Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1: TOEZICHTRELATIES EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK

Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), bedoeld in artikel 44a van de Comptabiliteitswet 2001. De bijlage wordt gesplitst in een overzichtstabel met RWT’s en ZBO’s die onder het desbetreffende moederdepartement vallen en een tabel met aanvullende (financiële) informatie voor grote RWT’s en ZBO’s (baten > 50 miljoen euro) – eveneens voor zover ze onder het moederdepartement vallen.

Toezichtrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1. Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)

Centraal Bureau voor de Statistiek

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

181.302

187.889

6.587

190.277

 

Totale lasten

185.834

191.938

6.104

191.289

 

Saldo van baten en lasten

– 4.532

– 4.049

483

1.012

 

Edelmetaal Waarborg Nederland

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

Voor genoemde waarborginstelling geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een accountantscontrole op de jaarrekening, om die reden zijn hier geen cijfers vermeld.

Kamer van Koophandel

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

202.089

210.336

8.247

211.939

 

Totale lasten

201.810

217.895

16.085

188.645

 

Saldo van baten en lasten

279

– 7.559

– 7.838

23.294

 

Nederlandse Emissie Autoriteit

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

Het betreft hierbij alleen het bestuur van de NEa (0,6 FTE). Het apparaat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Het bestuur heeft geen eigen begroting.

Raad voor de Accreditatie

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

14.223

14.595

372

14.618

 

Totale lasten

14.393

14.415

22

14.474

 

Saldo van baten en lasten

– 170

180

350

144

 

Bestuur Autoriteit Consument

En Markt (ACM)

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

ACM heeft geen eigen begroting. Ook heeft ACM een kas-verplichtingen-stelsel, waardoor er geen begrote en evenmin gerealiseerde baten en lasten zijn. De financiering van ACM gebeurt voor ongeveer 75% uit de EZK-begroting en ongeveer 25% door de markt.

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

106.703

113.479

6.776

109.609

 

Totale lasten

69.772

71.837

2.065

72.805

 

Saldo van baten en lasten

36.931

41.642

4.711

36.804

 

TNO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2017

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

451.810

500.904

49.094

453.489

 

Totale lasten

448.810

442.589

– 6.221

439.333

 

Saldo van baten en lasten

3.000

58.315

55.315

14.156

 

Toelichting bijzonderheden

In de tabel zijn de cijfers van een jaar eerder opgenomen. Tijdens het opstellen van het jaarverslag van EZ was de jaarrekening 2018 van TNO niet beschikbaar.

VSL

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2017

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

 

17.223

 

16.269

 

Totale lasten

 

17.058

 

15.097

 

Saldo van baten en lasten

 

165

 

1.172

 

Toelichting bijzonderheden

Totale begroting van VSL (RWT) is niet aanwezig. VSL levert alleen de begroting aan voor de producten van EZ. De financiering van VSL gebeurt voor ongeveer 50% uit de EZK-begroting en 50% door derden. De jaarrekening van VSL over 2018 was tijdens het opstellen van het jaarverslag van EZ niet beschikbaar. Hierdoor zijn de cijfers van een jaar eerder opgenomen.

Waarborg Holland

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

Voor genoemde waarborginstelling geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een accountantscontrole op de jaarrekening, om die reden zijn hier geen cijfers vermeld.

2. Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (> 50 miljoen euro) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)

CBS

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Totale baten

181.302

187.889

6.587

190.277

Bijdrage moederdepartement

143.193

146.457

3.264

151.067

Bijdrage overige departementen

29.330

33.383

4.053

29.275

Tarieven/facturaties derden

0

0

0

0

Premies

0

0

0

0

Overige baten

8.779

8.049

– 730

9.936

Totale lasten

185.834

191.938

6.104

191.289

Apparaatskosten

185.834

191.938

6.104

191.290

waarvan personele kosten

144.802

153.216

8.414

149.908

waarvan materiële kosten

41.032

38.722

– 2.310

41.382

Programmakosten

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

– 4.532

– 4.049

483

– 1.012

Toelichting op de verschillen:

Baten

Doordat er steeds meer behoefte is aan statistieken kan het CBS met het basisbudget niet voldoen aan de totale vraag. Het CBS voert daarom naast het basisprogramma ook aanvullende statistische diensten uit. Deze dienstverlening wordt direct door de gebruikers (voornamelijk departementen) bekostigd.

