Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

4.2. Niet-beleidsartikel 10: Centraal Apparaat

Algemene doelstelling

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie bedoeld om de belangen van het Koninkrijk te verdedigen en de internationale rechtsorde te bevorderen. Ten behoeve van de drie hoofdtaken van de krijgsmacht stelt zij militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. Die inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Budgettaire gevolgen

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

1.529.741

1.584.959

1.580.732

1.542.042

1.498.860

1.491.017

1.507.878

Uitgaven

1.527.669

1.621.659

1.580.732

1.542.042

1.498.860

1.491.017

1.507.878

Apparaatsuitgaven

1.527.669

1.621.659

1.580.732

1.542.042

1.498.860

1.491.017

1.507.878

Personele uitgaven

1.513.893

1.605.620

1.562.644

1.524.210

1.480.497

1.472.657

1.488.612

– waarvan eigen personeel

121.123

136.082

144.687

145.253

146.533

149.168

148.962

– waarvan externe inhuur

3.128

4.418

3.564

2.564

2.564

2.564

2.564

– waarvan pensioenen

1.219.738

1.292.592

1.262.391

1.237.751

1.209.646

1.210.165

1.236.577

– waarvan wachtgelden en SBK-gelden

169.904

172.528

152.002

138.642

121.754

110.760

100.509

Materiele uitgaven

13.776

16.039

18.088

17.832

18.363

18.360

19.266

– waarvan overig

13.193

15.658

17.364

17.108

17.639

17.636

18.542

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

583

381

724

724

724

724

724

               

Totaal ontvangsten

28.255

35.195

41.055

37.399

24.973

26.520

35.345

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Bestuursstaf

De Bestuursstaf (bestaande uit (hoofd)directies en bijzondere organisatie eenheden) draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. De Bestuursstaf geeft namens de Minister sturing aan de defensieorganisatie. Dit gebeurt door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan de defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, externe inhuur en overig materieel. De Bijzondere Organisatie Eenheden van de Bestuursstaf bestaan uit de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (IGK), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), het Militair Huis van de Koning en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Als grootste Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) ressorterend onder de Bestuursstaf is de MIVD belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van het leveren van kwalitatief hoogwaardig inlichtingen- en veiligheidsinformatie. Daarmee levert de MIVD een onmisbare bijdrage aan de opbouw, de gereedstelling en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht en de informatiepositie van Nederland. De uitgaven die daarmee binnen dit artikel gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven en niet gecentraliseerde materiële uitgaven.

Personele uitgaven

De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):

Formatie BS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.728

1.812

1.827

1.834

1.857

1.857

Pensioenen en uitkeringen

Deze uitgaven betreffen de betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig militair defensiepersoneel.

Op verzoek van de Kamer is in onderstaande grafiek te zien wat de verdeling is van de pensioenen en uitkering ten opzichte van de totale begroting:

De pensioenen en uitkeringen zijn als volgt verdeeld:

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

Deze post betreft de verstrekking van uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, krachtens het Sociaal Beleidskader en overige regelingen voor voormalig defensiepersoneel.

De overige exploitatie bestaat voornamelijk uit opleidingen, dienstreizen en overige uitgaven.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastendiensten beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden rijksbreed de betalingen aan de baten-lastendiensten zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting, onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (Shared Service Organisations). Het betreft hier de uitgaven voor Paresto (€ 0,7 miljoen voor 2017).

