Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting ministerie EZK, ministerie van LNV en Diergezondheidsfonds 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 XIII 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 1

Ontvangen 30 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van deze ministeries en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaten voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.770.052

3.860.285

3.664.301

497.869

265.591

– 125.264

               
 

Beleidsartikelen

19.466.431

3.556.664

3.626.408

413.063

180.785

– 124.941

1

Goed functionerende economie en markten

188.251

186.154

31.062

8.932

9.278

 

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.024.761

856.040

109.547

256.235

56.992

15.872

3

Toekomstfonds

109.897

189.595

40.588

131.102

102.976

6.346

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

17.104.762

2.286.115

3.445.211

1.313

1.318

– 147.159

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

38.760

0

15.481

10.221

 
               
 

Niet-beleidsartikelen

303.621

303.621

37.893

84.806

84.806

– 323

40

Apparaat

301.121

301.121

37.893

37.691

37.691

– 323

41

Nominaal en Onvoorzien

2.500

2.500

0

47.115

47.115

 

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

856.229

739.546

99.706

113.238

114.301

2.809

               
 

Beleidsartikelen

814.875

698.192

98.206

48.483

49.546

2.809

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

703.311

586.388

41.026

50.197

51.509

2.809

8

Natuur en biodiversiteit

111.564

111.804

57.180

– 1.714

– 1.963

 
               
 

Niet-beleidsartikelen

41.354

41.354

1.500

64.755

64.755

 

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

     

43

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

64.755

64.755

 

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo van lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo van lasten en baten

Agentschap Telecom

40.724

41.722

– 998

6.700

6.887

187

Dienst ICT Uitvoering

238.341

238.341

0

27.516

27.516

0

Nederlandse Emissieautoriteit

6.973

6.973

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

466.970

466.970

0

104.966

104.966

0

Totaal

753.008

754.006

– 998

139.182

139.369

187

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

4.655

4.000

2.200

2.200

Dienst ICT Uitvoering

57.900

35.000

11.540

10.000

Nederlandse Emissieautoriteit

290

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20.579

15.000

– 1.903

– 2.900

Totaal

83.424

54.000

11.837

9.300

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo van lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo van lasten en baten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

348.839

348.839

0

0

0

0

Totaal

348.839

348.839

0

0

0

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.551

13.680

0

0

Totaal

26.551

13.680

0

0

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.507

34.507

34.507

19.396

19.396

 
 

Subtotaal

34.507

34.507

34.507

19.396

19.396

 
               
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017

0

0

0

   

19.396

 

Subtotaal

0

0

0

   

19.396

               
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018

           
 

Totaal

34.507

34.507

34.507

19.396

19.396

19.396