Kamer van Koophandel

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Totale baten

202.089

210.336

8.247

211.939

Bijdrage moederdepartement

111.060

113.406

2.346

116.665

Bijdrage overige departementen

7.933

7.015

– 918

0

Tarieven/facturaties derden

65.126

75.086

9.960

74.114

Premies

0

0

0

0

Overige baten

17.970

14.829

– 3.141

21.160

Totale lasten

201.810

217.895

16.085

188.645

Apparaatskosten

201.810

218.074

16.264

188.645

waarvan personele kosten

151.534

174.765

23.231

148.676

waarvan materiële kosten

50.276

43.309

– 6.967

39.969

Programmakosten

0

0

0

0

Overige lasten

0

– 179

– 179

0

Saldo van baten en lasten

279

– 7.559

– 7.838

23.294

Toelichting op de verschillen:

Baten

Aan de batenkant zijn de opbrengsten bij tarieven/facturaties hoger dan geraamd. Door extra bedrijvigheid vanwege de economische groei en de toename van het aantal ingeschreven bedrijven zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan geraamd binnen de categorieën HR informatieproducten, exportdocumenten en inschrijfvergoedingen.

De overige baten zijn lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de geplande verkoop van het pand in Breda niet in 2018 heeft plaatsgevonden (effect € 2,5 mln). Verder is de vulling van het UBO register niet in 2018 gestart. Hier staan ook lagere kosten voor uitbesteed werk en andere externe kosten tegenover.

Lasten

De hogere personele kosten worden verklaard door de sterke groei in het aantal inschrijvingen van ondernemers gedurende het jaar, het opbouwen van een zogenaamde flexpool om de krimp als gevolg van digitalisering geruisloos te kunnen opvangen en de inhuur van IT-medewerkers.

De lagere materiele kosten worden met name veroorzaakt doordat de kosten van automatisering, onderhoud, licenties en externe dienstverlening lager zijn uitgevallen dan geraamd.

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Totale baten

106.703

113.479

6.776

109.609

Bijdrage moederdepartement

       

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

1.230

1.852

622

590

Premies

       

Overige baten

105.473

111.627

6.154

109.019

Totale lasten

69.772

71.837

2.065

72.805

Apparaatskosten

1.640

1.375

– 265

1.314

waarvan personele kosten

1.143

998

– 145

970

waarvan materiële kosten

497

377

– 120

344

Programmakosten

68.132

70.462

2.330

71.491

Overige lasten

       

Saldo van baten en lasten

36.931

41.642

4.711

36.804

TNO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2017

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2016

Totale baten

451.810

500.904

49.094

453.489

Bijdrage moederdepartement

169.481

176.493

7.012

176.257

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

272.214

249.118

– 23.096

254.420

Premies

       

Overige baten

10.115

75.293

65.178

22.812

Totale lasten

448.810

442.589

– 6.221

439.333

Apparaatskosten

438.729

443.535

4.806

435.480

waarvan personele kosten

278.339

281.316

2.977

266.885

waarvan materiële kosten

160.390

162.219

1.829

168.595

Programmakosten

       

Overige lasten

10.081

– 946

– 11.027

3.853

Saldo van baten en lasten

3.000

58.315

55.315

14.156

Toezichtrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1. Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (bedragen x € 1.000)

Naam RWT/ZBO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

Bureau Beheer Landbouwgronden

       

Nee

Totale baten

27.003

28.280

1.277

15.621

 

Totale lasten

59.823

25.091

– 34.732

19.007

 

Saldo van baten en lasten

– 32.820

3.189

36.009

– 3.386

 

Staatsbosbeheer

       

Nee

Totale baten

180.215

197.911

17.696

187.886

 

Totale lasten

179.885

197.170

17.285

186.666

 

Saldo van baten en lasten

330

741

411

1.220

 

Wageningen Research

       

Nee

Totale baten

313.150

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

299.414

 

Totale lasten

306.850

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

291.125

 

Saldo van baten en lasten

6.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

8.289

 

Centrale Commissie Dierproeven

       

Ja

Totale baten

2.017

2.255

– 238

1.938

 

