Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 J 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 2

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

       

2.

De producten

3

       
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2

De productartikelen

4

 

2.3

Bijlagen

11

   

A. Verdiepingsbijlage

11

   

B. Projectoverzichten

22

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • •  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
 • •  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • •  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
  • •  van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

1.090,8

1.090,8

         

– Belangrijkste suppletoire mutaties

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1)

Saldo 2017

   

28,1

 

Verwerking saldo 2017 op de artikelen

 

27,5

– 0,6

2)

Enveloppe Natuur en waterkwaliteit

 

39,3

39,3

3)

Naar PF: Ooijen-wanssum

 

– 35,6

– 35,6

4)

Herverkaveling BRO

 

– 7,5

– 7,5

 

Diversen

 

0,5

0,5

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

1.115,0

1.115,0

Toelichting

 • 1)  De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van circa € 28,1 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
 • 2)  Dit betreft de verhoging van het Deltafonds met € 175 miljoen van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen (39,3 mln. in 2018, 90,8 in 2019 en 44,9 in 2020) worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit wateren opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).
 • 3)  Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum.
 • 4)  Dit betreft de overboeking van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 6,477 miljoen) in het kader van de herverkaveling en de overboeking naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) aangezien vanuit hier bij tweede suppletoire wet 2017 voor € 1 miljoen aan dekking was voorzien.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

276.534

0

276.534

495.771

772.305

– 62.452

– 87.921

3.010

– 2.538

Uitgaven

526.713

0

526.713

– 79.868

446.845

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

Waarvan juridisch verplicht

89%

 

89%

 

71%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

352.422

0

352.422

26.232

378.654

0

0

0

0

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

201.768

0

201.768

20.933

222.701

       

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

63.803

0

63.803

– 3.357

60.446

       

1.01.03 Ruimte voor de rivier

78.758

0

78.758

5.658

84.416

       

1.01.04 Maaswerken

8.093

0

8.093

2.998

11.091

       

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

169.799

0

169.799

– 110.004

59.795

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

57.561

0

57.561

– 57.025

536

– 63.641

– 48.249

– 11.171

– 610

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

 

401

112

513

112

112

112

 

1.02.02 Realisatieprogramma

112.238

0

112.238

– 52.979

59.259

30.292

9.900

– 13.890

34.275

1.03 Studiekosten

4.492

0

4.492

3.904

8.396

0

0

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

4.492

0

4.492

3.904

8.396

       

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

197.844

0

197.844

– 743

197.101

0

0

0

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

116.437

0

116.437

1.849

118.286

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

58.118

0

58.118

– 944

57.174

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

– 617

– 617

       

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

23.289

0

23.289

– 1.031

22.258

       

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 496 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het verplichtingensaldo 2017 (€ 659 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 127 miljoen) en overboeking, via het Provinciefonds) van het project Ooijen-Wanssum naar de provincie Limburg (- € 106,7 miljoen, waarvan – € 35,6 miljoen in 2018)

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

 • –  Ruimte voor de rivier – € 78,6 miljoen
 • –  HWBP-2 Rijksprojecten – € 8,9 miljoen
 • –  IJsseldelta fase 2 – € 12,0 miljoen
 • –  Pannerdensch kanaal, kribverlaging – € 11,7 miljoen
 • –  HWBP Rijksprojecten – € 12,0 miljoen

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 26,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die in 2018 per saldo leiden tot een verlaging van € 110 miljoen. De verlaging bestaat uit overboeking ad € 106,7 miljoen, waarvan € 35,6 miljoen in 2018, naar de provincie Limburg (via het Provinciefonds) met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum en een overboeking naar het Ministerie van BZK in het kader van de herverkaveling ad € 18,6 miljoen met betrekking op de omgevingswetgeving. Deze middelen stonden geserveerd in 2029 op artikel 5 van de investeringsruimte en zijn middels een kasschuif naar 2018 geplaatst. Daarnaast leidt de verwerking van het saldo 2017 tot een verlaging van € 54,9 miljoen.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

8.516

0

8.516

26.487

35.003

     

– 65

Uitgaven

21.863

0

21.863

15.950

37.813

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

27%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

18.913

0

18.913

15.365

34.278

0

0

0

0

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

0

9.500

9.500

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

       

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

18.913

0

18.913

5.865

24.778

       

2.03 Studiekosten

2.950

0

2.950

585

3.535

0

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.950

0

2.950

585

3.535

       

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

3.041

0

3.041

1

3.042

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

3.041

0

3.041

1

3.042

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

       

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 26,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 15,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

163.977

 

163.977

21.718

185.695

212

4.947

14.799

– 52.928

Uitgaven

188.765

 

188.765

12.518

201.283

2.533

7.222

15.000

– 33.665

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

       

3.01 Watermanagement

7.111

 

7.111

 

7.111

       

3.01.01 Watermanagement

7.111

 

7.111

 

7.111

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.111

 

7.111

 

7.111

       

3.02 Beheer en Onderhoud

181.654

 

181.654

12.518

194.172

2.533

7.222

15.000

– 33.665

3.02.01 Waterveiligheid

122.834

 

122.834

 

122.834

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

122.834

 

122.834

 

122.834

       

3.02.02 Zoetwatervoorziening

21.093

 

21.093

 

21.093

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.093

 

21.093

 

21.093

       

3.02.03 Vervanging

37.727

 

37.727

12.518

50.245

2.533

7.222

15.000

– 33.665

3.09 Ontvangsten

                 

3.09.01 Ontvangsten

                 

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 21,7 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 5,7 miljoen) en een actualisatie van de verplichtingen (€ 16,0 miljoen). De voornaamste verplichtingenbijstelling doet zich voor op het vervangingsbudget waar de verplichtingenbedragen in overeenstemming worden gebracht met de meerjarige kasbedragen. Daarnaast worden verplichtingen bedragen naar voren gehaald ten behoeve van het project groot variabel onderhoud Stuwen Lek.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Eerste suppletoire wet met € 11,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017. Daarnaast worden middels het programma Vervanging en Renovatie (VenR) de belangrijkste opgaven aangepakt. Deze verjonging, vernieuwing en verduurzaming van de infrastructuur is recent ook aan de Tweede Kamer gemeld (2017–2018, 29 385, nr. 95). De komende jaren betreft het tranche 4 van het VenR programma, waarin meerdere projecten gebundeld worden voorbereid en uitgevoerd. Ter financiering hiervan worden beschikbare gelden middels een kasschuif binnen het Deltafonds naar de juiste jaren gebracht.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

669.330

 

669.330

6.604

675.934

       

Uitgaven

47.730

 

47.730

– 507

47.223

       

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

11%

       

4.01 Experimenteerprojecten

                 

4.01.01 Experimenteerprojecten

                 

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

47.730

 

47.730

– 507

47.223

       

4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS

47.730

 

47.730

– 507

47.223

       

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

                 

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

                 

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 6,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

304.729

– 28.510

276.219

21.356

297.575

12.280

12.590

   

Uitgaven

304.609

– 28.510

276.099

21.081

297.180

12.280

12.590

   

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

99%

       

5.01 Apparaat

230.529

 

230.529

562

231.091

12.280

12.590

   

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.790

 

1.790

562

2.352

       

5.01.02 Apparaatskosten RWS

228.739

 

228.739

 

228.739

12.280

12.590

   

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

228.739

 

228.739

 

228.739

12.280

12.590

   

5.02 Overige uitgaven

64.200

 

64.200

167

64.367

       

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

62.197

 

62.197

 

62.197

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.197

 

62.197

 

62.197

       

5.02.02 Programma-uitgaven DC

2.003

 

2.003

167

2.170

       

5.02.03 Overige uitgaven

                 

5.03 Investeringsruimte

9.880

– 28.510

– 18.630

20.352

1.722

       

5.03.01 Programmeerruimte

9.880

– 28.510

– 18.630

20.352

1.722

       

5.03.02 Beleidsruimte

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

                 

5.09.01 Overige ontvangsten

                 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

     

28.149

28.149

       

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

     

28.149

28.149

       

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 21,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 10,5 miljoen), een verhoging ad € 18,6 miljoen in verband met de overboeking van de Omgevingswetgeving naar minBZK in het kader van de herverkavelling met daartegenover een verlaging als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2019 en 2020 heeft vloeit voort uit het toevoegen van de gelden voor natuur en waterkwaliteit conform het regeerakkoord Rutte III (TK 27 625 nr. 422)Dit betreft capaciteit voor het programma Grote Wateren. Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden toegelicht bij artikel 7.02 en 7.03.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 20,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 9,1 miljoen) en verhoging van € 18,6 miljoen vanuit latere jaren om het negatieve bedrag welke is ontstaan na de verwerking van de herverkaveling met het Ministerie van BZK te corrigeren en een verlaging van € 7,5 miljoen als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Ontvangsten

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

 

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

37.591

 

37.591

59.696

97.287

99.215

34.320

– 5.421

 

Uitgaven

29.648

 

29.648

55.024

84.672

78.987

33.088

   

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

10%

       

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

25.676

 

