Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties Koninkrijksrelaties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Van Laar; Verzoekt de regering de drie uitgangspunten die tijdens het laatste Interparlementair Koninkrijksoverleg voor de geschillenregeling zijn geformuleerd als leidraad te nemen voor de aanstaande gesprekken tussen de landen van het Koninkrijk en nog dit jaar te komen tot een blauwdruk voor een geschillenregeling.

Kamerdebat 08-10-2015

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties.

Voortgangsbrief aan Tweede Kamer en brieven aan MP’s Aruba, Curaçao en St. Maarten zijn verzonden.

De motie van het lid Van Laar c.s.; Verzoekt de regering zo snel mogelijk met de regering van Curaçao in overleg te treden en haar dringend te verzoeken alle in redelijkheid te nemen maatregelen te treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen maximaal drie maanden te verminderen en de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van dit overleg.

Kamerdebat 10-02-2016

VAO Isla raffinaderij

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Tongeren; Verzoekt de regering in goed overleg de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen in het uitvoeren van de in het klimaatverdrag van Parijs overeengekomen afspraken.

Kamerdebat 10-02-2016

VAO Isla raffinaderij

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering om een evaluatie van het Statuut met het oog op eventuele modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caribisch Nederland.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

Tijdens de verzamel AO van 4 april 2017 heeft MBZK gemeld dat eerst ook moet worden bezien of er draagvlak is bij de landen. Dit zou geagendeerd worden op de Koninkrijksconferentie, maar is door gastland Sint Maarten afgeblazen.

A.2. Uitgevoerde moties Koninkrijksrelaties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Van Tongeren; Verzoekt de regering in goed overleg met Curaçao actief bij te dragen aan de handhaving van de voor de Isla-raffinaderij geldende milieunormen en de Dienst Centraal Milieubeheer te vragen hiervoor de noodzakelijke handhavingstrainingen te verzorgen.

Kamerdebat 10-02-2016

VAO Isla raffinaderij

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6)

De motie van het lid Ester c.s.; Verzoekt de regering om de impact van deze maatregelen op de naleving van de kinderrechten te monitoren, de Kamer daarover te rapporteren en op basis van de bereikte resultaten aan te geven of een aangescherpt actieprogramma geboden is ter verbetering van de kinderrechten.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 10 oktober 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV nr. F)

De motie van het lid Ganzevoort c.s.; Verzoekt de regering ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen op basis van ijkbedragen voor het noodzakelijke levensonderhoud.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV nr. A)

De motie van het lid Van Bijsterveld c.s.; Verzoekt de regering bij de eerstvolgende wijziging van de WolBES voor te stellen daarin:

– de naamgeving van het ambt van de Rijksvertegenwoordiger te vervangen door Commissaris Caribisch Nederland;

– de taakomschrijving van het ambt in de WolBES zodanig te verhelderen dat de tweezijdigheid van de functie daaruit ook expliciet blijkt;

– te voorzien in een adequate toerusting van dit ambt.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV nr. A)

De motie van de leden Van Meenen en Pechtold; Verzoekt de regering om, in overleg met Bonaire, Sint-Eustatius en Saba met de ACM te bekijken of het mogelijk is om een op de lokale omstandigheden toegespitste mededingingsautoriteit op de eilanden in te richten.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6)

De motie van de leden Van Laar en Van Raak; Verzoekt de regering om te inventariseren of binnen de rijksgelden voor Caribisch Nederland voldoende middelen vrij te maken zijn om de kinderbijslag in Caribisch Nederland vanaf 2017 te verhogen naar 150 dollar per kind per maand, en de Kamer hierover uiterlijk bij de begroting 2017 te informeren.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6)

De motie van de leden van Raak en van Laar; Verzoekt de regering om, de verhoogde onderstand geen sociaal minimum te noemen en het sociaal minimum vast te stellen op basis van de kosten voor levensonderhoud.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De motie van het lid van Laar; Verzoekt de regering om, te onderzoeken op welke termijn een kindgebonden budget ingevoerd kan worden in Caribisch Nederland, welke knelpunten bij de invoering te voorzien zijn en wat de uitvoeringskosten van een dergelijke regeling zouden zijn, en de Kamer hierover voor de behandeling van de begroting 2017 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te informeren.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen Koninkrijksrelaties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen (VVD), toe om op basis van het jaarverslag van de Rijksvertegenwoordiger de Kamer te informeren over de ondersteuning (capaciteit) die aan het lokaal bestuur in Caribisch Nederland wordt gegeven door de Nederlandse overheid (T02325).

