Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

A Algemene doelstelling

Het op verzoek ondersteunen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij het verbeteren van de sociale en economische ontwikkeling en de overheidsfinanciën. Het versterken van de bestuurlijke en financiële samenhang en centrale coördinatie vanuit Den Haag voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het stellen van randvoorwaarden die de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen van de Rijksbegroting garanderen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de beleidvorming en -uitvoering in de landen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan op basis van (individuele) verzoeken beleidsmatige assistentie bieden om de landen te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van kennis en expertise.

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. In het Statuut is bepaald dat voor deze eilanden regels kunnen worden gesteld en andere specifieke maatregelen kunnen worden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang, geografische omstandigheden, het klimaat en andere factoren waardoor deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de Rijkscoördinatie van beleid met betrekking tot Caribisch Nederland. Dit krijgt vorm door het opstellen en monitoren van het meerjarenprogramma, het beheer van het BES-fonds, afstemming van rijksbeleid door middel van de zogenoemde Caribisch Nederland tafel, het beheer van de Rijksdienst Caribisch Nederland en het inzetten van de Rijksvertegenwoordiger.

C Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

16.600

20.814

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

                 
 

Uitgaven:

17.994

20.814

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

60%

       
                 

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

5.281

8.684

4.187

6.809

6.809

6.809

6.809

Opdrachten

1.039

1.432

1.351

1.664

1.664

1.664

1.664

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.039

1.432

1.351

1.664

1.664

1.664

1.664

Inkomensoverdrachten

2.340

2.700

2.700

5.009

5.009

5.009

5.009

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

2.700

2.700

5.009

5.009

5.009

5.009

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

1.402

136

136

136

136

136

136

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

95

136

136

136

136

136

136

Samenwerkingsprogramma`s

1.307

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

500

4.416

0

0

0

0

0

Afpakteam Aruba

500

0

0

0

0

0

0

Bijdrage landen

 

4.416

0

0

0

0

0

                 

4.2

Caribisch Nederland

12.713

12.130

6.818

7.550

7.633

7.633

7.517

Subsidies

592

960

0

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

142

710

0

0

0

0

0

Kinderrechten

450

250

0

0

0

0

0

Opdrachten

910

2.034

4.280

5.230

5.313

5.313

5.313

Kinderrechten

16

75

0

0

0

0

0

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

894

1.604

1.880

713

796

796

796

Opdrachten Caribisch Nederland

0

355

2.400

4.517

4.517

4.517

4.517

Inkomensoverdrachten

3.303

3.518

1.318

1.100

1.100

1.100

1.100

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.830

3.518

1.318

1.100

1.100

1.100

1.100

PCN

1.473

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

7.908

4.768

1.220

1.220

1.220

1.220

1.104

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

5.737

3.874

1.220

1.220

1.220

1.220

1.104

Kinderrechten

543

675

0

0

0

0

0

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.628

219

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

0

600

0

0

0

0

0

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

600

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

250

0

0

0

0

0

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

250

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

8.422

12.991

3.949

3.889

2.028

2.028

2.028

D2 Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 60% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Opdrachten

De opdrachten zijn voor 24% juridisch verplicht. Dit heeft met name te maken met afspraken die zijn gemaakt met leveranciers die doorlopen in 2018.

Inkomensoverdrachten

De inkomensoverdrachten zijn voor 100% juridisch verplicht. De uitgaven voor inkomensoverdracht liggen vast in de Vaste verrekenkoersregeling pensioenen (1990).

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De bijdragen aan (inter)nationale organisaties zijn niet juridisch verplicht.

Bijdrage aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden zijn voor 100% juridisch verplicht. Conform het Tijdelijke besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES zijn deze middelen als specifieke uitkering opgenomen in de meerjarenprogramma’s van de openbare lichamen.

E Toelichting op de instrumenten

4.1. Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Opdrachten

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

Op verzoek van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kan Nederland projecten ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische ontwikkeling en de overheidsfinanciën. Onder dit instrument worden de projecten verantwoord die in opdracht van Nederland worden uitgevoerd. Ook terugkerende reguliere projecten, zoals het Koninkrijkstoernooi en de Koninkrijksconferentie die in Nederland wordt georganiseerd, vallen onder dit instrument.

Inkomensoverdracht

Toeslagen op pensioenen NA

Conform de regeling vaste verrekenkoers pensioeninkomen voormalig Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse pensioengerechtigden worden nadelige koersverschillen als gevolg van wisselkoersfluctuatie tussen de Antilliaanse gulden (NAf) en Arubaanse florin (Afl) enerzijds en de euro anderzijds gecompenseerd uit begrotingshoofdstuk IV.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

Op verzoek van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kan Nederland projecten ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische ontwikkeling en de overheidsfinanciën. Onder dit instrument worden de projecten verantwoord die door de landen zelf worden uitgevoerd.

4.2. Caribisch Nederland

Opdrachten

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

Het programma Bestuurlijke ontwikkeling richt zich de komende jaren op het verhogen van de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, met name Caribisch Nederland. Het programma kent een viertal pijlers/ prioriteiten. Ten eerste vraagt de Caribische bestuurlijke context en het insulaire karakter van de zes eilanden steeds om het verder vergroten van de bestuurskracht. In het verlengde hiervan is het van belang om blijvend te investeren in menselijk kapitaal, bijvoorbeeld door het toerusten van de ambtelijke apparaten. Ten derde wordt er gewerkt aan het integraal werken vanuit de departementen in de richting van de eilanden. Met name ten aan zien van Caribisch Nederland zal dit tot verbeteringen moeten leiden in de uitvoering van beleid. Ten slotte is het van belang onderzoek en kennisoverdracht te bevorderen teneinde de beleidsvorming en de praktijk te voeden met nieuwe inzichten.

Opdrachten Caribisch Nederland

Het betreft opdrachten aan bedrijven en organisaties ten aanzien van het goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën van Caribisch Nederland.

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

Uit deze middelen worden de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers gefinancierd.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Dit budget is beschikbaar voor uitkeringen aan de openbare lichamen ten behoeve van sociaaleconomische initiatieven.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op rentebetalingen over leningen die aan Aruba verstrekt zijn.