Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

6.9. Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Eijsink c.s. over monitoren van geluidscontouren rond vliegbases Volkel en Leeuwarden.

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 22

In behandeling, deels afgedaan met 26 488, nr. 404 en 33 763, nr. 96

Hachchi en Eijsink over verkennen van mogelijkheden tot samenwerking met België.

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 30

Afgedaan met 33 729, nr. 10 en 33 729, nr. 12 en 33 279, nr. 16

Hachchi c.s. over besparen via pooling and sharing.

Begrotingsbehandeling Defensie, 14 november 2013, 33 750-X, nr. 28

Afgedaan met 31 125, nr. 63, en 33 279, nr. 16

Van Tongeren-Smaling over de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van de aanplant van compensatiebos.

VAO AWACS, 13 mei 2014, 33 750-XII, nr. 86

In behandeling, deels afgedaan met 34 300-XII, nr. 69

Cegerek over afspraken met de NAVO over het structureel maken van de 35% geluidsreductie.

VAO AWACS, 13 mei 2014, 33 750-XII, nr. 88

In behandeling, deels afgedaan met 34 000-XII, nr. 27 en 34 300-XII, nr. 69

Van der Staaij c.s. over het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht in de komende jaren.

Algemene Politieke Beschouwingen, 18 september 2014, 34 000, nr. 23

In behandeling, deels afgedaan met 33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 98 en deze begroting

Eijsink-Bosman over een evaluatie van het beleid en aanzien van de inzet en inhuur van lokaal personeel.

Nederlandse deelname aan vredesmissies, 14 oktober 2014, 29 521, nr. 262

Afgedaan met 29 521, nr. 316

Knops over opschorten van de verkoop van modern materieel.

Begrotingsbehandeling, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 27

In behandeling

Segers en Eijsink over een thuisfrontcheck.

Wetgevingsoverleg personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 24

Afgedaan met 30 139, nr. 154

Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel.

Wetgevingsoverleg personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 19

In behandeling

Knops over een inhaalslag op het gebied van loonontwikkeling.

Wetgevingsoverleg personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 18

Afgedaan met 34 300-X, nr. 11

Segers over de benodigde capaciteit van de MIVD.

Begrotingsbehandeling Defensie, 13 november 2014, 34 000-X, nr. 55

In behandeling, deels afgedaan met 33 763, nr. 81 en deze begroting

Knops over het bij de uitvoering van de motie-Van der Staaij voorzien in een structurele oplossing voor de problematiek van onvoldoende ontvangen prijsbijstelling en stijgende kosten van defensiematerieel.

Wetgevingsoverleg jaarverslag Defensie, 17 juni 2015, 34 200-X, nr. 9

In behandeling, deels afgedaan met 33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 98 en deze begroting

Hachchi c.s. over een realistische inschatting van de investeringen.

Wetgevingsoverleg jaarverslag Defensie, 17 juni 2015, 34 200-X, nr. 11

Afgedaan in deze begroting

Eijsink en Teeven over aanvullende middelen om ambities waar te maken.

Wetgevingsoverleg jaarverslag Defensie, 17 juni 2015, 34 200-X, nr. 12

Afgedaan met 33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 98 en deze begroting

Servaes en Eijsink over het integraal opnemen en expliciteren van de gevolgen van deelname aan missies voor de interne bedrijfsvoering en gereedheid van eenheden, inclusief de gevolgen van het uitzenden van specialistische functies.

Plenair debat ISIS, 2 juli 2015, 27 925, nr. 550

Doorlopend

Knops over het pleiten voor een gezamenlijke inzet van de coalitie om te komen tot betere coördinatie en effectievere leverantie van wapens en andere benodigdheden voor de Peshmerga in Irak.

Plenair debat ISIS, 2 juli 2015, 27 925, nr. 553

In behandeling

Knops en Teeven over het op korte termijn serieus onderzoeken van de gevolgen van valutawisselingen en de ontwikkeling van materieel- en munitieprijzen en daarop in de begroting van 2016 nadrukkelijk terug te komen.

VAO Materieel, 2 juli 2015, 27 830, nr. 154

In behandeling

Teeven en Eijsink over het sneller volgen van richtinggevende jurisprudentie om de afwikkeling van schadeclaims sneller te laten verlopen.

AO Veteranen 26 juni 2015, 30 139 nr. 149

Afgedaan met 30 139, nr. 155

Knops over het niet toelaten van sympathiseren met het salafisme.

VAO MIVD, 22 september 2015, 29 924 nr. 134

Afgedaan met 29 614, nr. 39

Teeven en Eijsink over de bezetting en uitrusting van de medische troepen.

Wetgevingsoverleg Personeel 2 november 2015, 34 300-X, nr. 24

In behandeling

Knops over met kracht het reservistenbeleid voort te zetten, de groeiende inzet van reservisten voluit te accommoderen binnen de Defensieorganisatie en af te zien van toekomstige bezuinigingen of tijdelijke beheersmaatregelen ten koste van reservisten.

Wetgevingsoverleg Personeel 2 november 2015, 34 300-X, nr. 25

In behandeling

Knops over het voorzien in een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen en de Kamer hierover uiterlijk 1 mei 2016 te informeren.

Wetgevingsoverleg Materieel 2 november 2015, 34 300-X, nr. 34

Afgedaan met 34 300-X, nr. 39 en 34 300-X, nr. 115

Gunal-Gezer en Vuijk over een overzicht van de toegekende prijsbijstelling, de verdeling daarvan over de investeringsprojecten en exploitatie-uitgaven en de mate waarin de prijsbijstelling toereikend is.

Wetgevingsoverleg Materieel 2 november 2015, 34 300-X, nr. 35

Doorlopend

Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen.

Wetgevingsoverleg Materieel 2 november 2015, 34 300-X, nr. 63

Afdoening aan Kamer

Teeven en Knops over een relevante, substantiële en langdurige bijdrage van de krijgsmacht aan het bewaken van de Europese en Nederlandse grenzen, alsmede de bestrijding van mensensmokkel en de informatie daarover effectief uit te wisselen.

Begrotingsbehandeling 24 november 2015, 34 300-X, nr. 62

Afgedaan met 32 317, nr. 399

Teeven over evaluatie van de inzet van civiel en diplomatiek personeel.

VAO kleine missies, 18 november 2015, 29 521, nr. 302

Afgedaan met 29 521, nr. 315

Belhaj en Dijk over aantal ingediende claims en causaliteit met werken met PX-10.

