Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken, LNV en Diergezondheidsfonds 2018

35200 XIII 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 3

Ontvangen 15 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van deze ministeries en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Stand begroting na ISB

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.770.052

3.860.285

3.664.301

497.869

265.591

– 125.264

785.342

622.423

394.378

                     
 

Beleidsartikelen

19.466.431

3.556.664

3.626.408

413.063

180.785

– 124.941

777.391

614.472

395.563

1

Goed functionerende economie en markten

188.251

186.154

31.062

8.932

9.278

0

6.590

8.449

– 24.665

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.024.761

856.040

109.547

256.235

56.992

15.872

111.017

– 22.779

3.964

3

Toekomstfonds

109.897

189.595

40.588

131.102

102.976

6.346

– 21.976

– 73.690

– 14.353

4

Een doelmatige en energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

17.104.762

2.286.115

3.445.211

1.313

1.318

– 147.159

586.901

607.633

330.695

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

38.760

0

15.481

10.221

0

94.859

94.859

99.922

                     
 

Niet-beleidsartikelen

303.621

303.621

37.893

84.806

84.806

– 323

7.951

7.951

– 1.185

40

Apparaat

301.121

301.121

37.893

37.691

37.691

– 323

57.566

57.566

– 1.185

41

Nominaal en Onvoorzien

2.500

2.500

0

47.115

47.115

0

– 49.615

– 49.615

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

21.053.263

4.748.299

3.933.415

14.043.252

4.455.881

3.431.763

– 7.010.011

– 292.418

– 501.652

   

         

 

Beleidsartikelen

20.656.885

4.351.921

3.897.030

13.745.675

4.158.304

3.403.479

– 6.911.210

– 193.617

– 493.551

1

Goed functionerende economie en markten

203.773

203.881

6.397

200.563

201.785

16.600

– 3.210

– 2.096

10.203

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.392.013

890.253

129.383

1.555.400

875.703

119.979

– 836.613

– 14.550

– 9.404

3

Toekomstfonds

219.023

218.881

32.581

117.494

124.189

31.440

– 101.529

– 94.692

– 1.141

4

Een doelmatige en energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

17.692.976

2.895.066

3.628.747

11.778.791

2.875.719

3.201.275

– 5.914.185

– 19.347

– 427.472

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

149.100

143.840

99.922

93.427

80.908

34.185

– 55.673

– 62.932

– 65.737

                     
 

Niet-beleidsartikelen

396.378

396.378

36.385

297.577

297.577

28.284

– 98.801

– 98.801

– 8.101

40

Apparaat

396.378

396.378

36.385

297.577

297.577

28.284

– 98.801

– 98.801

– 8.101

41

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Stand begroting na ISB

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

856.229

739.546

99.706

113.238

114.301

2.809

– 12.741

– 36.509

30.540

                     
 

Beleidsartikelen

814.875

698.192

98.206

48.483

49.546

2.809

42.516

18.748

30.540

6

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

703.311

586.388

41.026

50.197

51.509

2.809

46.607

14.235

32.170

8

Natuur en biodiversiteit

111.564

111.804

57.180

– 1.714

– 1.963

0

– 4.091

4.513

– 1.630

                     
 

Niet-beleidsartikelen

41.354

41.354

1.500

64.755

64.755

0

– 55.257

– 55.257

0

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

0

0

0

0

0

0

43

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

64.755

64.755

0

– 55.257

– 55.257

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

956.726

817.338

133.055

960.255

899.246

128.599

3.529

81.908

– 4.456

                     
 

Beleidsartikelen

905.874

766.486

131.555

833.266

772.257

123.049

– 72.608

5.771

– 8.506

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

800.115

652.132

76.005

733.422

661.414

67.271

– 66.693

9.282

– 8.734

8

Natuur en biodiversiteit

105.759

114.354

55.550

99.844

110.843

55.778

– 5.915

– 3.511

228

                     
 

Niet-beleidsartikelen

50.852

50.852

1.500

126.989

126.989

5.550

76.137

76.137

4.050

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

126.989

126.989

5.550

85.635

85.635

4.050

43

Nominaal en Onvoorzien

9.498

9.498

0

0

0

0

– 9.498

– 9.498

0

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –)

Agentschap Telecom

           

Totale baten

40.724

6.887

2.484

50.095

46.696

– 3.399

Totale lasten

41.722

6.700

1.673

50.095

46.578

– 3.517

Saldo van baten en lasten

– 998

187

811

0

118

118

             

Totale kapitaalontvangsten

4.000

2.200

0

6.200

6.653

453

Totale kapitaaluitgaven

4.655

2.200

0

6.855

3.675

– 3.180

             

Dienst ICT Uitvoering

           

Totale baten

238.341

27.516

16.158

282.015

285.894

3.879

Totale lasten

238.341

27.516

16.158

282.015

283.718

1.703

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

2.176

2.176

             

Totale kapitaalontvangsten

35.000

10.000

– 1.000

44.000

25.457

– 18.543

Totale kapitaaluitgaven

57.900

11.540

0

69.440

55.023

– 14.417

             

Nederlandse Emissieautoriteit

           

Totale baten

6.973

0

1.534

8.507

8.299

– 208

Totale lasten

6.973

0

1.534

8.507

8.003

– 504

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

296

296

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

290

0

0

290

140

– 150

             

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

           

Totale baten

466.970

104.966

4.341

576.277

596.381

20.104

Totale lasten

466.970

104.966

4.341

576.277

588.361

12.084

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

8.020

8.020

             

Totale kapitaalontvangsten

15.000

– 2.900

0

12.100

8.526

– 3.574

Totale kapitaaluitgaven

20.579

– 1.903

30

18.706

12.800

– 5.906

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

       

Totale baten

348.839

0

0

348.839

352.518

3.679

Totale lasten

348.839

0

0

348.839

359.193

10.354

Saldo van baten en lasten

0

0

0

 

– 6.675

 
             

Totale kapitaalontvangsten

13.680

0

0

13.680

20.817

7.137

Totale kapitaaluitgaven

26.551

0

0

26.551

36.545

9.994

Wijziging van de begrotingsstaten van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.507

34.507

34.507

19.396

19.396

 

1.001

1.001

– 2.795

                     
 

Subtotaal

                 
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017

         

19.396

     
                     
 

Subtotaal

                 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018

                 
 

Totaal

34.507

34.507

34.507

19.396

19.396

19.396

1.001

1.001

– 2.795

Art.

Omschrijving

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

54.904

54.904

31.712

32.997

31.584

35.305

– 21.907

– 23.320

3.593

                     
 

Subtotaal

                 
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017

   

19.396

   

19.396

     
                     
 

Subtotaal

                 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018

     

23.117

23.117

 

23.117

23.117

 
 

Totaal

54.904

54.904

51.108

56.114

54.701

54.701

1.210

– 203

3.593