44

44

44

44

OCW

16

                 

B2. Innovatie en PPS

242

227

232

222

221

216

   

PPS-toeslag

101

108

115

120

120

120

EZ

2

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren

29

29

29

29

29

29

EZ

2

Europese Cofinanciering, afloop FES en innovatieprogramma’s1

79

62

64

62

62

62

EZ

2

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

33

28

24

11

10

5

EZ

3

                 

C. Onderwijs en arbeidsmarkt

54

45

0

0

0

0

   

Professionele masters

7

0

0

0

0

0

OCW

6

Centra voor Innovatief vakmanschap

3

0

0

0

0

0

OCW/EZ

4

Centers of Expertise

19

20

0

0

0

0

OCW

6

Regionaal investeringsfonds MBO2

25

25

0

0

0

0

OCW

4

                 

D. Specifieke bijdragen departementen

246

255

264

233

167

156

   

VWS: Life Sciences & Health/zorg

65

65

65

60

60

60

VWS

1, 2, 4, kader Zorg

EZ: Energie-innovatie (excl. ECN)

114

125

135

135

99

88

EZ

4

IenM: Logistiek3

26

22

21

18

0

0

IenM

divers H-XII, IF en DF

IenM: Water

21

23

23

0

0

0

IenM

divers H-XII, IF en DF

OCW: Creatief4

12

12

12

12

0

0

OCW

14

Defensie

8

8

8

8

8

8

DEF

6

                 

Totaal

2.752

2.692

2.605

2.529

2.542

2.399

   

Noot 1: Voor een totaalbedrag van cofinanciering KP7 en H2020 wordt verwezen naar Bijlage 7.6 Europese geldstromen, paragraaf 5 Horizon 2020.

Noot 2: Een deel van het geld van het regionaal investeringsfonds gaat ook naar publiek-private samenwerkingsverbanden buiten de topsectoren.

Noot 3: Voorbehoud voor de bijdrage vanuit IenM is dat deze alleen vrijkomt voor de door IenM goedgekeurde concrete projectvoorstellen vanuit de sector.

Noot 4: De reeksen Creatief liggen vast in de BIS (2017–2020).