25.676

14.363

40.039

       

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

25.676

 

25.676

14.363

40.039

       

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

777

 

777

30.298

31.075

36.837

4.238

   

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

777

 

777

3.498

4.275

9.832

4.238

   

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

768

 

768

9

777

9

241

   

7.02.02 Planuitw. Overige aanlegproj. Waterkwaliteit

 

– 28.510

– 28.510

26.800

– 1.710

27.005

     

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

3.195

 

3.195

10.363

13.558

42.150

28.850

   

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

3.195

 

3.195

10.363

13.558

42.150

28.850

   

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

     

460

460

       

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

     

460

460

       

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Eerste suppletoire wet in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 37,3 miljoen), een verhoging ad € 39,3 miljoen in verband met toevoeging van middelen voor IenW uit de Regeerakkoordmiddelen voor Natuur en Waterkwaliteit en daarnaast een verlaging ad € 16,7 miljoen in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e en 3e tranche waar het verplichtingenbudgetten voor de projecten Herstel gebied Brunnemond, Houtribdijk en vispassages en Cortenoever doorschuiven naar latere jaren.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 14,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 14,1 miljoen) en verhoging van € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer aan de KRW welke aan het uitgavenbudget wordt toegevoegd.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.03 en 5.01.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Middels de technische verwerking van het saldo 2017 wordt € 1,4 miljoen aan 2018 toegevoegd. Daarnaast wordt het beschikbare bedrag verhoogd met € 9,0 miljoen in verband met het de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.02 en 5.01.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

26.232

26.232

                         

Mutaties Eerste Suppletoire wet 2018

 

26.232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

378.654

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Bijdrage van minLNV: VNSC

448

112

112

112

112

                   

Omgevingswetgeving naar BZK

0

– 18.630

                   

18.630

   

Ontvangsten Steenbekleding

30

30

                         

PF: Ooijen-Wanssum provincie Limburg

– 106.702

– 35.607

– 30.461

– 30.461

– 10.173

                   

Vervanging en renovatie

0

– 1.000

– 3.000

– 8.000

– 15.000

33.665

45.090

48.250

74.639

56.347

69.111

– 60.021

– 60.021

– 60.021

– 60.021

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

– 54.909

– 54.909

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 110.004

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

45.090

48.250

74.639

56.347

69.111

– 60.021

– 41.391

– 60.021

– 60.021

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

59.795

113.659

117.207

538.911

554.286

498.098

498.836

625.906

457.298

565.610

293.429

496.838

366.026

325.590

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Bijdrage Oosterschelde

– 36

– 36

                         

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

3.590

3.590

                         

Staf DC/BOA

350

350

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

3.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

8.396

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid

446.845

349.405

385.916

600.902

691.488

541.398

579.907

627.906

459.298

567.610

295.429

498.838

368.026

327.590

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Ontvangsten Steenbekleding

30

30

                         

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

– 773

– 773

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

15.365

15.365

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

15.365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

34.278

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

585

585

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

3.535

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

37.813

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

1

1

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

3.042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging

11.518

11.518

                         

Vervanging en renovatie

– 1.245

1.000

2.533

7.222

15.000

– 33.665

– 45.090

– 48.250

– 74.639

– 56.347

– 69.111

60.021

60.021

60.021

60.021

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

12.518

2.533

7.222

15.000

– 33.665

– 45.090

– 48.250

– 74.639

– 56.347

– 69.111

60.021

60.021

60.021

60.021

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

194.172

173.598

111.714

130.738

149.785

155.831

160.327

198.142

161.443

164.328

283.704

283.704

283.704

283.704

Realisatie 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

194.172

173.598

111.714

130.738

149.785

155.831

160.327

198.142

161.443

164.328

283.704

283.704

283.704

283.704

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv.

201.283

180.681

118.797

137.821

156.868

162.914

167.435

205.250

168.551

171.636

290.612

290.612

290.612

290.612

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Saldo 2017: Eperimenteren cf art III Deltawet

– 507

– 507

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

23.625

 

11.813

11.812

                     

Vervaging en renovatie

1.245

 

467

778

                     

Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten

562

562

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

562

12.280

12.590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

231.091

238.051

235.605

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

Bijdrage van EZK: Net Hollandse kust

39

39

                         

Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten

600

600

                         

Staf DC/BOA

– 472

– 472

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

64.367

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

9.880

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

Herverkaveling BRO (NvW)

– 34.950

– 9.880

– 9.880

– 9.380

– 5.810

                   

Omgevingswetgeving naar BZK (NvW)

– 18.630

– 18.630

                         

Min BZK: Herverkaveling BRO

– 7.477

– 7.477

                         

Omgevingswetgeving naar BZK

0

18.630

                   

– 18.630

   

Saldo 2017: BRO

7.477

7.477

                         

Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten

1.604

1.600

           

4

           

Staf DC/BOA

122

122

                         
 

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 8.158

– 9.880

– 9.380

– 5.810

0

0

0

4

0

0

0

– 18.630

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

1.722

0

0

0

0

0

0

4

114.010

94.072

227.975

236.003

372.485

412.921

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

297.180

301.892

299.440

281.989

273.006

273.444

387.404

294.833

500.161

378.679

509.275

517.002

653.484

693.920

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

28.149

28.149

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

28.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

28.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Omgevingswetgeving naar BZK (NvW)

– 18.630

– 18.630

                         

Herverkaveling BRO (NvW)

– 34.950

– 9.880

– 9.880

– 9.380

– 5.810

                   

Bijdrage Oosterschelde

– 36

– 36

                         

Bijdrage van EZK: Net Hollandse kust

39

39

                         

Bijdrage van minLNV: VNSC

448

112

112

112

112

                   

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

175.000

39.300

90.800

44.900

                     

Min BZK: Herverkaveling BRO

– 7.477

– 7.477

                         

PF: Ooijen-Wanssum provincie Limburg

– 106.702

– 35.607

– 30.461

– 30.461

– 10.173

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 32.179

50.571

5.171

– 15.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Ontvangsten KRW

327

327

                         

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

14.036

14.036

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

14.363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

40.039

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

777

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

71.375

30.300

36.837

4.238

                     

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

– 2

– 2

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

30.298

36.837

4.238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

31.075

37.614

25.408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

80.000

9.000

42.150

28.850

                     

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

1.363

1.363

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

10.363

42.150

28.850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

13.558

46.795

34.395

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit

84.672

131.384

127.194

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten KRW

327

327

                         

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

133

133

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 • •  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

55

60

185

185

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

223

202

2.420

2.420

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

5

4

45

45

     

afrondingen

             

Programma

283

266

2.650

2.650

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

283

266

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

84

79

2.301

2.301

     

afrondingen

             

Programma

84

79

2.301

2.301

     

Begroting (DF 1.01.03)

84

79

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

1

3

152

152

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

10

5

398

398

2020

2020

 

afrondingen

             

Programma

11

8

550

550

     

Begroting (DF 1.01.04)

11

8

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

18

15

608

608

     

HWBP Waterschapsprojecten

97

84

4.642

4.642

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

11

7

80

80

     
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

11

9

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

5

23

23

     

Zandhonger Oosterschelde

11

7

11

11

     

Projecten Noord-Nederland

             

Primaire waterkering Vlieland

1

1

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

1

 

11

11

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

1

1

19

19

2019

2019

 

IJsseldelta 2e fase

19

 

93

93

     

Monitoring Langsdammen Waal

3

2

5

5

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Overige onderzoeken en kleine projecten

3

2

1.168

1.168

     

Dijkversterking en herstel steenbekleding

9

9

823

823

     

afrondingen

– 1

   

– 4

     

Programma

189

142

7.677

7.673

     

Begroting (DF 1.02.02)

60

112

         

Overprogrammering (-)

– 129

– 30

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

Reservering Areaalgroei

14

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

7

11

     

Ambitie Afsluitdijk

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Ooijen-Wanssum

     

2023

 

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

193

193

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta 2e fase

80

80

 

2022

 

Projecten Noord-Nederland

         

Legger Vlieland en Terschelling

     

2017

 

Texel NIOZ

2

2

     

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

1

1

 

2018

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

297

301

     

Begroting DF 1.02.01

297

301

     

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Zoetwatermaatregelen

15

7

124

123

 

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

9

7

76

76

 

2018

 

Ecologische maatregelen Markermeer

1

1

17

17

 

2021/2022

 

Afrondingen

– 1

           

Programma

24

15

217

216

     

Begroting (DF 2.02.02)

24

15

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

       

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

10

10

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10

10

     

Begroting DF 2.02.01

10

10

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

6

5

40

40

     

KRW 2e en 3e tranche

34

21

576

576

 

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

40

26

616

616

     

Begroting DF 7.01.01

40

26

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

     

Grote wateren

4

 

18

     

1)

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

   

7

8

     

Projecten Zuidwest-Nederdland

             

Rijksstructuurvisie Grevelingen

27

 

54

     

2)

afrondingen

             

Totaal programma

32

1

104

33

     

Begroting DF 7.02.01

             

Ad 1 en 2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).