Totale lasten

2.017

2.255

– 238

1.938

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 

Toelichting bijzonderheden

Het ZBO CCD bestaat nu vier jaar en heeft nog geen eigen vermogen opgebouwd. Het negatieve resultaat over 2018 is gecompenseerd door het Ministerie van LNV

           

NAK

       

Nee

Totale baten

21.404

22.889

1.485

22.134

 

Totale lasten

21.665

22.930

1.265

22.080

 

Saldo van baten en lasten

– 261-

– 41

220

54

 
           

SKAL

       

Nee

Totale baten

5.197

4.721

– 476

4.529

 

Totale lasten

5.142

5.287

145

4.333

 

Saldo van baten en lasten

55

– 566

– 511

196

 
           

BKD

       

Nee

Totale baten

9.545

8.859

– 686

9.094

 

Totale lasten

9.445

8.929

– 516

8.975

 

Saldo van baten en lasten

100

– 70

– 170

119

 
           

Naktuinbouw

       

Nee

Totale baten

28.959

29.832

873

28.188

 

Totale lasten

29.052

29.833

781

27.792

 

Saldo van baten en lasten

– 93

– 1

92

396

 

Toelichting bijzonderheden

Naktuinbouw verricht diverse werkzaamheden in opdracht van de Raad voor plantenrassen, zoals vastgelegd in een driepartijenovereenkomst uit 2007. De gerelateerde kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de begroting en realisatie van Naktuinbouw.

           

KCB

       

Nee

Totale baten

16.860

17.880

1.020

17.138

 

Totale lasten

16.860

17.514

654

16.812

 

Saldo van baten en lasten

0

366

366

326

 
           

Grondkamers

       

Nee

Totale baten

2.400

2.261

– 139

2.410

 

Totale lasten

2.851

2.759

– 92

2.804

 

Saldo van baten en lasten

– 451

– 497

– 46

– 394

 
           

CTGB

         

Totale baten

17.984

17.002

– 982

15.941

 

Totale lasten

17.734

15.832

– 1.902

15.794

 

Saldo van baten en lasten

150 (na dotatie 100 in voorziening)

960 (na dotatie 210 in voorziening)

810

45 (na 102 dotatie in voorziening)

 
           

COKZ

         

Totale baten

8.784

9.153

369

8.697

 

Totale lasten

8.741

9.105

364

8.592

 

Saldo van baten en lasten

43

48

5

105

 
           

Rendac Categorie 1- en 2 kadavers

       

Nee

Totale baten

 

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

27.516

 

Totale lasten

 

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

29.148

 

Saldo van baten en lasten

 

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

1.632

 
           

Kamer voor de binnenvisserij

         

Totale omzet

0.274

0.302

0.327

0.326

 
           

Raad voor plantenrassen

         

Totale baten

4.986

5.099

113

4.851

 

Totale lasten

4.986

5.099

113

4.851

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 
2. Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (> 50 mln euro) van het Ministerie van het Ministerie van LNV (bedragen x € 1.000)

Naam RWT/ZBO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Staatsbosbeheer

       

Totale baten

180.215

197.911

17.696

187.886

Bijdrage moederdepartement

25.952

26.967

995

26.669

Bijdrage overige departementen

0

0

0

0

Tarieven/facturaties derden

94.262

107.920

13.658

101.411

Premies

0

0

0

0

Overige baten

60.001

63.024

3.043

59.806

Totale lasten

179.885

197.170

17.285

186.666

Apparaatskosten

71.458

81.053

9.595

76.063

waarvan personele kosten

71.458

81.053

9.595

76.063

waarvan materiële kosten

       

Programmakosten

108.027

116.117

8.090

110.377

Overige lasten

400

0

– 400

226

Saldo van baten en lasten

330

741

411

1.220

         

Wageningen research

       

Totale baten

313.150

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

299.414

Bijdrage moederdepartement

126.744

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

120.408

Bijdrage overige departementen

0

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

1.406

Tarieven/facturaties derden

147.055

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

135.365

Premies

0

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

0

Overige baten

39.351

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

42.235

Totale lasten

306.850

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

291.125

Apparaatskosten

251.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

243.211

waarvan personele kosten

187.600

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

175.896

waarvan materiële kosten

63.700

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

67.315

Programmakosten

55.550

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

47.914

Overige lasten

       

Saldo van baten en lasten

6.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

8.289