Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

5.1. Defensie Telematica Organisatie

Algemeen

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als agentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IT-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens ondersteunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

2014

2015

Begroting 2016

Raming 2017

2018

2019

2020

2021

Baten

               

Omzet moederdepartement

296.897

265.237

220.929

256.580

236.612

243.823

243.932

243.316

– waarvan betaald uit IT-E

157.208

181.442

182.112

189.323

189.432

188.816

– waarvan betaald uit IT-I

58.721

60.638

40.000

40.000

40.000

40.000

– waarvan betaald uit niet IT-budgetten en door BLD-en

5.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Omzet overige departementen

36.019

36.258

30.160

30.160

30.160

30.160

30.160

30.160

Omzet derden

120

31

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

27

95

Bijzondere baten via Eigen Vermogen

7.000

Totaal baten

333.063

301.621

258.089

273.740

253.772

260.983

261.092

260.476

Lasten

               

Apparaatskosten

               

Personele kosten

164.390

158.790

140.729

150.300

150.300

150.300

150.300

150.300

– waarvan eigen personeel

118.251

115.559

113.908

112.850

112.850

112.850

112.850

112.850

– waarvan externe inhuur tbv apparaat

46.139

13.666

6.400

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

– waarvan externe inhuur tbv IT-projecten

29.565

20.421

19.950

19.950

19.950

19.950

19.950

Materiële kosten

132.309

117.096

91.460

96.840

76.872

84.083

84.192

83.576

– directe kosten

61.340

43.992

– huisvestingskosten

515

52

– kantoorkosten

7.671

72

– algemene kosten

36

1.394

– kosten hard- en software

62.747

71.586

Rentelasten

610

507

900

600

600

600

600

600

Afschrijvingskosten

24.433

23.691

25.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

– licenties

4.060

4.471

– gebouwen

3.643

2.339

– inventaris/installaties

1.448

1.003

– computerhardware en -software

15.263

15.871

– overige materiele vaste activa

19

7

Overige kosten

2.612

6.330

– dotaties voorzieningen

54

– bijzondere lasten

2.558

6.330

Totaal lasten

324.354

306.414

258.089

273.740

253.772

260.983

261.092

260.476

Saldo van baten en lasten

8.709

– 4.793

Toelichting op de begroting baten en lasten

Baten

Het agentschap wordt bekostigd uit het IT-Exploitatiebudget (IT-E), het IT-Investeringsbudget (IT-I), uit niet IT-budgetten en budgetten van de agentschappen en uit budgetten van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.

Omzet moederdepartement

De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van going concern. Naar aanleiding van de realisatie van de exploitatie van de IT gedurende 2016, is dit jaar in de staat van baten en lasten rekening gehouden met een stijging ten opzichte van begroting 2016. Als gevolg daarvan is de omzet vanuit het moederdepartement in de staat van baten en lasten voor de IT-E hoger dan in 2016

Omzet overige departementen

De omzet van de overige departementen betreft de IT-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie waarmee contractuele dienstverleningsafspraken, de zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s), zijn vastgelegd.

Lasten

Apparaatskosten

In de kosten voor eigen personeel is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de implementatie van de High Performance Organisation en de vernieuwde IT-omgeving. De daling ten opzichte van realisatie 2015 en begroting 2016 betreft alleen natuurlijk verloop.

De materiële kosten betreffen voor het overgrote deel vaste lasten voor afgesloten onderhouds- en licentiecontracten. Deze zijn noodzakelijk om de IT- en IV-voorzieningen in stand te houden (Life Cycle Management, Security, Compliance, etc.).

