Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

34550 X A Gewijzigd voorstel van wet

Vergaderjaar 2016-2017

A

8 december 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen:

  • –  Defensie Telematica Organisatie (DTO)
  • –  Paresto

Van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Bedragen x € 1.000

Art.no.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

9.944.575

8.694.242

400.493

         
 

Beleidsartikelen

8.202.230

6.951.897

359.438

1

Inzet

325.793

325.793

33.783

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

721.477

721.477

16.201

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.251.341

1.251.341

11.523

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

681.678

681.678

12.259

5

Taakuitvoering marechaussee

338.752

338.752

4.590

6

Investeringen krijgsmacht

2.890.871

1.640.538

161.783

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

830.335

830.335

43.433

8

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.161.983

1.161.983

75.866

         
 

Niet-beleidsartikelen

1.742.245

1.742.245

41.055

9

Algemeen

95.717

95.717

 

10

Centraal apparaat

1.588.732

1.588.732

41.055

11

Geheime uitgaven

5.389

5.389

 

12

Nominaal en onvoorzien

52.507

52.507

 

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Bedragen x € 1.000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Defensie Telematica Organisatie

273.740

273.740

0

Paresto

59.900

59.900

0

Totaal

333.640

333.640

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Defensie Telematica Organisatie

40.900

26.000

Paresto

2.865

2.425

Totaal

43.765

28.425