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt medio oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP), toe de rol van de kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van armoede, jeugdproblematiek, prostitutie, criminaliteit en dergelijke, waar mogelijk, aan te jagen en de samenwerking tussen kerken en de overheid te bevorderen (T02324).

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vreeman (PvdA), toe tijdens de volgende Koninkrijksconferentie te spreken over fiscale maatregelen om jonge, talentvolle, ondernemende studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan te sporen na hun studie weer terug te keren en te bezien of hier in de landen interesse voor is. De Minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van deze besprekingen (T02326).

Kamerdebat 21-06-2016]

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt medio december 2017 geïnformeerd (de Koninkrijksconferentie heeft nog niet plaatsgevonden).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meijer (SP), toe dat de Minister van Onderwijs, Cultuur Wetenschap, samen met de drie andere Ministers van Onderwijs en de samenwerkende universiteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal bezien wat aan vervolgopleidingen kan worden gedaan en hoe het aanbod aan hoger onderwijs op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden geoptimaliseerd (T02321).

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe, samen met de Minister van VenJ te bezien of de dominantie van het Nederlands in de hele keten van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen problematische effecten heeft (T02322).

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

Dit is onderdeel van de evaluatie Rijkswetten. De Eerste Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om over de uitvoeringswet en over de tweede lezing in overleg te treden met de eilandsbesturen (T02358).

Kamerdebat 11-10-2016

Behandeling vaststelling staatkundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet (33 131), Novelle Vastlegging staatkundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet in verband met de vorming kiescolleges Eerste Kamer (34 341) en aanpassing kiesrecht van niet-Nederlandse bij eilandsraadsverkiezingen (33 900).

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat de wettekst voor de geschillenregeling na behandeling in de Rijksministerraad naar de Kamer zal worden toegestuurd.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Het voorstel Rijkswet ligt momenteel bij Raad van State.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat hij een kwalitatief onderzoek wenst uit te voeren naar de situatie van de kinderen op de eilanden, maar daarnaast ook een traject in gang wil zetten om de dataregistratie, voor zover mogelijk, op orde te krijgen op een manier die past bij de eilanden.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de aanpak van het illegale gokken aan de orde stellen bij gesprekken met de regeringen van Curaçao en Sint Maarten. De Kamer zal hierover teruggekoppeld worden.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de werkwijze van de Kustwacht bij het detecteren van illegalen en de verdere afhandeling hiervan de Tweede Kamer toe te sturen.

Kamerdebat 17-05-2017

Venezuela

De Tweede Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het punt van de verkiezingen en de waarneming, tijdens de eerstvolgende Koninkrijksconferentie aan de orde stellen en de Kamer over de uitkomsten daarvan informeren.

Kamerdebat 15-12-2016

Verzamel AO Caribische delen van het Koninkrijk

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het schriftelijk inzichtelijk maken van de asielprocedure op Aruba, Bonaire en Curaçao en dit de Tweede Kamer toe te sturen.

Kamerdebat 17-05-2017

Venezuela

De Tweede Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe na het ontvangst van het eindrapport van de Commissie van Wijzen Sint Eustatius (daarbij worden alle aspecten van zowel de besturing van het openbaar lichaam (bestuurscollege, eilandsraad, management) betrokken, alsook van de uitvoering) de Tweede Kamer te informeren.

Brief d.d. 24 mei 2017 inzake Commissie van Wijzen Sint Eustatius

De Tweede Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe naar het Cft door te geleiden of we in beeld kunnen krijgen welke kosten uit achterstallig onderhoud voortvloeien. Daarnaast zal bij collega’s in herinnering worden gebracht dat bij toekomstige investeringsbeslissingen er rekening wordt gehouden met voldoende dekking voor structureel onderhoud. De Kamer zal over de uitkomst worden geïnformeerd.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

De kosten zijn in beeld gebracht bij de evaluatie Spies. Bij CN-tafel zijn afspraken gemaakt met de departementen om voortaan per CN-tafel beleidsvoornemens te agenderen inclusief structurele dekking daarvan.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe schriftelijk terug te komen op het verzoek om in overleg met de eilandsraad te kijken naar voorbeelden waar bevoegdheden kunnen worden overgedragen.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt medio juni 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de gesprekken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het inrichten van een algemeen verwijsloket.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt medio januari 2018 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe zodra er een waarnemend gezaghebber aangewezen is voor Sint Eustatius de Kamer daarover te zullen informeren.