Plenair debat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie, 18 februari 2016, 34 300-X, nr. 86

In behandeling

Samsom en Pechtold over onvoorwaardelijke en dwingende informatie-uitwisseling op het terrein van de politie en de inlichtingendiensten binnen de EU.

Plenair debat Bestrijding Internationaal Terrorisme, 12 april 2016, 29 754 en 27 925, nr. 380

Afgedaan met 27 925, nr. 595

Knops c.s. over met meer urgentie en tempo de huidige knelpunten bij de reservisten oplossen.

VAO Reservistenbeleid, 7 juli 2016, 34 300-X, nr. 121

In behandeling

Knops en Dijkgraaf over het werkelijk aan opleiding en training bestede aantal uren per Natres-reservist vaststellen op minimaal 121 uur per jaar.

VAO Reservistenbeleid, 7 juli 2016, 34 300-X, nr. 122

In behandeling

Door de Minister gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Kamer ontvangt de eindevaluatie van het project SPEER na de afronding van de migratie in de lijnorganisatie en na de uitschakeling van de oude (IT-)systemen.

AO SPEER, 2 april 2013, 31 460, nr. 33

In behandeling, deels afgedaan met 31 460, nr. 41

De Kamer ontvangt een brief over de verkoop van overtollige F-16’s, zodra er daadwerkelijk sprake is van overeengekomen verkoop.

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

In behandeling

De Minister zegt toe om in de Voorjaarsnota 2014 de financiële gevolgen van de vervanging van de Cutters toe te lichten. Indien de commissie eerder informatie wil over het vervangingsplan dan moet zij de Minister daar na oktober 2013 over informeren.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 14 mei 2013, 33 400-X, nr. 86

Afgedaan met 34 300-X nr. 102

De Minister informeert de Kamer over de BTW-compensatie zodra hier meer informatie over bekend is.

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400-X, nr. 94

In behandeling, deels afgedaan met 34 300-X, nr. 75

De Minister stuurt het onderzoek over zelfdoding, met de correctie van het CBS, aan de Kamer wanneer deze af is (termijn nog niet bekend).

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013, 30 139, nr. 118

Afgedaan met 30 139, nr. 122 en 30 139, nr. 148

De Kamer ontvangt voor de behandeling van de begroting voor 2016 het evaluatierapport over Life Cycle Costs bij defensiematerieel.

Begrotingsbehandeling, 14 november 2013

Afgedaan met 33 763, nr. 89

De Minister komt terug op de vragen van het lid Eijsink over de re-integratie van langdurig zieken in relatie tot het Dienstencentrum re-integratie.

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

Afgedaan met 28 719, nr. 96

De Kamer ontvangt eind 2014 een nadere brief over de uitkomsten van het lopende onderzoek naar homo's, lesbiennes, bi- en transgenders.

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

In behandeling, deels afgedaan met 33 763, nr. 49

De Minister zegt toe de Kamer bij brief meer duidelijkheid te verschaffen over de LCC-systematiek, voor zover de vertrouwelijkheid zich daartegen niet verzet.

AO Drones/UAV's, 5 februari 2014, 30 806, nr. 22

Afgedaan met 27 830, nr. 136 en 33 763, nr. 89

Voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2015 doet de Minister verslag van de uitgevoerde analyse van de problemen bij de re-integratiebegeleiding.

AO Jaarverslag IMG, 24 juni 2014, 34 000-X, nr. 9

Afgedaan met 28 719 nr. 96

De weergave van de personeelscijfers in het jaarverslag zullen meer in lijn worden gebracht met de verantwoording in plaats van (alleen) in de personeelsrapportage.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013, 24 juni 2014, 33 930-X, nr. 6

Afgedaan met 34 200-X, nr. 3

De Kamer ontvangt nadere informatie over de inspanningen van Defensie om de capaciteit van de Defensie Materieel Organisatie op orde te houden.

AO Helikopters, 2 juli 2014, 25 928, nr. 67

Afgedaan 34 300-X, nr. 39

De Minister zal in het kabinet de mogelijkheden bespreken om Nederlandse deelname aan NAVO-toppen ook voor Kamerleden open te stellen en ze op te nemen in de delegatie.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

Afgedaan

De Kamer wordt geïnformeerd als een Nederlander in Irak wordt ingezet voor Forward Air Controlling.

AO ISIS, 2 oktober 2014, 27 925, nr. 523

In behandeling

De Kamer ontvangt in de eerste helft 2015 een brief over de toekomst van Paresto na het toetsmoment.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr.42

Afgedaan met 34 300-X, nr. 5

De Kamer ontvangt eind 2015 een brief over de resultaten van de pilots uit de Reservistennota, waarin ook wordt ingegaan op geleerde lessen en slimme doelen.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr.42

Afgedaan met 34 300-X, nr. 70

De Kamer ontvangt medio 2015 een plan van aanpak over de verbetering van het re-integratieproces, met als doel dat dit vóór eind 2015 wordt uitgevoerd.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr.42

Afgedaan met 28 719, nr. 96

De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2015 een brief over de lessen die uit de ervaringen in Australië te leren zijn voor de inzet van de doorstroomorganisatie.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr.42

Afgedaan 34 300-X, nr. 17

In de volgende begrotingen wordt een toelichting op de berekening van de investeringsquote opgenomen.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

Afgedaan met 34 300-X, nr. 12

De Minister zegt toe de Kamer bij brief te informeren over het cultuurtraject binnen de DMO-verbeteringsprocessen.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

Afgedaan met 32 678, nr. 31

De Kamer krijgt voor het eind van het jaar of begin 2015 informatie over de afspraken omtrent de tolken. Dit is een herhaling van de toezegging die de Minister eerder plenair heeft gedaan.

AO Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie in Afghanistan, 11 november 2014, 29 521, nr. 280

Afgedaan met 29 521, nr. 316

De Minister stuurt een brief over de uitkomsten van het interne onderzoek naar de wijze waarop Defensie nu met gevaarlijke stoffen omgaat en naar de beschikbare capaciteit voor de uitvoering en handhaving van beschermingsmaatregelen, inclusief de rol van de IGK, IMG, HDBV en HDP.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

In behandeling, deels afgedaan met 34 000-X, nr. 87

De Minister stuurt een brief over de resultaten van het aanvullende onderzoek van de GGD Zuid Limburg en andere GGD's.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014

In behandeling, deels afgedaan met 34 000-X, nr. 95

De Minister gaat in de eerstvolgende jaarrapportage over internationale militaire samenwerking dieper in op het soevereiniteitsvraagstuk in relatie tot verdergaande internationale militaire samenwerking, de uitgangspunten en het onlangs aangepste toetsingskader voor de artikel-100 procedure.

Begrotingbehandeling Defensie, 12-13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

Afgedaan met 29 521, nr. 310

De resultaten van het Zweedse onderzoek naar herinvoering van de dienstplicht worden t.z.t. naar de Kamer verzonden.

Begrotingbehandeling Defensie, 12-13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

Afgedaan met 34 300-X, nr. 79

Alle suggesties die op het punt van emancipatie en inclusiviteit zijn gemaakt over doorstroom naar hogere rangen en deelname aan de HDV worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de agenda van de toekomst.

Begrotingbehandeling Defensie, 12-13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

Indien er concrete ontwikkelingen zijn waarmee de huidige achterstand in het Nederlandse werkaandeel ingelopen wordt, zal dat gemeld worden in de volgende voortgangsrapportage.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

In behandeling

Indien het opzetten van een poule met andere landen, met name Duitsland, tot concrete afspraken leidt, zal dat in een volgende rapportage Internationale samenwerking worden opgenomen.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

Afgedaan met 33 279, nr. 16

De Minister zal de Kamer in het eerste kwartaal van 2015 informeren over de definitieve invulling van de SAR-taken, met name wat betreft het ziekenvervoer.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

Afgedaan met 34 000-X, nr. 93 en 34 000-X, nr. 103 en 34 000-X, nr. 104 en 34 000-X, nr. 110

De Minister zal de Kamer proactief informeren als zich grote problemen voordoen met de NH90 die niet in de reguliere voortgangsrapportage kunnen worden meegenomen.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

Doorlopend

Ontwikkelingen met betrekking tot de Cougar zullen worden opgenomen in een separate paragraaf in de volgende rapportage over de NH90.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

Afgedaan met 25 928, nr. 72

Begin 2015 ontvangt de Kamer een beleidsstandpunt over de ruimte die er is nadat de grenzen in zicht zijn van de Vessel Protection Detachments, militair, tenzij.

AO Evaluatie piraterijbestrijding, 17 december 2014, 29 521, nr. 285

Afgedaan met 32 706, nr. 74

Tussen nu en het MoU over de Joint Expeditionary Force zal de Minister het beeld over de invulling van deze samenwerking verder inkleuren. De Kamer ontvangt hierover informatie in een bijlage bij de brief ter voorbereiding van de NAVO-Ministeriële in juni 2015, en daarna opnieuw in de brief over de IMS in oktober 2015. Als de agenda’s van de Europese Raad in 2015 en de NAVO-Ministeriële te laat komen, komt er vooruitlopend op de geannoteerde agenda’s een aparte brief naar de Kamer. Daarmee is zeker gesteld dat de informatie waarom gevraagd is, zal worden ontvangen.

AO Europese en internationale defensiesamenwerking, 11 februari 2015, 33 279, nr. 4

Afgedaan met 33 279, nr. 16

De volgende brief over de IMS zal een verdiepingsbrief zijn, waarin onder andere wordt ingegaan op de vier prioritaire landen die door de Minister zijn genoemd, en op de criteria zoals gevraagd.

AO Europese en internationale defensiesamenwerking, 11 februari 2015, 33 279, nr. 4

Afgedaan met 33 279, nr. 16

De Minister informeert de Kamer in een brief over het EU-voorzitterschap hoe parlementen betrokken kunnen worden bij POLEX tijdens het Nederlandse voorzitterschap. Dit vergt enig overleg met lead nation Duitsland.

AO EU Defensieraad, 12 februari 2015, 21 501-28, nr. 124

Afgedaan met 21 501-28, nr. 125

De Kamer wordt bij toekomstige aanschaf van meer F-35 toestellen opnieuw vooraf geïnformeerd, echter niet meer met een DMP-D brief.

AO DMP-D vervanging F-16, 26 februari 2015, 26 488, nr. 384

In behandeling, deels afgedaan met 26 488, nr. 401 en 26 488, nr. 408

De Kamer blijft het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse Rekenkamer (GAO) toegezonden krijgen, inclusief een appreciatie van het kabinet.

AO DMP-D vervanging F-16, 26 februari 2015, 26 488, nr. 384

In behandeling, deels afgedaan met 26 488, nr. 407

De Minister zal de Kamer voor eind 2015 informeren over de stand van zaken met betrekking tot de thuisfrontcheck, zo mogelijk nog voor de begrotingsbehandeling van 2016.

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

Afgedaan met 30 139, nr. 154

De Minister zal de Kamer voor het wetgevingsoverleg Personeel een reactie toezenden op het boek «De Colombo-tragedie» (auteurs J.C. Bijkerk en J.F. van Wijnen).

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

Afgedaan met 34 300-X, nr. 7

De Minister zendt de Kamer na de zomer de stand van zaken/resultaten van haar evaluatie van het rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg van april 2013.

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

Afgedaan met 34 300-X, nr. 87

De Kamer wordt geïnformeerd zodra er duidelijkheid bestaat over waar de main operating base wordt gevestigd in het kader van het MRTT.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

Afgedaan met 27 830, nr. 183

De Minister is bereid het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van een privaat investeringsfonds en zal de Kamer hierover informeren.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

In behandeling

De Kamer zal tijdig worden geïnformeerd over een voorgenomen verkoop van materieel in lijn met de motie-Van den Doel.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

In behandeling, deels afgedaan met 26 396, nr. 102 en 22 054, nr. 261

De Minister informeert de Kamer over zowel de aanschafkosten als onderhoudskosten van onbemande vliegtuigen.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

Afgedaan met 33 763, nr. 89 en 34 300-X, nr. 2

In de volgende rapportage van de Defensie Cyber Strategie wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van capaciteiten in relatie tot zero-bases (kwetsbaarheden).

AO Defensie Cyber Strategie, 21 april 2015, 33 321, nr. 6

Afgedaan met 28 676, nr. 249

In de volgende rapportage van de Defensie Cyber Strategie wordt een uitwerking opgenomen van de scheiding tussen militaire en civiel-humanitaire doelen/netwerken.

AO Defensie Cyber Strategie, 21 april 2015, 33 321, nr. 6

Afgedaan met 33 321, nr. 7

De Minister stuurt de Kamer een reactie op het AIV-rapport van 30 april. De Minister zal laten weten hoeveel sneller dan de gebruikelijke drie maanden zij de reactie zal toesturen.

