Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 J 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 3

Vastgesteld 27 juni 2018

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zij op 12 juni 2018 voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bij brief van 25 juni 2018 zijn ze door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie,
Schuurkamp

Vraag 1

Wordt de verhoging van het Deltafonds (met 175 miljoen euro) uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, dat voor een deel uit de gelden voor natuur en waterkwaliteit bestaat, ook ingezet voor de aanpak van medicijnresten uit oppervlaktewater?

Antwoord 1

Inderdaad; hier is o.a. voor medicijnresten € 60 miljoen uitgetrokken.

Vraag 2

Kunt u uitsplitsten naar welke projecten het geld in artikel 7.02 «overige aanlegprojecten waterkwaliteit» precies toe gaat?

Antwoord 2

Ja. Totaal beschikbaar budget op artikel 7.02 is € 31,075 miljoen in 2018. Dit bestaat uit:

Grevelingen (€ 26,8 miljoen in 2018):

Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-Rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk over meerdere jaren in totaal 115 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande reservering van 30 miljoen uit het Deltafonds.

Grote wateren Programma ecologie Grote wateren (€ 3,5 miljoen in 2018):

De Ministeries van IenW en LNV werken aan een programmatische aanpak van aanleg en beheer voor de ecologische kwaliteit in de grote wateren. Deze aanpak is gericht op het voorkomen van achteruitgang van ecologische kwaliteit van de grote wateren; het bevorderen van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk en het creëren van ruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling. IenW en LNV geven voor de komende jaren een impuls aan deze programmatische aanpak met een deel van het budget voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord. Van dit budget is 10 miljoen beschikbaar voor verbetering van de ecologische kwaliteit in het Eems-Dollard gebied. Tevens is uit dit budget 10 miljoen beschikbaar voor onderzoek in het Waddengebied en het Markermeer, werkbudget voor de beheerautoriteit Wadden en de organisatie van het bredere programma voor de ecologische kwaliteit in de grote wateren.

Verruiming vaargeul Westerschelde (777k€ in 2018):

Het betreft begeleidende maatregelen bij dit aanlegproject, dat wordt uitgevoerd door RWS