Voor verder inzicht in de personele uitgaven wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten Ministerie van Defensie

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

5.544.554

5.746.814

5.673.187

5.617.710

5.581.172

5.609.343

5.640.399

Kerndepartement

1.527.669

1.621.659

1.580.732

1.542.265

1.499.308

1.491.829

1.509.389

               

Uitvoeringsorganisaties

4.016.885

4.125.155

4.092.455

4.075.445

4.081.864

4.117.514

4.131.010

               

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

609.193

594.831

589.259

592.393

596.237

602.519

605.039

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.062.542

1.055.374

1.043.357

1.053.712

1.061.182

1.067.811

1.076.063

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

504.987

504.987

500.333

500.109

501.308

503.075

503.917

Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

335.410

346.140

332.388

329.343

331.874

332.669

334.669

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

453.845

457.139

464.664

462.119

470.746

477.239

487.018

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.050.908

1.169.649

1.162.083

1.136.757

1.118.407

1.130.527

1.118.770

Totaal apparaatsuitgaven

5.544.554

5.749.779

5.672.816

5.611.338

5.568.800

5.586.971

5.601.028

De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel van het Ministerie van Defensie in totaal (gemiddelde jaarsterktes):

Formatie Defensie totaal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

54.896

55.015

55.042

55.056

55.120

54.975

Overzicht formatie defensiepersoneel
 

formatie voor reorganisatie

Personeel

1 juli 2016

formatie 2017

formatie 2021

burgerpersoneel

       

Schaal 16 t/m 18

35

25

27

27

schaal 15

46

42

36

36

schaal 14

107

85

89

90

schaal 13

275

294

273

273

schaal 12

743

799

783

803

schaal 11

1.109

1.057

1.107

1.139

schaal 10

1.389

1.215

1.268

1.318

schaal 9

1.046

851

860

872

schaal 8

969

830

788

804

schaal 7

1.442

1.222

1.191

1.196

schaal 6

1.480

1.282

1.245

1.255

schaal 5

2.141

1.904

1.955

1.902

schaal 1 t/m 4

3.224

2.520

3.053

2.794

Totaal burgerpersoneel

14.006

12.126

12.675

12.509

militair personeel

       

GEN

95

72

68

67

KOL

365

321

322

330

LKOL

1.562

1.350

1.320

1.359

MAJ

2.813

2.236

2.260

2.307

KAP

3.106

2.699

2.841

2.920

LNT

2.490

1.986

2.264

2.316

AOO

3.551

2.740

2.847

2.893

SM

5.587

4.348

4.553

4.667

SGT (1)

12.598

10.469

10.939

11.002

SLD/KPL

14.391

10.558

11.928

11.607

totaal op functie

46.558

36.779

39.342

39.468

Initiële opleidingen (NBOF)

4.841

3.202

2.998

2.998

Totaal militair personeel (inclusief NBOF)

51.399

39.981

42.340

42.466

         

totaal burger en militair personeel

65.405

52.107

55.015

54.975

Taakstelling Rijksdienst

In het huidige regeerakkoord is vanaf 2017 een apparaatstaakstelling voor Defensie opgenomen die oploopt tot € 48 miljoen. Binnen Defensie is de taakstelling belegd bij de apparaatsbudgetten van Defensie, de DMO en het CDC

Extracomptabele tabel invulling taakstelling

(Bedragen x € 1 miljoen)

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

39

48

48

Kerndepartement

26

31

31

Agentschappen

     

DTO

8,8

8,8

8,8

DVD

4,2

7,2

7,2

Paresto

 

1

1

Totaal agentschappen

13

17

17

Bedrijfsvoering bij Defensie

Samenhangende bedrijfsvoering

Om voldoende samenhang in de bedrijfsvoering van Defensie te borgen, wil Defensie een bedrijfsvoering die de gereedstelling, inzet en dus de militair adequaat ondersteunt (primair proces centraal). Hiervoor moeten de processen goed op elkaar aansluiten en moeten mensen elkaar versterken (integraal). Daarbij wordt complexiteit zoveel mogelijk teruggedrongen (eenvoud) om het aanpassingsvermogen van de organisatie en het werkplezier voor haar medewerkers te vergroten. Samenhangende bedrijfsvoering betekent daarnaast ook het bewaken van de samenhang met de Rijksbrede bedrijfsvoering en overige militaire en civiele partners. Defensie werkt continu aan het verbeteren van haar bedrijfsvoering, onder andere in projecten en thematische samenwerkingsverbanden.