Brief d.d. 27 januari 2017 inzake reactie op uw brief van 26 januari 2017

De Tweede Kamer wordt medio september 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, na zijn reis naar Curaçao en voor het verkiezingsreces, de Kamer te informeren over de Isla-raffinaderij.

Kamerdebat 15-12-2016

Verzamel AO Caribische delen van het Koninkrijk

De Tweede Kamer wordt medio oktober 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017, de beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV artikel 1, toe te sturen.

Brief d.d. 19 september 2016 inzake beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het volgende bestuurlijke overleg over de geschillenregeling (drie maanden na KRC).

Kamerdebat 02-07-2015

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Bestuurlijk overleg vindt plaats op een nader te bepalen moment. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe met een voorstel te komen om invulling te geven aan art. 12a Statuut; regering streeft naar 1 januari 2011 (toezegging gedaan door MinJus Hirsch Ballin).

Kamerdebat 12-04-2010

Staatkundige verhoudingen Koninkrijk

Adviesaanvraag wetsvoorstel aanhangig bij Raad van State sinds 31-1-2017.

De Minister zegt toe, de doorrekening van het CAft met betrekking tot de raffinaderij op Aruba direct na publicatie met een appreciatie naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit dat toeziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220).

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerkingtreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224).

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst (PvdA), mede namens de fracties van VVD, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie, toe geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de kosten voor de bevolking van de BES-eilanden voor beheer en exploitatie van de riolering, de drinkwatervoorziening en de afvalscheiding voordat er is overlegd met de Eerste Kamer (T01461).

Kamerdebat 19-12-2011

Vervolg plenair debat over Wet Volkshuisvestingvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BES (32 473)

De Eerste Kamer wordt medio oktober 2017 geïnformeerd.

In reactie op het rapport Van Laar zegt de Minister de Tweede Kamer toe de voorbeelden in samenhang te bezien en hier met een schriftelijke reactie op terug te komen.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt eind oktober 2017 geïnformeerd.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen Koninkrijksrelaties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe het verzoek van de Kamer te zullen doorgeleiden naar de Staatssecretaris van VWS om de Kamer te informeren over het onderzoek naar huishoudelijk geweld in Caribisch Nederland en het meest recente rapport hierover naar de Kamer te sturen. De Kamer heeft aangegeven dit onderwerp te willen behandelen rond het kabinetsstandpunt Spies.

Kamerdebat 10-12-2015

Verzamel AO BES-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 28 345 nr. 168).

De Minister zegt toe, indien er relevante ontwikkelingen zijn in het dossier huiselijk geweld in Caribisch Nederland, de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 21-04-2015

Verzamel AO Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 28 345 nr. 168).

De Minister zegt toe een nader bericht te sturen over de mogelijkheden tot optimalisatie van de volksgezondheidzorg in de regio en de Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 10-12-2014

Controletaken financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 33 845 nr. K).

De Minister zegt toe de vraag of het businessplan van het nieuwe ziekenhuis publiek gemaakt mag worden door te geleiden naar de regering van Curaçao.

Kamerdebat 07-04-2016

Verzamel AO

Afgedaan. De vraag is mondeling (informeel) doorgeleid naar de regering van Curaçao.

