Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

3.7. Beleidsartikel 7: Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Algemene doelstelling

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.

Rol en verantwoordelijkheid Minister

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.

Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

830.487

781.912

830.335

832.397

834.819

863.071

869.810

Uitgaven

758.507

781.912

830.335

832.397

834.819

863.071

869.810

Waarvan juridisch verplicht

   

45%

       
               

Programma uitgaven

304.662

324.773

365.671

370.629

364.766

387.086

384.933

Opdracht Logistieke ondersteuning

304.662

324.773

365.671

370.629

364.766

387.086

384.933

– Gereedstelling

222.537

227.817

266.784

269.515

265.444

277.122

271.841

– Instandhouding

82.125

96.956

98.887

101.114

99.322

109.964

113.092

               

Apparaatsuitgaven

453.845

457.139

464.664

461.768

470.053

475.985

484.877

Personele uitgaven

189.754

191.086

185.732

184.878

185.950

187.718

191.647

– waarvan eigen personeel

167.815

174.386

176.032

176.078

181.447

183.218

182.331

– waarvan externe inhuur

21.939

16.700

9.700

8.800

4.500

4.500

9.313

Materiële uitgaven

264.091

266.053

278.932

276.890

284.103

288.267

293.230

– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS

172.048

182.925

181.442

182.112

189.323

189.432

188.816

– waarvan IT; Overig

25.706

26.702

43.137

43.135

40.164

40.982

40.982

– waarvan overige exploitatie

65.923

55.326

52.534

49.824

52.797

56.034

61.613

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

414

1.100

1.819

1.819

1.819

1.819

1.819

               

Apparaatsontvangsten

44.077

42.909

43.433

43.433

43.433

43.433

43.433

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op programma-uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan en op de apparaatsuitgaven die voor het merendeel uit personele uitgaven bestaan. Voor 2017 gaat het om 45 procent. Het betreft verplichtingen die zijn aangegaan voor de apparaatsuitgaven, de aanschaf van munitie, brandstof en instandhoudingsuitgaven.

Toelichting op de instrumenten

Gereedstelling

De uitgaven voor gereedstelling bestaan vooral uit brandstof voor varend, rijdend en vliegend materieel en munitie. Dit betreft uitgaven voor Defensiebrede contracten.

Instandhouding

De uitgaven voor instandhouding betreffen vooral grote wapensystemen en eenheden van de operationele commando’s. In de doelstellingenmatrices bij de beleidsartikelen van de operationele commando’s staan de wapensystemen vermeld waarvoor uitgaven worden geraamd.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Personele uitgaven

De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De personele uitgaven zijn bedoeld voor de volgende aantallen (formatie):

Formatie DMO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.559

2.560

2.586

2.597

2.623

2.623

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en het niet-beleidsartikel 10 (Centraal apparaat).

IT-uitgaven

De uitgaven voor de exploitatie IT zijn met ingang van 2013 voor alle defensieonderdelen verantwoord op dit artikel. Dit betreffen uitgaven voor de werkplekdiensten en het onderhoud van IT-systemen.

Materiële uitgaven (waarvan bijdragen aan SSO’s)

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastendiensten beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastendiensten zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s (shared service organisation). Het betreft voor 2017 uitgaven aan de Defensie Telematica Organisatie (DTO) (€ 181,4 miljoen) en Paresto (€ 1,8 miljoen).

De overige exploitatie is voor het grootste deel persoonsgebonden. Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit opleidingen, werving, dienstreizen, kleding en uitrusting en overige materiële uitgaven.