Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

5.2. Paresto

Algemeen

Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Commando DienstenCentra. Paresto en is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten levert aan de gehele defensieorganisatie en aan NAVO-bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze.

De Minister van Defensie heeft op 23 september 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd dat het uitbestedingstraject wordt beëindigd. De cateringdienstverlening moet op termijn meer in samenwerking met de markt uitgevoerd worden. Hiervoor worden plannen uitgewerkt.

Begroting van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2015

Begroting

2016

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

BATEN

             

Omzet moederdepartement

70.592

69.264

58.325

57.325

56.550

56.200

56.250

Omzet overige departementen

             

Omzet derden

645

773

675

675

675

675

675

Rentebaten

30

65

         

Vrijval voorzieningen

148

           

Bijzondere baten

1.030

 

900

1.150

1.150

1.150

1.150

Totaal baten

72.445

70.102

59.900

59.150

58.375

58.025

58.075

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

• personele kosten

40.321

37.483

36.410

35.482

34.582

34.093

33.987

– Waarvan eigen personeel

34.315

33.805

32.755

31.845

30.963

30.483

30.379

– Waarvan externe inhuur

4.821

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

– Waarvan overige personele kosten

1.185

678

655

637

619

610

608

• materiële kosten

32.379

32.619

23.356

23.275

23.401

23.542

23.699

– Waarvan apparaat ICT

409

524

400

300

300

300

300

– Waarvan bijdrage aan SSO's

872

939

875

875

875

875

875

– Waarvan overige materiele kosten

673

1.977

623

623

623

623

623

Rentelasten

 

9

8

7

5

4

Afschrijvingskosten

             

• materieel

4

 

125

385

385

385

385

– Waarvan apparaat ICT

     

260

260

260

260

• immaterieel

             

Overige kosten

             

• dotaties voorzieningen

             

• bijzondere lasten

143

           

Totaal Lasten

72.847

70.102

59.900

59.150

58.375

58.025

58.075

Saldo van baten en Lasten

– 402

           

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit omzet lopende bedrijfsvoering en omzet werkgeversbijdragen. De omzet werkgeversbijdragen bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele en overige kosten die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen bieden.

Voor 2017 en verder is rekening gehouden met een reductie als gevolg van sluiten van locaties vanwege de nota «In Het Belang Van Nederland». In 2016 heeft de overdracht van de operationele catering plaatsgevonden van Paresto naar resp. het CLAS en CZSK. Dit heeft als gevolg gehad dat de bijbehorende omzet en kosten bij Paresto in mindering zijn gebracht. Het totale financiële effect is € 10,6 miljoen.

Omzet derden

De omzet derden betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt bij het CDC voor de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen producentenbonussen en betalingskorting

Lasten

Personele kosten

In 2015 bestond de personele sterkte van Paresto uit 731 vaste vte’n. Vanwege de overdracht van de Operationele Catering (27,5 vte), pensioenuitstroom en sluiten van locaties neemt de personele sterkte in 2017 af tot 689 vte’n, wat de daling in personele kosten verklaart. Op plekken waar dit noodzakelijk is, worden capaciteitsproblemen opgevangen met inhuur.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 90 procent uit de kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. Vanwege de overdracht van de Operationele Catering worden er minder ingrediënten verbruikt (€ 9,2 miljoen), waardoor de kosten vanaf 2017 lager zijn. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties, het servicekantoor en het onderhoud van IT, waaronder kassa’s.

Investeringen in bedrijfsvoeringsmiddelen

De afschrijvingskosten betreffen de nieuwe kleding voor medewerkers.

Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2015

Begroting

2016

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

1. Rekening courant RHB 1/1

8.914

8.591

8.473

8.159

7.938

7.724

7.689

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

7.565

 

125

385

385

385

385

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 5.718

           

2. Totaal operationele kasstroom

1.847

 

125

385

385

385

385

               

Totaal investeringen (–/–)

   

– 2.425

       

Totaal boekwaarde desnivesteringen (+/+)

             

3. Totaal investeringskasstroom

   

– 2.425

       
               

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 2.170

– 118

– 315

– 221

– 214

– 35

– 18

Eenmalige storting door moederdepartement (+/+)

             

Aflossingen opleningen (–/–)

   

– 125

– 385

– 385

– 385

– 385

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

   

2.425

       

4. Totaal financieringskasstroom

– 2.170

– 118

1.985

– 606

– 599

– 420

– 403

5. Rekening courant RHB 31/12

8.591

8.473

8.159

7.938

7.724

7.689

7.671

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staan de meerjarige verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting in het algemeen centraal.

Investeringskasstroom

In 2017 investeert Paresto in de vervanging van de kledinglijn, nieuwe kassa’s en IT. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Financieringskasstroom

In 2017 wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de geplande investeringen. De uitkering aan het moederdepartement betreft de afstorting van het overschot aan eigen vermogen van Paresto, indien de realisatie conform begroting verloopt.

Doelmatigheidsparagraaf

De onderstaande tabel is verdeeld in een generiek en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto.

Kengetallen en doelmatigheidsindicatoren Paresto
 

Realisatie

2015

Begroting

2016

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

Generiek deel

             
               

Totaal omzet verkopen (x € 1.000)

43.619

43.775

34.200

34.400

34.625

34.875

35.125

Vte'n totaal

814

838

749

735

714

701

688

– waarvan in eigen dienst

731

768

689

675

654

641

628

– waarvan inhuur

84

70

60

60

60

60

60

               

Saldo van baten en lasten

– 0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Specifiek deel

             
               

Aantal locaties

77

80

76

75

75

75

75

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

53.559

52.212

45.667

46.811

48.475

49.749

51.023

% Ziekteverzuim

7,4%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

37,2%

37,8%

37,2%

37,2%

37,2%

37,2%

37,2%

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet / aantal vte) en het percentage bruto marge (verbruik ten opzichte van de omzet).

De productiviteit per vte laat in 2017 een daling zien door de overdracht van de operationele catering. Vanaf 2018 laat deze een lichte stijging zien door een daling in het aantal vte’n. In de bruto marge van 2016 zit een eenmalige meevaller, Paresto verwacht vanaf 2017 de bruto marge op het niveau van 2015 te kunnen voortzetten.