De Minister zegt toe, de Tweede Kamer voor het zomerreces nader te informeren over de verschillende genoemde aspecten met betrekking tot de raffinaderij op Aruba.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300 IV nr. 71).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, de vragen van het lid Van Laar met betrekking tot de bevindingen van de Arbeidsinspectie op Bonaire voor Prinsjesdag 2016 schriftelijk te antwoorden; daarbij gaat het om capaciteit e.d.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister zegt toe, de Tweede Kamer voor Prinsjesdag 2016 schriftelijk te informeren over de afwikkeling van de SONA.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de suggestie om een juridische loket in Caribisch Nederland te vestigen te doen doorgeleiden naar de collega’s van VenJ.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe antwoord te verstrekken op de vraag in hoeverre Nederland betrokken is geweest bij de totstandkoming van de deal die Aruba heeft gesloten met Citgo over de heropening van de raffinaderij bij San Nicolas, inclusief informatie over wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hierover contact heeft gehad met Aruba en de strekking van deze gesprekken.

Kamerdebat 05-10-2016

Venezuela

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 8).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, voor de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties, antwoord te geven op de vraag of de herstructurering van de Kustwacht Caribisch Gebied definitief van de baan is.

Kamerdebat 05-10-2016

Venezuela

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 8).

De Minister zegt toe een vergelijkbaar onderzoek van Ecorys uit 2015 nogmaals uit te voeren op verzoek van Curaçao en is bereid hier ondersteuning aan te verlenen. De Kamer wordt in het voorjaar 2016 over de uitkomsten geïnformeerd.

Kamerdebat 28-01-2016

ISLA-raffinaderij

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 20).

De Minister zegt toe een werkbezoek af te leggen aan Curaçao en aan de Isla raffinaderij, waarbij de geïnventariseerde expertise proactief bij de autoriteiten op tafel zal worden gelegd. De Kamer zal hierover in het voorjaar 2016 worden geïnformeerd.

Kamerdebat 28-01-2016

ISLA-raffinaderij

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 20).

De Staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222).

Kamerdebat 07–12- 2010

Debat n.a.v. regeringsverklaring

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 november 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV nr. 17).

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen bezien of ervoor gezorgd kan worden dat in gevallen van verhuizingen men in ieder geval aan het loket geen administratiewisseling merkt. De Minister informeert de Tweede Kamer daarover.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister heeft een brief aan de Tweede Kamer toegezegd naar aanleiding van het College voor de Rechten van de Mens.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar de afgifte van visvergunningen in het kader van takenoverdracht.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr.6).

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer te zullen informeren over de stand van zaken omtrent een glasvezelverbinding met Sint Maarten.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017. 34 550 IV nr. 6).

De Minister heeft de Tweede Kamer een verslag van het voortgangsgesprek met het bestuur van Saba toegezegd over het overdragen/decentraliseren van taken.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar de mogelijkheid om de renteloze lening voor Saba te verlengen.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het Ministerie van SZW te vragen om het toezicht op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 6).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat er voor het einde van jaar een Kamerbrief komt over de stand van zaken met de Isla-raffinaderij.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 550 IV nr. 20).

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01031) het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruikmaken van expertise van Nederlandse inspecties te betrekken (T01223).

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Afgedaan. De uitvoering van de toezegging is op 19 juli 2016 overgedragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nagel (50PLUS) toe, de Kamer te informeren over de uitkomsten van het dossieronderzoek van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) naar verdwenen pensioengelden en individuele pensioenrechten te herstellen als uit het dossieronderzoek blijkt dat de Staat daartoe gehouden is (T02320).

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 5 oktober 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 34 550 IV nr. A).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken na te gaan of er een quick scan is verricht bij het sluiten van de memorandam of understanding tussen Curaçao en het Chinese bedrijf, Guangdong Zhenrong Energy.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 2017D20972)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een brief te sturen over het grote aantal vragen van het lid Bosman over leningen Sint Maarten.

Kamerdebat 25-10-2016

Mondelinge vraag van het lid BOSMAN (VVD) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst, bij afwezigheid van de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het bericht dat Sint Maarten de lening aan Nederland niet op tijd heeft terugbetaald en hiervoor beloond wordt (Thedailyherald.sx, 18 oktober 2016).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2016 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 568 nr. 180).

De Minister zegt toe dat op het moment dat het beter gaat met de begroting van Aruba en de mogelijkheid voor lopende inschrijving op leningen, hij de Kamer zal berichten zodra daar aanleiding toe is.

Kamerdebat 08-10-2015

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Minister heeft de toezegging mondeling uitgevoerd tijdens het Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds van 23 juni 2016.