Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van EZK, LNV en Diergezondheidsfonds 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 XIII STB 2019

Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 095 XIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van deze ministeries en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaten voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 30 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

Uitgegeven de twaalfde maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.770.052

3.860.285

3.664.301

497.869

265.591

– 125.264

785.342

622.423

394.378

                     
 

Beleidsartikelen

19.466.431

3.556.664

3.626.408

413.063

180.785

– 124.941

777.391

614.472

395.563

1

Goed functionerende economie en markten

188.251

186.154

31.062

8.932

9.278

0

6.590

8.449

– 24.665

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.024.761

856.040

109.547

256.235

56.992

15.872

111.017

– 22.779

3.964

3

Toekomstfonds

109.897

189.595

40.588

131.102

102.976

6.346

– 21.976

– 73.690

– 14.353

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

17.104.762

2.286.115

3.445.211

1.313

1.318

– 147.159

586.901

607.633

330.695

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

38.760

0

15.481

10.221

0

94.859

94.859

99.922

                     
 

Niet-beleidsartikelen

303.621

303.621

37.893

84.806

84.806

– 323

7.951

7.951

– 1.185

40

Apparaat

301.121

301.121

37.893

37.691

37.691

– 323

57.566

57.566

– 1.185

41

Nominaal en Onvoorzien

2.500

2.500

0

47.115

47.115

0

– 49.615

– 49.615

0

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

856.229

739.546

99.706

113.238

114.301

2.809

– 12.741

– 36.509

30.540

                     
 

Beleidsartikelen

814.875

698.192

98.206

48.483

49.546

2.809

42.516

18.748

30.540

6

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

703.311

586.388

41.026

50.197

51.509

2.809

46.607

14.235

32.170

8

Natuur en biodiversiteit

111.564

111.804

57.180

– 1.714

– 1.963

0

– 4.091

4.513

– 1.630

                     
 

Niet-beleidsartikelen

41.354

41.354

1.500

64.755

64.755

0

– 55.257

– 55.257

0

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

0

0

0

0

0

0

43

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

64.755

64.755

0

– 55.257

– 55.257

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap Telecom

40.724

41.722

– 998

6.887

6.700

187

2.484

1.673

811

Dienst ICT Uitvoering

238.341

238.341

0

27.516

27.516

0

16.158

16.158

0

Nederlandse Emissieautoriteit

6.973

6.973

0

0

0

0

1.534

1.534

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

466.970

466.970

0

104.966

104.966

0

4.341

4.341

0

Totaal

753.008

754.006

– 998

139.369

139.182

187

24.517

23.706

811

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

4.655

4.000

2.200

2.200

0

0

Dienst ICT Uitvoering

57.900

35.000

11.540

10.000

0

– 1.000

Nederlandse Emissieautoriteit

290

0

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20.579

15.000

– 1.903

– 2.900

30

0

Totaal

83.424

54.000

11.837

9.300

30

– 1.000

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

348.839

348.839

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

348.839

348.839

0

0

0

0

0

0

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit

26.551

13.680

0

0

0

0

Totaal

26.551

13.680

0

0

0

0

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Art

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.507

34.507

34.507

0

0

0

1.001

1.001

– 2.795

 

Subtotaal

34.507

34.507

34.507

0

0

0

1.001

1.001

– 2.795

                     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017

0

0

0

           
 

Subtotaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018

                 
 

Totaal

34.507

34.507

34.507

0

0

0

1.001

1.001

– 2.795