AO EU Defensieraad, 30 april 2015, 21 501-28, nr. 128

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

In september volgt een update over de coulanceregeling.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

De Minister stuurt indien mogelijk de uitkomsten van het vervolgonderzoek van de GGD Zuid-Limburg in september naar de Kamer, of wanneer dit gereed is.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

De Minister deelt eind juni de overige vervolgonderzoeken van de GGD'en (locaties Vriezenveen, Ter Apel, Coevorden) met de Kamer (één op één).

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

De Minister deelt de onderzoeksvragen en het plan van het RIVM met de Kamer, naar verwachting in september.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 77

Inzake de verschillende onderzoeken naar het gebruik van chroomverf bij Defensie zal de Minister de Kamer in september informeren over (1) de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen van het Coördinatiecentrum Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en (2) de stand van zaken met betrekking tot de luchtmetingen door de GGD, waarbij ook de metingen in ter Apel worden meegenomen.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

In kwartaalrapportages wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de onderwerpen op het gebied van chroom. Hierbij doet de Minister aan verwachtingenmanagement voor lopende onderzoeken en/of maatregelen.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling, deels afgedaan met 34 300-X nr. 10

De Minister zal de Kamer in september 2015 informeren over de stand van zaken met betrekking tot (de implementatie van) het communicatieplan van de paritaire commissie (commissie Vreeman).

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling, deels afgedaan met 34 300-X, nr. 65

De Minister informeert de Kamer later dit jaar over de tekorten aan capaciteit op veiligheidsgebied, naar aanleiding van de evaluaties van de reorganisaties.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

De Minister blijft de capaciteit van de DC BMW monitoren en komt hier later dit jaar op terug.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

Afgedaan met 34 300-X, nr. 10

De uitkomst van het onderzoek van de vakbonden naar de super-RHIBS wordt opgenomen in het volgende jaarverslag.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

Afgedaan met 34 300-X, nr. 102

De Minister zal, in samenwerking met de verantwoordelijke partijen, meer inzicht verkrijgen in de exacte cijfers van (illegale) immigratie en het resultaat daarvan opnemen in de volgende jaarrapportage.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

Afgedaan met 34 300-X, nr. 102

De Minister geeft in het volgende jaarverslag de stand van zaken met betrekking tot de inzet van UAV's (drones) weer.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

Afgedaan met 34 200-X, nr. 3

De Minister gaat in het volgende jaarverslag in op de (effecten van) eventuele prijsbijstellingen.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

Afgedaan met 34 200-X, nr. 3

De Minister zendt het rapport over het op orde brengen van de verwervingsketen in het najaar van 2015 aan de Kamer.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

Afgedaan met 34 300-X nr. 39

De Minister geeft in de volgende begroting een overzicht van de geraamde budgetten en de realisatie daarvan (investeringen).

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

Afgedaan in deze begroting

De Minister geeft bij de komende begroting in een aparte brief aan wanneer knelpunten bij de materiële gereedstelling te verwachten zijn, wat ervoor nodig is om deze op te lossen en wat de doorwerking daarvan is op de materiële gereedheid.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

Afgedaan met 33 763, nr. 74 en 33 763, nr. 78

De Minister neemt voortaan bij artikel-100 brieven op wat de materiële gereedheid is alsmede de gevolgen voor de operationele gereedheid, inclusief de financiële aspecten daarvan.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

In behandeling, deels afgedaan met 27 925, nr. 570

De Minister informeert de Kamer over de kosten voor deelname aan test bed VJTF voor het einde van dit jaar.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

Afgedaan met 29 521, nr. 306

De Minister informeert de Kamer over de inzichten die zijn opgedaan naar aanleiding van de oefeningen met de test bed VJTF die op dit moment gaande zijn in Polen wanneer zij zich hiervan een beeld heeft gevormd.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

Afgedaan met 29 521, nr. 306

De Minister zegt uitbreiding toe van de jaarlijkse brief over de Nederlandse bijdrage aan snelle reactiemachten. Te ontvangen voor het kerstreces.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

Afgedaan met 29 521, nr. 306

De Minister komt bij de eerstvolgende brief over de EU Defensieraad terug op de inhoud van de overeenkomst tussen de EDA en Oekraïne (en de gevolgen hiervan voor de capaciteit van EDA) waarover is bericht.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

Afgedaan met 21 501-28, nr. 129

De Minister zal in het contact met haar Turkse ambtgenoot de berichten ter sprake brengen dat via Turkije steun wordt verleend aan IS, zoals ook in de ambtelijke contacten gebeurt. Een eventuele ontmoeting (op dit moment niets voorzien) zal pas in het najaar van 2015 zijn.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

In behandeling

In de eerstvolgende rapportage over internationale samenwerking gaat de Minister nader in op de samenwerking met de Duitsers, in het bijzonder op het gebied van de Patriots/Meads.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 33 279, nr. 16

De Kamer wordt geïnformeerd als de Minister het voornemen heeft om alsnog over te gaan tot de verkoop van een of meer pantserhouwitsers.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 34 200-X, nr. 3

De Kamer wordt in een volgende voortgangsrapportage Verwerving F-35 nader geïnformeerd zodra er iets te melden is over nadere plannen met betrekking tot capaciteitsbehoefte F-35 voor opleiding en inzetbaarheid, binnen de financiële kaders.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 26 488, nr. 393

De Kamer ontvangt waarschijnlijk eind 2015 de DMP-A brief voor vervanging onderzeeboten en het streven is om uiteindelijk in 2018 de D-brief aan de Kamer te zenden.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 34 225, nr. 13

In de volgende brief over patiëntenvervoer Friese Waddeneilanden zal de Minister ook ingaan op de stand van zaken aangaande de Search and Rescue-taken.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 34 000-X, nr. 110

Bij het Materieelprojectenoverzicht bij de begroting 2016 komt de Minister terug op de stand van zaken met de MQ-9 Reaper.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 27 830, nr.158

Rond Prinsjesdag ontvangt de Kamer een nadere brief over Defence agreement.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

Afgedaan met 33 763, nr. 85

De Kamer zal twee keer per jaar worden geïnformeerd over IT en ERP. De eerste rapportage komt in september. De rapportage bevat, als verfijning van het high level ontwerp, de concrete plannen in termen van product, tijd en geld voor de komende 1–2 jaar. Voorts bevat de rapportage plannen voor latere jaren op hoofdlijnen.

AO IV ICT en ERP, 23 juni 2015, 31 125, nr. 60

In behandeling, deels afgedaan met 31 125, nr. 67

Naar aanleiding van het rapport van Gartner geeft de Minister een reactie op de financiële consequenties, zoals verwoord op pagina's 23 en 29 van het rapport.

AO IV ICT en ERP, 23 juni 2015, 31 125, nr. 60

Afgedaan met 31 125, nr. 64

De Minister zal in de volgende Veteranennota op grond van uitgevoerd onderzoek ingaan op de maatregelen die zij neemt om de respons op de nazorgvragenlijsten te vergroten, inclusief de monitor nazorgtraject en een meer individuele benadering. De conclusies en resultaten van het onderzoek worden in de nota vermeld, waarbij eventuele alternatieven voor het verplichtstellen van het invullen van de vragenlijst worden beschreven.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

Afgedaan met 30 139, nr. 159

Eind 2015 stuurt de Minister de Kamer een brief met de stand van zaken over het PTSS-protocol en een overzicht van afgehandelde en openstaande bezwaarschriften en beroepszaken BNMO. In deze brief wordt ook opgenomen of er eventueel maatwerk wordt geleverd in bepaalde gevallen en wat de stand van zaken is omtrent de motie Teeven/Eijsink (aanwezige richtinggevende jurisprudentie volgen om de afwikkeling van schadeclaims sneller te laten verlopen). Tevens wordt de Kamer in deze brief geïnformeerd over de duur tussen het intakegesprek en de start van een behandeling in de GGZ. Deze termijn wordt vergeleken met de hiervoor vastgestelde norm en bij afwijking hiervan wordt gemeld welke actie hierop wordt ondernomen.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

Afgedaan met 30 139, nr. 155

De Minister meldt in de volgende Veteranennota de stand van zaken met betrekking tot alle materiële voorzieningen (Inkomensvoorziening, Ereschuldregeling, Regeling volledige schadevergoeding, Kaderwet militaire pensioenen). Tevens wordt in de nota het verschil duidelijk gemaakt tussen bezwaarschriften BNMO/PTSS en aanvullend ingediende claims ten aanzien van de zorgplicht van Defensie.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

Afgedaan met 30 139, nr. 159

De Minister geeft in de volgende Veteranennota een reactie (appreciatie) op de adviezen van de Veteranenombudsman.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

Afgedaan met 30 139, nr. 159

Vanaf volgend jaar wordt in elke Veteranennota een apart hoofdstuk over de ISAF-veteranen opgenomen.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling, deels afgedaan met 30 139, nr. 159

De Minister stuurt de Kamer voorafgaand aan de komende begrotingsbehandeling en na consultatie van betrokken partijen per brief een outline van de beleidsdoorlichting/evaluatie van het Veteranenbesluit.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

Afgedaan met 30 139, nr.151

De Minister stuurt de Kamer voor het eind van 2015 per brief een overzicht van de samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzake de nazorg aan militairen en politiemensen.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

Afgedaan met 30 139, nr. 155

De Minister zal in de volgende brief over de RBZ een korte passage opnemen op het rapport van Clingendael.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

Afgedaan met 21 501-28, nr. 127

De Minister geeft in de bijlage bij de volgende brief over de RBZ een overzicht met defensiesamenwerkingsverbanden tussen de lidstaten.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

Afgedaan met 21 501-28, nr. 127

Als er stukken van de Hoge Vertegenwoordiger komen, dan zit er ook een appreciatie van het kabinet bij.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

Doorlopend

De toezegging van 11 maart jl. (AO personeel) ten aanzien van duidelijkheid over wel of niet outsourcen Paresto staat nog steeds. Zo spoedig mogelijk ontvangt de Kamer daarover een brief.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan met 34 300-X, nr. 5

In de volgende P-rapportage ontvangt de Kamer ook informatie over de voortgang naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid over vliegveiligheid, inclusief wel/geen disciplinaire maatregelen.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan met 34 300-X, nr.17 en 34 300-II, nr. 3121

In de volgende P-rapportage wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met de tekorten per personeelscategorie.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

In de eerder toegezegde evaluatie van het reservistenbeleid wordt ook in gegaan op de optie om een reservistengeneraal aan te stellen.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan met 34 300-X, nr. 70

Bij de begrotingsbehandeling komt de Minister terug op de vragen over de tooth to tail.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling

In de P-rapportage komt de Minister terug op de best practices ten aanzien van genderbeleid.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan met 34 300-X, nr. 17

De Minister herhaalt haar eerdere toezegging om, indien mogelijk, de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de stand van zaken in de aanschaf van een nieuwe onderzeedienst.

AO Defensieraad, 1 september 2015, 21 501-28, nr. 130

Afgedaan met 34 225, nr. 13

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over het proces van de Strategic Review, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of tussenrapportages door de Hoge Vertegenwoordiger worden geagendeerd, en neemt de rol van de nationale parlementen daarin mee.

AO Defensieraad, 1 september 2015, 21 501-28, nr. 130

Afgedaan met 21 501-20, nr. 1140

De Minister zal de Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar de actief dienende militair die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS, zodra de vertrouwelijkheid zich daartegen niet meer verzet.

AO MIVD, 9 september 2015, 29 924, nr. 135

In behandeling

De Minister zal de Kamer informeren over de gevolgen voor de nationaliteit van de actief dienende militair, die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS (betreft vraagstuk van statelijke/niet-statelijke actoren).

AO MIVD, 9 september 2015, 29 924, nr. 135

In behandeling

De Minister zal in de volgende voortgangsrapportage ingaan op het vraagstuk van vredesverliezen.

AO Behoeftestelling vervanging F-16, 29 september 2015, 26 488, nr. 398

Afgedaan met 26 488, nr. 404

De P-rapportage wordt in 2016 gelijktijdig met de begrotingsstukken op Prinsjesdag aan de Kamer toegezonden.

Wetgevingsoverleg Personeel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 67

In behandeling

De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2016 en voor de behandeling van het jaarverslag de reactie op het rapport en de nadere uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport over de oorzaken van de onderrealisatie in de «voorzien in»-keten van Defensie.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

Afgedaan met 34 300-X, nr. 39 en 34 300-X, nr. 115

De Minister informeert de Kamer in het tweede kwartaal van 2016 over de evaluatie van (het proces van) uitbesteding van cateringdiensten bij Defensie.