Kasstroomoverzicht

KASSTROOMOVERZICHT DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE

(Bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

Raming 2017

2018

2019

2020

2021

1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito

2.722

922

7.736

736

736

736

736

736

                 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.622

36.817

16.581

14.900

17.800

19.100

19.300

20.600

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

9.167

– 8.619

           

2. Operationele kasstromen

11.789

28.198

16.581

14.900

17.800

19.100

19.300

20.600

                 

Totaal investeringen (–/–)

– 30.572

– 36.714

– 25.000

– 26.000

– 26.000

– 26.000

– 26.000

– 26.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.388

6.958

           

3. Totaal investeringskasstroom

– 29.184

– 29.756

– 25.000

– 26.000

– 26.000

– 26.000

– 26.000

– 26.000

                 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 971

– 9.716

– 7.000

         

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

               

Aflossingen op leningen (–/–)

– 8.594

– 12.107

– 16.581

– 14.900

– 17.800

– 19.100

– 19.300

– 20.600

Beroep op leenfaciliteit (+)

25.160

30.195

25.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

4. Totaal financieringskasstroom

15.595

8.372

1.419

11.100

8.200

6.900

6.700

5.400

                 

5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito

922

7.736

736

736

736

736

736

736

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door de mutaties in het werkkapitaal, het bedrijfsresultaat en de afschrijvingslasten.

Investeringskasstroom

In 2017 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 26 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).

Doelmatigheidsparagraaf

(Bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

Raming 2017

2018

2019

2020

2021

Indicator Generiek

               

Housing

2.541

1.061

1.200

800

742

763

763

762

Defensiepas / MFSC

7.016

6.521

5.364

5.561

5.156

5.302

5.304

5.292

Handelsgoederen

20.181

17.870

Dienstontwikkeling en klantopdrachten

12.096

12.432

4.044

12.010

11.134

11.450

11.455

11.428

Werkplekdiensten

104.529

88.042

78.066

92.289

85.557

87.988

88.025

87.817

Communicatie

21.768

14.176

12.872

14.835

13.753

14.144

14.150

14.116

Connectivity

37.327

33.526

29.749

35.114

32.553

33.478

33.492

33.413

Totale omzet product(groep) Generiek

205.457

173.628

131.295

160.610

148.894

153.125

153.189

152.827

Advies en applicaties

6.313

7.697

5.396

14.134

13.103

13.475

13.481

13.449

IT-Services

102.574

68.512

72.477

67.904

62.951

64.740

64.767

64.614

IT-I (inhuur + inkoop)

18.575

51.489

48.721

30.792

28.546

29.357

29.369

29.300

Niet standaard aanvragen

143

295

200

300

278

286

286

285

Totale omzet product(groep) Specifiek

127.606

127.993

126.794

113.130

104.878

107.858

107.903

107.649

Totale omzet

333.063

301.621

258.089

273.740

253.772

260.983

261.092

260.476

                 

Gemiddeld gewogen tarief per uur

€ 76,08

€ 73,60

€ 76,20

€ 75,80

€ 75,80

€ 75,80

€ 75,80

€ 75,80

Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur)

1.593

1.559

1.595

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

Saldo baten/lasten als percentage totale baten

3%

– 2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

99,5%

99,6%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

Indicator specifiek

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%)

57%

50%

57%

50%

50%

50%

50%

50%

Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken

€ 63,19

€ 64,10

€ 63,30

€ 66,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 66,00

Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken

€ 66,88

€ 63,50

€ 67,00

€ 65,40

€ 65,40

€ 65,40

€ 65,40

€ 65,40

Percentage niet facturabele medewerkers

10%

10%

9%

10%

10%

10%

10%

10%

                 

Declarabiliteit in uren per jaar

1.428

1.390

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat

172

130

40

109

109

109

109

109

Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten)

79

108

128

125

125

125

125

125

Toelichting

Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen. Het tarief is in 2017 gebaseerd op de afgenomen accounts, printers en beeldschermen etc.

De werkplekprijs daalt ten opzichte van de begroting 2016 met 7 procent (conform realisatie 2015). De dalende trend zal zich echter niet voortzetten na 2017.

Hoewel de fysieke werkplekken steeds verder worden afgebouwd en daarmee ook de kosten, komen daar nieuwe kosten voor terug in de vorm van licentiekosten en kosten voor mobile device management.

Ten opzichte van realisatie 2015 stijgt het gemiddelde uurtarief en de kostprijs van applicatietaken/ontwikkeltaken als gevolg van de CAO verhoging.

De benodigde externe inhuur ten behoeve van klantopdrachten heeft betrekking op de aanvullende capaciteit die nodig is voor de uitvoering van IT-I projecten.