Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 9: Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Conform artikel 89 van de wet Financiën BES kunnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een verzoek tot een renteloze lening indienen bij een vakdepartement ten behoeve van het doen van investeringen die dienen voor de uitoefening van de publieke taak. Een dergelijk verzoek wordt door een openbaar lichaam ingediend door tussenkomst van het College financieel toezicht (Cft). Het Cft voorziet de aanvraag van zijn advies. Volgens lid 4 van artikel 89 stelt de Ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. Deze vaststelling geschiedt bij de behandeling van het Besluitvormingsmemorandum in de Ministerraad.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de renteloze leningen en de bijbehorende aflossingsbedragen voor 2018, zoals die tot op heden aan Caribisch Nederland zijn verstrekt. Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het vakdepartement.

Tabel 1 Overzicht reeds aangegane renteloze leningen aan Caribisch Nederland (in mln. dollars1Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het departement)

Eiland

Leningverstrekkend dept

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening

Looptijd Lening

Af te lossen in 2017

Af te lossen in 2018

Openstaand ult. 2018

Bonaire

OCW

Onderwijs-huisvesting

25

2013–2037

1,0

1,0

19

Sint-Eust.

OCW

Onderwijs-huisvesting

4,0

2013–2032

0,2

0,2

2,8

Saba

OCW

Onderwijs-huisvesting

1,3

2013–2018

0,3

0,1

0

 

OCW

Onderwijs-huisvesting

0,3

2019–2020

0,0

0,0

0,3

 

I&M

Infrastructuur Saba

2,5

2015–2025

0,3

0,3

1,7

Totaal Caribisch Nederland

33,1

 

1,8

1,6

23,8

Infrastructuur Saba

In 2015 is door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) een renteloze lening verstrekt aan Saba voor de weginfrastructuur.

Onderwijshuisvesting

Met elk van de eilanden zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit. In 2013 en 2014 zijn renteloze leningen door het Ministerie van OCW aan elk van de drie eilanden verstrekt opdat de openbare lichamen de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg te werken. Het Ministerie van OCW verstrekt de leningen.

In 2017 is de renteloze lening vanuit het Ministerie van OCW aan Bonaire verhoogd met $5,9 miljoen en verlengd tot en met 2037.