Wetgevingsoverleg Personeel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 67

In behandeling, deels afgedaan met 34 300-X, nr. 113

De Minister brengt in kaart hoe het staat met diversiteit, inclusiviteit en doorstroommogelijkheden van vrouwen binnen Defensie. De Kamer wordt hierover in de P-rapportage bij de volgende begrotingsstukken geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Personeel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 67

Afgedaan met 34 300-X nr. 108

Zoals eerder toegezegd ontvangt de Kamer voor het einde van dit jaar een brief over de internationale samenwerking met betrekking tot het Joint Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

Afgedaan met 33 763, nr. 104

De Kamer ontvangt de DMP-A brief over de onderzeedienst niet meer dit jaar maar in april 2016.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

Afgedaan met 34 225, nr. 13

De Minister informeert de Kamer bij de volgende P-rapportage over de mogelijke openstelling van het Korps Mariniers voor vrouwen.

Wetgevingsoverleg Personeel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 67

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

De Kamer ontvangt bij de begroting Defensie 2017 en het Materieelprojectenoverzicht 2016 nadere informatie over de lease-optie Male UAV en eventuele andere opties voor de komende jaren.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

In behandeling

De Kamer ontvangt bij de begroting jaarlijks inzicht in de effecten van het wel/niet toekennen van prijscompensatie door Minister van Financiën.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

Doorlopend, deels afgedaan in deze begroting

De Kamer ontvangt hopelijk eind dit jaar de uitkomst over de verhuizing DMO, afhankelijk van de voortgang van het proces.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

In behandeling

De Kamer ontvangt bij begroting 2017 of eerder in een aparte brief nadere informatie over de toekomstige opzet cq. invulling van de investeringsquote.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

Afgedaan in deze begroting

De Kamer ontvangt nadere informatie over het Codemofonds en specifiek de royalties.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

In behandeling

De Minister informeert de Kamer bij de P-rapportage in voorjaar van 2016 over de (stand van zaken met betrekking tot de) doorstroming van lagere rangen.

Wetgevingsoverleg Personeel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 67

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

De Minister zal in de volgende Materieelprojectenoverzichten nadere toelichting geven op de keuzes die voor bepaalde materieelprojecten gemaakt zijn. Daarbij wordt ingegaan op de overwegingen en de mogelijke gevolgen voor andere materieelprojecten. Dit met als voorbeeld dit jaar om de MALE UAV voor een aantal jaar uit te stellen.

Wetgevingsoverleg Materieel Defensie, 2 november 2015, 34 300-X, nr. 68

Doorlopend

De Kamer ontvangt een brief over de lopende onderzoeken naar de EULEX missie in Kosovo, als daar aanleiding toe is.

AO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 – Nederlandse deelname aan vredesmissies, 4 november 2015, 29 521, nr. 308

In behandeling

De Kamer ontvangt bij het jaarverslag 2015 inzicht in de nationale inzet van militairen en de ontwikkelingen door de jaren heen.

AO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 – Nederlandse deelname aan vredesmissies, 4 november 2015, 29 521, nr. 308

Afgedaan met 34 200-X, nr. 3

De Minister zal in het voorjaar 2016 opnieuw een stand van zaken GVDB overzicht (incl. uitvoering raadsconclusies 2013 en de daarop volgende raadsconclusies) naar de Kamer sturen en zij zal onderzoeken of dit overzicht nog voor de van 6 tot en met 8 april 2016 interparlementaire GBVB/EVDB conferentie aan de Kamer kan worden toegezonden.

AO EU Defensieraad, 10 november 2016, 21 501-28, nr. 134

Afgedaan met 21 501-20, nr. 1128 en 21 501-20, nr. 1129

De Minister informeert de Kamer in de loop van 2016 met een nieuwe Reservistennota over de stand van zaken met betrekking tot het reservistenbeleid, waaronder de nadere uitwerking van de aangekondigde intensivering.

Plenair debat Begroting Defensie 2016, 12 november 2015, Handelingen II 2015/16, nr. 24, Begroting Defensie

In behandeling

De Minister herhaalt de tijdens het wetgevingsoverleg Materieel Defensie op 2 november 2015 gedane toezegging dat de Kamer bij de begroting Defensie 2017 en het Materieelprojectenoverzicht 2016 nadere informatie ontvangt over de lease-optie Male UAV en eventuele andere opties voor de komende jaren.

Plenair debat Begroting Defensie 2016, 12 november 2015, Handelingen II 2015/16, nr. 24, Begroting Defensie

Doorlopend

De Minister gaat bij de volgende vastgoedrapportage in op de uitvoering van de motie Knops c.s. over recreatie medegebruik (32 123-X, nr. 69), mede o.b.v. signalen van de leden.

AO Vastgoed Defensie, 1 maart 2016, 33 763, nr. 99

Afgedaan met 33 763, nr. 106

De Minister gaat bij de volgende vastgoedrapportage in op het traject en de resultaten om te komen tot verbetering van de risicobeheersing van en de verantwoording over de vastgoedportefeuille.

AO Vastgoed Defensie, 1 maart 2016, 33 763, nr. 99

Afgedaan met 33 763, nr. 106

De Minister gaat in de volgende vastgoedrapportage nader in op de second opinion Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

AO Vastgoed Defensie, 1 maart 2016, 33 763, nr. 99

Afgedaan met 33 763, nr. 106

De Minister informeert de Kamer als er meer resultaat is van de onderhandelingen met de VS over Eygelshoven, op zijn vroegst waarschijnlijk na deze zomer.

AO Vastgoed Defensie, 1 maart 2016, 33 763, nr. 99

In behandeling

De Minister beschrijft in de volgende vastgoedrapportage duidelijker wat de herinrichting van de munitieketen inhoudt.

AO Vastgoed Defensie, 1 maart 2016, 33 763, nr. 99

Afgedaan met 33 763, nr. 106

De Minister neemt contact op met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de heliport Eemshaven i.r.t. De Kooij en stuurt daarover een brief aan de Kamer.

AO Vastgoed Defensie, 1 maart 2016, 33 763, nr. 99

In behandeling

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de financiële belasting van een eventuele Nederlandse bijdrage aan het initiatief om op rotatiebasis eenheden van beperkte omvang te stationeren op het grondgebied van de oostelijke bondgenoten, indien daar meer duidelijkheid over is.

AO NAVO, 9 februari 2016, 29 676, nr. 240

In behandeling

De Minister zegt toe de Kamer in de aanloop naar de NAVO-top in Warschau te informeren over de Nederlandse inzet op het financiële meerjarenperspectief voor het defensiebudget.

AO NAVO, 9 februari 2016, 29 676, nr. 240

Afgedaan met 28 676, nr. 249

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de samenstelling van de klankbordgroep.

AO Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst, 23 maart 2016, 34 225, nr. 12

Afgedaan met 34 225, nr. 10

De Minister zegt toe de beleidsdoorlichting Samenstelling Koninklijke Marine zeer binnenkort naar de Kamer te sturen.

AO Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst, 23 maart 2016, 34 225, nr. 12

In behandeling

De Minister zegt toe in juni 2016 het eerste rapport over de uitwerking van het rapport van Policy Research toe te zenden en neemt – op verzoek van dhr. Knops – daarin mee een aantal zaken zo SMART mogelijk te formuleren.

AO Defensie materieelproces, 31 maart 2016, 27 830, nr. 170

Afgedaan met 34 300-X, nr. 39 en 34 300-X, nr. 115

De Minister zegt toe rond de zomer 2016 de nieuwe DMP-brochure toe te zenden aan de Kamer.

AO Defensie materieelproces, 31 maart 2016, 27 830, nr. 170

In behandeling

De Minister zegt toe het juridisch advies ten aanzien van de defensiesamenwerking met Oekraïne wat betreft de overeenkomst tussen het EDA en Oekraïne aan de Kamer toe te zenden. Indien er gezamenlijke projecten met Oekraïne worden geïnitieerd, wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

AO Defensieraad, 14 april 2016, 21 501-28, nr. 141

Afgedaan met 21 501-28, nr. 142

De Minister zegt toe de Kamer nader te zullen informeren over het vervolg op de Group of Personalities in de vorm van een Europese Defensieraad of anderszins met een kabinetsappreciatie dienaangaande.

AO Defensieraad, 14 april 2016, 21 501-28, nr. 141

In behandeling

De Minister zal – indien er tijdens de tweede helft van dit jaar een Political Exercise (POLEX) wordt georganiseerd voor de zes EU Battle Group-landen – het hierbij betrekken van de parlementen actief bevorderen.

AO Defensieraad, 14 april 2016, 21 501-28, nr. 141

In behandeling

De Minister zegt toe de Kamer zo spoedig mogelijk nader te informeren over het technisch defect van de Karel Doorman en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse bijdrage aan internationale missies, mede naar aanleiding van de reeds gestelde Kamervragen hierover.

AO Defensieraad, 14 april 2016, 21 501-28, nr. 141

Afgedaan met 33 763, nr. 103 en 33 763, nr. 104 en 33 763, nr. 108

In het verslag van de EU-Defensieraad zal de Minister terugkomen op de stand van zaken rond de EUPOL-missie.

AO Defensieraad, 14 april 2016, 21 501-28, nr. 141

Afgedaan met 21 501-28, nr. 140

De Minister zegt toe de Kamer, zodra deze informatie met haar gedeeld kan worden, te zullen informeren over eventuele initiatieven van EU-lidstaten voor een Center of Excellence.

AO Defensieraad, 14 april 2016, 21 501-28, nr. 141

In behandeling

De Minister zegt toe vóór 12 mei 2016 een brief te sturen, waarin inzicht wordt gegeven in het gemiddeld aantal geplande uren voor oefenen/trainen en inzet en de realisatie daarvan en besteedt daarin speciaal aandacht aan de cyberreservisten.

AO Reservistenbeleid, 20 april 2016, 34 300-X, nr. 112

Afgedaan met 34 300-X, nr. 118

De Minister neemt mee in de nieuwe reservistennota in de vorm van een Plan van Aanpak, het punt van de vrijwilligheid die de reservist ervaart ten aanzien van de inzet bij missies.

AO Reservistenbeleid, 20 april 2016, 34 300-X, nr. 112

In behandeling

De Minister neemt het onderwerp ziekteverzuim op in de volgende Personeelsrapportage.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

De Minister komt in de eerstvolgende nota Veteranen terug op de nazorg vragenlijst.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

Afgedaan met 30 139, nr. 159

De Minister laat contact opnemen met de wethouder in Rotterdam ten aanzien van de werkloze jongeren die nog net niet geheel voldoen aan de opleidingseisen.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

De Minister komt in de volgende Personeelsrapportage terug op de vraag van dhr. Houwers over de kortlopende contracten die worden aangeboden aan artsen.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

De Minister zal de verklaringen van de twee supervisors over Chroom 6, ontvangen van dhr. van Dijk, aan de RIVM doorgeleiden en betrekken bij het onderzoek.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

In behandeling

De Minister houdt de Kamer op de hoogte van de gesprekken met het Ministerie van VWS en de consequenties voor het calamiteitenhospitaal en de rol 4 als een deel van de financiering wordt stopgezet.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

In behandeling

De Minister informeert de Kamer nader over de ophanging van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) onder de Secretaris-generaal.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

In behandeling

De Minister informeert de Kamer over het vervoer van «flares» op vliegbasis Eindhoven zodra er meer informatie beschikbaar is.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

In behandeling

De Minister komt in het eerstvolgende verslag NAVO Ministeriële terug op haar gesprek met haar Turkse collega over de Turkse dienstplicht voor Nederlanders met Turkse achtergrond.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

In behandeling

De Minister gaat in de eerstvolgende Personeelsrapportage in op de ongelijkheid die in de praktijk is ontstaan tussen het personeel van de Defensie bewakingsorganisatie.

AO Personeel Defensie, 21 april 2016, 34 300-X, nr. 116

Afgedaan met 34 300-X, nr. 108

Eind deze maand krijgt de Kamer, zoals bekend, de inbreng van het kabinet voor de NAVO-top in Warschau, daarin o.a. ingaand op standpunt samenwerking NAVO en Oekraïne.

AO NAVO Defensieministeriële, 9 juni 2016

Afgedaan met 21 501-28, nr. 142

Naar verwachting wordt de Europese Global Strategie op 28/29 juni 2016 gepresenteerd in de Europese Raad. Over de verdere planning van de strategie en de toezending aan en de betrokkenheid van de Kamer, wordt de Kamer z.s.m. geïnformeerd.

AO NAVO Defensieministeriële, 9 juni 2016

Afgedaan met 21 501-20, nr. 1128 en 21 501-20, nr. 1129

De Kamer ontvangt spoedig na volgende week, indien beschikbaar, nadere informatie over de stand van zaken met de Polex bijeenkomst.

AO NAVO Defensieministeriële, 9 juni 2016

In behandeling

De Kamer ontvangt ten behoeve van het algemeen overleg over de NAVO-top een nadere brief over de samenwerking en inzet EU-NAVO op het terrein van Cyber(defence).

AO NAVO Defensieministeriële, 9 juni 2016

Afgedaan met 28 676, nr. 249

In de volgende voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS gaat het kabinet nader in op het contact met Turkije over de vermeende banden met ISIS.

AO NAVO Defensieministeriële, 9 juni 2016

In behandeling

De Minister gaat nog duidelijker aangeven in rapportages en brieven wat het aandeel van pensioenen en uitkeringen is.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie 2015, 16 juni 2016, 34 475 X, nr. 15

In behandeling, deels afgedaan in deze begroting

De Minister stuurt een brief over wat mogelijk is om het bedrag van de pensioenen en uitkeringen apart te boeken.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie 2015, 16 juni 2016, 34 475 X, nr. 15

In behandeling

Bij het volgende Wetgevingsoverleg Personeel Defensie zal de Minister ingaan op de stand van zaken rond de aanbeveling van de veteranenombudsman t.a.v. de Bosnië veteraan, zonder specifiek in te gaan op de casus zelf.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

Voor het eind van het jaar stuurt de Minister de resultaten van het onderzoek t.a.v. het PTSS protocol naar de Kamer.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

De Minister informeert de Kamer over de resultaten van de gesprekken met het Ministerie van VWS o.a. over de verantwoordelijkheid voor de zorgkosten en de uitkomsten van de evaluatie van de Veteranenwet, in de vorm van een toekomstvisie of iets van dien aard, voor eind van dit jaar.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

De Minister komt in de volgende Veteranennota terug op het punt van de reiskosten op Veteranendag en op het punt van de schadeclaims.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

In de evaluatie van de Veteranenwet komt de Minister terug op het punt van de flexibele schil van het Veteranenloket.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

De Minister stuurt de afgeronde onderzoeken van het RZO meteen naar de Kamer (en niet 1x per jaar).

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

De Minister kijkt nog naar de praktijk rond het begrip relatie van de veteraan.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

In een brief bij de begroting en in de veteranennota neemt de Minister de wachttijden bij de LZV instellingen op, zoals gemeld bij de RZO.

Notaoverleg Veteranenzorg, 20 juni 2016, 30 139, nr. 164

In behandeling

De Minister geeft de Kamer inzage in de extra kosten die gemoeid waren met de belevingsvluchten.

AO Verwerving F-35, 23 juni 2016

Inbehandeling

In de volgende voortgangsrapportage Verwerving F-35 (bij Prinsjesdag 2016) informeert de Minister de Kamer verder over de vervolgstappen n.a.v. de aanbevelingen van de Stuurgroep Geluid.

AO Verwerving F-35, 23 juni 2016

In behandeling

Indien er sprake is van het aanschaffen van toestellen middels een Block Buy, informeert de Minister de Kamer daarover tijdig.

AO Verwerving F-35, 23 juni 2016

In behandeling

De Minister stuurt een brief over het convenant met de Noren.

AO Verwerving F-35, 23 juni 2016

Afgedaan met 26 488, nr. 409

De Minister stuurt de bevindingen van de studiegroep Begrotingsruimte naar de Kamer zodra deze beschikbaar zijn, hopelijk rond de zomer 2016.

AO Verwerving F-35, 23 juni 2016

Afgedaan met 34 300, nr. 74

De Minister stuurt een aparte brief, naast de al toegezegde brochure, over het nieuwe DMP-proces, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen (in een overzichtelijke tabel), naar verwachting eind augustus 2016.

AO Materieel Defensie, 29 juni 2016

In behandeling

De Minister stuurt, naar verwachting voor het eind van het jaar, een brief over de vervanging van de kanonnen van de LC-fregatten.

AO Materieel Defensie, 29 juni 2016

In behandeling

De Minister informeert de Kamer bij de komende begrotingsbehandeling over de gevolgschade van de JSS, de Karel Doorman, en de extra te maken kosten.

AO Materieel Defensie, 29 juni 2016

In behandeling

De Minister stuurt nadere informatie aan de Kamer over het weer operationeel zijn van de Patriots en over de modern man stations en over de B/C/D-brief, nog voor het zomerreces (2016).

AO Materieel Defensie, 29 juni 2016

Afgedaan met 27 830, nr. 178

De Minister stuurt de Global Strategy (on Foreign and Security Policy) zo spoedig mogelijk naar de Kamer, naar verwachting binnen een week.

AO MIVD, 29 juni 2016

Afgedaan met 21 501-20, nr. 1128 en 21 501-20, nr. 1129

Bij de eerstvolgende voortgangsrapportage actualiseert de Minister de tabel en de vijf criteria van Gartner.

AO Sourcing, IV/ICT en ERP, 5 juli 2016

In behandeling

De Minister neemt de Kamer voortaan in de voortgangsrapportages, de eerstvolgende in okt/nov 2016, (nog) meer mee in alle voortgang en behaalde en nog te behalen mijlpalen, alsmede in het overzicht/schema t.a.v. de basisimplementatie etc. en stuurt deze vóór de begrotingsbehandeling toe.

AO Sourcing, IV/ICT en ERP, 5 juli 2016

In behandeling

De Minister komt schriftelijk terug op de cijfers van de onterecht nog actieve toegangspassen van in- en externe medewerkers, nog voor het eind van het zomerreces.

AO Sourcing, IV/ICT en ERP, 5 juli 2016

In behandeling

De Minister geeft in de begroting een overzicht van de kosten van IT uitgesplitst naar investeringen en exploitatie inclusief de gereserveerde bedragen.

AO Sourcing, IV/ICT en ERP, 5 juli 2016

Afgedaan in deze begroting

De Minister is bereid om een vertrouwelijke briefing te geven over de resultaten (een terugblik) van de inzet tegen ISIS na zomer 2016.

AO Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS, 7 juli 2016

In behandeling

De Minister stuurt een brief over de problemen en de mogelijke vertraging die is opgetreden met de aanbesteding en de verschillende leveringen van de communicatiemiddelen, zoals radio's en IED-scanners, zo snel mogelijk en in ieder geval voor het einde van het zomerreces.

AO Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS, 7 juli 2016

In behandeling