Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

34775 V 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 89

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2018

Met deze brief licht ik u graag de uitspraken toe die ik heb gedaan tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 op dinsdag 10 juli jl. en wil ik opheldering verschaffen na de uitzending van Zembla op woensdag 18 juli jl.

Touch Dutch Base is een besloten netwerkevenement voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Dit evenement wordt georganiseerd door het Rijksbrede bureau Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF) dat is ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens de editie van dit jaar heb ik gesproken, waarbij mijn doel zowel het stimuleren van een open uitwisseling was, als het aanhoren van ervaringen van de deelnemers. Mijn inbreng tijdens de vraag & antwoordsessie van de bijeenkomst was er dan ook deels op gericht te prikkelen. Om dat doel te bereiken heb ik tijdens deze bijeenkomst de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties gebruikt die ongelukkig zijn. Ik heb mij daarbij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.

Ook wil graag mijn uitspraken over Suriname duiden. Toen ik de term «failed state» gebruikte, bedoelde ik niet de gangbare internationale definitie van een failed state. Hoewel de verschillende bevolkingsgroepen in de zeer divers samengestelde Surinaamse maatschappij vreedzaam met elkaar samenleven, blijft de etnische herkomst in hoge mate bepalend voor de politieke verhoudingen. Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen. Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.

Ten slotte benadruk ik graag dat het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) leidend is bij de invulling van mijn ambt als Minister van Buitenlandse Zaken en ik mij volledig inzet om de daarin geformuleerde doelen en afspraken na te streven. Dat geldt ook voor het thema migratie, zoals uiteengezet in de Integrale Migratieagenda (Kamerstukken 19 637 en 30 573, nr. 2375). De daarin geschetste bredere aanpak om te komen tot een solidair asielbeleid waarbij lidstaten elkaar onderling steunen, in het bijzonder in tijden van een verhoogde asielinstroom bijvoorbeeld door middel van een herverdelingsmechanisme, maakt daar onverminderd deel van uit.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok