Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 J STB 2018

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Kamerstuk 34 960 J

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de zestiende november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

276.534

526.713

197.844

495.771

– 79.868

– 743

2

Investeren in zoetwatervoorziening

8.516

21.863

3.041

26.487

15.950

1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

163.977

188.765

 

21.718

12.518

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

669.330

47.730

 

6.604

– 507

 
51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

276.219

276.099

 

21.356

21.081

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

889.933

   

– 3.669

7

Investeren in waterkwaliteit

37.591

29.648

 

59.696

55.024

460

               
 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

631.632

24.198

– 3.951

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

28.149

 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

631.632

24.198

24.198

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

           
 

Totaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

631.632

24.198

24.198

Noot 1: Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekening